Các đề thi công chức hải quan năm 2010

Đề số 3 Câu1: Trong luật CBCC đã nêu những nguyên tắc nào trong việc quản lý CBCC. 1đ. Câu 2: Luật CBCC đã nêu, cơ quan quản lý CBCC có thẩm quyền gì trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với CBCC. 2đ. Câu 3: Trình bày cơ cấu tổ chức cơ quan hành pháp nhà nước CHXHCNVN theo hiến pháp năm 1992 và tổ chức hải quan trong bộ máy nhà nước. 1đ. Câu 4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật anh chị hãy cho biết địa bàn họat động hải quan, lãnh thổ hải quan là gì?. 2đ. Câu 5: Thông quan là gì .2đ Đề số 4 Câu 1: Căn cứ vào luật CBCC và các văn bản hướng dẫn, anh chị hãy trình bày. Khi được là người đứng đầu CBCC anh chị có nghĩa vụ gì, tại sao. 1đ. - Đối tượng công chức là người đứng đầu khác với đối tượng công chức được quy định chung là gì? 1đ. Câu2: Theo luật CBCC quy định, CBCC được quy định những nhiệm vụ cụ thể nào? Tại sao? 2đ. Câu 3: Trong luật CBCC đã quy định đạo đức CBCC gồm những nội dung nào, giải thích rõ yêu cầu đó? Liên hệ trong tình hình hiện nay qua các cuộc vận động.1đ. Câu 4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật, anh chị hãy cho biết vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổng cục hải quan. 3đ. Câu5: Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, quá cảnh là gì?

doc2 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 2077 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các đề thi công chức hải quan năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổng hợp các đề thi công chức hải quan năm 2010 ( Ngạch KTVHQ) Đề số 3 Câu1: Trong luật CBCC đã nêu những nguyên tắc nào trong việc quản lý CBCC. 1đ. Câu 2: Luật CBCC đã nêu, cơ quan quản lý CBCC có thẩm quyền gì trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với CBCC. 2đ. Câu 3: Trình bày cơ cấu tổ chức cơ quan hành pháp nhà nước CHXHCNVN theo hiến pháp năm 1992 và tổ chức hải quan trong bộ máy nhà nước. 1đ. Câu 4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật anh chị hãy cho biết địa bàn họat động hải quan, lãnh thổ hải quan là gì?. 2đ. Câu 5: Thông quan là gì .2đ Đề số 4 Câu 1: Căn cứ vào luật CBCC và các văn bản hướng dẫn, anh chị hãy trình bày. Khi được là người đứng đầu CBCC anh chị có nghĩa vụ gì, tại sao. 1đ. - Đối tượng công chức là người đứng đầu khác với đối tượng công chức được quy định chung là gì? 1đ. Câu2: Theo luật CBCC quy định, CBCC được quy định những nhiệm vụ cụ thể nào? Tại sao? 2đ. Câu 3: Trong luật CBCC đã quy định đạo đức CBCC gồm những nội dung nào, giải thích rõ yêu cầu đó? Liên hệ trong tình hình hiện nay qua các cuộc vận động.1đ. Câu 4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật, anh chị hãy cho biết vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổng cục hải quan. 3đ. Câu5: Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, quá cảnh là gì? Đề số 5 Câu 1: Căn cứ vào luật CBCC và các văn bản hướng dẫn, anh chị hãy cho biết những việc CBCC không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, trong luật CBCC đã quy định như thế nào tại sao? 2đ Câu 2: Theo luật CBCC quy định CBCC trong văn hóa giao tiếp nơi công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân. Giải thích rõ yêu cầu đó.2đ Câu 3: Trong luật CBCC đã quy định đạo đức CBCC gồm những nội dung nào?Giải thích rõ yêu cầu đó và liên hệ trong tình hình hiện nay qua các cuốc vận động của ngành hải quan.1đ Câu4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật anh chị hãy cho biết vị trí chức năng nhiệm vụ của tổng cục hải quan? 3đ Câu 5: VÌ sao luật hải quan phải có điều khoản điều ước quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế về hải quan như thế nào làm gì để tham gia nội dung đó?1đ. Đề số 6 Câu 1: Căn cứ vào luật CBCC và các văn bản hướng dẫn, anh chị hãy trinhg bày đội ngũ trong hệ thống chính trị nước CHXHCNVN từ trung ương đến cấp huyện? 1đ Câu 2: Theo luật CBCC anh chị hãy trình bày việc đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, phân loại đánh giá Cán bộ trong hệ thống chính trị nước CHXHCNVN từ Trung ương đến cấp huyện.2đ Câu 3: Hiện nay chương trình hiện đại hóa ngành hải quan gồm mấy mục tiêu và biện pháp nào? Công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan chức năng có giải quyết thôi việc> 1đ Câu 4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật, anh chị hãy cho biết luật hải quan yêu cầu cơ quan hải quan và những tổ chức nào tham gia vào phối hợp thực hiện pháp luật hải quan, vì sao? Đ Câu 5: VÌ sao phải thi tuyển công chức? khi nào anh chị đựoc công nhận là công chức theo luật CBCC? 2đ. Đề số 7 Câu 1: Căn cứ vào luật CBCC và các văn bản hướng dẫn anh chị hãy trình bày những đối tượng nào không được tham gia thi tuyển công chức? vì sao?1đ Câu 2: Theo luật CBCC quy định cơ quan nào đựoc thực hiện tuyển dụng công chức?Phương thức tuyển dụng công chức thực hiện trên những phương thức nào? Khi nào cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức bố trí công chức công tác khác? 2đ Câu3: Căn cứ vào mục tiêu xây ngành hải quan. Ngành đang có những chương trình hành động nào để có được đội ngũ CBCC thực hiện nội dung đó? Câu4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật, anh chị hãy cho biết, luật hải quan giao cho cơ quan hải quan những nhiệm vụ gì? nguyên tắc tổ chức hoạt động hải quan như thế nào? Vì sao phải thực hiện nguyên tắc đó? 3đ Câu5: Trình bày những quy định chung về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan trong luật hải quan?2đ
Luận văn liên quan