• Luận án Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Duyên hải miền TrungLuận án Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Duyên hải miền Trung

  Đối với vùng Duyên hải miền Trung Việt Nam (DHMT), vốn FDI có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đặc biệt trong việc tạo ra nguồn lực bổ sung về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao trình độ phát triển của vùng so với đất n-ớc,. Mặc dù Chính ph...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 2

 • Luận án Tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây NguyênLuận án Tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

  Tây Nguyên là vùng có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cả khu vực Đông Dương. Với đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn tài nguyên, Tây Nguyên hội đủ các yếu tố có thể bức phá vượt lên trong phát triển của cả nước, thế nhưng cho đến nay Tây Nguyên vẫn là vùng nghè...

  pdf35 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2055 | Lượt tải: 9

 • Luận án Sự phát triển nông nghiệp và tác động của nó đối với củng cố quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nayLuận án Sự phát triển nông nghiệp và tác động của nó đối với củng cố quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay

  Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào là n-ớc có tiềm năng về nông nghiệp. Trong sự phát triển của nền kinh tế đất n-ớc, nông nghiệp giữ vị trí quan trọng. Đảng và Nhà n-ớc Lào luôn coi việc phát triển nông nghiệp là chiến l-ợc hàng đầu, “lấy sự phát triển nông nghiệp gắn chặt với sự phát triển nông thôn, đồng thời đặc biệt coi phát triển nông nghi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 1

 • Luận án Quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướcLuận án Quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

  ở n-ớc ta, cổ phần hóa DNNN đang là một chủ tr-ơng lớn của Đảng và Nhà n--ớc, một giải pháp quan trọng tạo nên chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN. Trên thực tế, sau khi cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Những phân tích định l-ợng cho thấy các chỉ tiêu kết quả quan trọng của ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1681 | Lượt tải: 10

 • Luận án Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2003 - thực trạng, kinh nghiệm và giải phápLuận án Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2003 - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

  Chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần là một chủ trương khoa học mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy mọi nguồn lực xã hội cho sản xuất. Với chính sách này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ngoài quốc doanh ngày càng có vai trò quan trọng và có nhiều ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1849 | Lượt tải: 8

 • Luận án Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền vững khai thác thuỷ sản vùng Duyên hải Nam Trung BộLuận án Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền vững khai thác thuỷ sản vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

  Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng đến Khánh Hòa) nghề khai thác thủy sản (KTTS) đã gắn bó lâu đời với ngư dân ven biển, là một trong những cái nôi đầu tiên của nghề câu cá ngừ đại dương với sản lượng trên 10 tấn/năm. Năm 2000 số lượng tàu thuyền của vùng trên 21 ngàn chiếc với công suất trên 588 ngàn CV, đến năm 2007 đã trên 26 ngàn ch...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 2238 | Lượt tải: 15

 • Luận án Phát triển tổng công ty lắp máy Việt Nam đến năm 2020Luận án Phát triển tổng công ty lắp máy Việt Nam đến năm 2020

  Năm 2006, Việt Nam trở thành thành viên của WTO, đã đem lại nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp trong nước, vì phải đối mặt với các tổng công ty, tập đoàn quốc tế lớn có công nghệ tiên tiến, thương hiệu nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm về quản lý kinh doanh hiện đại. Đối với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), đơn vị đã ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 6

 • Luận án Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Kinh nghiệm của Trung Quốc và vận dụng vào Việt NamLuận án Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Kinh nghiệm của Trung Quốc và vận dụng vào Việt Nam

  Phát triển thị trường KH&CN là một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường và là một trong những nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển của các quốc gia trên thế giới trong xu thế toàn cầu hoá. Thị trường KH&CN ở Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến nay đã phát huy tác dụng tốt trong việc chuyển hóa thành quả nghiên cứu khoa h...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 23

 • Luận án Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt NamLuận án Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam

  Sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm làm ra luôn là thách thức và là mối quan tâm, lo lắng của chính phủ các quốc gia trên thế giới. Bởi lẽ sản phẩm nông nghiệp do các hộ nông dân, phần lớn thuộc đối tượng nghèo trong xã hội làm ra, nếu không được tiêu thụ tốt và có lợi cho họ, thì thu nhập và đời sống của họ sẽ bị ảnh hưởng xấu...

  pdf28 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1560 | Lượt tải: 5

 • Luận án Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015Luận án Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015

  Thành phố (TP) Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Để thực hiện vai trò thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế - xã hội của thành phố và toàn vùng, ngành th-ơng mại TP Cần Thơ cần đ-ợc tăng c-ờng phát triển, tạo những điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, cung ứng hàng ti...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 30/10/2012 | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 1