Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m mỏ đá xây dự ng tân bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (công suất 1.800.000m 3 / năm)

Mỏ đá xây dựng Tân Bản, Phường Bửu Hoà , Tp. Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Một Thành Viê n XD & SX VLXD Biê n Hoà đã đượ c sự chấ p thuậ n củ a UBND tỉnh Đồ ng Nai tạ i cô ng vă n số 5865/UBND– CN ngà y 19/9/2005 cho phé p Cô ng ty lậ p thủ tụ c thă m dò phầ n sâ u trê n diệ n tích 12,8ha đế n mứ c -60m. Bá o cá o kế t quả thă m dò phầ n sâ u đượ c thà nh lậ p và o thá ng 12 năm 2005 và đã đượ c Hộ i đồ ng đá nh giá trữ lượ ng Khoá ng sả n phê chuẩ n theo quyế t định số 5228/QĐ-UBND, ngà y 29/05/2006, do Chủ tịch UBND tỉnh Đồ ng Nai ký . Dự a trê n kế t quả trữ lượ ng đượ c phê duyệ t, Cô ng ty TNHH Mộ t thà nh viê n XD & SX VLXD Biê n Hoà tiế n hà nh thà nh lậ p Dự á n đầ u tư tă ng độ sâ u khai thá c đế n mứ c -60m mỏ đá xâ y dự ng Tâ n Bả n, Phườ ng Bử u Hoà , Tp. Biê n Hoà , tỉnh Đồ ng Nai để xin cấ p phé p khai thá c vớ i cô ng suấ t khai thá c1.800.000m 3 /nă m và thờ i gian hoạ t độ ng củ a mỏ là 3,5nam (theo thiế t kế khai thá c). Nhằm thự c hiệ n tố t cô ng tá c bả o vệ mô i trườ ng củ a dự á n và làm cơ sở trình cá c cơ quan chứ c nă ng thẩm định, phê duyệ t cấ p Giấ y phé p khai thá c khoá ng sả n, Cô ng ty TNHH Mộ t thà nh viê n XD & SX VLXD Biê n Hoà đã tiế n hà nh lậ p Bá o cá o đá nh giá tá c độ ng mô i trườ ng “Dự á n đầ u tư tă ng độ sâ u khai thá c đế n mứ c -60m-Mỏ đá xâ y dự ng Tâ n Bả n, Phườ ng Bử u Hoà ,Tp. Biê n Hoà , tỉnh Đồ ng Nai” . Mụ c đích thà nh lậ p củ a Bá o cá o ĐTM: -Trê n cơ sở cá c biệ n phá p, cô ng suấ t khai thá c củ a dự á n đầ u tư khai thá c, cơ sở hiệ n trạ ng mô i trườ ng nề n củ a khu mỏ , Bá o cá o sẽ dự bá o và đá nh giá cá c tá c độ ng mô i trườ ng tiềm tà ng chính củ a dự á n lê n mô i trườ ng xung quanh. - Phâ n tích mộ t cá ch có că n cứ khoa họ c nhữ ng tá c độ ng có lợ i, có hạ i mà dự á n gâ y ra cho mô i trườ ng trong khu vự c. - Xâ y dự ng và đề xuấ t cá c biệ n phá p tổ ng hợ p để bả o vệ mô i trườ ng, xử lý mộ t cá ch hợ p lý mâ u thuẫ n giữ a nhu cầ u phá t triể n kinh tế xã hộ i và bả o vệ mô i trườ ng củ a khu vự c dự á n nó i riê ng, cũ ng như trong khu vự c. - Đề xuấ t cá c biệ n phá p bả o vệ mô i trườ ng và cả i tạ o mô i trườ ng cả nh quan khu mỏ s au khi kế t thú c khai thá c, đó ng cử a mỏ .

pdf84 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1335 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m mỏ đá xây dự ng tân bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (công suất 1.800.000m 3 / năm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan