Đặc điểm của semina

Có chủ đề khoa học nhất định Sinh viên chuẩn bị chu đáo chủ đề khoa học Có giáo viên* trực tiếp hướng dẫn, điều khiển => Xemina: SV trình bày, thảo luận, tranh luận về những vấn đề khoa học nhất định dưới sự hướng dẫn trực tiếp của GV

ppt9 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2013 | Lượt xem: 1685 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm của semina, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XEMINA Đặc điểm của xemina Có chủ đề khoa học nhất định Sinh viên chuẩn bị chu đáo chủ đề khoa học Có giáo viên* trực tiếp hướng dẫn, điều khiển => Xemina: SV trình bày, thảo luận, tranh luận về những vấn đề khoa học nhất định dưới sự hướng dẫn trực tiếp của GV * Xemina khc thảo luận tập thể? (làm việc theo nhóm trong 5 phút, dùng thẻ hai cột) QUI TRÌNH 1- Chuẩn bị 2- Tiến hành xemina trên lớp VỀ PHÍA GIẢNG VIÊN Chuẩn bị chủ đề khoa học Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện Lên kế hoạch và chuyển giao đến sv ở trên lớp VỀ PHÍA SINH VIÊN Tiếp nhận chủ đề khoa học Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ trong nhóm Triển khai kế hoạch Báo cáo kết quả TỔ CHỨC XEMINA TRÊN LỚP Mở đầu: GV nêu mục đích yêu cầu, kiểm tra việc chuẩn bị của sv, nêu trình tự các báo cáo. Phát triển: - Từng báo cáo trình bày* - Tranh luận tập thể. Biện pháp? Tổng kết: nhận xét, bổ sung, ghi nhận những đóng góp của cá nhân, nhóm* ƯU ĐIỂM CỦA XEMINA Mở rộng, đào sâu kiến thức, giải quyết những thắc mắc Bồi dưỡng niềm tin khoa học Thu thông tin ngược -> điều chỉnh quá trình dạy học Phát huy tính tự giác, tích cực, độc lập của sv trong học tập Rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu* Hình thành khả năng làm việc cùng nhau* NHƯỢC ĐIỂM Tốn thời gian, ảnh hưởng đến chương trình SV tiếp thu bài không hệ thống, logic, khó ghi bài học… SV dễ có cơ hội ỉ lại, dựa dẫm => Hướng khắc phục? BAØI TAÄP Haõy nhaän xeùt vieäc söû duïng semina trong HÑDHÑH hieän nay Thảo luận nhoùm nhỏ trong 5 phuùt. Thaûo luaän taäp theå ôû treân lôùp trong 5 phuùt
Luận văn liên quan