Công tác cán bộ của đảng bộ xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Hiện nay, đất nước ta đang bước sang thời kỳ công nghiệp hóa từng bước tiến tới hiện đại hóa, đẩy nhanh hội nhập trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ với nước ngoài cũng như cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ nói chung trong đó có cán bộ quản lý phải có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất Cách mạng, năng lực trí tuệ, năng lực tổ chức điều hành thực tế. Hội nhập và toàn cầu hóa là một xu thế khách quan ngày càng có nhiều nước tham gia, trong đó có Việt Nam, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ về mọi mặt. Tình hình mới, nhất là sau khi nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ về cán bộ và công tác cán bộ. Trong văn kiện các đại hội, các nghị quyết hội nghị Trung ương và nhiều văn bản khác đã đề cập toàn diện vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ. Vị trí vai trò của công tác cán bộ gắn liền với sự tiến bộ của xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta đã nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mặt trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Công tác cán bộ gồm nhiều khâu liên hoàn, đan xen nhau, bao gồm việc đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ . Xã là địa bàn sinh sống của phần lớn dân cư nước ta, là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thấy vị trí, tầm quan trọng của cơ sở xã và đội ngũ cán bộ cơ sở ở đây, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở xã, đã thực hiện một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, sử dụng, đề bạt, bầu cử, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ cơ sở phù hợp với tình hình mới. Nhờ đó, cán bộ cơ sở xã ngày càng tiến bộ về trình độ, năng lực, phong cách làm việc, năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng cán bộ cơ sở, đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn từng bước được phát triển cả về số lượng, chất lượng. Việc thực hiện tiêu chuẩn hóa các chức danh cán bộ và chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở xã đã từng bước nâng cao được trình độ và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp xã luôn là vấn đề mang tính chiến lược của sự nghiệp cách mạng. Nó chi phối khả năng thành công hay thất bại của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bởi xét đến cùng thì mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải được triển khai thực hiện ở cơ sở và thông qua hoạt động tác nghiệp của đội ngũ cán bộ cơ sở. Mặt khác công tác cán bộ của Đảng bộ xã Thanh Uyên còn nhiều hạn chế có nhiều nguyên nhân: nguyên nhân chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng, không có chính sách đồng bộ đối với cán bộ, thiếu chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cho cơ sở, không kịp thời bàn và đưa ra những chính sách để củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ cho cơ sở, chưa khuyến khích kịp thời những cán bộ có tài, những cán bộ có đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển xã nhà, đồng thời chưa xử lý nghiêm minh những người có sai phạm.

doc44 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 28/10/2013 | Lượt xem: 6653 | Lượt tải: 135download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác cán bộ của đảng bộ xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn Th.S. Nguyễn Hải Đăng hướng dẫn em thực hiện đề tài. Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Vũ Hồng Tiến và các thầy, cô trong Khoa Chính trị học trang bị cho em những kiến thức khoa học để em hoàn thành tốt được tiểu luận này. Tôi xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Chung – Tthường trực đảng ủy xã Thanh Uyên, đồng chí Nguyễn Trọng Tấn – Bí thư chi bộ 8 thuộc Đảng bộ xã Thanh Uyên đã giúp đỡ và cung cấp những số liệu thống kê trong Đảng bộ để tôi hoàn thành tiểu luận. Cuối cùng, với tất cả tấm lòng mình, tôi xin cảm ơn những người đã luôn bên cạnh tôi động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện tiểu luận này. Học viên: Phạm Hồng Việt Lớp Trung cấp LLCT-HC, khóa 7 Phú Thọ MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 5 NỘI DUNG 11 CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 11 1.1.Cơ sở lý luận 11 1.2.Cơ sở thực tiễn 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG BỘ XÃ THANH UYÊN 17 2.1.Đặc điểm tình hình 17 2.2.Công tác cán bộ của Đảng bộ xã Thanh Uyên 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG BỘ XÃ THANH UYÊN 29 3.1.Đánh giá, nhận xét cán bộ 29 3.2.Quy hoạch, luân chuyển cán bộ 33 3.3.Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 34 3.4.Tuyển dụng, sử dụng cán bộ 36 3.5.Công tác thu hút nhân tài 37 3.6.Chế độ khen thưởng, kỷ luật cán bộ 37 3.7.Quan tâm đến đời sống cán bộ 39 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐH: Đại học GS: Giáo sư LLCT-HC: Lý luận chính trị - Hành chính PGS: Phó giáo sư THPT: Trung học phổ thông ThS: Thạc sỹ TS: Tiến sỹ TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG BỘ XÃ THANH UYÊN, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Hiện nay, đất nước ta đang bước sang thời kỳ công nghiệp hóa từng bước tiến tới hiện đại hóa, đẩy nhanh hội nhập trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ với nước ngoài cũng như cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ nói chung trong đó có cán bộ quản lý phải có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất Cách mạng, năng lực trí tuệ, năng lực tổ chức điều hành thực tế. Hội nhập và toàn cầu hóa là một xu thế khách quan ngày càng có nhiều nước tham gia, trong đó có Việt Nam, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ về mọi mặt. Tình hình mới, nhất là sau khi nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ về cán bộ và công tác cán bộ. Trong văn kiện các đại hội, các nghị quyết hội nghị Trung ương và nhiều văn bản khác đã đề cập toàn diện vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ. Vị trí vai trò của công tác cán bộ gắn liền với sự tiến bộ của xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta đã nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mặt trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Công tác cán bộ gồm nhiều khâu liên hoàn, đan xen nhau, bao gồm việc đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ…. Xã là địa bàn sinh sống của phần lớn dân cư nước ta, là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thấy vị trí, tầm quan trọng của cơ sở xã và đội ngũ cán bộ cơ sở ở đây, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở xã, đã thực hiện một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, sử dụng, đề bạt, bầu cử, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ cơ sở phù hợp với tình hình mới. Nhờ đó, cán bộ cơ sở xã ngày càng tiến bộ về trình độ, năng lực, phong cách làm việc, năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng cán bộ cơ sở, đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn từng bước được phát triển cả về số lượng, chất lượng. Việc thực hiện tiêu chuẩn hóa các chức danh cán bộ và chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở xã đã từng bước nâng cao được trình độ và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp xã luôn là vấn đề mang tính chiến lược của sự nghiệp cách mạng. Nó chi phối khả năng thành công hay thất bại của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bởi xét đến cùng thì mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải được triển khai thực hiện ở cơ sở và thông qua hoạt động tác nghiệp của đội ngũ cán bộ cơ sở. Mặt khác công tác cán bộ của Đảng bộ xã Thanh Uyên còn nhiều hạn chế có nhiều nguyên nhân: nguyên nhân chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng, không có chính sách đồng bộ đối với cán bộ, thiếu chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cho cơ sở, không kịp thời bàn và đưa ra những chính sách để củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ cho cơ sở, chưa khuyến khích kịp thời những cán bộ có tài, những cán bộ có đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển xã nhà, đồng thời chưa xử lý nghiêm minh những người có sai phạm. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xây dựng hệ thống chính sách cán bộ chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Thanh Uyên rất quan tâm đến việc thực hiện chính sách cán bộ đối với đối với cán bộ xã, thôn xóm. Việc thực hiện chính sách cán bộ xã đó đạt được một số kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ xã từng bước phát triển về số lượng và chất lượng; việc thực hiện chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên mới tốt nghiệp về công tác ở cơ sở đó tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng của đội ngũ cán bộ xã, trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ này từng bước được nâng lên và xu thế ngày càng được trẻ hoá. Phong trào học tập nâng cao trình độ của cán bộ, công chức xã được đẩy mạnh hơn. Việc chuyển từ chế độ sinh hoạt phí sang chế độ tiền lương, từ hưởng trợ cấp hàng tháng khi nghỉ việc sang hưởng chế độ hưu trí, đã tạo sự an tâm phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức xã ở Đảng bộ xã Thanh Uyên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thu được, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ xã nói chung và ở Thanh Uyên nói riêng hiện nay đã và đang phát sinh những vướng mắc, bất cập, như: bố trí tỷ lệ chưa tương xứng giữa cán bộ giữ chức vụ bầu cử và công chức chuyên môn; số lượng cán bộ, công chức cấp xã chưa đủ để bố trí cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; chế độ, chính sách đãi ngộ (tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội ...) đối với cán bộ, công chức xã, đến nay còn nhiều bất cập, mâu thuẫn; việc ban hành và thực hiện các văn bản, quy định về chính sách cán bộ cơ sở của Đảng và Nhà nước hầu hết vẫn mang tính giải pháp tình thế, chưa cơ bản, chưa đồng bộ. Chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã những năm qua thường xuyên thay đổi, không ổn định. Điều đó chứng tỏ quan điểm, nhận thức về cán bộ cơ sở còn rất khác nhau. Việc giải quyết chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ xã mới chỉ chạy theo những vấn đề phát sinh, chưa cơ bản và toàn diện. Là một xã vùng xa trung tân huyện và các khu công nghiệp, có vị trí địa lý phức tạp có đồng bằng và núi rừng địa bàn nằm ven Sông hồng, một phần ba dân số xã theo đạo thiên chúa, xã luôn được sự quan tâm của Đảng – Chính quyền các cấp những cơ hội thuận lợi và nhiều thử thách về cán bộ và công tác cán bộ, Xã còn thiếu hụt trầm trọng và yếu kém của đội ngũ cán bộ, công chức, trong những năm qua, việc tổng kết, đánh giá một cách có hệ thống và thường xuyên đội ngũ cán bộ, công chức chậm được tiến hành. Nhìn chung chưa có giải pháp đồng bộ, phù hợp với đặc thù của địa phương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc có hiệu quả đáp ứng với yêu cầu của địa phương. Từ những vấn đề nêu trên và trước yêu cầu, đòi hỏi mới đối với cán bộ, công chức cơ sở cho thấy cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn để đề ra các giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Do vậy, tôi chọn đề tài “Công tác cán bộ của Đảng bộ xã Thanh Uyên" làm tiểu luận tốt nghiệp. 2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.Mục đích nghiên cứu: Thực hiện phương châm lý luận phải liên hệ thực tiễn, bản thân tôi dựa trên cơ sở được học tập và thực trạng hiện nay đối với công tác cán bộ của Đảng bộ xã Thanh Uyên bản thân tôi nhận thấy cần chọn đề tài này nhằm góp phần cùng với Đảng bộ tìm ra những giải pháp tối ưu để tham mưu cho Cấp ủy cho Ban thường vụ xem xét nhằm nâng cao chất lượng về công tác cán bộ của Đảng bộ đáp ứng giai đoạn hiện nay. Tham mưu với Đảng ủy, Ban thường vụ về công tác cán bộ của Đảng bộ xã góp phần xây dựng và phát triển xã nhà tiến kịp với xu thế phát triển của đất nước đồng thời không bị lệch hướng trong nhận thức về công tác cán bộ của Đảng bộ. 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu: Vận dụng cơ sở lý luận đã học và qua nghiên cứu khảo sát thực trạng tại Đảng bộ làm cơ sở lý luận để đánh giá mặt ưu, khuyết rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nhằm chứng minh, phân tích đề tài. Từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất để tham mưu giúp Đảng bộ làm tốt công tác cán bộ. Nhiệm vụ giải pháp nâng cao, công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng đã được nhiều hội nghị cấp Trung Ương, các nhà khoa học cấp Trung Ương, tỉnh và ngay ở cấp huyện đã nghiên cứu nhưng phần lớn các hội nghị, nghiên cứu ở tầm vĩ mô, nhất là ở những biện pháp, chủ trương mang tính chất chung cho cả nước hoặc cả tỉnh, huyện. Do đó tôi chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm tổng kết lý luận khảo sát thực tế và đưa ra những phương pháp và giải pháp xác thực ở địa bàn nhằm vào sự nghiệp phát triển xã nhà. 3.Đối tượng và khách thể nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Công tác cán bộ của Đảng bộ xã Thanh Uyên - Khách thể nghiên cứu: Bí thư Đảng ủy, Ban thường vụ, Đảng ủy, cán bộ chuyên trách và cán bộ khong chuyên trách, 13 Chi bộ trong Đảng bộ. 4. Phạm vi nghiên cứu: - Đảng bộ xã Thanh Uyên - Thời gian: từ 2010-2015. 5.Phương pháp nghiên cứu: 5.1.Nhóm phương pháp tiếp cận nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng. - Phương pháp logic, lịch sử. - Phương pháp định tính định lượng. 5.2. Nhóm nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp phân tích hệ thống hóa tổng hợp lý thuyết - Phương pháp phân loại và mô hình hóa 5.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra xã hội học dư luận tâm lý - Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. 6. Kết cấu của tiểu luận: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần tài liệu tham khảo tiểu luận gồm ba chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn - Chương 2: Thực trạng công tác cán bộ của Đảng bộ xã Thanh Uyên - Chương 3: Phương hướng và giải pháp về công tác cán bộ của Đảng bộ xã Thanh Uyên NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.1.Cơ sở lý luận: 1.1.1.Khái niệm về công tác cán bộ: Công tác cán bộ của Đảng thực chất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bao gồm việc đề ra tiêu chuẩn, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, điều động, quản lý, khen thưởng, chính sách đãi ngộ cán bộ…nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng thời gian nhất định. Nói một cách tổng quát công tác cán bộ của Đảng ở cơ sở là những công việc mà cấp ủy, đảng bộ, chi bộ tiến hành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có chất lượng tốt đảm bảo cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, quyết định của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc và đem lại hiệu quả thiết thực tại cơ sở. 1.1.2.Tổ chức cơ sở đảng: Điều lệ đảng được thông qua tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của đảng đã xác định:“ Ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ sở trong quân đội, công an và các đơn vị cơ sở khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng; nếu chưa đủ ba đảng viênchính thức thì cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng thích hợp”. Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộc (tổ chức cơ sở đảng 1 cấp). Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên, lập đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ (tổchức cơ sở đảng 2 cấp).Tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị xã,thành phố trực thuộc’’. Như vậy Tổ chức cơ sở đảng của Đảng cộng sản Việt nam bao gồm chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ có hai loại: đảng bộ cơ sở có chi bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở có đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc. Các tổ chức cơ sở đảng đều có cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ngoài ra, nếu được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý, trong một số tổ chức cơ sở đảng còn có đảng bộ bộ phận trực thuộc thuộc đảng ủy cơ sở. Trong các đảng bộ bộ phận có các chi bộ trực thuộc . 1.1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã ý thức rõ việc dùng người là quốc sách. Nó không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng có tác dụng trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia, sự trường tồn và phát triển của dân tộc. Phát huy truyền thống và phương sách dùng người của ông cha ta để lại, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện xây dựng được một đội ngũ cán bộ trung thành với Tổ quốc và dân tộc, tận tuỵ kiên cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các thời kỳ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Tư tưởng của Người về cán bộ và sử dụng cán bộ là những di sản vô giá. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định. Người viết: “Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Cán bộ là những người đem  đường lối, chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo lại cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng. Thực tế là mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ đều do cán bộ nghiên cứu đề xuất, đồng thời cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Động lực của mọi cuộc cách mạng là quần chúng nhân dân, mà hạt nhân chủ yếu của nó là lực lượng cán bộ. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, chính là quan điểm về con người với tính cách vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Đó là biểu hiện cụ thể của quan điểm  “lấy dân làm gốc”.  Từ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của cán bộ trong giải quyết mọi công việc, mọi  nhiệm vụ của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy cần phải có đội ngũ cán bộ tốt và để có đội ngũ cán bộ tốt Đảng cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, phải coi “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, phải biết lựa chọn, đánh giá, sử dụng và đối xử đúng với cán bộ trọng mỗi một người có ích cho công việc chung”. Đảng phải nắm và phải biết rõ cán bộ. Người cho rằng muốn nắm và biết rõ cán bộ phải thường xuyên xem xét cán bộ, nếu không sẽ là một khuyết điểm to. Người chỉ cho ta thấy, tác dụng của việc thường xuyên xem xét cán bộ là “tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác những người hủ hoá cũng lòi ra”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Phải cân nhắc cán bộ cho đúng và phải dùng cán bộ cho khéo”. Người viết: “ Khi cân nhắc cán bộ phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy mến phục không”, nghĩa là phải xem xét uy tín cán bộ trước quần chúng đến mức độ nào và phải xem người ấy xứng đáng với việc gì. “Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”, “nếu cân nhắc không cẩn thận không khỏi đem người chỉ nói mà không làm vào những địa vị lãnh đạo, như thế rất có hại”. Người phê phán “thường chúng ta không biết tuỳ tài mà dùng người”, “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao, thành thử hai người đều lúng túng”. Người chỉ ra tác dụng của việc bố trí sử dụng đúng người, đúng việc “nếu biết tùy tài mà dùng người” thì sẽ thành công. Song song với việc chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chỗ, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: Cân nhắc và khéo dùng cán bộ, dùng đúng cán bộ là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, bởi vì không đánh giá, sử dụng đúng cán bộ sẽ dẫn đến sự lãng phí nhân tài là sự lãng phí lớn nhất của đất nước. “Lãnh đạo khéo thì tài nhỏ có thể hoá ra tài to. Lãnh đạo không khéo thì tài to hoá ra tài nhỏ”, “ cân nhắc cán bộ, phải vì công tác tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế công việc nhất định chạy”, “ nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang nhất định không ai phục, mà gây nên mối  lôi thôi trong Đảng. Như thế có tội với Đảng, có tội với đồng bào.” Để cân nhắc, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải có quan điểm và phương pháp đánh giá đúng Người chỉ ra rằng phải có độ lượng vĩ đại thì mới có thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư không có thành kiến, khiến cán bộ không bị bỏi rơi. Người cho rằng: “Trong thế giới cái gì cũng biến hoá, không nên đem một cái khuôn khổ nhất định mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau, qua khứ, hiện tại, và tương lai của mọi người không phải luôn giống nhau.” Theo Người “Xem xét cán bộ không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem cả lịch sử, tất cả công việc của họ. Trước khi cân nhắc cán bộ phải nhận xét rõ ràng. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không? Chẳng những xem xét họ đối với ta như thế nào. Ta nhận họ tốt còn phải xét số nhiều đồng chí có nhận họ tốt hay không? Phải biết ưu điểm của họ mà cũng phải biết khuyết điểm của họ. Như vậy, quan điểm xem xét cán bộ của Hồ Chí Minh rất tổng hợp, lịch sử và biện chứng, phải đặt cán bộ trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Chỉ trên những quan điểm và phương pháp đánh giá cán bộ như vậy mới khắc phục được những căn bệnh, những khuyết điểm chủ quan thường mắc trong công tác cán bộ như: Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực, ham dùng những người tình tình hợp với mình mà tránh những người tính tình không hợp với mình”… Quan điểm và phương pháp đánh giá, sử dụng cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy tính nhân văn. Người vừa tin yêu, vừa nghiêm khắc, vừa độ lượng đối với cán bộ. Người nhấn mạnh cần phải tạo ra môi trường “khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, “có gan phụ trách, có gan làm việc”; “ khi đã giao việc cho cán bộ phải để cho họ có quyền tuỳ cơ ứng biến mới có thể phát huy tài năng của họ, không nên sớm ra lệnh này , trưa đổi lệnh khác”. “Nếu không tin cán bộ, sợ họ làm không được, rồi việc gì mình cũng nhúng vào, kết quả thành chứng bao biện, công việc vẫn không xong”. Người nói: “Nếu đào tạo một mớ nhát gan dễ bảo, “đập đi, hò đứng”, không dám phụ trách. Như thế là một việc thất bại cho Đảng”. Đảng phải thương yêu cán bộ nhưng thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều, phó mặc, mà “thương yêu là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm”, là “hễ thấy khuyết điểm là giúp họ sữa chữa ngay để vun trồng cái thói có gan phụ trách, cả gan làm việc của họ”. Theo Người thương yêu cán bộ chính là ở thái độ thưởng phạt công minh, có thành tích thì khen, có khuyết điểm phải phạt. Người nhấn mạnh nhiều lần “Người đời ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu”, “ai cũng có khuyết điểm”, “ có làm việc thì có sai lầm”. “C
Luận văn liên quan