Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của Xí nghiệp lắp máy

Trong cơ chế thị trường hiện nay đòi hỏi các công ty, xí nghiệp kinh doanh phải có một sự nhạy bén trong kinh doanh, trong tổ chức sản xuất và không ngừng đổi mới để phù hợp với thời điểm kinh doanh hiện tại và tương lai. Trong khi đó việc phải đối mặt với một sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng là một sự thử thách để hoàn thiện sản phẩm, tuy nhiên doanh nghiệp phải đứng vững và đi lên trong tư thế phát triển. Là một xí nghiệp lắp máy trực thuộc công ty xây lắp hoá chất, từ ngày thành lập đến nay đã không ngừng phát triển theo xu hướng hiện đại hoá, tuy nhiên đứng trước thách thức đòi hỏi của công nghệ vì xí nghiệp là một đơn vị lắp máy nên sự biến động của các máy móc thiết bị là rất lớn vì xu hướng hiện đại hoá công nghệ trên thế giới đã có nhiều phát triển không ngừng. Các công trình đòi hỏi người xây lắp phải có trình độ, phương tiện hiện đại nhanh và giá thành hấp dẫn. Tuy vậy, với năng lực hiện tại của xí nghiệp thì khả năng phát triển lớn mạnh và trở thành một tên tuổi trong làng xây dựng nước nhà là rất khó, do cơ cấu tổ chức hiện tại còn nhiều bất cập, trên cơ sở đó sinh viên thực tập tại xí nghiệp muốn dựa vào điều bất cập. Qua thời gian tìm hiểu và thực tập tại xí nghiệp, em mong muốn có những đóng góp cho việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của xí nghiệp.

doc5 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1796 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của Xí nghiệp lắp máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®ßi hái c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp kinh doanh ph¶i cã mét sù nh¹y bÐn trong kinh doanh, trong tæ chøc s¶n xuÊt vµ kh«ng ngõng ®æi míi ®Ó phï hîp víi thêi ®iÓm kinh doanh hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. Trong khi ®ã viÖc ph¶i ®èi mÆt víi mét sù c¹nh tranh khèc liÖt cña thÞ tr­êng còng lµ mét sù thö th¸ch ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm, tuy nhiªn doanh nghiÖp ph¶i ®øng v÷ng vµ ®i lªn trong t­ thÕ ph¸t triÓn. Lµ mét xÝ nghiÖp l¾p m¸y trùc thuéc c«ng ty x©y l¾p ho¸ chÊt, tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn theo xu h­íng hiÖn ®¹i ho¸, tuy nhiªn ®øng tr­íc th¸ch thøc ®ßi hái cña c«ng nghÖ v× xÝ nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ l¾p m¸y nªn sù biÕn ®éng cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ lµ rÊt lín v× xu h­íng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ®· cã nhiÒu ph¸t triÓn kh«ng ngõng. C¸c c«ng tr×nh ®ßi hái ng­êi x©y l¾p ph¶i cã tr×nh ®é, ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nhanh vµ gi¸ thµnh hÊp dÉn. Tuy vËy, víi n¨ng lùc hiÖn t¹i cña xÝ nghiÖp th× kh¶ n¨ng ph¸t triÓn lín m¹nh vµ trë thµnh mét tªn tuæi trong lµng x©y dùng n­íc nhµ lµ rÊt khã, do c¬ cÊu tæ chøc hiÖn t¹i cßn nhiÒu bÊt cËp, trªn c¬ së ®ã sinh viªn thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp muèn dùa vµo ®iÒu bÊt cËp. Qua thêi gian t×m hiÓu vµ thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp, em mong muèn cã nh÷ng ®ãng gãp cho viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña xÝ nghiÖp. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña xÝ nghiÖp l¾p m¸y XÝ nghiÖp L¾p m¸y trùc thuéc C«ng ty X©y l¾p Ho¸ chÊt. §­îc thµnh lËp ngµy 26/02/02 theo quyÕt ®Þnh sè 54/Q§ - H§QT cña Tæng c«ng ty X©y dùng ViÖt Nam. Lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña C«ng ty X©y l¾p Ho¸ chÊt cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc c«ng ty ®­îc sö dông con dÊu vµ më tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. XÝ nghiÖp ho¹t ®éng theo quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng do gi¸m ®èc c«ng ty x©y l¾p quy ®Þnh. Mét sè ngµnh nghÒ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp: L¾p ®Æt ®ång bé c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt HÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn tù ®éng ho¸ §o l­êng vµ hÖ thèng cÊp t¶i n­íc Gia c«ng chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ x©y dùng X©y l¾p ®­êng d©y vµ tr¹m ®iÖn thÕ 35 KV Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do c«ng ty giao §Ó ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo ®Æc ®iÓm riªng v× xÝ nghiÖp lµm viÖc theo quy chÕ c«ng tr×nh lµm ë ®©u c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt di dêi ®Õn chç ®ã. ChÝnh v× vËy ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý xÝ nghiÖp cã c¬ cÊu tæ chøc nh­ sau: Nh×n vµo m« h×nh tæ chøc cña doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ®­îc tæ chøc theo m« h×nh hçn hîp. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: Do tæng gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng ViÖt Nam bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc c«ng ty. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp theo quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, sù uû nhiÖm vµ ph©n cÊp cña c«ng ty. Hai phã gi¸m ®èc: Cã nhiÖm vô tham m­u ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng lÜnh vùc mµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ph©n c«ng. Phßng kÕ ho¹ch dù ¸n: Tham m­u, gióp viÖc vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c: c«ng t¸c thÞ th­êng, hå s¬ thÇu, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý vµ thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Phßng kü thuËt – chÊt l­îng thiÕt bÞ: LËp c¸c biÖn ph¸p thi c«ng kh¶ thi phôc vô thÇu vµ tæ chøc thùc hiÖn. Tham m­u, gióp viÖc vÒ c«ng t¸c tæ chøc thi c«ng kiÓm tra gi¸m s¸t qu¶n lý chÊt l­îng, kü thuËt thi c«ng, qu¶n lý tiÕn ®é, kü thuËt an toµn, qu¶n lý vµ khai th¸c vËt t­ thiÕt bÞ xe m¸y … ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­. Tham m­u, gióp viÖc vÒ c«ng t¸c tµi vô, kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ theo ph¸p lÖnh thèng kª, quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ quy ®Þnh cña c«ng ty. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham m­u gióp viÖc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l­¬ng, thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ng­êi lao ®éng, c«ng t¸c thanh tra - kiÓm tra b¶o vÖ trËt tù an ninh, c«ng t¸c hµnh chÝnh trong xÝ nghiÖp C¸c ®éi thi c«ng: Tæ chøc nhiÖm vô thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh ®­îc giao nhiÖm vô, lËp biÖn ph¸p thi c«ng, an toµn lao ®éng …Nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l­îng, an toµn vÒ ng­êi vµ m¸y mãc thiÕt bÞ trong thi c«ng nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®­îc giao. Trô së chÝnh cña xÝ nghiÖp ®ãng t¹i x· §«ng Ng¹c, huyÖn Tõ Liªm, Thµnh phè Hµ Néi lµ n¬i ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cã nhiÖm vô tu©n thñ c¸c chÕ ®é, chÕ tµi qu¶n lý cña xÝ nghiÖp theo hîp ®ång mµ doanh nghiÖp ®· ký ®Ó di dêi c¸c ph©n x­ëng tíi n¬i c«ng tr×nh trùc tiÕp lµm viÖc. C¸c nguån lùc cña xÝ nghiÖp l¾p m¸y I.Vèn. Víi nh÷ng lý do cña sù thµnh lËp xÝ nghiÖp, C«ng ty X©y l¾p Ho¸ chÊt ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp xÝ nghiÖp víi mét quy chÕ cho xÝ nghiÖp ph¶i ho¹ch to¸n phô thuéc, xÝ nghiÖp chØ gi÷ tµi s¶n cho c«ng ty vµ hµng quý c«ng ty ph¶i b¸o khÊu hao vÒ cho xÝ nghiÖp ho¹ch to¸n vµ chi phÝ, bót to¸n nî 623, cã 336. ChÝnh v× lý do ®ã mµ vÒ vèn cña xÝ nghiÖp nh­ sau:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbaocao.1.doc
  • docb¶ng 4.baocao4. KQSXKD.doc
  • docbang1.baocao1.von.doc
  • docbang2.baocao2. Nhanluc.doc
  • docbaocao.2.doc
  • docbaocao.3.doc
  • docbaocao.4.doc
  • docbaocao.5.doc
  • docbia.doc
  • docmaymocthietbi.baocao3.doc