Báo cáo Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước – vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cầu

Khái quát nhất là"đãcó sự đổi mới quan trọng về vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức, bộ máy Chính phủ, các Bộ và cơ quan hành chính các cấp địa phương" cho phù hợp với cơ chế mới trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Đây là vấn đề rất cơ bản của tổ chức bộ máy hành chính, vì chức năng là cơ sở để qui định mô hình tổ chức trong suốt quá trình vận động, phát triển, hoàn thiện hệ thống hành chính nhà nước. Cho nên sự đổi mới này không chỉ có ý nghĩa về mặt kết quả đạt được, mà còn tạo ra cơ sở định hướng cho việc tiếp tục cải cách căn bản, toàn diện tổ chức, bộ máy trong những năm tới. - Trên thực tế vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức bộ máy đã từng bước được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý nhà nước và quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Do cải cách bộ máy hành chính gắn với quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế đãđem lại kết quả quan trọng là: + Làm rõ hơn vai trò, chức năng quản lý vĩ mô của Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với quá trình phát triển kinh tế - xãhội. Cơ quan hành chính địa phương các cấp cũng chuyển mạnh sang chủ yếu thực hiện vai trò, chức năng quản lý hành chính nhà nước theo cơ chế mới trên địa bàn hành chính, khắc phục sự lẫn lộn với chức năng của các đơn vị sự nghiệp và kinh doanh. + Phân biệt rõ và thực hiện tốt hơn giữa quản lý hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước với hoạt động quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp, để từ đó giảm bớt sự can thiệp không cần thiết, không đúng chức năng vào quá trình sản xuất, kinh doanh nảy sinh tiêu cực xãhội.

pdf48 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước – vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên