Báo cáo Thực tập nhận thức tại Tổng công ty bảo hiểm BIDV

Với phƣơng châm “Tinh thần học thực, Chất lƣợng chuẩn mực”, cũng nhƣ tinh thần giảng dạy “Học đi đôi với hành”, trƣờng đại học Hoa Sen tạo điều kiện cho sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn qua quá trình thực tập. Sinh viên có thể tự tìm hiểu, trải nghiệm những khó khăn trong thực tế và sinh viên có thể tìm ra những bài học kinh nghiệm bổ ích cho bản thân mình và tự tin hơn khi ra trƣờng. Nhằm nâng cao tính tự lập, tôi đã đăng kí thực tập nhận thức tại Tổng công ty bảo hiểm BIDV. Qua thời gian đƣợc đào tạo và làm việc tại công ty cũng nhƣ đi thực tế, tôi đã ứng dụng những lý thuyết và bổ sung những kiến thức còn thiếu. Bên cạnh đó, tôi còn luyện tập kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm và những kinh nghiệm thực tế khác. Bên cạnh những lý thuyết chuyên môn tôi đã tiếp thu trong chƣơng tr nh học, thì những kinh nghiệm thực tế quý giá này sẽ giúp tôi rất nhiều trong quá trình từng bƣớc tiến vào tƣơng lai.

pdf25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/02/2014 | Lượt xem: 3182 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại Tổng công ty bảo hiểm BIDV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LỚP: TC101 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  Họ và tên sinh viên: Phạm Phƣơng Thanh  MSSV: 104567  Lớp: TC101  Số điện thoại: 0984 199 597  Giảng viên hướng dẫn : Cô Tô Thị Tú Trang  Cơ quan thực tập: Tổng công ty bảo hiểm BIDV Lầu 8, 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 2, Quận 3, TP. HCM  Người hướng dẫn: Chị Nguyễn Thị Hƣơng Tú, Phó trƣởng phòng  Thời gian: từ ngày 18/01/2013 đến ngày 01/03/2013 03/2013 Đại học Hoa Sen 2 KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG LỚP: TC101 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  Họ và tên sinh viên: Phạm Phƣơng Thanh  MSSV: 104567  Lớp: TC101  Số điện thoại: 0984 199 597  Giảng viên hướng dẫn : Cô Tô Thị Tú Trang  Cơ quan thực tập: Tổng công ty bảo hiểm BIDV Lầu 8, 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 2, Quận 3, TP. HCM  Người hướng dẫn: Chị Nguyễn Thị Hƣơng Tú, Phó trƣởng phòng  Thời gian: từ ngày 18/01/2013 đến ngày 01/03/2013 03/2013 Đại học Hoa Sen 3 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Chữ ký ngƣời hƣớng dẫn Tp.HCM, ngày... tháng… năm… Đại học Hoa Sen 4 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Chữ ký giảng viên hƣớng dẫn Tp.HCM, ngày... tháng… năm… Đại học Hoa Sen 5 NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Chữ ký ngƣời chấm báo cáo Tp.HCM, ngày... tháng… năm… Đại học Hoa Sen 6 TRÍCH YẾU Với phƣơng châm “Tinh thần học thực, Chất lƣợng chuẩn mực”, cũng nhƣ tinh thần giảng dạy “Học đi đôi với hành”, trƣờng đại học Hoa Sen tạo điều kiện cho sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn qua quá trình thực tập. Sinh viên có thể tự tìm hiểu, trải nghiệm những khó khăn trong thực tế và sinh viên có thể tìm ra những bài học kinh nghiệm bổ ích cho bản thân mình và tự tin hơn khi ra trƣờng. Nhằm nâng cao tính tự lập, tôi đã đăng kí thực tập nhận thức tại Tổng công ty bảo hiểm BIDV. Qua thời gian đƣợc đào tạo và làm việc tại công ty cũng nhƣ đi thực tế, tôi đã ứng dụng những lý thuyết và bổ sung những kiến thức còn thiếu. Bên cạnh đó, tôi còn luyện tập kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm và những kinh nghiệm thực tế khác. Bên cạnh những lý thuyết chuyên môn tôi đã tiếp thu trong chƣơng tr nh học, thì những kinh nghiệm thực tế quý giá này sẽ giúp tôi rất nhiều trong quá trình từng bƣớc tiến vào tƣơng lai. Đại học Hoa Sen 7 LỜI CẢM ƠN Thực tập nhận thức là một giai đoạn rất quan trọng để sinh viên bổ sung thêm nhiều kiến thức, tích lũy thêm nhiều kĩ năng thực tế khi làm việc tại doanh nghiệp. Vì vậy, tôi chân thành cám ơn đến: - Ban Giám Hiệu trƣờng Đại Học Hoa Sen - Phòng hỗ trợ sinh viên và cộng đồng - Giảng viên hƣớng dẫn, cô Tô Thị Tú Trang. đã tạo điều kiện cho tôi đƣợc tiếp xúc với môi trƣờng làm việc thực tế ngay từ khi mới học năm ba. Về công ty thực tập, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: - Ông Nguyễn Văn Hùng, PGĐ công ty bảo hiểm BIDV - Chị Nguyễn Thị Hƣơng Tú, Phó trƣởng phòng kinh doanh 5 ngƣời đã tiếp nhận và trực tiếp hƣớng dẫn, tạo điều kiện và cũng chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều không chỉ trong công việc mà còn là cách đối nhân xử thế đối với các bạn đồng nghiệp và nhiều kinh nghiệm thực tế khác trong cuộc sống. Đây là cơ hội tốt để tôi vận dụng tất cả điều đã học vào trong công việc cũng nhƣ ngày càng hoàn thiện bản thân m nh hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực tập tôi vẫn không tránh đƣợc những thiếu sót và hạn chế không đáng có. Vậy nên tôi rất mong nhận đƣợc sự góp ý, bổ sung từ quý thầy cô và các bạn để bài báo cáo này hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn! Đại học Hoa Sen 8 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 1. TT: trung tâm 2. Cty: công ty 3. GĐ: giám đốc 4. PGĐ: phó giám đốc Đại học Hoa Sen 9 MỤC LỤC TRÍCH YẾU ........................................................................................................................ 6 LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... 7 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. 8 MỤC LỤC ........................................................................................................................... 9 D NH MỤC C C H NH ẢNH........................................................................................ 10 NHẬP ĐỀ .......................................................................................................................... 11 I. GIỚI THIỆU CƠ QU N THỰC TẬP .......................................................................... 12 I.1. GIỚI THIỆU CHUNG.......................................................................................... 12 I.2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY .................................................................... 13 I.3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ..................................................... 14 I.4. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG .................................................................................. 15 I.5. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH ................................................................. 15 I.6. ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG ............................................................................. 16 I.7. HỢP TÁC QUỐC TẾ ............................................................................................ 16 I.8. GIẢI THƢỞNG VÀ GHI NHẬN CỦA XÃ HỘI ................................................. 17 II. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI BIC ................................................................. 19 II.1.ĐỌC TÀI LIỆU VỀ CÔNG TY ............................................................................ 19 II.2.THAM GIA VÀO BUỔI TRAINING .................................................................. 19 II.3.THAM GIA VÀO CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KINH DOANH ........................ 19 II.4.BÁN SẢN PHẨM ................................................................................................. 20 III. KỸ NĂNG LÀM VIỆC............................................................................................... 20 III.1.TÁC PHONG LÀM VIỆC................................................................................... 20 III.2. KỸ NĂNG GI O TIẾP ...................................................................................... 21 III.3.MỘT SỐ KỸ NĂNG KH C ............................................................................... 21 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 24 THÔNG TIN LIÊN HỆ ..................................................................................................... 25 Đại học Hoa Sen 10 DANH MỤC C C H NH ẢNH 1. Logo Tổng công ty bảo hiểm BIDV 2. Sơ đồ tổ chức công ty Đại học Hoa Sen 11 NHẬP ĐỀ Ngày nay, Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trong đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm thời gian qua cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của ngành bảo hiểm và nhiều tiềm năng phát triển trong tƣơng lai, tuy nhiên, thị trƣờng Việt Nam đang đƣợc đa dạng hóa với tốc độ cao, sức ép mở cửa thị trƣờng và thách thức hội nhập lớn. Kinh doanh bảo hiểm là kinh doanh rủi ro, chia sẻ tổn thất với khách hàng, sản phẩm bảo hiểm là những sản phẩm đặc thù, riêng có, trừu tƣợng nhƣng rất cụ thể, và thực tế hơn tất cả những sản phẩm khác trên thị trƣờng một khi những điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm đƣợc thực hiện kịp thời, hiệu quả. Và Tổng công ty bảo hiểm BIDV là một trong những công ty cung cấp các sản phẩm phi nhân thọ đƣợc thiết kế phù hợp trong tổng thể các sản phẩm dịch vụ tài chính của BIDV tới khách hàng. Và đây là công ty tôi có cơ hội đƣợc thực tập nhận thức trong thời gian qua, tôi tự đặt mục tiêu cho bản thân nhƣ sau: - Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức. - Mục tiêu 2: Làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp: nâng cao kĩ năng giao tiếp, học hỏi các tác phong làm việc nghiêm thúc, chuyên nghiệp từ những nhân viên khác trong công ty. - Mục tiêu 3: Cô gắng áp dụng các kiến thức đã học từ nhà trƣờng vào thực tế để có cơ hội trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. - Mục tiêu 4: Đúc kết đƣợc những kinh nghiệm thực tế, rèn luyện cho bản thân những kinh nghiệm thực tế cần thiết. - Mục tiêu 5: Hoàn thành bản báo cáo thực tập theo chuẩn ISO 5966. Đại học Hoa Sen 12 I. GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP I.1. GIỚI THIỆU CHUNG - Tên đầy đủ và chính thức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam. - Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV. - Vốn điều lệ: 660.000.000.000 VNĐ - Trụ sở chính: Tầng 16, tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 22200282 Fax: (84-4) 22200281 - Website: www.bic.vn Email: bic@bidv.com.vn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIC) ra đời trên cơ sở chiến lƣợc thành lập Tập đoàn tài chính mang thƣơng hiệu BIDV thông qua việc BIDV mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (là doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đƣợc thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999) và chính thức đi vào hoạt động với tên gọi mới (BIC) kể từ ngày 01/01/2006. Kế thừa kinh nghiệm về hoạt động bảo hiểm sau 6 năm của liên doanh và kinh nghiệm hoạt động trên thị trƣờng tài chính hơn 50 năm qua của Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt nam, sau khi đi vào hoạt động, BIC tiếp tục thực hiện chiến lƣợc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đƣợc thiết kế phù hợp trong tổng thể các sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói của BIDV tới khách hàng. Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, hiện nay BIC đang đứng thứ 6/29 công ty bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần bảo hiểm gốc và là một trong những công ty bảo hiểm có tốc độ tăng trƣởng nhanh nhất trên thị trƣờng trong 5 năm qua. BIC là công ty dẫn đầu thị trƣờng về phát triển kênh Bancassurance và các kênh bảo hiểm trực tuyến (E- business). BIC cũng là công ty bảo hiểm đầu tiên có mạng lƣới hoạt động phủ kín tại thị trƣờng Đông Dƣơng. Từ ngày 01/10/2010, đƣợc sự chấp thuận của Bộ Tài chính, BIC chính thức chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty Cổ phần và tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng. 19 chi nhánh đƣợc chuyển đổi thành các công ty thành viên hạch toán phụ thuộc. Đại học Hoa Sen 13 Hiện nay, BIC có hơn 550 cán bộ nhân viên, phục vụ khách hàng tại 21 Công ty thành viên, 91 Phòng Kinh doanh và gần 1.000 đại lý bảo hiểm trên toàn quốc. Định hƣớng phát triển của BIC là sẽ trở thành 1 trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần, hiệu quả nhất và đƣợc ƣa thích nhất Việt Nam, duy trì vị trí 1 trong 2 trụ cột chính của hệ thống BIDV. BIC đã chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là BIC từ 6/9/2011. I.2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY H nh: Sơ đồ tổ chức công ty Nguồn: profile của công ty) Đại học Hoa Sen 14 I.3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Năm 1999, Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng Công ty Bảo hiểm Quốc tế QBE (Úc) hợp tác thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (BIDV- QBE). Tháng 1/2006, BIDV chính thức mua lại phần vốn góp của QBE trong liên doanh và đổi tên thành Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIC). Năm 2007, BIC tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, mở rộng thêm 11 chi nhánh và 30 phòng kinh doanh khu vực Năm 2008, với chiến lƣợc mở rộng hoạt động sang thị trƣờng các nƣớc Đông Dƣơng, BIC hợp tác với Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) và Ngân hàng Ngoại thƣơng Lào (BCEL) thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI). Cũng trong năm này, BIC chính thức triển khai kênh Bancassurance; đƣợc cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và đạt giải thƣởng Thƣơng hiệu mạnh Việt Nam 2008. Tháng 9/2009, với việc đƣợc giao quản lý toàn diện Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam, BIC trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam có mạng lƣới hoạt động trên cả 3 nƣớc Đông Dƣơng Việt Nam - Lào - Campuchia). Sau 1 năm triển khai, kênh Bancassurance của BIC đã đƣợc nhận giải thƣởng Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2009. Cũng trong năm này, BIC nhận đƣợc bằng khen của Bộ trƣởng Bộ Tài chính công nhận những cống hiến của BIC cho sự phát triển của thị trƣờng bảo hiểm 15 năm qua. Năm 2010, BIC đƣợc bình chọn vào top 100 thƣơng hiệu Sao Vàng Đất Việt 2010. Từ ngày 01/10/2010, BIC chính thức chuyển đổi từ Công ty 100% vốn Nhà nƣớc sang Công ty cổ phần với tên gọi mới là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam. Tháng 12/2010, BIC đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ trao tặng Bằng khen về những đóng góp xây dựng đất nƣớc và bảo vệ CNXH trong 5 năm hoạt động. Năm 2011, với mục tiêu tăng cƣờng khai thác và phủ kín hoạt động, BIC mở mới 2 Công ty thành viên BIC Bắc Bộ và BIC Sài Gòn, thành lập thêm 17 Phòng Kinh doanh, nâng tổng số Công ty thành viên lên 21 đơn vị và 91 Phòng Kinh doanh trên toàn quốc. Song song với việc củng cố kênh Bancassurance, từ tháng 8/2011, BIC triển khai kênh Đại học Hoa Sen 15 bán bảo hiểm trực tuyến tại địa chỉ www.baohiemtructuyen.com.vn, góp phần đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm bán lẻ. Tháng 9/2011, BIC chính thức niêm yết 66 triệu cổ phiếu trên sàn GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và hoàn thành phát hành 5 triệu cổ phần trong Chƣơng tr nh Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên (ESOP). Cũng trong năm này, BIC lần đầu tiên cán mốc lợi nhuận 100 tỷ đồng, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2011 trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn. I.4. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - Bảo hiểm phi nhân thọ - Tái bảo hiểm - Đầu tƣ tài chính - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật I.5. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH Bảo hiểm trực tiếp: - Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng và lắp đặt - Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng - Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản - Bảo hiểm đổ vỡ máy móc - Bảo hiểm tiền - Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển - Bảo hiểm xe cơ giới - Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt - Bảo hiểu tàu - Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh - Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính - Bảo hiểm bảo lãnh - Bảo hiểm tai nạn con ngƣời, bảo hiểm kết hợp con ngƣời - Bảo hiểm du lịch - Bảo hiểm hàng không - Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác Tái bảo hiểm: - Nhận tái và tái bảo hiểm tất cả các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ Đầu tƣ tài chính: - Đầu tƣ cổ phiếu, trái phiếu; đầu tƣ trực tiếp; tƣ vấn đầu tƣ và các h nh thức đầu tƣ tài chính khác. Đại học Hoa Sen 16 Hoạt động khác: - Đề phòng, hạn chế tổn thất. - Giám định tổn thất. - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật: kinh doanh bất động sản, cho vay theo quy định Luật các Tổ chức tín dụng. I.6. ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG BIC xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng dựa trên nguyên tắc : khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động và luôn gia tăng quyền lợi cho khách hàng.Sau hơn 5 năm hoạt động hiện BIC đang phục vụ hơn 200.000 khách hàng, trong đó có hơn 120.000 khách hàng cá nhân và hơn 80.000 khách hàng doanh nghiệp. BIC đã nghiên cứu và phát triển gần 100 sản phẩm bảo hiểm nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về các phƣơng thức bảo vệ đáng tin cậy và hiệu quả.Những tƣ vấn chuyên nghiệp của BIC đã và đang bảo vệ khách hàng trƣớc những rủi ro hiện hữu trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh,mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Chúng tôi tự hào là nhà bảo hiểm chuyên nghiệp cho nhiều thƣơng hiệu lớn,các công
Luận văn liên quan