Báo cáo Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán tài chính do công ty cổ phầnkiểm toán Việt Nam thực hiện

Mục lục Trang Lời mở đầu1 ChươngI: nhữngvấn đề chung về kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính3 I. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong mối quan hệ với kiểm toán báo cáo tài chính nói chung3 1.Đăc điểm chi phí sản xuất tác động đến kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 3 2. Kiểm soát nội bộ đối với chi phí sản xuất 5 3. Vai trò của kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểmtoán báo cáo tài chính8 4. Đặc điểm kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính9 II. Mục tiêu và trình tự kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểmtoán báo cáo tài chính10 1. Mục tiêu kiểm toán chi phí sản xuất 10 2. Quy trình kiểm toán chi phí sản xuất 11 2.1.Lập kế hoạch kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 11 2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 19 2.3. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 26 Chương II: Thực tế kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty cổ phần kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện30 I. Khái quát về Công ty cổ phần kiểm toán và định giá Việt Nam 30 1. Sự hình thành và phát triển Công ty 30 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 33 3. Kiểm soát nội bộ và kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp tại Công ty 35 II. Thực tế kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty cổ phần kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện39 1. Các công việc trước kiểm toán 40 2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 41 3. Thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 46 3.1. Thực hiện các thủ tục kiểm soát46 3.2. Thực hiện các thủ tục phân tích 48 3.3.Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết 49 4. Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán60 5. Các công việc thực hiện sau kiểm toán61 Chương III. Một số nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán Báo cáo tài chính62 I. Đánh giá về thực tế kiểm toán chi phí sản xuất do Công ty VAE thực hiện62 1. Ưu nhược điểm của kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục 62 2. Đánh giá về thực tế kiểm toán chi phí sản xuất do Công ty VAE thực hiện63 2.1. Đánh giá chương trình kiểm toán chi phí sản xuất Công ty VAE áp dụng 63 2.2.Đánh gía việc thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 64 II.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính65 1.Tính tất yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 65 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 66 2.1.Kiến nghị đối với Công ty cổ phần kiểm toán và định giá Việt Nam 66 2.2. Kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan71 Kết luận 74

doc79 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán tài chính do công ty cổ phầnkiểm toán Việt Nam thực hiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan