Chuyên đề Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna

Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, sụ cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt. Để đứng vững trên thị trường, để có được các quyết định kinh doanh đúng đắn, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đều quan tâm đến tình hình tài chính, nó được đặt lên hàng đầu vì ổn định tình hình tài chính là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu quản lý kinh tế ngày càng cao, các doanh nghiệp đã có sự quan tâm thích đáng đến công tác phân tích tình hình tài chính. Việc phân tích tình hình tài chính giúp cho thông tin cung cấp trên các Báo cáo tài chính thực sự có ý nghĩa với người sử dụng. Qua phân tích họ có căn cứ để đánh gi tốt hơn tình hình sử dụng vốn cũng như thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, xác định được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ cũng như xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh, từ đó các đối tượng quan tâm có thể ra quyết định tối ưu nhất. Bên cạch đó việc phân tích cấu trúc tài chính còn cho ta biết được nguồn vốn đơn vị đang sử dụng được hình thành từ những nguồn tài trợ nào? Trong điều kiện như thế nào thì doanh nghiệp cần huy động thêm nguồn vốn cho hoạt động của mình? Đồng thời, phân tích cấu trúc tài chính sẽ giúp ta đánh giá được hiệu quả hoạt động cũng như mức rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên và để hiểu sâu hơn trong thực tiễn, trong thời gian thực tập tại Khách sạn Fortuna em mạnh dạn chọn đề tài: “Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề gồm ba phần: Phần 1: Cơ sở lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna

doc67 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 04/03/2013 | Lượt xem: 5160 | Lượt tải: 50download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Lời mở đầu............................................................................................................4 Phần 1: Cơ sở lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp ............5 1.Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp...................................5 1.1.Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp....................................................5 1.2.Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp...................... ..............5 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp........ ...............5 1.3.1.Xu hướng phát triển của nền kinh tế............................................................5 1.3.2.Hình thức sở hữu của doanh nghiệp.............................................................6 1.3.3.Quy mô hoạt động của doanh nghiệp...........................................................6 1.3.4.Đặc điểm cấu trúc tài sản của doanh nghiệp........................................... ....6 1.3.5.Các nhân tố khác...................................................................................... ...6 2.Ý nghĩa phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp........................................7 2.1.Đối với bản thân doanh nghiệp........................................................................7 2.2.Đối với chủ thể kinh tế khác............................................................................7 3.Phân tích cấu trúc tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp...........................8 3.1.Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp....................................................8 3.1.1.Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản..........................................................9 3.1.1.1.Tỷ trọng tài sản cố định.............................................................................9 3.1.1.2.Tỷ trọng đầu tư tài chính..........................................................................10 3.1.1.3.Tỷ trọng hàng tồn kho...............................................................................12 3.1.1.4.Tỷ trọng các khoản phải thu khách hàng..................................................13 3.1.2.Phân tích biến động tài sản của doanh nghiệp.............................................14 3.2.Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp.............................................15 3.2.1.Phân tích tính tự chủ tài chính của doanh nghiệp.........................................16 3.2.1.1.Tỷ suất nợ..................................................................................................16 3.2.1.2.Tỷ suất tự tài trợ........................................................................................17 3.2.1.3.Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu.................................................................17 3.2.2.Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ......................................................18 4.Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp............................................19 4.1.Vốn lưu động ròng..........................................................................................21 4.1.1.Khái niệm vốn lưu động ròng......................................................................21 4.1.2.Các trường hợp của vốn lưu động ròng và ảnh hưởng của nó đến tình hình tài chính của doanh nghiệp........................................................................................22 4.2.Nhu cầu vốn lưu động ròng và phân tích nhu cầu tài chính............................23 4.3.Ngân quỹ ròng.................................................................................................24 Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna..........................26 1.Giới thiệu chung về khách sạn.........................................................................26 1.1.Quá trình hình thành và phát triển................................................................. 26 1.2.Chức năng, nhiệm vụ.................................................................................... 27 1.3.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh..................................................... 28 1.4.Đặc điểm bộ máy quản lý tài chính tại khách sạn........................................ 30 1.5.Tổ chức công tác kế toán tại khách sạn........................................................ 33 1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại khách sạn............................................ ...........33 1.5.2.Hình thức tổ chức sổ sách kế toán................................................ ..............36 2.Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna......................................... ...37 2.1.Phân tích cấu trúc tài sản tại khách sạn...........................................................37 2.1.1.Các chỉ tiêu phản ánh tài sản tại khách sạn..................................................37 2.1.1.1.Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tại khách sạn...................................................38 2.1.1.2.Tỷ trọng phải thu khách hàng...................................................................39 2.1.1.3.Tỷ trọng hàng tồn kho...............................................................................39 2.1.1.4.Tỷ trọng tài sản dài hạn............................................................................39 2.1.1.5.Tỷ trọng tài sản cố định............................................................................39 2.1.2.Biến động tài sản tại khách sạn....................................................................40 2.2.Phân tích cấu nguồn vốn tại khách sạn...........................................................43 2.2.1.Phân tích tính tự chủ về tài chính tại khách sạn...........................................43 2.2.1.1.Tỷ suất nợ..................................................................................................45 2.2.1.2.Tỷ suất tự tài trợ........................................................................................45 2.2.1.3.Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu..................................................................46 2.2.2.Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ tại khách sạn.................................46 2.2.2.1.Tỷ trọng nguồn vốn thường xuyên..............................................................47 2.2.2.2.Tỷ trọng nguồn vốn tạm thời......................................................................48 2.2.2.3.Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trên nguồn vốn thường xuyên..................48 2.3.Phân tích tính cân bằng tài chính tại khách sạn Fortuna.................................49 2.3.1.Vốn lưu động ròng tại khách sạn..................................................................49 2.3.2.Nhu cầu vốn lưu động ròng tại khách sạn....................................................50 2.3.3.Ngân quỹ ròng tại khách sạn........................................................................50 Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna...............................................................................................51 1.Nhận xét về cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna.........................................51 1.1.Ưu điểm...........................................................................................................51 1.2.Nhược điểm......................................................................................................53 2.Mục tiêu của khách sạn trong những năm tới.....................................................53 3.Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện cấu trúc tài chính tại khách sạn........55 Kết luận.........................................................................................................................57 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, sụ cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt. Để đứng vững trên thị trường, để có được các quyết định kinh doanh đúng đắn, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đều quan tâm đến tình hình tài chính, nó được đặt lên hàng đầu vì ổn định tình hình tài chính là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu quản lý kinh tế ngày càng cao, các doanh nghiệp đã có sự quan tâm thích đáng đến công tác phân tích tình hình tài chính. Việc phân tích tình hình tài chính giúp cho thông tin cung cấp trên các Báo cáo tài chính thực sự có ý nghĩa với người sử dụng. Qua phân tích họ có căn cứ để đánh gi tốt hơn tình hình sử dụng vốn cũng như thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, xác định được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ cũng như xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh, từ đó các đối tượng quan tâm có thể ra quyết định tối ưu nhất. Bên cạch đó việc phân tích cấu trúc tài chính còn cho ta biết được nguồn vốn đơn vị đang sử dụng được hình thành từ những nguồn tài trợ nào? Trong điều kiện như thế nào thì doanh nghiệp cần huy động thêm nguồn vốn cho hoạt động của mình? Đồng thời, phân tích cấu trúc tài chính sẽ giúp ta đánh giá được hiệu quả hoạt động cũng như mức rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên và để hiểu sâu hơn trong thực tiễn, trong thời gian thực tập tại Khách sạn Fortuna em mạnh dạn chọn đề tài: “Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề gồm ba phần: Phần 1: Cơ sở lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. KHÁI NIỆM PHẦN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp Cấu trúc tài chính phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn và cả mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Cấu trúc tài sản là quan hệ tỉ lệ giữa các loại tài sản của doanh nghiệp. Cấu trúc nguồn vốn thể hiện quan hệ tỉ lệ giữa các loại nguồn vốn. 1.2.Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích khái quát tình hình đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp, chỉ ra các phương thức tài trợ tài sản để làm rõ những dấu hiệu về cân bằng tài chính. 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp 1.3.1.Xu hướng phát triển của nền kinh tế, ngành Xu hướng phát triển của nền kinh tế, ngành mà doanh nghiệp hoạt động có tác động lớn đến định hướng phát triển của doanh nghiệp. Nền kinh tế ở trạng thái ổn định với xu hướng phát triển tích cực thúc đẩy nhanh các doanh nghiệp thực hiện chiến lược đầu tư mở rộng hoặc nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật nhằm nâng cao cạnh tranh, tăng cường năng lực hoạt động, mở rộng thị trường. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động các nguồn vốn thích hợp phục vụ cho quá trình hoạt động. Ngược lại, nếu nền kinh tế đang rơi vào trường hợp tiêu cực như các doanh nghiệp bị ràng buộc điều kiện nào đó mà khả năng tăng vốn chủ sở hữu là khó khăn. Đứng trước những cơ hội phát triển sẽ thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn vay nợ từ bên ngoài để đầu tư khai thác cơ hội kinh doanh thuận lợi. Lúc này, hiệu ứng đòn bẩy nợ sẽ phát huy tác dụng làm tăng giá trị doanh nghiệp. Vì vậy, quá trình này sẽ tác động đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. 1.3.2.Hình thức sở hữu của doanh nghiệp Các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì bị ràng buộc bởi những quy định có tính pháp lý về tư cách pháp nhân, điều kiện hoạt động cũng như cơ chế vận hành và các mục tiêu hoạt đông khác nhau. Do đó, điều kiện và khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ từ bên ngoài cũng khác nhau. Đứng trước một cơ hội phát triển, thì các công ty cổ phần, công ty niêm yết sẽ dễ dàng huy động nguồn vốn từ bên ngoài như từ thị trường chứng khoán hay gia tăng NVCSH bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc gia tăng vốn góp của các thành viên, cổ đông. Nhưng đối với những doanh nghiệp tư nhân thì việc gia tăng VCSH rất khó khăn, họ phải tự mình đi vay nợ bên ngoài để đầu tư. Như vậy ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có cách duy trì một cấu trúc tài chính hợp lí. 1.3.3.Quy mô hoạt động của doanh nghiệp Những doanh nghiệp đạt quy mô lớn là kết quả của một quá trình hoạt động lâu dài, được nhiều người biết đến và tạo được uy tín trên thị trường. Đồng thời tương ứng với quy mô lớn thì những doanh nghiệp này có một tiềm lực tài chính mạnh và dồi dào. Nên họ có khả năng huy động được nhiều nguồn vốn trên thị trường tài chính và gặp nhiều thuận lợi hơn so với các doanh nghiệp khác trong việc vay nợ. 1.3.4.Đặc điểm cấu trúc tài sản của doanh nghiệp Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp có hai bộ phận: TSNH và TSDH. Doanh nghiệp nào có nhiều TSDH thì rủi ro xảy ra càng nhiều vì có đòn bẩy kinh doanh lớn. Mặt khác, TSDH thường được dùng làm vật thế chấp khi đi vay nợ nhằm đảm bảo độ an toàn cho các chủ nợ khi xảy ra rủi ro. Do đó, để giảm bớt rủi ro thì các doanh nghiệp có tỷ trọng TSDH cao thì nên duy trì tỷ suất nợ thấp, đảm bảo tính ổn định của cấu trúc tài chính. 1.3.5.Các nhân tố khác Ngoài ra còn có các nhân tố khác ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính như thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện kinh doanh, quy mô kinh doanh, sự linh hoạt của hoạt động tài chính. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp chịu thuế thu nhập thì lãi vay trừ ra khỏi lợi nhuận khi tính thuế, do đó nó kích thích doanh nghiệp vay ngân hàng hơn. Khi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thì tỷ trọng vốn vay trên tổng nguồn vốn tăng, doanh nghiệp vay ngân hàng có lợi hơn là không vay. Điều kiện kinh doanh thuận lợi thì để nâng cao hiệu ứng đòn bẩy tài chính doanh nghiệp tăng cường vay ngân hàng. Quy mô kinh doanh phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp thì các tài sản phân bổ hợp lí hơn. Doanh nghiệp thường có tỉ trọng từng loại tài sản ước tính sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình để có kế hoạch phân bổ vốn cho từng loại tài sản. Khi quy mô kinh doanh được coi là đủ về số lượng và chất lượng thì sự phân bổ vốn cho từng loại tài sản sẽ đúng theo dự tính, không gặp phải trường hợp đầu tư đủ ở tài sản này nhưng lại thiếu ở tài sản khác hoặc thừa ở tài sản này thiếu ở tài sản khác. Sự linh hoạt của hoạt động tài chính: Nếu thị trường tài chính quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động phát triển mạnh thì cấu trúc tài chính của doanh nghiệp dễ được thay đổi một cách phù hợp. 2.Ý NGHĨA PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp giúp cho các nhà phân tích thấy được xu hướng, bản chất của chỉ tiêu tài chính mà nhà phân tích cần tìm hiểu. Từ đó nhà quản trị có thể ra quyết định đúng đắn về việc hoàn thiện cấu trúc tài chính hoặc đầu tư và huy động vốn. Tuỳ theo mỗi chủ thể kinh tế mà phân tích cấu trúc tài chính có ý nghĩa khác nhau. 2.1. Đối với bản thân doanh nghiệp Đối với bản thân doanh nghiệp thì việc phân tích cấu trúc tài chính nhằm giúp doanh nghiệp thấy được tình hình đầu tư và huy động vốn từ đó có thể dự đoán được hiệu quả hoặc rủi ro tài chính có thể xảy ra. Vì vậy doanh nghiệp có thể giữ nguyên cấu trúc như cũ hoặc thay đổi cho phù hợp với chiến lược phát triển của mình. Khi phân tích cấu trúc tài sản nhà quản lý có thể điều chỉnh tỷ trọng từng loại tài sản. Tuỳ theo doanh nghiệp, tuỳ theo chính sách phát triển của doanh nghiệp mà có thể tăng hay cắt giảm hàng tồn kho, nên đầu tư vào loại tài sản nào, thời điểm nào là hợp lý,... Phân tích cấu trúc nguồn vốn, nhà quản trị có thể thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp ổn định, tự chủ và cân bằng không từ đó có thể điều chỉnh cấu trúc nguồn vốn theo mong muốn của mình. Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi nếu như doanh nghiệp muốn đạt hiệu quả tài chính cao thì tỷ suất nợ cao nhưng hiệu quả cao luôn gắn với rủi ro cao. Ngược lại doanh nghiệp muốn đảm bảo an toàn thì tỉ suất nợ thấp. Khi tỷ suất nợ cao doanh nghiệp có hai cái lợi đó là: thuế thu nhập doanh nghiệp đánh trên lợi nhuận sau khi trừ chi phí lãi vay va thường thì chi phí lãi vay doanh nghiệp phải trả cho các tổ chức tín dụng nhỏ hơn cổ tức phải chia cho các cổ đông. 2.2. Đối với chủ thể kinh tế khác Một ngân hàng trước khi quyết định cho doanh nghiệp vay hay không thì ngân hàng xem khả năng thang toán của doang nghiệp. Cụ thể là các tỷ số của các chỉ tiêu tỷ suất nợ, đòn bẩy tài chính, hệ số khả năng thanh toán. Do đó một doanh nghiệp muốn huy động được vốn vay từ các tổ chức khác thì phải đảm bảo các yêu cầu về khả năng thang toán. Cũng như ngân hàng, các nhà đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào doang nghiệp cũng xem tình hình tài chính của doanh nghiệp có đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư và có khả năng đem lại lợi nhuận không. Vì vậy các chỉ số của các chỉ tiêu như tỷ suất nợm đòn bẩy tài chính, hệ số khả năng thanh toán, tỷ suất sinh lời của tài sản,... được các nhà đầu tư xem xét và so sánh trước khi có quyết định đầu tư. 3.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 3.1.Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp Phân tích cấu trúc tài sản nhằm đánh giá sự phân bổ vốn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp xem có hợp lý không. Có nghĩa là tỷ trọng các loại tài sản trong tổng tài sản có phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, qui mô kinh doanh, chính sách đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp. Sự hợp lý trong đầu tư vốn cho từng khoản mục tài sản đem lại hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp. 3.1.1.Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản Có nhiều chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản tuỷ thuộc vào mục tiêu của nhà phân tích. Tuy nhiên chúng ta chỉ nghiên cứu một số chỉ tiêu cơ bản như: tỷ trọng đầu tư tài chính, tỷ trọng khoản phải thu khách hàng, tỷ trọng hàng tồn kho và tỷ trọng tài sản cố định, bởi vì dựa vào sự biến động của các chỉ tiêu này nhà phân tích có thể hình dung được tình hình phân bổ vốn của doanh nghiệp và sự ảnh hưởng của cấu trúc tài chính hiện tại đối với hiệu quả tài chính. Công thức tổng quát phản ánh cấu trúc tài sản: Giá trị tài sản loại i Tỷ trọng tài sản loại i = * 100% Tổng tài sản Giá trị tài sản loại i là giá trị thuần của các khoản mục tài sản trên Bảng cân đối kế toán: Khoản phải thu, TSCĐ, đầu tư tài chính,... Tổng tài sản là số tổng cộng phần tài sản trên Bảng cân đối kế toán. Ta có thể nghiên cứu một số chỉ tiêu cơ bản sau: 3.1.1.1. Tỷ trọng tài sản cố định Công thức tỷ trọng TSCĐ được thiết lập như sau: Giá trị còn lại TSCĐ Tỷ trọng TSCĐ = * 100% Tổng tài sản Chỉ tiêu trên thể hiện cơ cấu giá trị tài sản cố định trong tổng tài sản, phản ánh mức độ tập trung vốn hoạt động của doanh nghiệp. Giá trị của chỉ tiêu này tuỳ thuộc vào đặc điểm từng lĩnh vực kinh doanh. Do đó để đánh giá tính hợp lý trong đầu tư TSCĐ cần xem số liệu bình quân ngành. Mặt khác khi phân tích cần chú ý tới một số vấn đề sau: Đặc điểm từng lĩnh vực kinh doanh Chính sách và chu kì hoạt động của doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu tư phát triển thì tỷ trọng TSCĐ cao, ngược lại trong giai đoạn suy thoái phải thanh lý tài sản thì tỷ số chỉ tiêu này thấp. Do được tính theo giá trị còn lại của TSCĐ nên phương pháp khấu hao có thể ảnh hưởng đến giá trị của chỉ tiêu này. TSCĐ được phản ánh theo giá gốc và việc đánh giá lại TSCĐ thường phải theo quy định của nhà nước, nên chỉ tiêu này có thể không phản ánh đúng giá trị thực của TSCĐ. Ta có thể tách biệt từng loại TSCĐ để tính tỷ trọng giúp cho việc đánh giá chính xác hơn. 3.1.1.2. Tỷ trọng đầu tư tài chính Giá trị các khoản đầu tư tài chính Tỷ trọng đầu tư tài chính = * 100% Tổng tài sản Chỉ tiêu này cho biết giá trị các khoản đầu tư tài chính chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này đánh giá được tình hình đầu tư của doanh nghiệp như thế nào, đồng thời so sánh giữa hiệu quả đầu tư và đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Có hai loại đầu tư tài chính: Chỉ tiêu đầu tư tài chính ngắn hạn: Là các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi vốn dưới một
Luận văn liên quan