Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Qua việc xem xét quá trình quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng EPC của tổng thầu SEC tại công trường nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và tham khảo một số quy định của Nhà nước, xin đúc rút ra một số nội dung về công tác quản lý và giám sát chất lượng công trình nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 như sau: 1. TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung Chủ đầu tư công trình là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với đại diện là Ban quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân (EVN TPMB Vinh Tan). Tư vấn cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2). Các giai đoạn thực hiện dự án có sự tham gia thực hiện của nhiều nhà thầu Việt Nam và nước ngoài: Báo cáo lập dự án đầu tư do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) lập.

pdf21 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 146 PHẦN II PHƢƠNG THỨC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƢỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2. Qua việc xem xét quá trình quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng EPC của tổng thầu SEC tại công trường nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và tham khảo một số quy định của Nhà nước, xin đúc rút ra một số nội dung về công tác quản lý và giám sát chất lượng công trình nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 như sau: 1. TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung Chủ đầu tư công trình là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với đại diện là Ban quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân (EVN TPMB Vinh Tan). Tư vấn cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2). Các giai đoạn thực hiện dự án có sự tham gia thực hiện của nhiều nhà thầu Việt Nam và nước ngoài: Báo cáo lập dự án đầu tư do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) lập. Gói thầu EPC nhà máy điện giao cho Tập đoàn điện khí Thượng Hải (SEC). Công trình Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nằm trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là Trung tâm điện lực lớn nhất cả nước với 4 nhà máy tổng công suất khoảng 5600 MW. Công trình được thiết kế, xây dựng theo các tiêu chuẩn Quốc tế và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có công suất 2x644 MW, đấu nối với sân phân phối 500/220kV sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun, tuần hoàn tự nhiên, turbine ngưng hơi kiểu truyền thống. 1.2 Cơ sở pháp lý về công tác quản lý và giám sát chất lƣợng Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định của Chính phủ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định sữa đổi, bổ sung số 49/2008 ngày 18/04/2008 của Chính phủ về Quản lý chất lượng Công trình xây dựng. Nghị đinh của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 371:2006 - Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng. Tiêu chuẩn Việt Nam 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dụng. Tiêu chuẩn 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong-nguyên tắc cơ bản. Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 147 Hợp đồng EPC được ký kết giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng thầu Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (SEC). Thông tư 08/2003/TT-BXD về hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng Tổng thầu EPC Và các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn của EVN và quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác. 1.3 Mục tiêu Công tác quản lý và giám sát chất lượng công trình xây dựng (QL&GSCL) nhằm đạt được các mục tiêu sau: - Bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường đề ra. - Bảo đảm công trình được xây dựng hoàn thành theo đúng các tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và Quốc tế được phép hoặc bắt buộc áp dụng cho công trình. - Hạn chế chi phí phát sinh, đảm bảo giá trị quyết toán công trình trong phạm vi giá trị hợp đồng EPC đã ký và tổng dự toán được duyệt. - Bảo vệ tối đa quyền lợi của Chủ đầu tư như quy định trong hợp đồng. - Đảm bảo chấp hành đầy đủ các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước Việt Nam trong quá trình thực hiện dự án. - Bảo đảm việc cải tiến liên tục các công tác quản lý chất lượng để tăng hiệu quả của công việc thực hiện dự án. - Nâng cao năng lực quản lý hợp đồng Tổng thầu EPC: khảo sát, thiết kế, mua sắm, xây lắp, nghiệm thu của lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật Việt Nam nhằm giảm thiểu chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài. 1.4 Đối tƣợng áp dụng Toàn bộ các công việc, dịch vụ tham gia vào quá trình thực hiện gói thầu EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cụ thể như sau: - Thiết kế bản vẽ thi công. - Mua sắm, chế tạo, vận chuyển, tập kết, lưu kho và bảo quản vật tư thiết bị. - Công tác chuẩn bị/thực hiện thi công xây lắp - Công tác hoàn thành đưa công trình vào sử dụng (chạy thử, bàn giao). - Công tác bảo hành công trình. 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 2.1 Sơ đồ tổ chức thực hiện dự án Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 148 2.2 Ban quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân Nhiệm vụ chính của Ban QLDA Ban QLDA đại diện cho Chủ đầu tư trong công tác Quản lý chất lượng công trình xây dựng có các nhiệm vụ chính sau: - Kiểm tra các điều kiện để khởi công công trình/hạng mục công trình theo quy định hiện hành. - Kiểm tra sự phù hợp năng lực của Tồng thầu và các nhà thầu phụ tham gia thi công công trình so với Hồ sơ chào thầu EPC, Hồ sơ dự thầu EPC và Hợp đồng EPC đẵ ký. - Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu kỹ thuật và thiết bị lắp đặt vào công trình do Tổng thầu và các nhà thầu phụ thực hiện theo yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt. - Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu quá trình thi công công trình theo các giai đoạn xây dựng, đảm bảo công việc giám sát thi công xây lắp của Ban QLDA phải thường xuyên, liên tục, có hệ thống tại hiện trường và trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí chính: chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường. Trên cơ sở các nhiệm vụ đã nêu ở trên và phù hợp với hợp đồng tư vấn với PECC2 đã ký, Ban QLDA có quyền sử dụng hiệu quả tư vấn PECC2 để thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát hợp đồng EPC 3. QUẢN LÝ GIÁM SÁT HỢP ĐỒNG EPC Hợp đồng EPC (Engineering Procurement Construction) là hợp đồng tổng thầu bao gồm các công việc khảo sát, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hoàn thành công trình nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Như vậy để bảo đảm chất lượng, tiến độ của các hạng mục công trình/công trình, Chủ đầu tư luôn quản lý và giám sát quá trình thực hiện của Nhà thầu. 3.1 Quản lý và giám sát công tác khảo sát bổ sung (nếu có) Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 149 3.1.1 Cơ sở pháp lý - Quyết định giao nhiệm vụ công tác - Hợp đồng EPC (Thỏa thuận và các phụ lục, Điều khoản-điều kiện, Thỏa thuận nguyên tắc xử lý, Hồ sơ chào thầu EPC và hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư). - Tài liệu pháp lý liên quan (Hồ sơ năng lực, trang thiết bị, sơ đồ phối hợp, nhân sự, giấy phép hành nghề) đến nhà thầu phụ thực hiện công việc khảo sát bổ sung do Tổng thầu cung cấp - Quy chuẩn, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật được phép áp dụng. - Các quy đinh về phòng chống cháy nổ, an toàn, vệ sinh môi trường đối với dự án. Thiết kế kỹ thuật-Tổng dự toán được duyệt. - Các yêu cầu khác của Chủ đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác 3.1.2 Lực lƣợng tham gia của Chủ đầu tƣ - Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân - Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư (PECC2) 3.1.3 Tổ chức thực hiện - Tổng thầu chịu trách nhiệm giám sát công tác khảo sát xây dựng do nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phải được Tổng thầu EPC đánh giá, nghiệm thu, lập thành biên bản, thuyết minh báo cáo khảo sát phải đầy đủ các nội dung theo quy định hiện hành, phải thỏa mãn yêu cầu về thủ tục pháp lý (đơn vị khảo sát, các chữ ký và dấu) trước khi trình cho Ban QLDA - Yêu cầu về nội dung công tác giám sát của Chủ đầu tư đối với công tác khảo sát bổ sung. Ban QLDA phối hợp với Tổng thầu EPC thực hiện các công việc sau: + Kiểm tra các điều kiện để cho phép khởi công, kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ hợp đồng về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát, phòng thí nghiệm của nhà thầu khảo sát + Kiểm tra sự phù hợp của các chứng chỉ thiết bị khảo sát, thiết bị thí nghiệm so với yêu cầu công việc và phù hợp với các tiêu chuẩn khảo sát được công nhận. + Theo dõi kiểm tra sơ đồ vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Đối chiếu với kết quả khảo sát trong giai đoạn TKKT để đánh giá một cách toàn diện công việc. Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng của Tổng thầu. + Theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện việc khảo sát so với tiến độ đề ra trong hợp đồng. Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 150 + Theo dõi và yêu cầu Tổng thầu và nhà thầu phụ (nếu có) khảo sát xây dựng thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong khu vực khảo sát. + Đối chiếu, xác nhậ khối lượng công việc tại hiện trường so với khối lượng trong hợp đồng để phục vụ công tác thanh quyết toán - Tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng + Cơ sở để nghiệm thu Biên bản nghiệm thu nội bộ giữa Tổng thầu EPC và nhà thầu phụ thực hiện công việc khảo sát bổ sung phục vụ thiết kế bản vẽ thi công trên cơ sở đáp ứng các quy định hiện hành. Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung phục vụ thiết kế bản vẽ thi công + Yêu cầu về nội dung nghiệm thu Đánh giá chất lượng khảo sát bổ sung so với nhiệm vụ khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế bản vẽ thi công và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng. Kiểm tra hình thức và số lượng của báo cáo kết quả khảo sát bổ sung theo quy đinh có thể tham khảo tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 và nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP về Quản lý chất lượng Công trình xây dựng + Yêu cầu về thành phần tham gia nghiệm thu Tổng thầu EPC trực tiếp nghiệm thu. Nhà thầu phụ thực hiện công việc khảo sát bổ sung. Ban QLDA/tư vấn PECC2 kiểm tra công tác nghiệm thu giữa Tổng thầu và nhà thầu phụ 3.2 Quản lý và giám sát công tác Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) 3.2.1 Cơ sở pháp lý - Quyết định giao nhiệm vụ công tác - Thiết kế kỹ thuật được duyệt - Hợp đồng EPC (Thỏa thuận và các phụ lục, Điều khoản-Điều kiện, Hồ sơ mời thầu EPC của Chủ đầu tư, hồ sơ dự thầu của nhà thầu) - Quy chuẩn, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật được phép áp dụng. - Các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường đối với dự án - Các yêu cầu khác của Chủ đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác - Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung phục vụ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. 3.2.2 Lực lƣợng tham gia của Chủ đầu tƣ - Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) - Tư vấn PECC2 thẩm tra TKBVTC 3.2.3 Tổ chức thực hiện Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 151 Yêu cầu chung đối với Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) - Thuyết minh phải giải thích đầu đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế. - Bản vẽ phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để thi công xây dựng công trình. Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên và được thể hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, gười đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu phụ thiết kế cũng như dấu của Tổng thầu EPC. - Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế phải được đóng thành từng tập hồ sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài Quy trình xem xét, kiểm tra, phê duyệt TKBVTC - Trước khi thực hiện công tác thiết kế Tổng thầu phải trình cho Chủ đầu tư quy trình phối hợp thực hiện. Việc phối hợp trong công tác xem xét, chấp thuận các sản phẩm TKBVTC do Tổng thầu/thầu phụ thiết kết sẽ căn cứ theo chỉ dẫn của quy trình phối hợp được hai bên thỏa thuận. - Tổng thầu sẽ trình tài liệu thiết kế như yêu cầu trong Hợp đồng EPC. Nội dung và hình thức của hồ sơ được Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt theo quy trình như sau (Xem hình vẽ Lưu đồ xem xét, phê duyệt TKBVTC) - Các bản vẽ và các tài liệu thiết kế do Tổng thầu trình để phê duyệt phải được đóng dấu “For Approval”. - Sau khi tài liệu thiết kế của Tổng thầu được Chủ đầu tư/Tư vấn xem xét trong thời gian quy định kể từ ngày nhận. Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng thầu với một trong các tình trạng như sau: + “Approved”: Các tài liệu thiết kế sau khi xem xét mà không có nhận xét và ý kiến, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng thầu là tài liệu đã được chấp nhận. Đồng thời Tổng thầu được phép tiến hành chế tạo, lắp đặt trước theo các bản vẽ và tài liệu đã được duyệt; + Hoặc “Approved with Comments”: Các tài liệu thiết kế sau khi xem xét mà Chủ đầu tư có một số nhận xét và ý kiến, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng thầu là tài liệu cơ bản đã được chấp nhận có kèm theo một số ý kiến, nhận xét. Trong trường hợp, Tổng thầu sẽ cập nhật, chỉnh sửa lại theo các nhận xét, góp ý đã được nêu ra và trình lại để phê duyệt trong thời gian quy định sau khi Tổng thầu nhận được thông báo trả lời của Chủ đầu tư. Nếu Tổng thầu không đồng ý với các ý kiến của Chủ đầu tư thì sẽ trả lời bằng công văn để Chủ đầu tư xem xét. Đồng thời, Tổng thầu được phép tiến hành chế tạo, lắp đặt trước theo tài liệu đã phê duyệt ngoại trừ các chổ cần chỉnh sửa đã chỉ ra; Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 152 Lưu đồ xem xét, phê duyệt TKBVTC Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 153 + Hoặc “Returned for Correction”: Các tài liệu thiết kế sau khi xem xét sẽ được chỉ ra tất cả các điểm cần được sửa lại. Các nhận xét, góp ý loại này của Chủ đầu tư phải được Tổng thầu cập nhật, hiệu chỉnh và trình duyệt lại trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Vì vậy, Tổng thầu phải chỉnh sửa, cập nhật các tài liệu và trình lại để Chủ đầu tư phê duyệt theo trình tự đã đề cập ở trên; + Hoặc “Rejected”: Nếu các tài liệu thiết kế không tuân thủ theo các yêu cầu của Hợp đồng về nội dung, quy mô, chất lượng, các tài liệu/bản vẽ này sẽ không được chấp nhận và sẽ được trả lại cho Tổng thầu để thiết kế lại. Các tài liệu này phải được Tổng thầu trình lại để phê duyệt theo quy trình đã đề cập ở trên; + Hoặc “Accepted for Information”: Các tài liệu thiết kế sau khi xem xét theo ý kiến của Chủ đầu tư việc phê duyệt tài liệu là không cần thiết, Chủ đầu tư sẽ thông báo cho Tổng thầu là tài liệu được chấp nhận để tham khảo; - Sau khi tài liệu thiết kế ở tình trạng “Approved”, Tổng thầu, trong thời gian quy định, phải in lại các tài liệu này và đóng dấu “Final, For Approved for Construction” và trình lại cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư trong thời gian quy định sẽ kiểm tra, phê duyệt và đóng dấu “Approved for Construction”. Công tác xây lắp và chế tạo sẽ được tiến hành tuân theo các tài liệu và bản vẽ sau cùng này. - Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư và Tổng thầu đều có thể thỏa thuận bất kỳ thay đổi nào (nếu có) đối với tài liệu đã được phê duyệt. Mọi sự thay đổi hoặc sửa chữa, nếu được yêu cầu trước khi thi công, phải được Tổng thầu đệ trình lại để phê duyệt. - Ngoài ra, các tài liệu phục vụ thi công, lắp đặt không cần phê duyệt cung cấp theo yêu cầu của Hợp đồng phải được Tổng thầu đóng dấu “For Reference”. Tuy nhiên, các tài liệu này vẫn phải được Chủ đầu tư xem xét, góp ý và thông báo cho Tổng thầu xử lý theo quy trình phê duyệt như mô tả nêu trên Nội dung xem xét, kiểm tra phê duyệt tài liệu TKBVTC Việc thẩm tra, phê duyệt thiết kế tùy thuộc vào từng chuyên ngành, từng hạng mục cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét cần lưu ý các điểm sau: - Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế phải đầy đủ theo quy định hiện hành được đóng thành tập hồ sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài. - Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên và được thể hiện, theo các tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình. - Bản vẽ thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như công nghệ, kết cấu, kiến trúc, cấp thoát nước, điện, điều khiển, thống gió, cứu hỏaphải hợp bộ, hoàn thiện, đầy đủ, không mâu thuẫn - Bản vẽ không được thiếu nét, không có những sai sót. Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 154 - Công trình do nhiều đơn vị thiết kế thì các bản vẽ vẫn phải thống nhất, không có sai lệch. - Các kích thước hình học, vị trí mặt bằng, tim, cốt tại bản vẽ tổng mặt bằng và các bản vẽ triển khai chi tiết khác phải thống nhất với nhau - Nhà thầu thi công phải có tập bản vẽ điển hình mà thiết kế quy định để sử dụng trong thi công. - Các bản vẽ đường ống công nghệ, đường điện, trang thiết bị, đường vận chuyển tới công trường và giữa chúng với nhau phải thống nhất, được bố trí hợp lý. - Bản vẽ thi công phải bảo đảm phù hợp với quy định về vệ sinh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, môi sinh, môi trường Nghiệm thu hồ sơ TKBVTC - Tổng thầu EPC chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại. - Sản phẩm thiết kế phải được Chủ đầu tư nghiệm thu và xác nhận Thay đổi thiết kế Thiết kế đã phê duyệt chỉ được phép thay đổi trong các trường hợp sau: - Khi dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh có yêu cầu phải thay đổi thiết kế - Trong quá trình thi công xây dựng công trình phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thi công xây dựng, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án. 3.3 Quản lý và giám sát công tác cung ứng và chế tạo vật tƣ, thiết bị 3.3.1 Cơ sở pháp lý - Quyết định giao nhiệm vụ công tác. - Hợp đồng EPC (Thỏa thuận và các phụ lục, Điều khoản-Điều kiện, Hồ sơ mời thầu EPC của Chủ đầu tư, hồ sơ dự thầu của nhà thầu) - Thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt - Quy chuẩn, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật được phép áp dụng. - Kế hoạch thanh tra và thử nghiệm (Inspection & Test Plan – ITP) tại xưởng được phê duyệt. - Quy trình chế tạo, thí nghiệm tại xưởng, QA/QC được phê duyệt. - Các yêu cầu khác của Chủ đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác. 3.3.2 Lực lƣợng tham gia của Chủ đầu tƣ - Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Người thực hiện: Dương Viết Chương 155 - Tư vấn PECC2 (nếu hợp đồng quy định) 3.3.3 Tổ chức thực hiện Kiểm tra, giám sát công tác mua sắm, thanh tra chế tạo vật tƣ, thiết bị Kiểm tra và giám sát công tác mua sắm và chế tạo vật tư, thiết bị do Tổng thầu/Nhà thầu phụ cung cấp theo yêu cầu của hợp đồng, Thiết kế, bao gồm: - Kiểm tra công tác lựa chọn nhà cung cấp/chế tạo vật tư, thiết bị do Tổng thầu EPC thực hiện trên cơ sở danh sách các nhà cung cấp/chế tạo vật tư, thiết bị đã được phê duyệt. Tổng thầu EPC có trách nhiệm phải trình tất cả các tài liệu, thông tin cần thiết để chứng minh rằng việc lựa chọn các nhà cung cấp/chế tạo vật tư, thiết bị đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng EPC đã ký kết như nguồn gốc xuất xứ, đặc tính kỹ thuật, tiến độ cung cấp - Việc theo dõi, kiểm soát các nhà thầu phụ, nhà chế tạo, nhà cung cấp thiết bị vật tư phải được các nhóm/tổ lập theo biểu mẫu hợp lý. - Kiểm tra và thẩm tra các kế hoạch đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng của Tổng thầu, Nhà cung cấp/Nhà thầu p