Chuyên đề Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIBank chi nhánh Đống Đa

1. Tính cấp thiết của đề tài : “ Phát triển DNNVV là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đấy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”. (Trích nghị định Chính Phủ về trợ giúp phát triển DNNVV ). Chính phủ chủ trương tăng tỷ trọng GDP công thương nghiệp, giảm tỷ trọng GDP nông nghiệp, nên sự phát triển của các DNNVV là một yếu tố tất yếu. Tính đến thời điểm này, cả nước có chừng 460 nghìn doanh nghiệp trong đó các DNNVV chiếm tới 97% trong số đó đóng góp khoảng 45% GDP của cả nước, tạo 50% việc làm mới,78% mức bán lẻ, 33% giá trị sản lượng công nghiệp. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn mà các DNNVV gặp phải hiện nay là vấn đề về vốn. Làm thế nào để có vốn đầu tư và sử dụng vốn có hiệu quả là bài toán nan giải đặt ra cho các nhà quản lý DN, đồng thời nó cũng thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ là các ngân hàng thương mại. số lượng DNNVV đông đảo với đặc thù ít vốn chính là đối tượng khách hàng đầy tiềm năng của các ngân hàng. Song theo một điều tra mới đây của Cục Phát triển DN (Bộ Kế hoạch và Đầu Tư), chỉ có 32,38% DNNVV có khả năng tiếp cận được các nguồn vốn của các ngân hàng. Rõ ràng , giữa DNNVV và các ngân hàng vẫn còn một khoảng cách mà có lẽ không bên nào muốn. Nguyên nhân của tình trạng trên là vẫn chưa có tiếng nói chung giữa ngân hàng với các DN. Để mở rộng cho vay và không ngừng nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNVV đòi hỏi các Ngân hàng thương mại phải có giải pháp cụ thể cho vấn đề này. Xuất phát từ thực tế trên và qua thời thực tập tại chi nhánh VIB - Đống Đa mà em chọn đề tài : “Giải pháp mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTMCP quốc tế VIB bank chi nhánh Đống Đa.” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài : Mục đích nghiên cứu của đề tài này là: - Nêu bật được đặc điểm vai trờ của hoạt động tín dụng đối với nền kinh tế. Từ đó thấy được tầm quan trọng cả việc mở rộng tín dụng đối với DNNVV . - Đánh giá tổng quát những ưu điểm và hạn chế của VIB - Đống Đa , từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng đối với DNNVV . 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là toàn bộ nội dung liên quan đến hoạt động mở rộng tín dụng đối với DNNVV. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: đề cập đến hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại VIB - Đống Đa giai đoạn từ năm 2007 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu : Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp diễn dịch và quy nạp, phương pháp so sánh, phương pháp logic học và đặc biệt phương pháp thống kê. 5. Kết cấu của đề tài: Nội dung đề tài nghiên cứu được trình bày thành ba phần chính: -Chương I : Cơ sở lý luận về DNNVV và tín dụng ngân hàng đối với DNNVV . -Chương II : Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNVV tại ngân hàng TMCP quốc tế VIB - Đống Đa. -Chương III : Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với DNNVV tại ngân hàng TMCP quốc tế VIB - Đống Đa.

doc63 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIBank chi nhánh Đống Đa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DNNVV VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV 3 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DNNVV TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3 1.1.1. Khái niệm DNNVV : 3 1.1.2 Đặc điểm của DNNVV 4 1.1.3 Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế thị trường: 5 1.1.4 Các kênh huy động vốn của DN nhỏ và vừa : 7 1.2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV 8 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng : 8 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng với DNNVV . 8 1.2.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNVV. 9 1.2.4 Các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng đối với DNNVV. 10 1.3. MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV. 11 1.3.1 Sự cần thiết mở rông tín dụng ngân hàng đối với DNNVV 11 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng tín dụng đối với DNNVV 12 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng tín dụng đối với DNNVV 16 1.4 KINH NGHIỆM VỀ VIỆC HỖ TRỢ DNNVV Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM 19 1.4.1 Kinh nghiệm của một số nước 19 1.4.2 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 20 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIB CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 22 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIB 22 2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển: 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của VIB - Đống Đa. 22 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VIB - Đống Đa . 23 2.2.1. Tình hình huy động vốn 24 2.2.2 Tình hình sủ dụng vốn 26 2.2.3 các hoạt động khác 27 2.3. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI CHI NHÁNH VIB CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 28 2.3.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng vớ chi nhánh VIB - Đống Đa. 28 2.3.2 Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay 29 2.3.3 Dư nợ tín dụng đối với DNNVV. 31 2.3.4 Cơ cấu tín dụng đối với DNNVV. 32 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIB CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA. 35 2.4.1 Những thành công đạt được 35 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 37 Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIB – ĐỐNG ĐA 42 3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI 42 3.1.1. Định hướng chung của chi nhánh 42 3.1.2. Định hướng mở rộng tín dụng đối với DNNVV trong thời gian tới 42 3.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TD ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIB CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA. 43 3.2.1 Xây dựng chiến lược nhất quán đối với DNNVV : 43 3.2.2. Xây dựng mô hình tổ chức chuyên nghiệp, chuyên sâu phục vụ các DNNVV 44 3.2.3. Chuẩn hóa về quy chế cho vay, cung cấp các dịch vụ cho khách hàng là DNNVV 44 3.2.4. Hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin 44 3.2.5. Tăng cường hỗ trợ phi tài chính với khách hàng DNNVV 45 3.2.6. Thực hiện chính sách Marketing trong việc tiếp cận DNNVV 45 3.2.7. Đa dạng hóa các hình thức tín dụng cho các DNNVV 46 3.2.8 Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt đối với các DNNVV 47 3.2.9 Xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng phù hợp với từng phân khúc thị trường gắn với ứng dụng tin học, đảm bảo tính công khai minh bạch, thúc đấy doanh nghiệp phát triển. 48 3.3 KIẾN NGHỊ 48 3.3.1 Đối với các DNNVV. 48 3.3.2. Đối với VIB - Đống Đa 49 3.3.3. Đối với NHNN 52 3.3.4. Đối với Chính phủ 53 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức của VIB - Đống Đa 23 BẢNG Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 24 Bảng 2: Tình hình huy động vốn tại VIB - Đống Đa 25 Bảng 3 : Tình hình tín dụng tại chi nhánh 27 Bảng 4: Cơ cấu DNNVV có quan hệ tín dụng với chi nhánh 28 Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay đối với các DNNVV 30 Bảng 6: Dư nợ tín dụng đối với DNNVV của chi nhánh: 31 Bảng7: Dư nợ cho vay các DNNVV tại VIB - Đống Đa 33 BIỂU Biểu đồ1: Tổng Nguồn vốn huy động 25 Biểu đồ2: DS cho vay DNNVV trong tổng DS cho vay 30 Biểu đồ 3: Dư nợ tín dụng đối với các DNNVV qua các năm 32 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn tình cảm và sự truyền thụ kiến thức của các thầy giáo cô giáo khoa Ngân hàng, đặc biệt là các thầy cô bộ môn Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng – Học viện ngân hàng đã cho em kiến thức quý báu về cách nghiên cứu vấn đề và tiếp cận vấn để em có thể hoàn thánh tốt chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế VIB chi nhánh Đống Đa, em đã nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của ban lãnh đạo ngân hàng đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng tín dụng, phòng nguồn vốn, phòng dịch vụ khách hàng....Chính sự giúp đỡ đó đã giúp em nắm bắt được các kiến thức thực tế về nghiệp vụ Ngân hàng. Những kiến thức thực tế ấy sẽ là hành trang trong quá trình làm việc sau này của em. Vì vậy em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của ngân hàng đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập vừa qua. Qua đây em xin chúc Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh Đống Đa ngày càng phát triển, kính chúc các cô chú, anh chị luôn thành đạt trên cương vị công tác của mình Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 7 năm 2010. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN VĂN  1 DNNVV Doanh nghiệp vừa và nhỏ  2 DN Doanh nghiệp  3 TCTD Tổ chức tín dụng  4 NSNN Ngân sách nhà nước  5 DS Doanh số  6 NHNN Ngân hàng nhà nước  7 BTC Bộ tài chính  8 TNDN Thu nhập doanh nghiệp  9 TSCĐ Tài sản cố định  10 NHTM Ngân hàng thương mại  11 DNNN Doanh nghiệp nhà nước  12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn  13 TGTK Tiền gửi tiết kiệm  14 TPKT Thành phần kinh tế  15 TCKT Tổ chức kinh tế  16 TG Tiền gửi  17 DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh  18 VĐTNN Vốn đầu tư nước ngoài  19 CV Cho vay  20 TTQT Thanh toán quốc tế  21 VLĐ Vốn lưu động  22 TSĐB Tài sản đảm bảo  23 TSCC Tài sản cố định  24 GTCG Giấy tờ có giá  PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài : “ Phát triển DNNVV là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đấy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”. (Trích nghị định Chính Phủ về trợ giúp phát triển DNNVV ). Chính phủ chủ trương tăng tỷ trọng GDP công thương nghiệp, giảm tỷ trọng GDP nông nghiệp, nên sự phát triển của các DNNVV là một yếu tố tất yếu. Tính đến thời điểm này, cả nước có chừng 460 nghìn doanh nghiệp trong đó các DNNVV chiếm tới 97% trong số đó đóng góp khoảng 45% GDP của cả nước, tạo 50% việc làm mới,78% mức bán lẻ, 33% giá trị sản lượng công nghiệp. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn mà các DNNVV gặp phải hiện nay là vấn đề về vốn. Làm thế nào để có vốn đầu tư và sử dụng vốn có hiệu quả là bài toán nan giải đặt ra cho các nhà quản lý DN, đồng thời nó cũng thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ là các ngân hàng thương mại. số lượng DNNVV đông đảo với đặc thù ít vốn chính là đối tượng khách hàng đầy tiềm năng của các ngân hàng. Song theo một điều tra mới đây của Cục Phát triển DN (Bộ Kế hoạch và Đầu Tư), chỉ có 32,38% DNNVV có khả năng tiếp cận được các nguồn vốn của các ngân hàng. Rõ ràng , giữa DNNVV và các ngân hàng vẫn còn một khoảng cách mà có lẽ không bên nào muốn. Nguyên nhân của tình trạng trên là vẫn chưa có tiếng nói chung giữa ngân hàng với các DN. Để mở rộng cho vay và không ngừng nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNVV đòi hỏi các Ngân hàng thương mại phải có giải pháp cụ thể cho vấn đề này. Xuất phát từ thực tế trên và qua thời thực tập tại chi nhánh VIB - Đống Đa mà em chọn đề tài : “Giải pháp mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTMCP quốc tế VIB bank chi nhánh Đống Đa.” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài : Mục đích nghiên cứu của đề tài này là: - Nêu bật được đặc điểm vai trờ của hoạt động tín dụng đối với nền kinh tế. Từ đó thấy được tầm quan trọng cả việc mở rộng tín dụng đối với DNNVV . - Đánh giá tổng quát những ưu điểm và hạn chế của VIB - Đống Đa , từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng đối với DNNVV . 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là toàn bộ nội dung liên quan đến hoạt động mở rộng tín dụng đối với DNNVV. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: đề cập đến hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại VIB - Đống Đa giai đoạn từ năm 2007 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu : Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp diễn dịch và quy nạp, phương pháp so sánh, phương pháp logic học và đặc biệt phương pháp thống kê. 5. Kết cấu của đề tài: Nội dung đề tài nghiên cứu được trình bày thành ba phần chính: -Chương I : Cơ sở lý luận về DNNVV và tín dụng ngân hàng đối với DNNVV . -Chương II : Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNVV tại ngân hàng TMCP quốc tế VIB - Đống Đa. -Chương III : Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với DNNVV tại ngân hàng TMCP quốc tế VIB - Đống Đa. Chương I CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DNNVV VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DNNVV TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1. Khái niệm DNNVV : Trước khi đi tìm hiểu về DNNVV chúng ta cần nắm được khái niệm về DN trong nền kinh tế thị trường.Theo luật DN năm 2005 thì: “DN là tổ chức kinh tế có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, có tài sản riêng, có đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh”. Có thể nói DN là một chủ thể kinh tế tiến hành các hoạt động kinh tế theo một kế hoạch nhất định nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. DN được tổ chức theo nhiều loại hình khác nhau. Mỗi loại hình DN có đặc trưng riêng từ. từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp. Trên thế giới, khái niệm DNNVV đã được đề cập tới từ những năm đầu của thế kỉ XX. Để đưa ra khái niệm về DNNVV đã có rất nhiều ý kiến khác nhau. Các tiêu chí được sử dụng để xác định DNNVV cũng rất phong phú như: số lao động, vốn đầu tư, doanh thu, năng lực sản xuất… Song hầu hết các quốc gia đều coi trọng tiêu chí về số lao động trong DN.Ví dụ như: Tại Nhật Bản – DN sản xuất có số lượng lao động dưới 300 người và số vốn đăng kí dưới 100 triệu yên; DN bán buôn có số lao dộng dưới 100 người và vốn đăng kí là dưới 30 triệu yên ; DN bán lẻ và dịch vụ có dưới 50 người và số vốn đăng kí là dưới 10 triệu yên. Tại Hàn Quốc – DN kinh doanh và khai thác có dưới 300 lao động và có số vốn đăng kí dưới 600.000 USD ; DN bán buôn có dưới 50 lao động và số vốn dưới 50000USD; DN bán lẻ có dưới 50 người và số vốn dưới 250000 USD thì được coi là DNVVN Tại Mỹ - DN có dưới 1000 lao động và có vốn đăng kí dưới 3 triệu USD. Và sở hữu độc lập, hoạt độn trong nội địa, không có vai trò chi phối trong hoạt động của mình. Còn ở Việt Nam, để tạo điều kiện cho việc phát triển DNNVV, chính phủ đã ban hành nghị định 90/ NĐ_ CP ngày 23/11/2001 về trợ giúp DNNVV, tại điều 3 của nghị định này định nghĩa: “ DN nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh độc lập, đã đăng kí kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng, hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người. Căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội cụ thể của từng nghành, địa phương, trong quá trình thực hiện các biện pháp, chương trình trợ giúp có thể linh hoạt áp dụng cả hai chỉ tiêu về vốn và lao động hoặc một trong hai chỉ tiêu nói trên.” Theo khái niệm này, khu vực DNNVVtại Viêt Nam hiện nay bao gồm + Các DNNN có quy mô vừa và nhỏ kinh doanh độc lập + Các hợp tác xã có quy mô vừa và nhỏ đăng kí hoạt động theo luật hợp tác xã. + Các hộ kinh doanh cá thể đăng kí hoạt động theo Nghị định số 02/2002/NĐ-CP về đăng kí kinh doanh ngày 03/02/2000 của Chính Phủ. Như vậy so với trước đây, các tiêu chí để xác định DNVVN đều được nâng lên cho phù hợp với tình hình thực tế nước ta hiện nay, quy mô của DNVVN đã lớn hơn trước. Đồng thời hiện nay chính phủ đang có dự định sửa đổi nghị định số 90/2001/NĐ-CP để phù hợp với quá trình hội nhập WTO, dần đánh giá chính xác về DNVVN theo tiêu chí của thế giới. 1.1.2 Đặc điểm của DNNVV DNNVV tồn tại và phát triển với những đặc điểm cơ bản sau: Thứ nhất, DNNVV tồn tại và phát triển ở mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế, nó hoạt động tại mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Theo thống kê hiện nay nước ta đã có 453.800 DNNVV, chiếm 97% tổng số DN trên cả nước, đóng góp khoảng 40% GDP của cả nước, thu hút khoảng 50,13% tổng số lao động trong DNNVV và tạo ra 90% việc làm mới mỗi năm (Nguồn Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Thứ hai, DNNVV có tính năng động và linh hoạt cao. Với quy mô khiêm tốn của mình, các DN có thể dễ dàng thay đổi loại hình kinh doanh trước những biến động của thị trường. Việc phổ biến áp dụng các chính sách kinh tế vào DNNVV cũng dễ thực hiện hơn, như đổi mới công nghệ sản xuất, thực hiện chính sách tiền lương mới… Thứ ba, DNNVV có bộ máy sản xuất và quản lý gọn nhẹ, hiệu quả. Đây là một lợi thế của DNNVV trong tiết kiệm chi phí hành chính, tăng doanh thu cho DN. Với số lượng lao động trong mỗi DN không vượt quá 300 người sẽ dễ dàng bố trí đội ngũ quản lý sản xuất và điều hành gọn nhẹ. Thứ tư, DNNVV có vốn ban đầu ít, khả năng thu hồi vốn nhanh, mang lại hiệu quả cao. Là loại hình DNNVV có quy mô vừa phải nên việc đầu tư vốn sản xuất không yêu cầu quá lớn, hơn nữa chu kỳ sản xuất của các DN này thường ngắn, diễn biến theo mùa, chớp thời cơ nhanh chóng, nên vòng quay của mỗi đồng vốn nhanh, hiệu quả kinh tế cao. Thứ năm, Về thị trường và mức độ cạnh tranh: Thị trường của các DNNVV chủ yếu phục vụ các DN lớn như làm nhà cung cấp nguyên vật liệu, làm đại lý bán hàng, kênh phân phối, hay những đoạn thị trường còn bỏ ngỏ và độ sâu hạn chế. Những đoạn thị trường nay chứa đựng nhiều rủi ro và không ổn định khiến cho hoạt động của các DNNVV trở nên bấp bênh, sự canh tranh vì thế trở nên gay gắt và thị trường đó trở nên gần như hoàn hảo. Tuy nhiên bên cạnh đó, DNNVV cũng có những bất lợi sau: - Vị thế trên thị trường thấp,khả năng cạnh tranh kém. - Ít có khả năng huy động vốn lớn để đổi mới công nghệ cao. - Khả năng tài chính thấp nên ít có điều kiện để đào tạo công nhân 1.1.3 Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế thị trường: Thực tế phát triển kinh tế thế giới đã khẳng định, DNNVV giữ một vị trí, vai trò hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy và mở rộng cạnh tranh, đảm bảo ổn định kinh tế, phòng chống nguy cơ khủng hoảng. “DNNVV được coi là xương sống của nền kinh tế” . 1.1.3.1. DNNVV cung cấp một lượng sản phẩm, dịch vụ đa dạng phong phú, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm quốc dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với một lực lượng sản xuất đông đảo, chiếm tới 97% tổng số DN trong cả nước. DNNVV đã tạo ra một khối lượng đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển đa dạng về nghành nghề, quy mô, hình thức tổ chức kin doanh DNNVV đã góp phần to lớn cho việc lấp chỗ trống cho những thiếu hụt từ khu vực kinh tế quốc doanh, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nhân dân để thu hút vốn đầu tư nền kinh tế, tăng thu nhập bình quân đầu người. 1.1.3.2. DNNVV góp phần quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trong dân cư và sử dụng tối ưu các nguồn lực của địa phương. Hiện nay có rất nhiều tiềm năng trong dân cư chưa được khai thác như tiềm năng nguyên vật liệu, tay nghề, lao động, vốn, bí quyết sản xuất… Do đó, việc sản xuất, phát triển nghành nghề ở nông thôn hiện nay là một hướng đi đúng đắn nhằm khai thác các nguồn lực nói trên. 1.1.3.3. DNNVV góp phần quan trọng trong việc tạo lập sự phát triển cân bằng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực tế cho thấy rằng, các DN lớn thường tập trung ở các thành phố, thị xã lớn có cơ sở hạ tầng phát triển và nhu cầu sản xuất tiêu dùng cao nhưng không đáp ứng được nhu cầu của các dân cư ở các vùng nông thôn miền núi. Điều này gây ra tình trạng mất cân đối nghiêm trọng về trình độ phát triển kinh tế. Vì vậy, các DNNVV với ưu thế về số lượng và hoạt động trong hầu hết mọi ngành nghề ở khắp các địa phương đã góp phần tạo lập sự cân đối trong sự phát triển giữa các vùng miền. 1.1.3.4. DNNVV làm tăng hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Sự ra đời của các DNNVV đã làm tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế. Với sự tồn tại của nhiều DN hoạt động cùng một ngành, một lĩnh vực làm giảm tính độc quyền và buộc các DN phải chấp nhận cạnh tranh, phải liên tục đổi mới để có thể tồn tại và phát triển. Với tính linh hoạt của mình, các DNNVV cũng sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh thậm chí với cả công ty lớn.Vì thế, có thể nói DNNVV đã góp phần xây dựng một nền kinh tế sôi động hơn. 1.1.3.5. DNNVV tạo ra thị trường rộng lớn cho hoạt động của các ngân hàng, góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường tiền tệ. Trong tiến trình CNH – HĐH đất nước, việc phát triển DNNVV đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, các nhà tài trợ đặc biệt là các NHTM. Bằng chứng là, ước tính có đến 80% lượng vốn cung ứng cho DNNVV là từ kênh ngân hàng. Đây có thể coi là nguồn vốn rẻ và dồi dào cho việc huy động vốn ngân hàng. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của các DNNVV thì nhu cầu về vốn ngày càng tăng và thị trường hoạt động tín dụng của NH càng được mở rộng, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển dịch vụ NH khác. Như vậy, DNNVV có tiềm năng và lợi thế vô cùng lớn đối với toàn bộ NKT quốc dân. 1.1.4 Các kênh huy động vốn của DN nhỏ và vừa : Đối với DNNVV họ có thể huy động từ các nguồn sau: - Kênh huy động vốn không chính thức: Vay thông qua mua hàng trả chậm, chiếm dụng vốn của bạn hàng, khách hàng. Vay lẫn nhau giữa các DN có vốn tạm thời nhàn rỗi. Vay từ người thân: đây là nguồn vốn rẻ nhưng không liên tục. Vay từ những người vay nặng lãi. , không cần tài sản thế chấp, có thể đáp ứng đủ kịp thời nhưng lãi suất cao. Ở Việt Nam, vốn huy động không chính thức chiếm tỷ trọng khá cao. Điều kiện vay vốn ở kênh này là khá đơn giản chủ yếu là tín chấp, thỏa thuận miệng vì không cần hợp đồng.Tuy nhiên, kênh huy động vốn này cũng có nhiều hạn chế như lãi suất cho vay cao, thời hạn ngắn, môi trường pháp lý chưa chặt chẽ dẫn đến rủi ro. - Kênh huy động vốn chính thức: Nguồn tài trợ từ chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã, quỹ phát triển nông thôn… Nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế: ODA, FDI, ADB… ví dụ như dự án VEI/98/MO2/SID giứa chính phủ Thuỵ Điển – ILO có giá trị 1,7 triệu USD là dành cho các DNNVV. Nguồn vốn tín dụng của ngân hàng: đây là kênh huy động vốn chính thức của các DNNVV. Song hiện nay, các ngân hàng cũng không mấy “mặn mà” cho vay với đối tượng này, vì các DNNVV chưa đáp ứng được yêu cầu cần thiết để được vay vốn dẫn đến nguy cơ rủi ro cho các ngân hàng. Nguồn vốn huy động trên thị trường chứng khoán 1.2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng : Hoạt động tín dụng là một trong những chức năng hoạt động của hầu hết các định chế tài chính. Riêng đối với các NHTM, tín dụng là một chức năng cơ bản. Tín dụng trong ngân hàng hay còn được gọi là tín dụng ngân hàng và được hiểu như sau: “ tín dụng ngân hàng là một quan hệ giao dịch về tài sản giữa hai chủ thể trong đó một bên là người cho vay ( ngân hàng) chuyển giao một lượng giá trị ( tiền hoặc hàng hóa ) cho người đi vay (cá nhân doanh nghiệp, và các chủ thể khác) sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận đồng thời bên đi vay phải cam kết hoàn trả vô điều kiện vốn gốc kèm theo một khoản lợi tức khi đến hạn thanh toán”. Tóm lại, tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tầng lớp dân cư được thực hiện thông qua việc sử dụng tiền tệ lẫn nhau dựa trên nguyên tắc hoàn trả vốn gốc và lãi khi đến hạn vay. 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng với DNNVV . Thứ nhất: Hầu hết các DNNVV đều thiếu vốn kinh doanh để kinh doanh và mở rộng kinh doanh nên đều có nhu cầu vay vốn tín dụng ngân hàng. Thứ hai: . Do DNNVV chiếm ưu thế về số lượng nên món vay nhiều nhưng giá trị mỗi món vay lại thấp, đối tượng cho vay đa dạng phong phú. Mặt kh
Luận văn liên quan