Báo cáo Thực tập nhận thức tại ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định đƣợc thành lập theo Quyết định số 591/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Định; ngày 09/7/2009 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định số 493/QĐ -UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc trực tiếp đối với Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tƣ và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tƣ trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

pdf29 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/02/2014 | Lượt xem: 2205 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  Tên cơ quan thực tập : BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Thời gian thực tập : 7/1/2013 - 10/3/2013 Giáo viên hƣớng dẫn : Phùng Thế Vinh Sinh thực hiện : Vũ Quang Huy Lớp : KT1011 Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 2 KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH KẾ TOÁN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Thời gian thực tập : 7/1/2013 - 10/3/2013 Giáo viên hƣớng dẫn : Phùng Thế Vinh Sinh thực hiện : Vũ Quang Huy Lớp : KT1011 Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 3 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. Quy Nhơn, Ngày..... tháng 2 năm 2013 Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 4 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 5 TRÍCH YẾU Sau hơn hai tháng thực tập tại Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Định, tuy là thời gian thực tập có giới hạn nhƣng qua kỳ thực tập này bản thân Tôi đã học hỏi đƣợc một số kỹ năng quan trọng, đồng thời rút ra đƣợc những bài học kinh nghiệm thực tế cần ứng cho công việc sau này. Cũng trong thời gian thực tập này, Tôi đã dần nhận thức đƣợc công việc chuyên môn, bên cạnh đó tôi cũng đã áp dụng thành công một số kiến thức mà mình đã đƣợc học vào một số công việc tại đơn vị. Và quan trọng hơn cả là đợt thực tập này đã giúp Tôi nhận ra những ƣu khuyết của bản thân từ đó Tôi có thể tự hoàn thiện bản thân. Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 6 MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN TRÍCH YẾU MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH LỜI CẢM ƠN NHẬP ĐỀ 1/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 1.1/ Quá trình hình thành và phát triển 1.2/ Chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế 1.3/ Cơ cấu tổ chức 1.3.1/ Sơ đồ bộ máy của Ban quản lý 1.3.2/ Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 2/ CÔNG VIỆC THỰC TẬP 2.1/ Giới thiệu bộ phận thực tập 2.2/ Những công việc đã thực hiện trong quá trình thực tập 2.2.1/ Đọc thông tƣ kế toán 2.2.2/ Tìm hiểu về cách thức hình thành và thực hiện một dự án. 2.2.3/ Công việc văn phòng 2.2.3.1/ Photocopy 2.2.3.2/ Xé giấy 2.2.3.3/ Lập bảng lƣơng KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 7 DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ quản lý của ban quản lý các khu kinh tế Bình Định Hình 2: Bảng thanh toán tiền lƣơng của 1 đơn vị trong công ty Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 8 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết Tôi muốn gửi lời càm ơn chân thành nhất đến thầy Phùng Thế Vinh đã tận tình hƣớng dẫn Tôi trong suốt quá trình thực tập, và chỉ dạy những kinh nghiệm thiết thực giúp Tôi có thêm nhiều cơ sở lý thuyết để hoàn thành cuốn báo cáo này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô của trƣờng Đại Học Hoa Sen đã tận tình giảng dạy Tôi trong suốt hai năm học vừa qua, đã giúp Tôi trau dồi thêm nhiều kiến thức chuyên ngành để có thể tự tin làm việc trong môi trƣờng doanh nghiệp. Cuối cùng Tôi muốn cảm ơn ông Man Ngọc Lý (Trƣởng ban quản lý) đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Tôi trong suốt quá trình thực tập ở công ty đồng thời giúp Tôi biết và hiểu thêm nhiều về những kiến thức thực tiễn, những kiến thức mà Tôi không thể biết đƣợc trong môi trƣờng sƣ phạm. Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 9 NHẬP ĐỀ 1. Phạm vi, giới hạn báo cáo. Với mục tiêu giúp sinh viên quen dần với môi trƣờng doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trƣờng và tự tin khi bƣớc vào một môi trƣờng mới, trƣờng Đại Học Hoa Sen đã tổ chức kỳ thực tập nhận thức cho sinh viên đã hoàn thành hai năm học ở trƣờng, giúp sinh viên có đƣợc cơ hội hai tháng thực tập tại doanh nghiệp và công ty, để có thể áp dụng đƣợc những kiến thức lý thuyết đã học vào môi trƣờng thực tiễn. 2. Mục tiêu của đợt thực tập Trƣớc khi bƣớc vào kỳ thực tập nhận thức này tôi đã tự đạt ra cho mình 3 mục tiêu nhƣ sau :  Tập làm quen dần với môi trƣờng làm việc ở công ty, đồng thời tạo mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên trong công ty.  Cố gắng tao ra nhiều cơ hội để tôi có thể áp dụng những kiến thức chuyên ngành đã học vào công việc.  Tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức, và các kỹ năng mềm. Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 10 1/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP Tên giao dịch: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Binh Dinh Economic Zone Administration Tên viết tắt: BEZA Trụ sở làm việc: 65 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3646257 - 3846519 Fax: 056 3846616 Email: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn Website: hoặc 1.1/ Quá trình hình thành và phát triển Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định đƣợc thành lập theo Quyết định số 591/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Định; ngày 09/7/2009 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định số 493/QĐ- UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc trực tiếp đối với Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tƣ và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tƣ trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát huy những thành quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (thành lập năm 1998) và Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (thành lập năm 2005). Về phía các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay có 04 khu công nghiệp, trong đó có 02 khu công nghiệp đã đƣợc lấp đầy, bình quân hàng năm đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đối với Khu kinh tế Nhơn Hội đã hình thành và tạo nên vóc dáng một khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ - du lịch đầy tiềm năng, đƣợc kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 11 Thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế Nhơn Hội là nhiệm vụ quan trọng và hết sức nặng nề, góp phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nhà. Từ khi thành lập đến nay, với sự nỗ lực phấn đấu về mọi mặt Ban Quản lý Khu kinh tế luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng phát triển lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những thành tích đó đƣợc các cấp, các ngành ghi nhận và năm 2011 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ tặng Bằng khen về những thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc… 1.2/ Chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc trực tiếp đối với Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chƣơng trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hƣớng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp. 1.3/ Cơ cấu tổ chức 1.3.1/ Sơ đồ bộ máy của Ban quản lý. Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 12 Hình 1: Sơ đồ quản lý của ban quản lý các khu kinh tế Bình Định 1.3.2/ Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban  Trƣởng Ban : Trƣởng ban phụ trách chung, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc cấp có thẩm quyền quy định. Chịu trách nhiệm trƣớc Tỉnh u , HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch U ban nhân dân tỉnh, các Bộ ngành Trung ƣơng liên quan (đối với các nhiệm vụ đƣợc ủy quyền) và trƣớc pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Ban Quản lý. Trưởng Ban Phó Trưởng Ban Phó Trưởng Ban Văn phòng ban Phòng tài nguyên môi trường Phòng kế hoạch tài chính Phòng quản lý đầu tư Phòng quản lý doanh nghiệ p Phòng quy hoạch xây dựng Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 13 Phân công công việc và u quyền cho các Phó Trƣởng ban, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra thực hiện một số lĩnh vực cụ thể theo thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý.  P. Trƣởng Ban Các Phó Trƣởng ban là ngƣời giúp Trƣởng ban thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Trƣởng ban, đƣợc Trƣởng ban phân công chỉ đạo một số mặt công tác của Ban Quản lý và chịu trách nhiệm trƣớc Trƣởng ban, trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công.  Văn Phòng Ban : Tham mƣu, giúp Trƣởng ban Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ: + Công tác tổ chức cán bộ + Công tác hành chính – Quản trị + Công tác báo cáo tổng hợp + Công tác quản lý tài chính, tài sản + Công tác thi đua, khen thƣởng  Phòng Kế Hoạch Tài Chính : Tham mƣu, giúp Trƣởng ban Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ: + Công tác quản lý kế hoạch + Công tác quản lý tài chính  Phòng Quản Lý Đầu Tƣ : Tham mƣu, giúp Trƣởng ban Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tƣ phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp; tham mƣu, đề xuất việc xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tƣ vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Xây dựng các Brochure, tài liệu, Profile dự án phục vụ công tác quảng bá xúc tiến đầu tƣ. Chủ trì phối hợp xem xét, đề xuất chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận địa điểm các dự án, kể cả dự án đầu tƣ mở rộng của các nhà đầu tƣ. Hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đầu tƣ đối với các dự án không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Ban Quản lý đầu tƣ vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 14  Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp : Tham mƣu, giúp Trƣởng ban Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ: + Quản lý doanh nghiệp + Quản lý lao động + Quản lý xuất nhập khẩu  Phòng Quy Hoạch Xây Dựng : Tham mƣu, giúp Trƣởng ban Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ: + Về quản lý quy hoạch, kiến trúc + Về quản lý xây dựng + Về quản lý thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tƣ trong lĩnh vực xây dựng đối với các công trình do Ban Quản lý làm chủ đầu tƣ  Phòng Tài Nguyên Môi Trƣờng : Tham mƣu, giúp Trƣởng ban Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ: Phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phƣơng liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Quản lý quỹ đất, mặt nƣớc đối với các khu vực đƣợc giao cho Ban Quản lý; phối hợp trong công tác chống lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, chôn cất không đúng nơi quy định, khai thác đất, cát trái phép trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quản lý, thẩm tra việc sử dụng đất của các dự án đầu tƣ vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Thực hiện giao lại đất, cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong Khu kinh tế Nhơn Hội; đề xuất mức thu tiền sử dụng, tiền thuê và mức miễn, giảm đối với đất, mặt nƣớc chuyên dùng cho từng dự án đầu tƣ áp dụng đối với trƣờng hợp không qua đấu thầu thực hiện dự án; tham gia cùng với các Sở, ngành có liên quan xây dựng giá đất trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 15 2/ Công việc thực tập 2.1 Giới thiệu về bộ phận thực tập Tôi đƣợc phân vào thực tập ở bộ phận Kế Hoạch – Tài Chính với 1 Trƣởng phòng, cùng 3 nhân viên, những công việc của phòng Kế hoạch - Tài chính nhƣ sau: + Công tác quản lý kế hoạch - Xây dựng Kế hoạch, danh mục các dự án đầu tƣ, dự toán ngân sách hàng năm và 5 năm về phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp; - Chủ trì phối hợp lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản và kinh phí hành chính, sự nghiệp đƣợc cấp thẩm quyền giao cho Ban Quản lý; theo dõi, quản lý việc sử dụng các nguồn vốn phân bổ cho các đơn vị; - Thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng công trình đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc do Ban Quản lý làm chủ đầu tƣ theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; - Thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu đối với các dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ban Quản lý; - Thẩm định hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, quản lý việc sử dụng vốn ODA các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tƣ; - Xây dựng, trình cấp thẩm quyền Phƣơng án phát hành trái phiếu công trình, phƣơng án huy động các nguồn vốn khác để đầu tƣ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng của Khu kinh tế, Khu công nghiệp. + Công tác quản lý tài chính - Thẩm tra quyết toán vốn phân bổ cho các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý; - Thực hiện công tác kế toán dự toán cấp 3 vốn sự nghiệp kinh tế, vốn đầu tƣ phát triển đƣợc giao; - Lập, quản lý hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng tƣ vấn xây dựng, hợp đồng xây lắp công trình; theo dõi thanh toán và quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế, vốn đầu tƣ phát triển đối với công tác tƣ vấn các dự án, công trình đầu tƣ từ nguồn vốn ngân sách do Ban Quản lý làm chủ đầu tƣ; Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 16 - Lập, trình duyệt chi phí quản lý dự án đối với các dự án, công trình do Ban Quản lý làm chủ đầu tƣ; - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp; + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ban. 2.2 Những công việc đã thực hiện trong quá trình thực tập 2.2.1 ĐỌC THÔNG TƢ KẾ TOÁN Trong gia đoạn ban đầu trong quá trình thực tập ở công ty, Tôi đƣợc các anh chị trong bộ phận kế hoạch tài chính của công ty giới thiệu một số điều sơ lƣợc về những thông tƣ kế toán đang lƣu hành hiện hành tại Việt Nam, Tôi đặc biệt quan tâm đến quyết định Số: 32/2008/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Nội dung chính của văn bản nhƣ sau: Tài sản cố định hữu hình: là những tƣ liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu trình kinh doanh nhƣng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban dầu nhƣ nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phƣơng tiện vận tải,… Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định: + Tài sản cố định hữu hình là tài sản mang hình thái vật chất, có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thoả mãn đồng thời cả 2 tiêu chuẩn dƣới đây: ++ Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; ++ Có nguyên giá từ 10.000.000đ (mƣời triệu đồng) trở lên Tài sản cố định hữu hình đƣợc hình thành do những cách sau đây: - Tài sản cố định hữu hình mua sắm - Tài sản cố định hữu hình mua theo hình thức trao đổi Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 17 - Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất - Tài sản cố định hữu hình do đầu tƣ xây dựng - Tài sản cố định hữu hình đƣợc tài trợ, đƣợc biếu, đƣợc tặng, do phát hiện thừa - Tài sản cố định hữu hình đƣợc cấp; đƣợc điều chuyển đến - Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp - Tài sản cố định hữu hình đi thuê TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH A. Nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định a) Các loại tài sản cố định không phải tính hao mòn: - Tài sản cố định là giá trị quyền sử dụng đất. - Tài sản cố định đơn vị thuê sử dụng; - Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất trữ hộ Nhà nƣớc. - Các tài sản cố định đã tính hao mòn hết nguyên giá mà vẫn còn sử dụng đƣợc; - Các tài sản cố định chƣa tính hao mòn hết nguyên giá mà đã hƣ hỏng không tiếp tục sử dụng đƣợc. b) Hao mòn tài sản cố định đƣợc tính mỗi năm 1 lần vào tháng 12, trƣớc khi khoá sổ kế toán hoặc bất thƣờng (đối với các trƣờng hợp bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thể cơ quan, đơn vị hoặc tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định theo chủ trƣơng của Nhà nƣớc). B. Xác định thời gian sử dụng và t lệ tính hao mòn tài sản cố định a) Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình do cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng quyết định cho phù hợp nhƣng không quá 50 năm. Trƣờng hợp đặc biệt do Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ƣơng, Chủ tịch U ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng quyết định. b) Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ƣơng, Chủ tịch U ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Đại Học Hoa Sen Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại 18 trung ƣơng quyết định xác định thời gian sử dụng, t lệ tính hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý đối với tài sản cố định chƣa đƣợc quy định thời gian sử dụng, t lệ tính hao mòn theo quy định tại Quyết định này. C. Phƣơng pháp tính hao mòn tài sản cố định hữu hình a) Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định đƣợc tính theo công thức sau: Mức hao mòn hàng năm của từng TSCĐ Nguyên giá của TSCĐ T lệ tính hao mòn (% năm) = x Hàng năm, trên cơ sở xác định số hao mòn tăng và số hao mòn giảm phát sinh trong năm, đơn vị tính tổng số hao mòn của tất cả tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị cho năm đó theo công thức: Số hao mòn TS
Luận văn liên quan