Chuyên đề Đầu tư vào nhà ở Hà Nội, thực trạng và một số giải pháp

Cha ông ta thường nói: "Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà. Xong ba việc ấy mới ra hồn người". Nhà ở là mục tiêu phấn đấu lớn lao của đời người -"sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mồ" và cũng là phương tiện của cuộc sống -"có an cư mới lập nghiệp". Phấn đấu để có được chỗ ở của riêng mình luôn là động cơ của đa số dân cư cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị xã hội của Việt Nam, là cửa ngõ giao lưu buôn bán của nhiều đầu mối kinh tế, văn hoá. Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng về mặt kinh tế, tốc độ đô thị hoá cũng diễn ra mạnh mẽ, kéo theo đó tốc độ gia tăng dân số của Hà Nội cũng tăng cả về tự nhiên lẫn cơ học. Việc này làm cho vấn đề nhà ở ở Hà Nội càng bức xúc và đặt ra cho chính quyền Thành phố nhiều áp lực trong việc tạo thêm chỗ ở cho người dân. Mặc dù chính quyền thành phố đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở và đã giải quyết phần nào được nhu cầu ở cho người dân, tuy nhiên với sự đầu tư phát triển nhà như hiện nay đã phát sinh rất nhiều bất cập trong quá trình phát triển đô thị nói riêng và những vấn đề mang tính xã hội nói chung. Hiện nay, bộ mặt kiến trúc đô thị "quá đa dạng", cơ sở hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng thường bị kéo dài, nhiều dự án xây dựng không đúng quy hoạch, không thực tế, gây lãng phí.Trước những vấn đề nổi cộm trên, em chọn đề tài nghiên cứu: " Đầu tư vào nhà ở Hà Nội, thực trạng và một số giải pháp".

doc91 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 03/11/2012 | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Đầu tư vào nhà ở Hà Nội, thực trạng và một số giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I 5 Lý luËn chung vÒ ®Çu t­ vµo nhµ ë 5 I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t­. 5 1. Kh¸i niÖm cña ®Çu t­ vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn. 5 2. §Æc ®iÓm cña ®Çu t­ ph¸t triÓn 5 3. Vai trß cña ®Çu t­ ph¸t triÓn. 6 4. Vèn vµ nguån vèn. 8 5. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­. 9 II. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nhµ ë vµ ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë. 15 1. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ nhµ ë. 15 2. Vai trß cña nhµ ë. 19 3. §Çu t­ vµo nhµ ë. 20 4. Néi dung vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë. 22 5. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ nhµ ë t¹i Hµ néi. 23 6. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ nhµ ë. 24 Ch­¬ng II 28 Thùc tr¹ng ®Çu t­ vµo nhµ ë t¹i Hµ Néi. 28 I. Kh¸i qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm kt- xh cña Hµ Néi. 28 II. Nhu cÇu vÒ nhµ ë cña ng­êi d©n hµ néi 32 III. HiÖn tr¹ng nhµ ë Hµ Néi hiÖn nay. 33 1. VÒ diÖn tÝch ë. 33 2. VÒ chÊt l­îng 34 3. VÒ kh«ng gian ë, kü thuËt x©y dùng vµ h¹ tÇng kü thuËt x· héi khu ë. 38 4. VÒ qu¶n lý. 40 5. Nhµ ë cña hä thu nhËp thÊp cã hÖ sè sö dông cao, chÊt l­îng c«ng tr×nh kÐm, ®a phÇn ®· hÕt niªn h¹n sö dông. 41 IV. Thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo nhµ ë hµ néi (1986 - nay). 42 1. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ nhµ ë. 42 2. Qui m« vèn ®Çu t­ vµ nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë. 43 2.1. Qui m« vµ c¬ cÊu vèn ®Çu t­. 43 2.2. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë. 45 2.3. C¬ cÊu vèn ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë Hµ Néi theo dù ¸n. 47 3. §Çu t­ nhµ ë theo dù ¸n. 51 3.1. C¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ míi, khu d©n c­ tËp trung. 52 3.2. C¸c dù ¸n x©y dùng nhµ ë di d©n gi¶i phãng mÆt b»ng. 52 3.3. C¸c dù ¸n nhµ ë cho ng­êi cã thu nhËp th©p vµ ®èi t­îng chÝnh s¸ch. 53 3.4. Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó kinh doanh vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc t¹i c¸c khu ®Êt nhá lÎ. 55 3.5. Dù ¸n c¶i t¹o hoµn thiÖn quy ho¹ch, h¹ tÇng kü thuËt vµ nhµ lón nøt nguy hiÓm t¹i c¸c n¬i ë cò. 56 3.6. Ph¸t triÓn nhµ ë c¸c dù ¸n theo ®Þa bµn quËn, huyÖn. 56 3.7. Ph¸t triÓn nhµ ë do d©n tù c¶i t¹o x©y dùng. 57 V. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo nhµ ë Hµ néi 57 1. Nh÷ng thµnh tùu chung. 57 2. Nh÷ng h¹n chÕ. 63 3. Nguyªn nh©n. 63 Ch­¬ng III 65 §Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p ®Çu t­ vµo nhµ ë Hµ Néi trong thêi gian tíi 65 I. §Þnh h­íng vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2010. 65 II. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë hµ néi. 73 1. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc trong lÜnh vùc nhµ ë. 73 2. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®Ó ®Þnh h­íng vµ hç trî ph¸t triÓn nhµ ë . 75 3. §a d¹ng vµ linh ho¹t ho¸ c¸c nguån vèn, ph­¬ng thøc cÊp vèn cho ph¸t triÓn nhµ ë, ®¸p øng nhu cÇu nhµ ë ngµy cµng ®a d¹ng cña thÞ tr­êng. 76 4. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån vèn. 82 5. Mét sè chÝnh s¸ch tµi chÝnh kh¸c kh¸c. 85 6. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë Hµ néi. 87 KÕt luËn 89 Tµi liÖu tham kh¶o Lêi nãi ®Çu Cha «ng ta th­êng nãi: "TËu tr©u, c­íi vî, lµm nhµ. Xong ba viÖc Êy míi ra hån ng­êi". Nhµ ë lµ môc tiªu phÊn ®Êu lín lao cña ®êi ng­êi -"sèng mçi ng­êi mçi nhµ, chÕt mçi ng­êi mçi må" vµ còng lµ ph­¬ng tiÖn cña cuéc sèng -"cã an c­ míi lËp nghiÖp". PhÊn ®Êu ®Ó cã ®­îc chç ë cña riªng m×nh lu«n lµ ®éng c¬ cña ®a sè d©n c­ c¶ n­íc nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng. Hµ Néi lµ trung t©m kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ x· héi cña ViÖt Nam, lµ cöa ngâ giao l­u bu«n b¸n cña nhiÒu ®Çu mèi kinh tÕ, v¨n ho¸. Bªn c¹nh sù ph¸t triÓn nhanh chãng vÒ mÆt kinh tÕ, tèc ®é ®« thÞ ho¸ còng diÔn ra m¹nh mÏ, kÐo theo ®ã tèc ®é gia t¨ng d©n sè cña Hµ Néi còng t¨ng c¶ vÒ tù nhiªn lÉn c¬ häc. ViÖc nµy lµm cho vÊn ®Ò nhµ ë ë Hµ Néi cµng bøc xóc vµ ®Æt ra cho chÝnh quyÒn Thµnh phè nhiÒu ¸p lùc trong viÖc t¹o thªm chç ë cho ng­êi d©n. MÆc dï chÝnh quyÒn thµnh phè ®· ®Ò ra nhiÒu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë vµ ®· gi¶i quyÕt phÇn nµo ®­îc nhu cÇu ë cho ng­êi d©n, tuy nhiªn víi sù ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ nh­ hiÖn nay ®· ph¸t sinh rÊt nhiÒu bÊt cËp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®« thÞ nãi riªng vµ nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh x· héi nãi chung. HiÖn nay, bé mÆt kiÕn tróc ®« thÞ "qu¸ ®a d¹ng", c¬ së h¹ tÇng kü thuËt kh«ng ®ång bé, t×nh tr¹ng lÊn chiÕm ®Êt c«ng, x©y dùng kh«ng phÐp, vÊn ®Ò ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng th­êng bÞ kÐo dµi, nhiÒu dù ¸n x©y dùng kh«ng ®óng quy ho¹ch, kh«ng thùc tÕ, g©y l·ng phÝ...Tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò næi cém trªn, em chän ®Ò tµi nghiªn cøu: " §Çu t­ vµo nhµ ë Hµ Néi, thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p". §Ò tµi nµy chØ nh»m môc ®Ých nªu ra mét sè thùc tr¹ng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo nhµ ë Hµ Néi vµ ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p cho nh÷ng bÊt cÊp cßn ®ang tån t¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë Hµ Néi, gãp phÇn x©y dùng thñ ®« tiÕn lªn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ thùc hiÖn chØ thÞ cña thµnh phè vÒ x©y dùng thñ ®« "xanh, s¹ch, ®Ñp", xøng ®¸ng lµ thµnh phè hoµ b×nh, lµ thñ ®« cña c¶ n­íc. Chuyªn ®Ò gåm cã ba ch­¬ng: Ch­¬ng I: VÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t­ vµ ®Çu t­ vµo nhµ ë. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ®Çu t­ vµo nhµ ë t¹i Hµ Néi. Ch­¬ng III: §Þnh h­íng môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë t¹i Hµ Néi trong thêi gian tíi. §­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi vµ ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña C« TrÇn Mai Hoa, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vµ häc hái ®­îc rÊt nhiÒu ®iÒu thùc tÕ. Tuy nhiªn, víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a ®ñ ®Ó ®i s©u hÕt c¸c khÝa c¹nh mµ ®Ò tµi ®ßi hái, nªn ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt, em rÊt mong cã ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy c« trong bé m«n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch­¬ng I lý luËn chung vÒ ®Çu t­ vµo nhµ ë I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t­. 1. Kh¸i niÖm cña ®Çu t­ vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn. ThuËt ng÷ “§Çu t­” (Investment) cã thÓ hiÓu ®ång nghÜa víi “sù bá ra”, “sù hy sinh”. Tõ ®ã, cã thÓ coi “§Çu t­” lµ sù bá ra, sù hy sinh nh÷ng c¸i g× ®ã ë hiÖn t¹i (tiÒn, søc lao ®éng, cña c¶i vËt chÊt, trÝ tuÖ) nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cã lîi cho ng­êi ®Çu t­ trong t­¬ng lai. §Çu t­ ph¸t triÓn: Lµ ho¹t ®éng sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh, nguån vËt chÊt, nguån lao ®éng vµ trÝ tuÖ ®Ó x©y dùng, söa ch÷a nhµ cöa vµ cÊu tróc h¹ tÇng, mua s¾m thiÕt bÞ vµ l¾p ®Æt chóng trªn nÒn bÖ, båi d­ìng ®µo t¹o nguån nh©n lùc, thùc hiÖn chi phÝ th­êng xuyªn g¾n liÒn víi sù ho¹t ®éng cña c¸c tµi s¶n nµy nh»m duy tr× tiÒm lùc ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së ®ang tån t¹i vµ t¹o tiÒm lùc míi cho nÒn kinh tÕ x· héi, t¹o viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cña mäi thµnh viªn trong x· héi. Qua ®Þnh nghÜa vÒ ®Çu t­ vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn cho thÊy víi bÊt cø sù ph¸t triÓn nµo còng g¾n víi ho¹t ®éng ®Çu t­, bëi vËy ®Çu t­ cho c¬ së h¹ tÇng, nhµ ë còng chung môc ®Ých ®em l¹i cho t­¬ng lai mét hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i. 2. §Æc ®iÓm cña ®Çu t­ ph¸t triÓn §Çu t­ lµ mét ho¹t ®éng kh¸ ®Æc biÖt cho nªn nã cã mét sè ®Æc ®iÓm ®¸ng chó ý sau ®©y: - Ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn ®ßi hái mét sè vèn lín vµ ®Ó n»m khª ®äng trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­. - Thêi gian ®Ó tiÕn hµnh mét c«ng cuéc ®Çu t­ cho ®Õn khi c¸c thµnh qu¶ cña nã ph¸t huy t¸c dông th­êng ®ßi hái nhiÒu n¨m th¸ng víi nhiÒu biÕn ®éng x¶y ra. - Thêi gian cÇn ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ thu håi ®ñ vèn ®· bá ra ®ßi hái nhiÒu n¨m th¸ng do ®ã chÞu sù t¸c ®éng hai mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc cña c¸c yÕu tè kh«ng æn ®Þnh vÒ tù nhiªn, XH, KT, chÝnh trÞ... - C¸c thµnh qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn th­êng cã gi¸ trÞ sö dông nhiÒu n¨m, cã khi tån t¹i vÜnh viÔn. - C¸c thµnh qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sÏ ho¹t ®éng ë ngay n¬i mµ nã ®­îc t¹o dùng nªn. 3. Vai trß cña ®Çu t­ ph¸t triÓn. 3.1. Trªn gãc ®é toµn bé nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. - §Çu t­ võa t¸c ®éng ®Õn tæng cung võa t¸c ®éng ®Õn tæng cÇu. + VÒ mÆt cÇu: §Çu t­ chiÕm tû träng kho¶ng 24-28% trong c¬ cÊu tæng cÇu. §èi víi tæng cÇu, t¸c ®éng cña ®Çu t­ lµ ng¾n h¹n. Víi tæng cung ch­a kÞp thay ®æi, s­ t¨ng lªn cña ®Çu t­ lµm cho tæng cÇu t¨ng kÐo theo s¶n l­îng c©n b»ng t¨ng theo vµ gi¸ c¶ cña c¸c ®Çu vµo t¨ng theo. + VÒ mÆt cung: Khi thµnh qu¶ cña ®Çu t­ ph¸t huy t¸c dông, c¸c n¨ng lùc míi ®i vµo ho¹t ®éng th× tæng cung ®Æc biÖt lµ tæng cung dµi h¹n t¨ng lªn. S¶n l­îng t¨ng, gi¸ c¶ gi¶m cho phÐp t¨ng tiªu dïng. T¨ng tiªu dïng ®Õn l­ît m×nh l¹i tiÕp tôc kÝch thÝch s¶n xuÊt h¬n n÷a. S¶n xuÊt ph¸t triÓn lµ nguån gèc c¬ b¶n ®Ó t¨ng tÝch luü, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng cña mäi thµnh viªn trong x· héi. - §Çu t­ cã t¸c ®éng hai mÆt ®Õn sù æn ®inh kinh tÕ. Khi t¨ng ®Çu t­, cÇu cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo t¨ng lµm cho gi¸ cña c¸c hµng ho¸ cã liªn quan t¨ng, ®Õn mét møc nµo ®ã dÉn ®Õn l¹m ph¸t. L¹m ph¸t lµm tÕ ph¸t triÓn chËm l¹i. MÆt kh¸c khi t¨ng ®Çu t­ lµm cho cÇu cña c¸c yÕu tè cã liªn quan t¨ng, s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh nµy ph¸t triÓn, thu hót thªm lao ®éng, gi¶m tÖ n¹n x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Khi gi¶m ®Çu t­ còng ®Õn hai mÆt, nh­ng theo chiÒu h­íng ng­îc l¹i. - §Çu t­ t¸c ®éng ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Muèn gi÷ tèc ®é t¨ng tr­ëng ë møc trung b×nh th× tû lÖ ®Çu t­ ph¶i ®¹t ®­îc tõ 15-25% so víi GDP tuú thuéc vµo ICOR cña mçi n­íc. Vèn ®Çu t­ ICOR = Møc t¨ng GDP Vèn ®Çu t­ => Møc t¨ng GDP = ICOR NÕu ICOR kh«ng ®æi, møc t¨ng GDP phô thuéc vµo vèn ®Çu t­. - §Çu t­ vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ: ChÝnh s¸ch ®Çu t­ quyÕt ®Þnh sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë c¸c quèc gia nh»m ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh cña toµn bé nÒn kinh tÕ. - §Çu t­ víi viÖc t¨ng c­êng kh¶ n¨ng KH & CN cña ®Êt n­íc. Cã nhiÒu con ®­êng ®Ó cã c«ng nghÖ ®ã lµ tù nghiªn cøu ph¸t minh ra c«ng nghÖ, nhËp c«ng nghÖ tõ c¸c n­íc, qua lao ®éng tÝch luü ...Dï lµ con ®­êng nµo ®Ó cã ®­îc c«ng nghÖ th× cÇn ph¶i cã tiÒn, cÇn ph¶i ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn ph¶i cã vèn ®Çu t­. VËy ®Çu t­ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña sù ph¸t triÓn vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng khoa häc c«ng nghÖ cña ®Êt n­íc. 3.2. Trªn gãc dé c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô §Çu t­ quyÕt ®Þnh sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhanh cña mçi c¬ së. Khi t¹o dùng c¬ s¬ vËt chÊt kü thuËt cho sù ra ®êi bÊt kú c¬ s¬ s¶n xuÊt kinh doanh nµo ®Òu ph¶i x©y dùng nhµ x­ëng, cÊu tróc h¹ tÇng, l¾p ®Æt m¸y mãc... C¸c ho¹t ®éng nµy lµ c¸c ho¹t ®éng ®©u t­. Sau mét thêi gian c¸c m¸y mãc nµy bÞ háng hoÆc hao mßn. §Ó b¶o tr× ho¹t ®éng ®­îc s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra liªn tôc cÇn ph¶i ®Çu t­ knh phÝ ®Ó söa chöa vµ b¶o hµnh. Chøng tá ®Çu t­ cã ý nghÜa rÊt quan träng kh«ng chØ ë møc vÜ m« mµ cßn c¶ ë tÇm vi m«. 4. Vèn vµ nguån vèn. 4.1. Kh¸i niÖm. Vèn ®Çu t­ lµ tiÒn tÝch luü cña x· héi, cña c¸c c¬ ss¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, lµ tiÕt kiÖm cña d©n vµ vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c ®­îc ®­a vµo sö dông trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi nh»m duy tr× n¨ng lùc s½n cã vµ t¹o ra n¨ng lùc míi cho nÒn s¶n xuÊt x· héi. 4.2. Nguån h×nh thµnh vèn ®Çu t­. 4.2.1. Vèn ®Çu t­ cña ®Êt n­íc: Nãi chung ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån c¬ b¶n: §ã lµ vèn huy ®éng trong n­íc vµ vèn huy ®éng tõ n­íc ngoµi. - Vèn ®Çu t­ trong n­íc ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån vèn sau: + Vèn tÝch luü tõ ng©n s¸ch. + Vèn tÝch luü cña c¸c doanh nghiÖp. + Vèn tiÕt kiÖm cña d©n c­. - Vèn huy ®éng tõ n­íc ngoµi bao gåm: Vèn ®Çu t­ trùc tiÕp (FDI) vµ nguån vèn ®Çu t­ gi¸n tiÕp (ODA) + Nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (FDI): lµ vèn cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n ng­êi n­íc ngoµi ®Çu t­ sang c¸c n­íc kh¸c vµ trùc tiÕp qu¶n lý hoÆc tham gia qu¶n lý qu¸ tr×nh sö dông vµ thu håi vèn ®· bá ra. + Nguån vèn ®Çu t­ gi¸n tiÕp n­íc ngoµi (ODA): ODA lµ kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, cã hoµn l¹i, hoÆc tÝn dông ­u ®·i cña c¸c tæ chøc chÝnh phñ, dµnh cho c¸c n­íc ®ang vµ chËm ph¸t triÓn. ODA bao gåm: ODA kh«ng hoµn l¹i vµ ODA cho vay ­u ®·i cã yÕu tè kh«ng hoµn l¹i ®¹t Ýt nhÊt 25% gi¸ trÞ kho¶n vay. 4.2.2. Nguån vèn ®Çu t­ cña c¸c c¬ së: - §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, c¸c c¬ së ho¹t ®éng x· héi phóc lîi c«ng céng, vèn ®Çu t­ do ng©n s¸ch cÊp, vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i trùc tiÕp cho c¬ së vµ vèn tù cã cña c¬ së (b¶n chÊt còng tÝch luü tõ phÇn tiÒn thõa do d©n ®ãng gèp kh«ng dïng ®Õn). - §èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh: Bao gåm vèn ng©n s¸ch, vèn khÊu hao c¬ b¶n, vèn viÖn trî qua ng©n s¸ch, vèn tù cã cña doanh nghiÖp, vèn vay, ph¸t hµnh tr¸i phiÒu, vèn gèp liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c quy ®Þnh theo luËt doanh nghiÖp. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh: Bao gåm vèn tù cã, vèn vay, vèn cæ phÇn, vèn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc. §èi víi c¸c c«ng ty cæ phÇn, vèn ®Çu t­ ngoµi nguån vèn trªn ®Çy cßn bao gåm tiÒn thu ®­îc do ph¸t hµnh tr¸i phiÕu (nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghÞªp). 5. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­. 5.1. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­. 5.1.1. Kh¸i niÖm. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc thÓ hiÖn ë khèi l­îng vèn ®Çu t­ ®· thùc hiÖn ë c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc huy ®éng hoÆc n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô t¨ng thªm. 5.1.2. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­. - Khèi l­îng vèn ®Çu t­ thùc hiÖn: Lµ sè tiÒn ®· chi ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña c«ng cuéc ®Çu t­ bao gåm c¸c chi phÝ cho c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t­, x©y dùng nhµ cöa vµ c¸c cÊu tróc, mua s¾m thiÕt bÞ m¸y mãc, ®Ó tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n kh¸c vµ chi phÝ kh¸c theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ dù to¸n vµ ®­îc ghi trong dù to¸n ®Çu t­ ®­îc duyÖt. - Tµi s¶n cè ®Þnh huy ®éng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt phôc vô t¨ng thªm. + Tµi s¶n cè ®Þnh huy ®éng: Lµ c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh, ®èi t­îng x©y dùng cã kh¶ n¨ng ph¸t huy t¸c dông ®éc lËp ®· kÕt thóc qu¸ tr×nh x©y dùng, mua s¾m, ®· lµm xong thñ tôc nghiÖm thu sö dông, cã thÓ ®­a vµo ho¹t ®éng ®­îc ngay. + N¨ng lùc s¶n xuÊt phôc vô t¨ng thªm: Lµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt phôc vô cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®­îc huy ®éng vµo sö dông ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hoÆc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô theo quy ®Þnh ®­îc ghi trong dù ¸n ®Çu t­. 5.2. HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­. 5.2.1. HiÖu qu¶ tµi chÝnh. 5.2.1.1. Kh¸i niÖm. HiÖu qu¶ tµi chÝnh (Etc) cña ho¹t déng ®Çu t­ lµ møc ®é ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng trªn c¬ së vèn ®Çu t­ mµ c¬ së ®· sö dông so víi c¸c kú kh¸c, c¸c c¬ së kh¸c hoÆc so víi ®Þnh møc chung. C¸c kÕt qu¶ mµ c¬ së thu ®­îc do thùc hiÖn ®Çu t­ Etc = Sè vèn ®Çu t­ mµ c¬ së ®a thùc hiÖn ®Ó t¹o ra c¸c kÕt qu¶ trªn Etc ®­îc coi lµ cã hiÖu qu¶ khi Etc >Etc0, víi Etc0 lµ chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Þnh møc, hoÆc c¸c kú kh¸c mµ c¬ së ®· ®¹t ®­îc chän lµm c¬ së so s¸nh, hoÆc cña ®¬n vÞ kh¸c ®· ®¹t tiªu chuÈn hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ tû lÖ thuËn víi kÕt qu¶ thu ®­îc, kÕt qu¶ thu ®­îc ®Çu ra cµng nhiÒu th× hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc cµng cao. Cßn ®èi víi c¸c chi phÝ ®Çu vµo, chi phÝ bá ra cµng nhiÒu th× hiÖu qu¶ cµng thÊp. 5.2.1.2. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tµi chÝnh. - SuÊt ®Çu t­: Lµ chØ tiªu ®­îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a tæng vèn ®Çu t­ vµ s¶n l­îng s¶n xuÊt ra. C«ng thøc tæng qu¸t: V®t Hv = Q Trong ®ã: Hv : SuÊt ®Çu t­ V®t: Vèn ®Çu t­ cho lÜnh vùc nhµ ë. Q: Khèi l­îng nhµ ®­îc x©y dùng (m2). ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh l­îng vèn ®Çu t­ lµ bao nhiªu ®Ó t¹o ra 1 m2 nhµ ë. - HÖ sè hoµn vèn (RR) hay tû suÊt lîi nhuËn vèn ®Çu t­: HÖ sè hoµn vèn nãi lªn møc ®é thu håi vèn ®Çu t­ ban ®Çu tõ lîi nhuËn thuÇn thu ®­îc hµng n¨m.TÝnh cho tõng n¨m ho¹t ®éng: Wipv RRi = Ivo Wipv : Lîi nhuËn thuÇn n¨m i tÝnh theo mÆt b»ng thêi gian hiÖn t¹i. Ivo : Vèn ®Çu t­ ban ®Çu. RRi : Cã t¸c dông so s¸nh gi÷a c¸c n¨m cña ®êi dù ¸n. - Thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ (T): Thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ lµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó mét dù ¸n ho¹t ®éng thu håi ®ñ sè vèn ®· bá ra, b»ng lîi nhuËn thuÇn hoÆc lîi nhuËn thuÇn vµ khÊu hao hµng n¨m.  T: Lµ n¨m thu håi vèn ®Çu t­. (W+D)ipv: Lîi nhuËn thuÇn vµ khÊu hao ®­a vÒ mÆt b»ng thêi gian hiÖn t¹i. Ivo: Vèn ®Çu t­ ban ®Çu. - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn (NPV) hay thu nhËp thuÇn cña dù ¸n. Thu nhËp thuÇn cña dù ¸n lµ thu nhËp cßn l¹i sau khi trõ ®i c¸c chi phÝ ®· bá ra cña c¶ ®êi dù ¸n.  Bi: C¸c kho¶n thu cña n¨m i. Ci: C¸c kho¶n chi cña n¨m i. N : Sè n¨m ho¹t ®éng cña ®êi dù ¸n. R: Tû suÊt chiÕt khÊu - HÖ sè hoµn vèn néi bé cña dù ¸n (IRR). HÖ sè hoµn vèn néi bé lµ møc l·i suÊt nÕu dïng nã lµm hÖ sè chiÕt khÊu ®Ó tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n thu, chi cña dù ¸n vÒ mÆt b»ng thêi gian hiÖn t¹i th× tæng thu sÏ c©n b»ng víi tæng chi.  Ta cã thÓ x¸c ®Þnh IRR b»ng ph­¬ng ph¸p néi suy:  5.2.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. 5.2.2.1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi: §Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ph¶i dùa vµo c¸c tiªu chuÈn sau: - N©ng cao møc sèng cña d©n c­: §­îc thÓ hiÖn gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c sè liÖu cô thÓ vÒ møc gia t¨ng s¶n phÈm quèc gia, møc gia t¨ng thu nhËp, tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. - Ph©n phèi thu nhËp vµ c«ng b»ng x· héi: ThÓ hiÖn qua sù ®ãng gãp cña c«ng cuéc ®Çu t­ vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c vïng kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn vµ ®Èy m¹nh c«ng b»ng x· héi. - Gia t¨ng sè lao ®éng cã viÖc lµm: §©y lµ mét trong nh÷ng môc tiªu chñ yÕu cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c n­íc cã tû lÖ thÊt nghiÖp cao nh­ ViÖt Nam. - T¨ng thu vµ tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ: Nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn th­êng ë t×nh tr¹ng nhËp siªu. Do ®ã cÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, h¹n chÕ nhËp khÈu. - TËn dông hay khai th¸c tµi nguyªn cã hiÖu qu¶ vµ tr¸nh l·ng phÝ. - N©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng lao ®éng. - Ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän. - Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë nh÷ng vïng khã kh¨n vµ ®Æc biÖt khã kh¨n. 5.2.2.2. C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi do thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­. Tuú thuéc ph¹m vi xem xÐt ë tÇm vÜ m« hay vi m« mµ cã c¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. - XuÊt ph¸t tõ gãc ®é nhµ ®Çu t­: D­íi gãc dé nhµ ®Çu t­, lîi Ých kinh tÕ x· héi cña dù ¸n d­îc xem xÐt biÖt lËp víi c¸c t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ ®èi víi dù ¸n nh­ trî gi¸ ®Çu vµo, bï lç ®Çu ra cña nhµ n­íc. Trong tr­êng hîp nµy, ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông lµ dùa trùc tiÕp vµo sè liÖu cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña dù ¸n ®Ó tÝnh c¸c chØ tiªu ®Þnh l­îng nh­: NPV, IRR, RR, Wi ...vµ thùc hiÖn c¸c xem xÐt mang tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh sau: + Møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. + Sè chç lµm viÖc t¨ng thªm tõng n¨m vµ c¶ ®êi dù ¸n = Sè lao ®éng cña dù ¸n - Sè lao ®éng mÊt viÖc. + Sè ngo¹i tÖ thùc thu tõ dù ¸n tõng n¨m vµ c¶ ®êi dù ¸n = Tæng thu ngo¹i tÖ - Tæng chi ngo¹i tÖ. + Tæng chi néi tÖ tÝnh trªn mét d¬n vÞ ngo¹i tÖ thùc thu. + Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng sau khi cã dù ¸n so víi tr­íc khi cã dù ¸n. + Møc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn mon, nghiÖp vô. + T¹o thÞ tr­êng míi vµ møc ®é chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña dù ¸n. + N©ng cao tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý. + §¸p øng viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ xÉ héi cña dù ¸n. - XuÊt ph¸t tõ gãc ®é qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc. Khi xem xÐt lîi Ých kinh tÕ x· héi cña dù ¸n ph¶i tÝnh ®Õn mäi chi phÝ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn dù ¸n, mäi chi phÝ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp thu ®­îc do dù ¸n mang l¹i. Chi phÝ bao gåm cña nhµ ®Çu t­, cña ®Þa ph­¬ng, cña ngµnh, cña ®¸t n­íc. C¸c lîi Ých bao gåm lîi Ých mµ nhµ ®Çu t­, ng­êi lao ®éng, ®Þa ph­¬ng vµ c¶ nÒn kinh tÕ ®­îc h­ëng. §Ó x¸c ®Þnh c¸c chi phÝ, lîi Ých ®Çy ®ñ cña dù ¸n ®Çu t­ ph¶i sö dông c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, tÝnh lai c¸c ®Çu vµo vµ ®Çu ra theo gi¸ x· héi. 5.2.2.3. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña dù ¸n ®Çu t­ xem xÐt ë tÇm vÜ m«. - Gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn tuý (NVA). Gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn tuý lµ møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ®Çu ra vµ gi¸ trÞ ®Çu vµo.  Oi: Lµ gi¸ trÞ ®Çu ra cña dù ¸n n¨m i. MIi: Lµ gi¸ trÞ ®©u vµo vËt chÊt th­¬ng xuyªn vµ c¸c dÞch vô mua ngoµi n¨m i. IVo: lµ gi¸ trÞ vèn ®Çu t­ n¨m ®· quy chuyÓn vÒ ®Çu thêi kú ph©n tÝch. Rs: Tû suÊt chiÕt khÊu x· héi. - Gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn tu
Luận văn liên quan