Ảnh hưởng của công nghiệp sản xuất giấy đối với môi trường và con người

Theo thống kê của Hiệp hội giấy Việt Nam, ngành giấy đạt tốc độ tăng trưởng cao và liên tục. Định suất tiêu thụ giấy trên đầu người của Việt Nam tăng. Đặc trưng của ngành giấy Việt Nam là quy mô nhỏ. Chiến lược Phát triển ngành giấy và bột giấy Việt Nam. Nước thải, lignin là những vấn đề môi trường chính đối với ngành sản xuất giấy.

ppt17 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 19/10/2013 | Lượt xem: 6221 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của công nghiệp sản xuất giấy đối với môi trường và con người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI Lớp: 10MT111 GVHD: Cô Phan Thị Phẩm SVTH: Phạm Xuân Thành Phạm Chúc Thọ Chu Văn Tân TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CNSH – MÔI TRƯỜNG ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG www.themegallery.com Company Logo Nội dung chính 1 Các tác động từ quá trình sản xuất lên môi trường không khí 1 1 Tác nhân tiềm tàng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường Nước thải www.themegallery.com Company Logo 1. Đặc trưng của ngành CN giấy và bột giấy ở VN Theo thống kê của Hiệp hội giấy Việt Nam, ngành giấy đạt tốc độ tăng trưởng cao và liên tục. Định suất tiêu thụ giấy trên đầu người của Việt Nam tăng. Đặc trưng của ngành giấy Việt Nam là quy mô nhỏ. Chiến lược Phát triển ngành giấy và bột giấy Việt Nam. Nước thải, lignin là những vấn đề môi trường chính đối với ngành sản xuất giấy. www.themegallery.com Company Logo 2. Công nghệ sản xuất bột giấy Muïc tieâu cuûa quaù trình saûn xuaát boät giaáy laø giaûi phoùng sôïi cellulose khoûi caùc caàu noái. Coù theå toùm taét coâng ngheä saûn xuaát boät giaáy theo sô ñoà sau: www.themegallery.com Company Logo Nöôùc, H2O2 Saøng Taåy Ca(OCl)2 Taåy H2O2 Nöôùc, CaOCl2 Nước xút Kieàm hoùa Nước rửa Nước, hơi Nước Nước, hơi clo Nguyeân lieäu (tre, goã) Boùc voû, caét maûnh theo quy caùch,xay nghieàn Clo hoùa Saøng röûa Naáu Coâng ñoaïn chuaån bò nguyeân lieäu Coâng ñoaïn naáu, saøng, röûa Coâng ñoaïn taåy traéng. Voû caây, goã vuïn, maït goã,buïi … Nöôùc thaûi chöùa BOD, COD, chaát raén lô löûng Khí coù muøi, ñoäc haïi, Nöôùc thaûi coù maøu, BOD, COD,Chaát raén lô löûng cao Khí coù muøi, Nöôùc thaûi coù maøu, BOD, COD, Chaát raén lô löûng cao Hôi Clo, Nöôùc thaûi coù maøu, BOD, COD, caùc chaát höõu cô chöùa Clo Chaát raén lô löûng cao Hôi xuùt, Nöôùc thaûi coù maøu, BOD, COD, Chaát raén lô löûng cao Taïp chaát (sôïi, caùt) Khí ñoäc haïi Ca(OCl)2 dö, Nöôùc thaûi coù maøu, BOD, COD, Chaát raén lô löûng, caùc chaát höõu cô Clo ñoäc haïi Nöôùc thaûi coù maøu, BOD, COD, Chaát raén lô löûng, H2O2 cao Boät giaáy thaønh phaåm www.themegallery.com Company Logo 2. Công nghệ sản xuất bột giấy Giaáy thaønh phaåm www.themegallery.com Company Logo 4. Các tác động từ quá trình sản xuất lên môi trường không khí Quá trình sản xuất hóa chất Quá trình nghiền bột Quá trình xeo giấy Khí thải từ các quá trình đốt nhiên liệu www.themegallery.com Company Logo 5. Các tác nhân tiềm tàng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không khí Bụi Các khí acid (NOx, SOx) Các hợp chất hydrocacbon (THC) Hơi H2S Hơi lưu huỳnh Mùi hôi Monoxit cacbon và dioxit cacbon www.themegallery.com Company Logo Bảng tóm tắt các chất quan trọng nhất phát tán vào không khí www.themegallery.com Company Logo 6. Nước thải Các nhà máy giấy và bột giấy sinh ra một lượng lớn nước thải và nếu không được xử lý thì có thể ảnh hưởng tới chất lượng nguồn tiếp nhận. Các nguồn nước thải từ các bộ phận và thiết bị khác nhau : www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo 7. Chất thải rắn Bùn Tro Chất thải gỗ Tạp sàng Phần tách loại từ quá trình làm sạch ly tâm Cát và sạn Một xưởng sản xuất giấy ô nhiễm tại quận Long Biên www.themegallery.com Company Logo Ảnh hưởng của sản xuất giấy đến môi trường nước, không khí và chất thải rắn Nước thải www.themegallery.com Company Logo 7. Sản xuất sạch trong công nghiệp giấy và bột giấy Phương pháp Alcaper: Đun nóng xút – antraquinon với sự tách lignin bằng peroxit hydro Loại trự mọi sự ô nhiễm khí quyển mà không có bất lợi về kinh tế Các bột alcaper tương đương với các bột kraft về đặc điểm cơ khí, về tính chịu xé rách… www.themegallery.com Company Logo 7. Sản xuất sạch trong công nghiệp giấy và bột giấy Phương pháp MD Organosolv: Sự phát ra lưu huỳnh và các chất hữu cơ thơm dưới dạng mecaptan được loại trừ khi dùng phương pháp organosolv Các nguồn phát ra ô nhiễm có thể xuất hiện dưới dạng hơi trong dung môi trong hệ thông gió (các hơi đó có thể thu hôi) Các vật liệu hữu cơ thu hồi được có thể đốt cháy ra tro www.themegallery.com Company Logo 7. Sản xuất sạch trong công nghiệp giấy và bột giấy Chỉ có một lượng nhỏ các cặn khoáng chất được sinh ra và không có loại khí độc hại nào phát ra Các thứ phẩm đều có thể dùng được tất cả Lignin có thể dùng làm polymer hoặc nguyên liệu cho sự tổng hợp nhiều hóa chất www.themegallery.com Company Logo Tài liệu tham khảo [1]. Công nghệ sản xuất giấy ; các tài liệu tham khảo về công nghệ sản xuất giấy sạch [2]. Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch trong các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy (UNEP) [3].Tiểu luận môn học: đánh giá tác động môi trường nhà máy giấy Linh Xuân_ KS Nguyễn Duy Cường [4]. [5]. [6]. www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com