• Luận án Human resources for the reform of economic growth model in VietnamLuận án Human resources for the reform of economic growth model in Vietnam

  1. The necessity of the thesis Over 30 years of renovation, our economy has gained many important achievements. These achievements are partly determined by the economic growth model of this period, which is in line with Vietnam's conditions. Until now, Vietnam's economy has many signs of instability, the economy has been preserved for so long i...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 2

 • Luận án Application of ho chi minh ideology on social policy during the renovation period in vietnamLuận án Application of ho chi minh ideology on social policy during the renovation period in vietnam

  1. Urgency of the thesis Social policy holds a role of specialties in all activities of organizing, operating and managing the society. The effect of carrying out social policy contributes to healthy social and economic developments, strong, well-rounded human developments on the basis of fairness and improvement. For President Ho Chi Minh, th...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 550 | Lượt tải: 1

 • Luận án Education of ho chi minh’s humanistic thought for university students in Vietnam todayLuận án Education of ho chi minh’s humanistic thought for university students in Vietnam today

  1. The urgency of the research project Ho Chi Minh’s though is the system of comprehensive and profound views on the on the fundamental issues of the Vietnamese revolution, in which the idea of national liberation, liberation of the class, liberation of the people is main content and the red thread throughout his entire intellectual heritage. ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 2

 • Luận án Hue cultural space with the formation of Ho Chi Minh’s personalityLuận án Hue cultural space with the formation of Ho Chi Minh’s personality

  1. The necessity of the thesis Ho Chi Minh President is the hero of national liberation, the outstanding cultural celebrity of Vietnam. He has a beautiful personality and has left a deep impression in the flow of human history, contributing to the enrichment and development of the common values of humankind. Therefore, researching the personal...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 580 | Lượt tải: 1

 • Luận án Ho Chi Minh’s philosophy of actionLuận án Ho Chi Minh’s philosophy of action

  1. The necessity of the thesis In facing the need to choose the revolutionary path to liberate and develop the nation, Ho Chi Minh formed his philosophy of action from an early age, becoming a consistent theme throughout the rest of his life. Going out to the world, approaching the Marxism-Leninism, Ho Chi Minh found a way to save the country a...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 1

 • Luận án Improvement of theoretical thinking capacity of lecturers at cadre training institutions in vietnam todayLuận án Improvement of theoretical thinking capacity of lecturers at cadre training institutions in vietnam today

  1. Urgency of the topic Theoretical thinking capacity is the combination of intellectual qualities of the subject that meet requirements on detection, quick, sensitive and proper acquisition towards reality at theoretical level, thereby working out specific, sharp, creative and practical proposals and contributing to improving perception and p...

  pdf28 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 627 | Lượt tải: 1

 • Luận án Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở Việt NamLuận án Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam

  Trước yêu cầu của hội nhập AFTA và theo cam kết trong ASEAN, từ 2014 đến 2018, Việt Nam sẽ cắt giảm dần thuế nhập khẩu đối với xe nguyên chiếc đạt hàm lượng giá trị khu vực từ 40% trở lên, từ 60% (2014) xuống 50% (2015), 40% (2016), 30% (2017) và 0% vào ngày 01/01/2018 đối với mọi loại xe nhập khẩu từ ASEAN; các cam kết trong ASEAN + 6 cũng có...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 605 | Lượt tải: 4

 • Văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam ở đầu thế kỉ XXIVăn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam ở đầu thế kỉ XXI

  Thế kỉ XX đã ghi lại những dấu ấn văn hóa không thể phai mờ, những đổi mới lớn lao của dân tộc Việt Nam trên con đƣờng phát triển và hội nhập. Đây cũng là thế kỉ in đậm vai trò và những cống hiến to lớn cho nền văn hóa mới Việt Nam của một con ngƣời vĩ đại: nhà văn hóa Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên tiếp xúc với Nguyễn Ái Quốc, năm 1923, phóng viên ...

  pdf170 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 831 | Lượt tải: 4

 • Luận án Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nayLuận án Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nay

  Lý do chọn đề tài Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần (ĐSVHTT) cho mọi tầng lớp nhân dân là một trong những chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, năm 1981. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng cũng đã nêu rõ nhiệm vụ phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 635 | Lượt tải: 4

 • Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật bản địa để xử lý nước thải trong giết mổ gia súc tập trungNghiên cứu ứng dụng vi sinh vật bản địa để xử lý nước thải trong giết mổ gia súc tập trung

  Theo báo cáo ngành hàng thịt năm 2014 và triển vọng năm 2015 của Agroinfo [1], sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt khoảng 86,9 nghìn tấn, tăng 1,6% so với năm 2013; sản lượng thịt bò xuất chuồng đạt khoảng 292,9 nghìn tấn, tăng 2,6%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 3,4 triệu tấn, tăng 3,1%. Mức tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bình quân/n...

  pdf143 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 835 | Lượt tải: 3