Bài giảng Quy trình thực hiện một luận văn cao học về phân tích rủi ro tài chính dựán xây dựng bằng mô phỏng monte-Carlo ngành quản monte-carlo ngành quản lý xây dựng

Nhận dạng và xếp hạng các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tài chính của dự án. Phân tích và nhóm nhân tố chính các yếu tố rủi ro có mức ảnh hưởng lớn tới tài chính của dự án. Phân tích các yếu tố rủi ro định lượng bằng mô phỏng Monte 4 Phân tích các yếu tố rủi ro định lượng bằng mô phỏng Monte Carlo cho dự án cụ thể (case study) và đánh giá mức độ ảnh hưởng tới tài chính của dự án thông qua các chỉ tiêu: suất thu lợi (IRR) và giá trị hiện tại ròng (NPV). Kiến nghị các biện pháp ứng phó với các yếu tố rủi ro có mức ảnh hưởng lớn đến tài chính của dự án và phân bổ rủi ro cho các bên tham gia dự án.

pdf60 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/08/2014 | Lượt xem: 1342 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quy trình thực hiện một luận văn cao học về phân tích rủi ro tài chính dựán xây dựng bằng mô phỏng monte-Carlo ngành quản monte-carlo ngành quản lý xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY TRÌNH THỰC HI ỆN MỘT LUẬN VĂN CAO HỌC VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG BẰNG MÔ PHỎNG MONTE-CARLO NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG Biên so ạn & gi ảng: PGS.TS. Lưu Tr ườ ng Văn Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 1 • Bài gi ảng này biên so ạn theo luận văn thạc sỹ của Tr ần Đình Thanh Tùng, ngành XCông nghệ & Quản lý xây dựng tại Đạ i học Bách Khoa TP.HCM • Tên luận văn: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BI ỂN KHU VỰC PHÍA NAM Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 2 1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 3 Mục tiêu nghiên cứu Nh ận dạng và xếp hạng các yếu tố rủi ro ảnh hưở ng đế n tài chính của dự án. Phân tích và nhóm nhân tố chính các yếu tố rủi ro có mức ảnh hưở ng lớn tới tài chính của dự án. Phân tích các yếu tố rủi ro đị nh lượ ng bằng mô ph ỏng Monte Carlo cho dự án cụ th ể (case study) và đánh giá mức độ ảnh hưở ng tới tài chính của dự án thông qua các ch ỉ tiêu: su ất thu lợi (IRR) và giá tr ị hi ện tại ròng (NPV). Ki ến ngh ị các bi ện pháp ứng phó với các yếu tố rủi ro có mức ảnh hưở ng lớn đế n tài chính của dự án và phân bổ rủi ro cho các bên tham gia dự án. 4 Phạm vi nghiên cứu Đị a điểm và không gian nghiên cứu: Ph ạm vi nghiên cứu là dự án đầ u tư cảng khu vực Phía Nam. Dự án cụ th ể trong nghiên cứu này là: “Cảng Ph ướ c An, Tuy ến đườ ng kết nối vào Cảng và Khu Dịch vụ Hậu cần Cảng ”, huy ện Nh ơn Tr ạch, tỉnh Đồ ng Nai. Nghiên cứu đượ c th ực hi ện trong giai đoạn lập dự án đầ u tư (FS) . Tính ch ất dự án Các dự án cảng có tính ch ất chi phí đầ u tư xây dựng ban đầ u lớn và th ời gian xây dựng kéo dài. Ch ủ đầ u tư th ườ ng nhà nướ c hay các tập đoàn lớn nh ư: Gemadept, Tập Đoàn Dầu Khí, Cảng Sài Gòn… Quan điểm phân tích Quan điểm ch ủ đầ u tư và quan điểm tổng mức đầ u tư 5 2. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 6 Các công cụ nghiên cứu Stt Nội dung Công c ụ nghiên c ứu 1 Nh ận dạng các yếu tố rủi ro Bảng câu hỏi kh ảo sát 2 Xếp hạng các yếu tố rủi ro Dùng Excel xếp hạng các yếu tố rủi ro Dùng SPSS để phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) và phân tích nhân tố (EFA) Phân tích các yếu tố rủi ro các yếu tố rủi ro 3 ảnh hưở ng tài chính dự án Dùng Crystal ball để mô ph ỏng Monte Carlo các yếu tố rủi ro đị nh lượ ng ảnh hưở ng tài chính dự án trong dự án cụ th ể (case study) Đánh giá tác độ ng đồ ng th ời của các yếu tố rủi ro 4 Phân tích độ nh ạy hai chi ều đị nh lượ ng đế n ch ỉ tiêu tài chính dự án. 7 3. QUY TRÌNH THỰC HI ỆN NGHIÊN CỨU Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 8 9 Xác đị nh đề tài nghiên cứu • Thông qua quá trình tìm hi ểu sách báo, các tài li ệu liên quan đế n lĩnh vực tài chính cảng bi ển và các ph ương pháp phân tích, qu ản lý rủi ro. Tác gi ả đã đề xu ất tên đề tài nghiên cứu là “Phân Tích Rủi Ro Tài Chính Dự Án Đầ u Tư Cảng Bi ển Khu Vực Phía Nam”. • Từ tên đề tài, các vấn đề nghiên cứu, mục tiêu và ph ạm phi nghiên cứu được xác đị nh. Ngoài ra, các khái ni ệm liên quan đế n cảng bi ển, dự án đầ u tư, rủi ro tài chính, nh ững công cụ phân tích rủi ro cũng được đề cập trong lu ận văn này. Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 10 Nhận dạng các yếu tố rủi ro • Trên cơ sở tham khảo thông tin từ các nguồn như: các nghiên cứu trên tạp chí, luận văn và các dự án tương tự, từ đó bảng câu hỏi sơ bộ được lập. • Để được bảng câu hỏi khảo sát hoàn thi ện, tác gi ả đã phỏng vấn ý ki ến chuyên gia và hi ệu chỉnh các yếu tố rủi ro thật sự ảnh hưởng đến tài chính dự án. • Sau đó, bảng câu hỏi được phân phát đến đối tượng khảo sát, dữ li ệu thu được sẽ được dùng để phân tích rủi ro. Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 11 Xếp hạng rủi ro • Từ dữ li ệu thu thập được, xây dựng ma tr ận thang đo khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng để xếp hạng rủi ro. Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 12 Phân tích rủi ro đị nh tính • Các yếu tố rủi ro sẽ được phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) dựa trên hai thang đo khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng • Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng lớn đến tài chính dự án được chọn từ thang điểm mức độ rủi ro và ý ki ến chuyên gia sẽ được phân tích nhân tố (EFA) để nhóm các nhân tố rủi ro chính. • Các phân tích độ tin cậy và phân tích nhân tố được hỗ tr ợ bởi phần mềm SPSS. Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 13 Phân tích rủi ro đị nh lượng Phân tích rủi ro đị nh lượng áp dụng cho dự án cụ th ể gồm có: • Phân tích hi ệu quả tài chính theo mô hình tất đị nh thông qua đánh giá các ch ỉ tiêu nh ư NPV, IRR dựa trên quan điểm ch ủ đầ u tư và tổng mức đầ u tư. • Phân tích hi ệu quả tài chính có xét các yếu tố rủi ro: nh ững yếu tố rủi ro đị nh lượng được ch ọn từ xếp hạng rủi ro và phân tích độ nh ạy. • Sau đó, sử dụng phần mềm Crystall Ball để mô phỏng Monte Carlo các bi ến đó để đánh giá ảnh hưởng tài chính dự án thông qua các ch ỉ tiêu NPV, IRR. Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 14 Đề xuất các bi ện pháp ứng phó và phân bổ rủi ro • Căn cứ từ sự xếp hạng và phân nhóm các yếu tố rủi ro, các bi ện pháp ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến tài chính dự án cảng khu vực Phía Nam được ki ến nghị, đồng thời phân bổ rủi ro cho các bên tham gia dự án. • Đối với yếu tố rủi ro đị nh lượng ảnh hưởng đến dự án cụ thể, dựa vào bi ểu đồ tần suất và phân tích độ nhạy của chỉ tiêu IRR kết hợp với phân tích độ nhạy hai chi ều để đánh giá mức độ tác động các yếu tố đó đến tài chính dự án đưa ra bi ện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho những rủi ro có mức ảnh hưởng lớn đến tài chính dự án. Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 15 Mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm Crystal ball 16 THU THẬP DỮ LI ỆU Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 17 Thu thập dữ li ệu 18 Thi ết kế bảng câu hỏi Bảng câu hỏi được thi ết kế đáp ứng các yêu cầu sau: • Sử dụng thang đo đơn gi ản không quá phức tạp, có gi ải thích rõ ràng ý ngh ĩa thang đo giúp ng ười đọ c dễ dàng đánh vào bảng câu hỏi • Các câu hỏi được nhóm theo đề tài giúp cho ng ười tr ả lời bắt nh ịp câu hỏi dễ dàng hơn • Các câu hỏi được sắp xếp từ đơn gi ản đế n phức tạp nh ằm không gây mệt mỏi cho ng ười tr ả lời • Phần thông tin chung được đặ t phần sau cùng bảng câu hỏi nh ằm gi ảm sự khó ch ịu cho ng ười tr ả lời • Thi ết kế bảng câu hỏi đáp ứng nh ững yêu cầu trên nh ằm mục đích nâng cao ch ất lượng thông tin cần thu th ập. Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 19 Thi ết kế bảng câu hỏi Nội dung bảng câu hỏi khảo sát gồm 2 phần: các yếu tố rủi ro và thông tin chung. • Các yếu t ố r ủi ro – Ng ười được kh ảo sát s ẽ đánh vào nh ững câu h ỏi tr ắc nghi ệm d ựa trên 2 thang đo g ồm kh ả n ăng x ảy ra r ủi ro và mức độ ảnh h ưởng tài chính d ự án. Ngoài ra, còn có ph ần câu h ỏi mở để kh ảo sát thêm các y ếu t ố r ủi ro ảnh h ưởng đế n tài chính d ự án. • Thông tin chung – Ph ần này dùng để xác đị nh thông tin c ủa ng ười được kh ảo sát nh ằm đả m b ảo tính chính xác và độ tin c ậy c ủa d ữ li ệu thu th ập. Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 20 Phương pháp lấy mẫu và số lượng mẫu Ph ươ ng pháp l ấy mẫu đượ c ch ọn là lấy mẫu thu ận ti ện. Trong nghiên cứu này, tác gi ả dựa trên nghiên cứu của Bollen (1989) ch ọn kích th ướ c mẫu tối thi ểu gấp 5 số bi ến rủi ro (tiêu chu ẩn 5:1). Trong bảng câu hỏi kh ảo sát gồm 26 yếu tố rủi ro, vậy số mẫu cần thi ết là 130 mẫu. Kho ảng 300 bảng câu hỏi đượ c phân phát qua hai hình th ức là gởi tr ực ti ếp và gởi qua email. Sau kho ảng ba tháng phân phát bảng câu hỏi đế n các công ty trong lĩnh vực cảng bi ển, kết qu ả thu hồi đượ c kho ảng 200 bảng. Sau khi lo ại bỏ các bảng không hợp lệ, số lượ ng mẫu dùng để phân tích là 177 mẫu > 130 mẫu. Th ỏa mãn số lượ ng mẫu cần thi ết để phân tích. 21 4. Tóm tắt về phân tích mô phỏng Monte-Carlo Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 22 CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG MOÂ PHOÛNG MONTE CARLO 1. Moâ hình toaùn hoïc : baûng tính thaåm ñònh döï aùn 2. Xaùc ñònh caùc bieán nhaïy caûm vaø khoâng chaéc chaén 3. Xaùc ñònh tính khoâng chaéc chaén Xaùc ñònh mieàn caùc löïa choïn (toái thieåu vaø toái ña) Ñònh phaân phoái xaùc suaát, caùc phaân phoái xaùc suaát thoâng thöôøng nhaát laø : Phaân phoái chuaån, phaân phoái tam giaùc, phaân phoái ñeàu, phaân phoái baäc thang 4. Xaùc ñònh vaø ñònh nghóa caùc bieán coù töông quan Töông quan ñoàng bieán hoaëc nghòch bieán Ñoä maïnh cuûa töông quan 5. Moâ hình moâ phoûng : laøm moät chuoãi phaân tích cho nhieàu toå hôïp giaù trò tham soá khaùc nhau 6. Phaân tích caùc keát quaû Caùc trò thoáng keâ Caùc phaân phoái xaùc suaát Luu Truong Van, M.E 23 PHAÂN TÍCH TAÁT ÑÒNH VÔÙI PHAÂN TÍCH MOÂ PHOÛNG Phaân tích taát ñònh Phaân tích moâ phoûng $ V1 Giaù V1 V1 Soá löôïng V2 V2 Doanh thu (V1 x V2) F1 V2 V3 Nguyeân vaät lieäu V4 V3 Tieàn löông V3 V5 Caùc chi phí khaùc Chi phí hoaït ñoäng (V3+V4+V5) F2 V4 V4 Ñònh phí V6 Toång chi phí (F2 + V6) F3 V5 V5 Laõi/Loã (F1 - F3) F4 Luu Truong Van, M.E 24 CÔ SÔÛ CUÛA CAÙC PHAÂN PHOÁI XAÙC SUAÁT TRONG PHAÂN TÍCH RUÛI RO 1. Caùc phaân phoái xaùc suaát ñoái xöùng Xaùc suaát töông ñoái hoaëc Haøm maät ñoä Xaùc suaát tích luyõ Chuaån Dieän tích = 100% Xaùc suaát X≤ X0 100% Xaùc suaát cuûa X 50% X X X0 X0 Tam giaùc 100% Xaùc suùaât cuûa X 50% X X Ñeàu A B A B 100% Xaùc suaát cuûa X 50% A B X X A B 25 2. Caùc phaân phoái linh ñoäng phi chuaån möïc Xaùc suaát töông ñoái hoaëc Haøm maät ñoä Xaùc suaát tích luyõ 100% Chöõ nhaät baäc thang Xaùc suaát 50% 90% 45% 45% X X ≤ 0 80% 40% 70% 35% 30% 60% 30% 50% 25% 20% 20% 40% 15% 30% Xaùc suaát cuûa X 10% 20% 5% 5% 10% 0% X 0% X 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 Mieàn giaù trò Khoâng lieân tuïc (Rôøi raïc) 100% X X A B A B 26 Caùc böôùc chaïy moâ phoûng söû duïng phaàn meàm vi tính $ y x V1 Giaù V1 -0.8 V2 Soá löôïng x V2 F1 Doanh thu (V1 x V2) +0.9 Nguyeân vaät lieäu V3 V3 Tieàn löông V4 Caùc chi phí V5 Chi phí hoaït ñoäng (V3+V4+V5) F2 V4 y Ñònh phí V6 F3 R1 Caùc keát quaû V5 Toång chi phí (F2 + V6) R2 R3 Laõi/Loã (F1 - F3) F4 R4 Luu Truong Van, M.E 27 CAÙC KEÁT QUAÛ Phaân tích Phaân tích taát ñònh moâ phoûng Xaùc suaát Xaùc suaát tích luyõ 1.0 1.0 Lôïi nhuaän Lôïi nhuaän Luu Truong Van, M.E 28 Tröôøng hôïp 1: (Xaùc suaát N.P.V aâm) = 0 Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát - 0+ -0 + N.P.V. N.P.V. Quyeát ñònh: Chaáp thuaän Ghi chuù: Ñaàu thaáp hôn cuûa phaân phoái xaùc suaát tích luyõ naèm veà beân phaûi cuûa ñieåm N.P.V. zero Luu Truong Van, M.E 29 Tröôøng hôïp 2: (Xaùc suaát N.P.V döông) = 0 Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát - 0+ -0 + N.P.V. N.P.V. Quyeát ñònh: Baùc boû Ghi chuù: Ñaàu cao hôn cuûa phaân phoái xaùc suaát tích luyõ naèm veà phía beân traùi cuûa ñieåm N.P.V. zero Luu Truong Van, M.E 30 Tröôøng hôïp 3: (Xaùc suaát N.P.V zero) lôùn hôn 0 nhöng nhoû hôn 1 Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát - 0+ -0 + N.P.V. N.P.V. Quyeát ñònh: Trung dung Ghi chuù : N.P.V. zero caét ngang phaân phoái xaùc suaát tích luyõ Luu Truong Van, M.E 31 Tröôøng hôïp 4: Caùc döï aùn loaïi tröø laãn nhau Vôùi ñieàu kieän coù cuøng xaùc suaát, moät döï aùn luoân toû ra coù lôïi nhuaän cao hôn Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát Döï aùn A Döï aùn B Döï aùn A Döïa aùn B - + - + N.P.V N.P.V Quyeát ñònh: Choïn döï aùn B Ghi chuù: Caùc phaân phoái xaùc suaát tích luyõ khoâng caét nhau taïi baát cöù ñieåm naøo Luu Truong Van, M.E 32 Tröôøng hôïp 5: Caùc döï aùn loaïi tröø laãn nhau – Lôïi nhuaän cao so vôùi loã thaáp Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát Döï aùn A Döï aùn A Döï aùn B Döï aùn B - + - + N.P.V. N.P.V. Quyeát ñònh: Trung dung Ghi chuù: Caùc phaân phoái xaùc suaát tích luyõ caét nhau Caàn bieát thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro : A. Neáu trung laäp vôùi ruûi ro, thì khoâng chaéc chaén laø toát nhaát. B. Neáu sôï ruûi ro, thì thích B hôn A. C. Neáu thích ruûi ro, thì coù theå thích A hôn B. Luu Truong Van, M.E 33 5. Kết quả chi ti ết của nghiên cứu Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 34 5.1. Phân tích đị nh tính Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 35 Phân tích đị nh tính a) Qui mô dự án b) Hi ểu bi ết về rủi ro 45% Tỷ lệ % Tỷ lệ % 42% 40% 90% 85% 35% 80% 70% 30% 31% 27% 60% 25% 50% Tỷ lệ % 20% 40% Tỷ lệ % 15% 30% 10% 20% 11% 5% 10% 5% 0% 0% Đơ n vị công tác của các đố i tượ ng kh ảo sát ch ủ yếu là tư vấn thi ết kế và ch ủ đầ u tư. Ph ần lớn vị trí công tác của các đố i tượ ng kh ảo sát là nhân viên và tr ưở ng/ phó phòng. Hầu hết các đố i tượ ng kh ảo sát điều có hi ểu bi ết về rủi ro trong lĩnh vực cảng bi ển. Các đố i tượ ng kh ảo sát từng tham gia ở các dự án nhóm A (trên 1500 tỷ đồ ng) trong lĩnh vực xây dựng cảng bi ển chi ếm tỷ lệ cao. Ph ần lớn các đố i tượ ng kh ảo sát có quan tâm về rủi ro. 36 Phân tích định tính Ki ểm tra thang đo (Cronbach’s Alpha) Kh ả năng xảy ra Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.870 26 Mức độ ảnh hưở ng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.901 26 Theo George and Mallery (2003), nếu độ tin cậy 1 ≥ α ≥ 0.9 thang đo rất tốt; 0.9 > α ≥ 0.8 thang đo tốt. 37 Phân tích định tính Bảng xếp hạng nhân tố Kh ả Mức độ Xếp Câu Nội Dung câu hỏi năng ảnh Tích hạng hỏi xảy ra hưở ng 1 8 Giá v ật t ư, thi ết b ị, nhân công t ăng cao 3.79 3.90 14.78 2 1 Tỷ l ệ l ạm phát t ăng cao 3.63 3.73 13.55 3 7 Công tác gi ải phóng m ặt b ằng ch ậm 3.61 3.74 13.50 Hệ th ống giao thông k ết n ối c ảng còn thi ếu 4 22 3.49 3.74 13.04 (đườ ng b ộ, đườ ng s ắt, đườ ng th ủy…) 5 16 Dự báo l ượ ng hàng qua c ảng ch ưa chính xác 3.42 3.69 12.63 Hậu c ần sau c ảng còn nghèo nàn (logistics, 6 23 khu công nghi ệp, trung tâm tài chính th ươ ng 3.45 3.49 12.01 mại, d ịch v ụ hàng h ải…) 7 2 Tỷ giá ngo ại t ệ bi ến độ ng 3.46 3.44 11.90 38 Phân tích định tính Bảng xếp hạng nhân tố (tt) Kh ả Mức độ Xếp Câu Nội Dung câu hỏi năng ả Tích hạng hỏi nh xảy ra hưở ng Chi ến lượ c qu ảng bá th ươ ng hi ệu kém hi ệu qu ả 8 24 nên ch ưa thu hút nhi ều ch ủ tàu, ch ủ hàng đế n 3.38 3.47 11.76 cảng 9 15 Th ất thoát trong quá trình xây dựng cảng 3.42 3.44 11.74 10 17 Dự báo độ i tàu đế n cảng ch ưa hợp lý 3.29 3.49 11.48 11 11 Năng lực nhà th ầu thi công yếu kém 3.12 3.51 10.96 12 25 Giá cướ c cảng gi ảm 3.17 3.44 10.91 13 19 Th ủ tục tại cảng còn nhi ều ph ức tạp 3.26 3.20 10.42 Ph ươ ng th ức qu ản lý và ngu ồn nhân lực tại cảng 14 18 3.12 3.23 10.06 yếu kém 39 Phân tích định tính Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Trên cơ sở bảng ma trận xếp hạng các nhân tố và tham khảo ý kiến chuyên gia, tác giả chọn 14 nhân tố có tích khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng lớn hơn 10 để đưa vào phân tích. Theo Hair et al. (1998) đề ngh ị đố i với Factor loading ≥ 0.5 thì mới có ý ngh ĩa trong phân tích nhân tố nên ta sẽ lo ại nh ững nhân tố có với Factor loading < 0.5. Ngoài ra , ta còn quan tâm đến các kết quả của KMO và kiểm định Bartlett 0.5≤ KMO =0.809 ≤1; Phương sai trích (% biến thiên được giải thích bởi các nhân tố bằng 60.748% > 50%. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 0.809 Sampling Adequacy. Bartlett Approx. Chi- 790.002 's Test Square of df 91 Spheric ity Sig. .000 40 Phân tích định tính Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Nhóm1 : Quá trình khai thác và kinh doanh (% of Variance = 21.50) Factor loading Hệ th ống giao thông kết nối cảng còn thi ếu (đườ ng bộ, đườ ng sắt, đườ ng th ủy…) 0.731 Hậu cần sau cảng còn nghèo nàn (logistic, khu công nghi ệp, trung tâm tài chính 0.725 th ươ ng mại, dịch vụ hàng hải…) Th ủ tục tại cảng còn nhi ều ph ức tạp 0.701 Chi ến lượ c qu ảng bá th ươ ng hi ệu kém hi ệu qu ả nên ch ưa thu hút nhi ều ch ủ tàu, ch ủ 0.695 hàng đế n cảng Ph ươ ng th ức qu ản lý và ngu ồn nhân lực tại cảng yếu kém 0.647 Giá cướ c cảng gi ảm 0.513 Nhóm 2: Quá trình xây dựng (% of Variance = 14.30) Factor loading Th ất thoát trong quá trình xây dựng cảng 0.724 Giá vật tư, thi ết bị, nhân công tăng cao 0.678 Năng lực nhà th ầu thi công yếu kém 0.565 Nhóm 3: Dự báo (% of Variance =13.27) Factor loading Dự báo lượ ng hàng qua cảng ch ưa chính xác 0.863 Dự báo độ i tàu đế n cảng ch ưa hợp lý 0.822 Nhóm 4: Kinh tế vĩ mô (% of Variance = 11.68) Factor loading Tỷ lệ lạm phát tăng cao 0.857 Tỷ giá ngo ại tệ bi ến độ ng 0.785 41 Phân tích định tính Các nhóm nhân tố chính ở trên th ể hi ện các yếu tố rủi ro ảnh hưở ng đế n tài chính của dự án cảng bi ển khu vực Phía Nam có th ể gặp ph ải. Khi áp dụng trong dự án cụ th ể: “Cảng Ph ướ c An, Tuy ến đườ ng kết nối vào cảng Ph ướ c An và Khu Dịch vụ Hậu cần Cảng” cần xem xét nh ững nhân tố rủi ro nào sẽ ảnh hưở ng đế n dự án. Dựa trên nh ận đị nh của các bên tham gia dự án cụ th ể là ch ủ đầ u tư thì nh ững yếu tố rủi ro sau có th ể sẽ ảnh hưởng đế n tài chính của dự án Ti ền tệ Tỷ l ệ l ạm phát t ăng cao Tỷ giá ngo ại t ệ bi ến độ ng Dự báo Dự báo l ượ ng hàng qua c ảng ch ưa chính xác Dự báo độ i tàu đế n c ảng ch ưa h ợp lý Quá trình xây d ựng Th ất thoát trong quá trình xây d ựng Giá v ật t ư, thi ết b ị, nhân công t ăng cao Quá trình khai thác và kinh doanh Giá c ướ c phí c ảng gi ảm 42 4.2. Phân tích đị nh lượng Gi ảng viên: PGS.TS. L ưu Tr ườ ng V ăn, Đạ i h ọc M ở TP.HCM 43 Phân tích đị nh lượng Giới thiệu dự án • Công ty Cổ ph ần Dầu khí Đầ u tư Khai thác cảng Ph ướ c An . Thông tin • Tr ụ sở chính: Tòa nhà Tín Ngh ĩa - KCN Nh ơn ch ủ đầ u tư Tr ạch III - Tỉnh lộ 25B - Xã Hi ệp Ph ướ c - Huy ện Nh ơn Tr ạch - Tỉnh Đồ ng Nai. • Cảng Ph ướ c An, Tuy ến đườ ng kết nối vào cảng Tên dự án Ph ướ c An và Khu Dịch vụ Hậu cần Cảng. 44 Phân tích đị nh lượng Phân tích hiệu quả tài chính dự án chưa xét yếu tố rủi ro Tổng mức đầu tư STT Hạng m ục 1000VND USD A CHI PHÍ XD KHU CẢNG 6,180,913,857 332,307,197 B ĐƯỜ NG VÀO CẢNG 1,566,773,643 84,235,142 C KHU DỊCH VỤ HẬU CẦN CẢNG 2,763,992,195 148,601,731 D HẠ TẦNG KỸ THU ẬT 642,431,680 34,539,338 E CHI PHÍ NẠO VÉT 293,870,026 15,799,464 F CHI PHÍ THI ẾT BỊ 5,119,299,021 275,231,130 G CHI PHÍ THUÊ ĐẤ T VÀ ĐỀ N BÙ 473,510,925 25,457,577 H CHI PHÍ QU ẢN LÝ DỰ ÁN 114,723,320 6,167,920 I CHI PHÍ TƯ VẤN 302,545,476 16,265,886 J CHI PHÍ KHÁC 203,901,566 10,962,450 K CHI PHÍ DỰ PHÒNG 1,766,196,171 94,956,783 TỔNG MỨC ĐẦ U TƯ 20,839,980,069 1,120,429,036 45 Phân tích đị nh lượng Phân tích hiệu quả tài chính dự án chưa xét yếu tố rủi ro Các chỉ tiêu tài chính theo quan điểm của chủ đầu tư Su ất chi ết kh ấu (i %) 15% NPV (ngàn đồ ng) 2,743,327,426 IRR (%) 19.0% B/C (l ần) 1.1 PP (n ăm) 18.00 Các chỉ tiêu tài chính theo quan điểm của tổng mức đầu tư Su ất chi ết kh ấu (i %) 14% NPV (ngàn đồ ng) 3,864,830,528 IRR (%) 19.0% B/C (l ần) 1.1 PP (n ăm) 18.00 46 Phân tích đị nh lượng Phân tích hiệu quả tài chính dự án xét yếu tố rủi ro a) Các yếu tố rủi ro Thông qua bảng câu hỏi khảo sát và phỏng vấn chuyên gia, các biến rủi ro được xác định là: Cướ c phí cảng (cướ c phí nội đị a, cướ c phí ngo ại) Dự báo lượ ng hàng (hàng container, hàng tổng hợp) Lãi vay Giá xăng dầu Su ất chi ết kh ấu 47 Phân tích đị nh lượng Phân tích hiệu quả tài chính dự án xét yếu tố rủi ro Cước phí cảng Tham khảo ý kiến nhân viên
Luận văn liên quan