Câu hỏi ôn tập môn quản lý Nhà Nước về kinh tế

Câu 1. Trình bầy các khái niệm: mục tiêu, môi trường, cơ cấu, chức năng, đầu ra, đầu vào của hệ thống? Nghiên cứu các khái niệm này có ý nghĩa gì trong nghiên cứu quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 2. Trình bày các nguyên lý điều khiển hệ thống : mối liên hê ngược, bổ sung ngoài, độ đa dạng cần thiết, phân cấp, lan truyền,khâu xung yếu? Các nguyên lý này có quan hệ gì với nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế? Cho ví dụ? Câu 3. Khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế? Nêu tóm tắt mục tiêu, đối tượng,chủ thể, công cụ và chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 4. Nêu và phân tích vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường? Nhà nước ta đang có sự thay đổi gì trong việc thực hiện vai trò nhà nước trong nền kinh tế? Câu 5. Trình bầy nội dung cơ bản của các nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế? Các nguyên tắc: Thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế, tập trung dân chủ, kết hợp hài hoà các loại lợi ích xã hội, tiết kiệm và hiệu quả, pháp chế xã hội chủ nghĩa được Nhà nước ta vận dụng thế nào trong quá trình quản lý nền kinh tế quốc dân?

doc2 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 5177 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập môn quản lý Nhà Nước về kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi ôn tập môn quản lý NN về kinh tế. Câu 1.  Trình bầy các khái niệm: mục tiêu, môi trường, cơ cấu, chức năng, đầu ra, đầu vào của hệ thống? Nghiên cứu các khái niệm này có ý nghĩa gì trong nghiên cứu quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 2.  Trình bày các nguyên lý điều khiển hệ thống : mối liên hê ngược, bổ sung ngoài, độ đa dạng cần thiết, phân cấp, lan truyền,khâu xung yếu? Các nguyên lý này có quan hệ gì với nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế? Cho ví dụ? Câu 3. Khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế? Nêu tóm tắt mục tiêu, đối tượng,chủ thể, công cụ và chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 4.  Nêu và phân tích vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường? Nhà nước ta đang có sự thay đổi gì trong việc thực hiện vai trò nhà nước trong nền kinh tế? Câu 5.  Trình bầy nội dung cơ bản của các nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế? Các nguyên tắc: Thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế, tập trung dân chủ, kết hợp hài hoà các loại lợi ích xã hội, tiết kiệm và hiệu quả, pháp chế xã hội chủ nghĩa được Nhà nước ta vận dụng thế nào trong quá trình quản lý nền kinh tế quốc dân? Câu 6.  Trong quá trình quản lý nền kinh tế quốc dân, các Nhà nước thường sủ dụng các loại công cụ quản lý nào? Trình bầy tóm tắt các loại công cụ đó? Nhà nước ta có sự thay đổi gì trong việc sử dụng công cụ quản lý khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Câu 7.  Trình bầy các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế: khái niệm, đặc điểm, ba loại phương pháp quản lý chủ yếu: hành chính, kinh tế và giáo dục ? Nêu yêu cầu khi vận dụng ba phương pháp này ? Câu 8.  Trình bầy tóm tắt các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động? Nhà nước ta thực hiện các chức năng này ra sao trong giai đoạn vừa qua? Câu 9.  Trình bầy các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo tính chất tác động( Chức năng theo vai trò)? Nhà nước ta thực hiện các chức năng này ra sao trong những năm vừa qua? Câu 10.  Trình bầy các phương pháp và kỹ thuật ra quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế? Ở nước ta hiện nay dang sử dụng phương pháp nào nhiều hơn cả? Câu 11. Mục tiêu quản lý Nhà nước về kinh tế : Khái niệm; các mùc tiêu,nội dung; quan hệ và vị trí của các mục tiêu ? Câu 12. Nội dung quản lý công chức ? Nội dung nào yếu nhất ? Hướng hoàn thiện quản lý công chức ở nước ta ? Câu 13. Phân cấp quản lý Nhà nước về kinh tế : Khái niệm ; hình thức ;Điều kiện để phân cấp ;lĩnh vực quan tâm phân cấp hiện nay ở nứoc ta ? Câu 14. Cơ cấu bộ máy quản lý NN về kinh tế :Khái niệm ;yêu cầu ;các loại cơ quan trong bộ máy ;Định hướng cải cách bộ máy quản lý NN về kinh tế ở nước ta ? Câu 15. Nêu tóm tắt nội dung cuốn sách : Nhà nứoc trong thế giới đang chuyển đổi ?