Bài thu hoạch thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”

Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

doc25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/11/2013 | Lượt xem: 9538 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thu hoạch thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………….. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: - Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . - Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất sắc. - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. - Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. – Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015, các đảng viên, cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh. 3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức, là văn minh : a. ưu điểm : - Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa, hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã than ái với đồng nghiệp, hết long vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. - Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sang tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích, không bao che, giấu khuyết điểm….. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, noó nhiều làm ít. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan. - Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá. b. Nhược điểm : - Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. 4. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân, phải luôn nêu gương về mặt đạo dức, giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 5. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. CẢM NGHĨ VỀ BÁC VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Tuesday, 12. May 2009, 03:24 ho phach Trong lòng dân tộc Việt Nam, trong trái tim nhân loại hình ảnh của Người là biểu tượng của tình yêu bao la, tha thiết nhất. Cả cuộc đời Người đã chiến đấu cho dân tộc, cho con người trước hết là những người bị áp bức đau khổ. Người đã đi xa chúng ta nhưng hình ảnh của Người vẫn còn mãi mãi với đất nước, với non sông, với cuộc sống không ngừng tiếp nối, tên Người – Hồ Chí Minh là cả một niềm tin bất tử. Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo từng ngày. Lớp thế hệ trẻ chúng tôi được sinh ra và lớn lên khi đất nước thanh bình. Dù không một lần được gặp Bác nhưng sâu thẫm trong mỗi trái tim của thế hệ trẻ chúng tôi luôn có hình ảnh Bác ngời sáng và nhờ Bác chúng tôi được trưởng thành – trưởng thành từ trong hành động, từ trong suy nghĩ thông qua việc học tập và noi theo tấm gương của Bác từng ngày. Những bài học của Bác để lại cho chúng ta là những bài học rất giản dị, đời thường, chỉ là biết yêu thương, quý trọng con người, chỉ là “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”… nhưng thực hiện sao mà khó quá. Bởi bên trong mỗi con người chúng ta luôn ẩn nấp và thấp thoáng bóng dáng của chủ nghĩa cá nhân, sự dễ dãi với bản thân, dễ dàng dao động trước khó khăn, dễ sa ngã vào những lợi ích vật chất. Vì vậy, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện bền bỉ suốt đời như công việc rửa mặt hàng ngày. Như Bác đã nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đạo đức cách mạng – đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh là thước đo của lòng cao thượng và phẩm chất con người. Chính vì lẽ đó, mà bản thân mỗi người chúng ta phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng trong thời đại mới. Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng là một chương trình thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Học tập và làm theo tấm gương, theo chỉ dẫn cụ thể của Bác sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục các biểu hiện tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền, kém kỷ luật, thiếu ý thức trách nhiệm với nhân dân, … của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân để thực hiện thành công vấn đề cải cách hành chính hiện nay. Bản thân tôi cũng đang tu dưỡng chính mình để trở thành một người có ích cho xã hội. Và tôi hy vọng rằng các bạn và tôi - là những người con của đất nước chúng ta cùng nhau ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn và gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước để góp phần nhỏ bé của mình chung tay góp sức với bao thế hệ đi trước xây dựng và quyết tâm đi theo con đường mà Bác, Đảng, nhân dân ta đã chọn. Đó là con đường xây dựng XHCN. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN PHÚ LƯƠNG GIÁO ÁN CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG Bài 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Giảng viên: Phạm Hữu Hoàn Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương Phú Lương, tháng 8 năm 2010 Bài 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người soạn: Phạm Hữu Hoàn. - Chức vụ: Giảng viên kiêm chức. - Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương. - Ngày soạn: 12/8/2010 - Ngày giảng: 17/8/2010. A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: I- Mục đích: Giúp cho người học biết được điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng; định hướng nội dung rèn luyện, phấn đấu cho người học giúp người học xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, từ đó tự phấn đấu rèn luyện trong thực tiễn của bản thân để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. II- Yêu cầu: Người học lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài và nắm được các nội dung - Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. - Nội dung phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. B- KẾT CẤU NỘI DUNG BÀI GIẢNG: I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng: 2 tiết. 1) Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. 2) Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. 3) Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam: 2,5 tiết. 1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. 2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. 3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 4) Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. 5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. * Phần trọng tâm của bài: II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam: 1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. 2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. 3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 4) Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. 5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. C- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình là chủ yếu, kết hợp viết bảng, trao đổi, nêu vấn đề. - Học viên lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài theo ý hiểu. - Đồ dùng dạy và học: Giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo, máy vi tính, bảng, phấn viết, vở ghi, bút, tài liệu khác. D- TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG: * Giáo trình: Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng - NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội - 2009. * Tài liệu tham khảo: - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X. - Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. - Tài liệu khác: các văn bản của Đảng có liên quan, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cổng thông tin điện tử Thái Nguyên… E- NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN: * Bước 1: Giới thiệu bản thân, kiểm diện học viên, ổn định tổ chức lớp (5 phút). * Bước 2: Hệ thống sơ bộ lại các bài đã học trong chương trình học của lớp từ ngày 16/8/2010 đến nay (10 phút). - Sáng 16/8: Bài 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (GV: Lương Trung Hải - Huyện uỷ viên, GĐ Trung tâm BDCT huyện). - Chiều 16/8: Bài 4. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (GV: Hoàng Duy Hưng- UV BTV, Trưởng BTG Huyện uỷ). - Sáng 17/8: Bài 3. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (GV: Hoàng Thị Vạn- CV Trung tâm BDCT huyện). - Chiều 17/8: Bài 1. Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (GV: Lý Thị Hoa- PGĐ Trung tâm BDCT huyện). * Bước 3: Giảng bài mới. - Giới thiệu tên và ghi bài: Bài 5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. - Nội dung của bài gồm 2 phần: I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng. II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG: (3 điều kiện) Quy định rõ tại Điểm 2, Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành (khoá X). 1. Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên: - Là công dân Việt Nam. + Tức là người có quốc tịch Việt Nam. + Là một đòi hỏi về pháp lý và tư cách công dân của người xin vào Đảng. Bởi theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam thì công dân Việt Nam được hưởng quyền và thực hiện các nghĩa vụ công dân, tự nguyện gắn bó với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Đủ từ 18 tuổi trở lên. + Ở độ tuổi đã trưởng thành về nhận thức, có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của bản thân. + Đủ khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đủ điều kiện thực hiện quyền và nhiệm vụ của đảng viên. - Điều lệ không quy định tuổi tối đa của người xin vào Đảng. Đối với những người trên 60 tuổi có quy định riêng. + Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng chỉ rõ: “Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định”. + Hướng dẫn 03-HD/BTCTW, ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương chỉ rõ thêm “Phải được Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc TW đồng ý bằng văn bản…” 2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng: - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng. Giảng viên (GV) hỏi học viên (HV): Cương lĩnh chính trị là gì? (Đã học ở bài 2) GV nói: là văn kiện cơ bản chỉ rõ mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng trong 1 giai đoạn lịch sử nhất định của 1 chính Đảng hoặc tổ chức chính trị. GV nói thêm:Việt Nam có Cương lĩnh 1930 (Hội nghị thành lập Đảng 2/1930); Cương lĩnh 1991 (Đại hội VII 6/1991 tổng kết 60 năm thực hiện Cương lĩnh 30); Đại hội XI của Đảng sẽ tổng kết, bổ sung việc thực hiện Cương lĩnh 1991. + Người muốn vào Đảng phải có giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng (Phải thừa nhận và thực hiện, nếu chỉ thừa nhận mà không thực hiện là “nói suông, không làm”, không có hành động thực tế). + Là điều kiện, tiêu chuẩn chính trị hàng đầu để trở thành đảng viên. + Quy định rõ tại Điểm 1 Điều 1 Điều lệ Đảng(GV có thể đọc Điều lệ cho HV nghe). - Thừa nhận và thực hiện Điều lệ Đảng. + Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng,
Luận văn liên quan