Đề án Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sau nhiều năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, bằng sự nỗ lực sáng tạo của quần chúng, các ngành, các cấp, chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh; chính trị ổn định, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng nguồn vốn và công nghệ, phát huy nội lực đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bộ mặt kinh tế- xã hội thay da đổi thịt hàng ngày; đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đó là do đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đang và Nhà nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí của Nhà nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được Đại hội Đảng XI, XII đề cập đến là một mô hình phát triển kinh tế: Đó là nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến đại hội Đảng XIII thì đó là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản là một nội dung quan trọng trong mục tiêu chiến lược 20 năm 2001- 2020 của đại hội Đảng IX. Ngày nay, không ai phủ nhận vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường trong quá trình phát triển nền sản xuất xã hội, phát triển lực lượng sản xuất xã hội; không ai phủ nhận sự tồn tại khách quan của kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường trong nhiều chế độ xã hội khác nhau; không ai còn ngây thơ cho rằng kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản. Đảng ta khẳng định: “ Sản xuất hàng hoá không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng”.

doc23 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/01/2013 | Lượt xem: 1382 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan