Bài giảng đánh giá tác động môi trường

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật (Luật BVMT, 2005)

ppt14 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2617 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng đánh giá tác động môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) Tài liệu tham khảo Phạm Ngọc Hồ & Hoàng Xuân Cơ, 2004. Đánh giá tác động môi trường. NXB ĐHQGHN. Lê Trình, 2000. Đánh giá tác động môi trường: phương án và ứng dụng. NXBKH&KT. Lê Xuân Hồng,2006.Cơ sở đánh giá tác động môi trường. NXBTK HN. Lê Thạc Cán & CTU, 2000. Sổ tay đánh giá tác động môi trường cho dự án phát triển. Wood C, 1995. Environmental impact assessment. A comparative review. Longman. David, J.G and D.C. Wooten (Ed). 1980. Environmental impact Analysis Handbook.McGRAW – HILL BOOK COMPANY. New York. Gilpin A: 1995. Environmental impact assessment (EIA), cutting edeg for the twenty-first century. Cambrudge University Press www.nea. Org.vn. Vào đây xem một số hướng dẫn ĐTM Việt Nam Luật BVMT ViệtNam, 2005: Thông tư 08/2006/TT-BTNMT; Nghị định 08/2006/NĐ-CP. Chương 1 Các khái niệm cơ bản Môi trường là gì??? Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật (Luật BVMT, 2005) Tiêu chuẩn môi trường??? Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng các chất ô nhiễm trong trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường (Luật BVMT, 2005) Phân loại tiêu chuẩn Tiêu chuẩn chất lượng môi trường: quy định giá trị giới hạn cho phép các thông số môi trường phù hợp phù hợp với mục đích sử dụng thành phần môi trường. VD: TC nước mặt, nước ngầm; TC phục vụ SXNN, NTTS. Tiêu chuẩn thải: quy định cụ thể giá trị tối đa các thông số ô nhiễm các chất thải đảm bảo không gay hại cho con người và sinh vật VD: TC nước thải công nghiệp, dịch vụ, sinh hoạt, … Ô nhiễm môi trường??? Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật (Luật BVMT, 2005) Phân loại ô nhiễm Ô nhiễm đất Ô nhiễm nước Ô nhiễm không khí Thảo luận Vấn đề ô nhiễm nào là nghiêm trọng nhất ở ĐBSCL hiện nay? Suy thoái môi trường ??? Suy thoái môi trường là sự giảm về số lượng và chất lượng thành phần môi trường, gấy ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật (Luật BVMT, 2005) Sự cố môi trường??? Sự cố môi trường là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của thiên nhiên, gây ô nhiễm suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng (Luật BVMT, 2005) Kiểm soát ô nhiễm môi trường??? Kiểm soát ô nhiễm môi trường là tổng hợp các hoạt động của nhà nước, của các tổ chức và cá nhân nhằm loại trừ, hạn chế những tác động xấu đối với môi trường; phòng ngừa ô nhiễm môi trường; khắc phục; xử lý hậu quả do ô nhiễm môi trường gây nên (Luật BVMT, 2005) Phát triển bền vững??? Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến độ xã hội và bảo vệ môi trường (Luật BVMT, 2005) Phát triển bền vững??? Kinh tế Xã hội Môi trường PTBV

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuong 1.ppt
  • pptChuong 2.ppt
  • pptChuong 3.ppt
  • pptChuong 4.ppt
  • pptChuong 5.ppt
  • pptChuong 6.ppt
Luận văn liên quan