Công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học tỉnh Sơn La

Sản xuất ra của cải vật chất là cơsởcủa sựtồn tại và phát triển của xã hội loài người. Quá trình sản xuất chính là hoạt động tựgiác và có ý thức của con người nhằm biến các vật thểtựnhiên thành các vật phẩm có ích phục vụmình. Xét trong một quá trình liên tục và đổi mới không ngừng, quá trình sản xuất đồng thời là quá trình tái sản xuất. Đểthực hiện nhịp nhàng và đạt hiệu quảcao cần phải định hướng quá trình sản xuất và tổchức thực hiện những định hướng đó. Vì vậy xuất hiện nhu cầu tất yếu phải thực hiện chức năng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác quản lý kinh tếtài chính. Hạch toán kếtoán là công cụphục vụ đắc lực cho quản lý kinh tếtài chính, có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tếtài chính. Vai trò của kếtoán được khẳng định xuất phát từnhu cầu sửdụng thông tin trong việc ra các quyết định kinh tếvà chức năng của hạch toán kếtoán. Trong nền kinh tếthịtrường, đểcó thểcạnh tranh, tồn tại và phát triển các đơn vịphải xác định được mục tiêu hoạt động phù hợp với năng lực trình độcủa mình, chủ động trong sản xuất, sửdụng tiết kiệm, hiệu quảtài sản, tiền vốn nhằm đạt hiệu quảkinh tếcao nhất. Muốn vậy đòi hỏi các đơn vịphải tổchức thu nhận đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời thông tin vềtình hình và kết quảhoạt động kinh tế đểtừ đó ra các quyết định kinh tếphù hợp, kịp thời, hữu hiệu. Trong cơchế đó vai trò của kếtoán ngày càng được phát huy tác dụng là công cụkhông thểthiếu được trong quản lý.

pdf50 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/01/2013 | Lượt xem: 2821 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học tỉnh Sơn La, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trần Hoàng Long – KT44A Trang1 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 Phụ lục II: Tập hợp chứng từ kế toán 1. Hệ thống chứng từ kế toán liên quan đến từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2. Tập hợp chứng từ kế toán gốc. Trần Hoàng Long – KT44A Trang2 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG: UBND: Ủy ban nhân dân CTCP: Công ty Cổ phần TBTH: Thiết bị trường học SGK: Sách giáo khoa DNNN: Doanh nghiệp nhà nước THCS: Trung học cơ sở THPT: Trung học phổ thông DTNT: Dân tộc nội trú THNL: Trung học Nông lâm Sơn La GD-ĐT: Giáo dục và đào tạo XHCN: Xã hội chủ nghĩa HĐQT: Hội đồng quản trị. Trần Hoàng Long – KT44A Trang3 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................5 PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC SƠN LA .................................................................................................................7 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH-PHÁT TRIỂN: .......................................................7 1. Thông tin chung về Công ty CP sách và TBTH Sơn La ............................................... 7 2. Quá trình hình thành “Công ty CP Sách và TBTH Sơn La” .......................................... 7 3. Những chặng đường phát triển của Công ty: ............................................................... 8 3.1 Thời kì 1983 đến 1992: ............................................................................................. 8 3.2 Giai đoạn 1992 đến nay: ........................................................................................... 9 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.............................................................................................11 1. Chức năng – nhiệm vụ:............................................................................................... 11 2. Tổ chức hoạt động kinh doanh ................................................................................... 12 III. NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH:..................................................13 1. Đăng ký kinh doanh: ................................................................................................... 13 2. Quy trình nhập - mua; xuất - bán hàng hóa: ............................................................... 14 IV. BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ – BỘ MÁY TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH SƠN LA.....................................................................................16 1. Đặc điểm Bộ máy tổ chức quản lý: ............................................................................. 16 1.1. Sơ đồ bộ máy quản lý ............................................................................................. 16 1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.................................................................. 16 1.2.1. Hội đồng quản trị: ................................................................................................ 16 1.2.2. Ban Kiểm soát ..................................................................................................... 16 1.2.3. Ban lãnh đạo: gồm Giám đốc; Phó Giám đốc; Kế toán trưởng ........................... 17 1.2.3.1. Giám đốc.......................................................................................................... 17 1.2.3.2. Phó Giám đốc Kế hoạch – Kinh doanh ............................................................ 17 1.2.3.3. Phó Giám đốc Tài chính – Tổ chức.................................................................. 18 1.2.4. Các phòng chức năng ......................................................................................... 19 1.2.4.1. Phòng Kế hoạch – nghiệp vụ, kinh doanh ....................................................... 19 1.2.4.2. Phòng Kế toán – tài chính................................................................................ 20 1.2.4.3. Phòng Tổ chức-Hành chính ............................................................................. 20 1.2.4.4. Phòng Marketing – Thị trường ......................................................................... 20 1.2.4.5. Phòng Quản lý thông tin................................................................................... 21 Trần Hoàng Long – KT44A Trang4 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: ............................................................................. 21 2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý kế toán ................................................................................ 21 2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.................................................................. 22 2.3. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp: ............................................................. 23 V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VÀI NĂM GẦN ĐÂY:26 1. Tình hình lao động sử dụng tại doanh nghiệp: ........................................................... 26 2. Tình hình biến động cơ sở vật chất của doanh nghiệp .............................................. 27 3. Kết quả sản xuất kinh doanh những năm gần đây ..................................................... 28 4. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2010 ............................................................. 29 PHẦN II: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC SƠN LA............................................................................30 I. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC SƠN LA: ............................................................................................30 II. SỐ LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THỰC TẾ ...............................................................................................................................30 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................................36 1. KẾT LUẬN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP SÁCH TBTH SƠN LA:........... 36 2. NHỮNG KIẾN NGHỊ ................................................................................................... 37 2.1. Đối với Công ty CP Sách TBTH Sơn La: ................................................................ 37 2.2. Kiến nghị với Khoa Kinh tế - Trường Trung học nông lâm Sơn La......................... 39 KẾT LUẬN ...................................................................................................................41 Trần Hoàng Long – KT44A Trang5 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 LỜI NÓI ĐẦU Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Quá trình sản xuất chính là hoạt động tự giác và có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ mình. Xét trong một quá trình liên tục và đổi mới không ngừng, quá trình sản xuất đồng thời là quá trình tái sản xuất. Để thực hiện nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao cần phải định hướng quá trình sản xuất và tổ chức thực hiện những định hướng đó. Vì vậy xuất hiện nhu cầu tất yếu phải thực hiện chức năng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác quản lý kinh tế tài chính. Hạch toán kế toán là công cụ phục vụ đắc lực cho quản lý kinh tế tài chính, có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế tài chính. Vai trò của kế toán được khẳng định xuất phát từ nhu cầu sử dụng thông tin trong việc ra các quyết định kinh tế và chức năng của hạch toán kế toán. Trong nền kinh tế thị trường, để có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển các đơn vị phải xác định được mục tiêu hoạt động phù hợp với năng lực trình độ của mình, chủ động trong sản xuất, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản, tiền vốn nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Muốn vậy đòi hỏi các đơn vị phải tổ chức thu nhận đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời thông tin về tình hình và kết quả hoạt động kinh tế để từ đó ra các quyết định kinh tế phù hợp, kịp thời, hữu hiệu. Trong cơ chế đó vai trò của kế toán ngày càng được phát huy tác dụng là công cụ không thể thiếu được trong quản lý. Đây sẽ là những kiến thức đáng quý nhất cho bản thân mỗi sinh viên đang theo học nghề kế toán. Nhận thức rõ điều này em đã xin tham gia thực tập tại “Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học tỉnh Sơn La”, ở đây em được tiếp xúc thực tế trực tiếp với các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các loại chứng từ, sổ sách… được bổ sung thêm kiến thức về công tác hạch toán kế toán trên thực tế. Từ đó đưa ra những nhận định và phương hướng cho bản thân, xác định lựa chọn ngành nghề theo học làm cơ sở cho công việc sau này. Trần Hoàng Long – KT44A Trang6 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 Trong thời gian thực tập trước hết em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo Vì Việt Hà và toàn thể thầy cô giáo trong khoa Kinh tế - trường trung học Nông lâm Sơn La; Em xin cảm ơn các cô chú trong Ban Lãnh Đạo, Kế toán trưởng, các anh chị phòng Kế toán – Tài chính, phòng Tổ chức – Hành chính, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Sơn La đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho em hoàn thành quá trình thực tập này. Do thời gian thực tập có hạn cũng như kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên chuyên đề của em khó tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, của các cô chú, anh chị trong Công ty để kiến thức và kỹ năng của em được hoàn thiện hơn. Báo cáo này gồm 03 phần: Phần I:Giới thiệu chung vềCông ty CP Sách và thiết bị trường học Sơn La. Phần II:Tình hình hạch toán tại đơn vị Phần III:Kết luận và kiến nghị Trần Hoàng Long – KT44A Trang7 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 PHẦN I:GIỚI THIỆU CHUNG VỀCÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC SƠN LA I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH-PHÁT TRIỂN: 1. Thông tin chung về Công ty CP sách và TBTH Sơn La - Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TỈNH SƠN LA - Tên gọi tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC SƠN LA - Tên tiếng Anh: SONLA BOOKS AND EDUCATION EQUIPMENTS JOINT STOCK COMPANY - Viết tắt là: SLBEEJCO - Logo: - Địa chỉ: 12-Đường Trường sơn tây 3 – phường Tô Hiệu – TP.Sơn La – tỉnh Sơn La. - Điện thoại: 022.3.852.354 – fax: 022.3.855.104 - Email: Ctysach.sla@vnn.vn – Website: www.sachsonla.vn - Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần - Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và Mã số thuế: 5500154952 (Đăng ký lần 2 ngày 28/10/2008) 2. Quá trình hình thành “Công ty CP Sách và TBTH Sơn La” Theo yêu cầu của sự phát triển GD-ĐT, công tác phát hành SGK thư viện, thiết bị trường học phải được gắn chặt chẽ với chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học, cùng với sự thay đổi chương trình SGK phổ thông (năm 1981) nhu cầu về sách giáo khoa và trang thiết bị đồ dùng dạy học của giáo viên, học sinh và các trường học ngày càng tăng đòi hỏi phải có một tổ chức hoàn chỉnh có đầy đủ mọi điều kiện, chức năng, nhiệm vụ để phục vụ công tác hậu Trần Hoàng Long – KT44A Trang8 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 cần cho ngành giáo dục. Vì vậy, Ngày 17/04/1983 UBND tỉnh Sơn La ra quyết định số 335/QĐ-UB thành lập Công ty sách và TBTH tỉnh Sơn La (gọi tắt là Công ty)trên cơ sở sát nhập phòng phát hành SGK – Thư viện và Phòng Xây dựng thiết bị đồ dùng dạy học thuộc Ty Giáo dục tỉnh Sơn La(nay là Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La). Đây là mốc son của hệ thống phát hành sách và TBTH tỉnh Sơn La, đánh dấu một bước phát triển mới của sự nghiệp giáo dục. 3. Những chặng đường phát triển của Công ty: 3.1 Thời kì 1983 đến 1992: Ngày 17/04/1983 UBND tỉnh Sơn La ra quyết định số 335/QĐ-UB thành lập Công ty sách và TBTH tỉnh Sơn La với chức năng và nhiệm vụ chính là cung ứng, phát hành sách giáo khoa và thiết bị phục vụ cho toàn ngành giáo dục, lúc này cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có 15 người, trong đó bao gồm: Giám đốc: 01 người và chưa có Phó giám đốc và các phòng ban chuyên môn. Trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ: Đại học: 3 người; Cao đẳng: 2 người; còn lại là chưa qua đào tạo. Kể từ thời gian này Công ty được thực hiện hạch toán độc lập, được ký kết trao đổi hàng hóa và Nhà xuất bản Giáo dục, Tổng Công ty Cơ sở vật chất thiết bị trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp nhận và bảo quản thiết bị viện trợ của ngành để phân phối dần cho các đơn vị trường học và các cơ quan quản lý giáo dục. Cơ sở vật chất ban đầu của Công ty rất hạn hẹp và thiếu thốn đủ thứ: Vốn đầu tư ban đầu có hơn 1 triệu đồng, trong đó vốn cố định chỉ có hơn 160 nghìn đồng, Nhà kho và cửa hàng bán lẻ không có, cơ ngơi chỉ có vẻn vẹn 5 gian nhà tranh tre, 1 chiếc xe giải phóng cũ và 15 cán bộ. Trong thời gian này nền kinh tế của đất nước còn rất khó khăn, đời sống nhân dân rất vất vả, thói quen bao cấp vẫn chi phối và hằn sâu trong nếp nghĩ của mỗi người do đó việc mua sách giáo khoa dùng riêng của học sinh là rất hạn chế. Đứng trước tình hình đó tập thể cán bộ Công ty đã tranh thủ sự lãnh đạo của tỉnh, của ngành GD-ĐT đề ra nhiều biện Trần Hoàng Long – KT44A Trang9 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 pháp tích cực để tháo gỡ những khó khăn này như “Tủ sách giáo khoa dùng chung” hay “Phòng thí nghiệm trường học” đã được hình thành ở nhiều trường học tạo điều kiện cho học sinnh các dân tộc có tương đối đủ sách, vở để tới trường học tập, các trường học đã có thiết bị giáo dục để thực hành và minh chứng cho bài giảng, các tiết học đã ngày càng sinh động hơn. Sau gần một thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty đã có những bước tiến đáng kể: Hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện, quy mô ngày càng lớn hơn đáp ứng nhu cầu của ngành trong thời kỳ mới của đất nước. 3.2 Giai đoạn 1992 đến nay: Cùng với sự phát triển của nền giáo dục quốc dân, nhu cầu SGK và thiết bị giáo dục phục vụ cho dạy học ngày càng tăng về số lượng và đòi hỏi cao hơn về chất lượng. Để phù hợp với sự đổi thay của đất nước chuyển đổi mạnh từ cơ chế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, ngày 16/12/1992 UBND tỉnh Sơn La đã ra quyết định số 06/QĐ-TCDN về việc quyết định thành lập lại DNNN Công ty Sách và TBTH thuộc UBND tỉnh Sơn La với: Vốn kinh doanh ban đầu: 92 triệu đồng; Trong đó: Vốn cố định: 16 triệu đồng. Vốn lưu động: 76 triệu đồng. Là một doanh nghiệp đặc thù khác hẳnvới các doanh nghiệp khác, ngoài nhiệm vụ kinh doanh Công ty còn được Sở GD-ĐT giao nhiệm vụ như một phòng ban chuyên môn tham mưu chỉ đạo công tác thư viện và phòng thí nghiệm trường học phục vụ tích cực cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường phổ thông, do đặc thù nên Công ty có nhiều thuận lợi cơ bản và được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm giúp đỡ Công ty hoạt động và phát triển, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành các cấp, cơ chế chính sách có nhiều đổi mới, xóa bỏ cơ chế điều hành nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN và sự ra đời của luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995, năm Trần Hoàng Long – KT44A Trang10 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 1996 Công ty được UBND tỉnh quyết định thành lập DNNN hoạt động công ích. Với số vốn kinh doanh: 961 triệu đồng , trong đó: Vốn cố định: 701 triệu đồng. Vốn lưu động: 261 triệu đồng. Bên cạnh những thuận lợi đó, thời kỳ này Công ty cũng vấp phải những khó khăn cơ bản như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động còn nghèo nàn, mặt bằng kinh doanh chật hẹp và chưa được quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Vốn lưu động của Công ty được nhà nước cấp còn thấp đạt một tỷ lệ rất nhỏ so với doanh số hoạt động của Công ty, mức đầu tư sách và tài liệu cho thư viện tủ sách và thiết bị giáo dục cho phòng thí nghiệm còn hạn chế. Sự cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường ngày càng gay gắt, sách in lậu, in nối bản, hàng kém chất lượng và đặc biệt là các tư nhân buôn bán sách lậu đã dần xuất hiện trên thị trường làm nảy sinh những mâu thuẫn mới. Đứng trước yêu cầu cấp bách đó doanh nghiệp cần phải đổi mới chính vì vậy tập thể cấp Ủy, Chi bộ, Ban giám đốc, cùng với các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên đã dân chủ bàn bạc, phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực phấn đấu giúp Ban lãnh đạo Công ty có những giải pháp đúng đắn để xây dựng và phát triển Công ty theo hướng chủ động, sáng tạo, nhanh chóng khắc phục những khó khăn, nắm bắt thời cơ đưa Công ty phát triển từng bước vững chắc với định hướng: Hoạt động phát hành SGK và thiết bị giáo dục không nhằm vào mục tiêu lợi nhuận nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, lấy kết quả phục vụ sự nghiệp GD-ĐT làm mục tiêu, hạch toán kinh doanh là phương tiện để thực hiện mục tiêu đó. Tuyệt đối không chạy theo lợi nhuận đơn thuần, vận dụng sáng tạo việc kinh doanh phải kết hợp gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ chuyên môn, là phương tiện để thực hiện mục tiêu chính trị đó. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La về việc cổ phần doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần sách và TBTH được thành lập từ Đại hội đồng cổ Trần Hoàng Long – KT44A Trang11 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 đông sáng lập Công ty ngày 23/02/2006 trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Công ty Sách và TBTH Sơn La. Công ty chính thức hoạt động từ ngày 10/03/2006 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhCông ty cổ phần số 24/03.000087 đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 10/03/2006 với vốn điều lệ: 3,2 tỉ đồng tương ứng với 32 cổ đông sáng lập. Kể từ đây Công ty chuyển sang một mô hình hoạt động mới, Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp, Công ty có thể tự quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Từ ngày chuyển đổi hình thức sở hữu đến nay, Công ty đã cải tiến cơ chế quản lý, điều hành hoạt động, phát huy tối đa năng lực của người lao động đáp ứng đầy đủ nhu cầu của ngành. Do vật Công ty đã ngày một phát triển hơn và ổn định về mọi mặt, đứng vững trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 1. Chức năng – nhiệm vụ: Ngay từ khi được ra quyết định thành lập, Công ty đã được định rõ chức năng và nhiệm vụ của mình là:“Cung ứng, phát hành sách giáo khoa và thiết bị phục vụ hiệu quả quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo ở địa phương theo chính sách pháp luật của nhà nước”. Sau những lần thay đổi chế độ quản lý, hình thức sở hữu vốn thì chức năng và nhiệm vụ chủ yếu được đưa ra vẫn là một đơn vị trực thuộc ngành giáo dục, phục vụ cho ngành giáo dục, đảm bảo lợi ích giáo dục: - Tổ chức hợp đồng mua bán các loại sách giáo khoa, thiết bị giáo dục, sổ sách, giấy vở và học cụ phục vụ cho các trường học, giáo viên, học sinh và khách hàng có nhu cầu. - Thực hiện các đề án, các chương trình mục tiêu của Nhà nước về GD-ĐT trong lĩnh vực sách giáo khoa, thiết bị giáo dục, thư viện và phòng thí nghiệm trường học. Trần Hoàng Long – KT44A Trang12 Khoa Kinh tế - Trường THNL Sơn La Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 44 - Quản lý công tác phát hành của ngành GD-ĐT ở địa phương,tổ chức sản xuất, sửa chữa thiết bị giáo dục và mặt hàng cần thiết cho nhà trường. - Hướng dẫn bồi dưỡng kiểm tra đôn đốc các nghiệp vụ về sách giáo khoa, thiết bị giáo dục như: Xây dựng, quản lý sử dụng sách và thiết bị giáo dục, hướ
Luận văn liên quan