Đề tài Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng- giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt

Những năm gần đây, công cuộc đổi mới của Chính phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã mở ra cơ hội kinh doanh, làm ăn lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài và góp phần đẩy nhanh tiến trình tư nhân hoá tại Việt Nam. Một trong những vấn đề đang được các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quan tâm là bảo hiểm nói chung và bảo hiểm tài sản nói riêng do vai trò quan trọng của chúng trong việc bảo toàn vốn, hình thành tâm lý ổn định, an tâm cho người được bảo hiểm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là mối quan tâm lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, nhất là từ khi thị trường bảo hiểm đã chuyển từ "thị trường của người bán" thành "thị trường của người mua". Vấn đề nghiên cứu, cải tiến, áp dụng và triển khai các loại hình bảo hiểm mới đang trở thành một trong những chiến lược quan trọng mà các công ty bảo hiểm sử dụng để cạnh tranh trên thị trường. Đối với những cán bộ bảo hiểm cũng như những ai đang nghiên cứu, học tập trên lĩnh vực này, nghiệp vụ Bảo hiểm Hoả hoạn đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, làm thế nào để hiểu thấu đáo, tường tận cơ sở lý luận và thực tế triển khai loại hình này cho phù hợp với điều kiện Việt Nam mà vẫn đáp ứng được với nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của các doanh nghiệp đang là câu hỏi lớn đặt ra với tất cả các công ty bảo hiểm hoạt động tại Việt nam. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng- giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt “ làm nội dung nghiên cứu.

doc41 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 1381 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng- giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng cuéc ®æi míi cña ChÝnh phñ víi viÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· më ra c¬ héi kinh doanh, lµm ¨n lín cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh t­ nh©n ho¸ t¹i ViÖt Nam. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®­îc c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ quan t©m lµ b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm tµi s¶n nãi riªng do vai trß quan träng cña chóng trong viÖc b¶o toµn vèn, h×nh thµnh t©m lý æn ®Þnh, an t©m cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §©y còng lµ mèi quan t©m lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ViÖt Nam, nhÊt lµ tõ khi thÞ tr­êng b¶o hiÓm ®· chuyÓn tõ "thÞ tr­êng cña ng­êi b¸n" thµnh "thÞ tr­êng cña ng­êi mua". VÊn ®Ò nghiªn cøu, c¶i tiÕn, ¸p dông vµ triÓn khai c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm míi ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng chiÕn l­îc quan träng mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm sö dông ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §èi víi nh÷ng c¸n bé b¶o hiÓm còng nh­ nh÷ng ai ®ang nghiªn cøu, häc tËp trªn lÜnh vùc nµy, nghiÖp vô B¶o hiÓm Ho¶ ho¹n ®· kh«ng cßn xa l¹. Tuy nhiªn, lµm thÕ nµo ®Ó hiÓu thÊu ®¸o, t­êng tËn c¬ së lý luËn vµ thùc tÕ triÓn khai lo¹i h×nh nµy cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam mµ vÉn ®¸p øng ®­îc víi nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña c¸c doanh nghiÖp ®ang lµ c©u hái lín ®Æt ra víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam. ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi “B¶o hiÓm ho¶ ho¹n thùc tr¹ng- gi¶i ph¸p ®èi víi Tæng C«ng ty B¶o ViÖt “ lµm néi dung nghiªn cøu. Môc ®Ých cña ®Ò tµi nh»m tËp hîp, hÖ thèng ho¸ c¸c nguyªn t¾c lý luËn ®­îc ¸p dông chung trong lo¹i h×nh B¶o hiÓm Ho¶ ho¹n, c¸c ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña lo¹i h×nh, còng nh­ nh÷ng c«ng t¸c cÇn thiÕt trong viÖc triÓn khai nghiÖp vô. Ngoµi ra, ®Ò tµi còng dµnh mét phÇn ®Ò cËp ®Õn thùc tÕ t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô t¹i Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam - c«ng ty b¶o hiÓm ®Çu tiªn tiÕn hµnh lo¹i h×nh b¶o hiÓm míi mÎ nµy trong nh÷ng n¨m võa qua. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¶n luËn v¨n bao gåm 3 ch­¬ng víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy, chóng t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh thiÕt thùc cña ThÇy gi¸o h­íng dÉn Th©n Danh Phóc vµ mét sè c¸n bé c«ng t¸c t¹i Phßng B¶o hiÓm Ho¶ ho¹n vµ Kü ThuËt thuéc Tæng C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi. Xin ch©n thµnh bµy tá lßng c¶m ¬n vÒ sù gióp ®ì quý b¸u ®ã. B¶n chuyªn ®Ò nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt trong biªn tËp vµ tr×nh bµy. RÊt mong ®­îc sù gãp ý vµ phª b×nh cña thµy gi¸o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Sinh viªn thùc hiÖn T¹ Quang TuÊn Ch­¬ng I Mét sè c¬ së lý luËn vÒ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng I. Vµi nÐt vÒ lÞnh sö b¶o hiÓm ho¶ ho¹n HiÖp héi b¶o hiÓm ho¶ ho¹n lÇn ®Çu tiªn ra ®êi trªn thÕ giíi lµ ë §øc n¨m 1591 mang tªn Feuer Casse. Mét thêi gian ng¾n sau ®ã xuÊt hiªn thªm vµi C«ng ty n÷a nh­ng kh«ng ®Ó l¹i dÊu Ên g× lín cho tíi gi÷a thÕ kû 17. N¨m 1666 ®É xÈy ra mét vô Ho¶ ho¹n khñng khiÕp ë L«n §«n. Vô Ho¶ ho¹n kÐo dµi n¨m ngµy. Thiªu huû gÇn nh­ toµn bé thµnh phè ®· kÝch thÝch sù ra ®êi cña b¶o hiÓm ho¶ ho¹n. Mét nhµ vËt lý ng­êi Anh tªn lµ NICHOLAS BARBEN chuyÓn ngh¹ch sang lÜnh vùc x©y dùng trong thêi gian x©y dùng l¹i thµnh phè ®· ®ång thêi còng b¾t ®Çu b¶o hiÓm ho¶ ho¹n cho c¸c ng«i nhµ míi x©y dùng. Ban ®©u «ng ®iÒu khiÓn C«ng ty theo kiÓu C«ng ty t­ nh©t nh­ng sau ®ã n¨m 1680 «ng ®æi thµnh C«ng ty cæ phÇn mang tªn lµ “ The Fire Office “. Mét sè C«ng ty kh¸c còng theo ®ã ra ®êi trong ®ã cã Hand in Hand n¨m 1696 vµ Sun Fire Office n¨m 1710. C«ng ty b¶o hiÓm ®Çu tiªn thµnh c«ng ë Mü lµ C«ng ty b¶o hiÓm t­¬ng hç, do Benfamir Franklin vµ mét sè thµnh viªn kh¸c s¸ng lËp n¨m 1752, mang tªn lµ The Philadenphia Contributionship chuyªn b¶o hiÓm Ho¶ ho¹n cho nhµ cöa. C«ng ty b¶o hiÓm cæ phÇn ®Çu tiªn ë Mü mang tªn lµ The insurance company of Noth America ®­îc thµnh lËp n¨m 1792. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ. B¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ trë thµnh nghiÖp vô truÒn thèng víi phÝ thu hµng n¨m rÊt cao. ë NhËt, sè phÝ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n thu hµng n¨m 1993 lµ 1.017.008 triÖu yªn ( trªn 10 tû ®« la) chiÕm 15,5% doanh thu nghiÖp vô b¶o hiÓm phÝ nh©n thä. II . Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña b¶o hiÓm h¶o ho¹n Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu tËp trung vËt t­, hµng ho¸ rÊt lín, quy tr×nh c«ng nghÖ ngµy cµng phøc t¹p vµ nh÷ng lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i sÏ ®­îc phæ biÕn h¬n. Trong khi ®ã, khoa häc kü thuËt an toµn th­êng ®i sau, nguån vèn sö dông cho c¸c biÖn ph¸p an toµn th­êng rÊt thÊp so víi vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt thªm vµo ®ã ®iÒu kiÖn tù nhiªn ngµy cµng kh¾c nghiÖt vµ ®· khiÕn cho kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro tai n¹n nhiÒu h¬n so víi møc ®é thiÖt h¹i vÒ ng­êi vµ cña nghiªm trong h¬n. ChØ tÝnh riªng ho¶ ho¹n mçi n¨m n­íc ta xÈy ra hµng ngh×n vô Ho¶ ho¹n næ, lµm chÕt hoÆc bÞ th­¬ng hµng tr¨m ng­êi, thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n hµng chôc tû ®ång. Cã nh÷ng vô Ho¶ ho¹n lµm thiªu huû hµng tr¨m nãc nhµ, toµn bé khu chî lín hoÆc c¶ mét c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng chôc tû ®ång, lµm cho hµng ngh×n ng­êi kh«ng cßn nhµ ë hµng ngh×n hé kinh doanh ph¶i ®iªu ®øng vi mÊt hÕt toµn bé hµng ho¸, tiÒn cña , kh«ng cßn chç kinh doanh lµm cho hµng tr¨m c«ng nh©n kh«ng cßn n¬i lµm viÖc. Sè liÖu thèng kª vÒ ho¶ ho¹n ë ViÖt Nam cña côc c¶nh s¸t phßng Ho¶ ho¹n ch÷a Ho¶ ho¹n trong 5 n¨m 1998-2003 nh­ sau: B¶ng 1_ Ho¶ ho¹n ë ViÖt Nam trong n¨m 1998-2002 N¨m Sè vô §Þa ®iÓm Nghµnh kinh tÕ ThiÖt h¹i   Thµnh phè N«ng th«n Nhµ n­íc TËp thÓ T­ nh©n Liªn doanh ChÕt Th­¬ng tËt Tµi s¶n(tû ®ång)  1998 949 678 270 273 60 619 4 47 111 40019  1999 941 657 284 238 39 664 7 65 110 43418  2000 1026 670 356 277 44 704 3 127 465 86218  2001 1055 750 305 199 27 825 2 88 215 215102  2002 1091 720 372 226 33 830 5 105 140 92660  VËy lµm thÕ nµo doanh nghiÖp tr¸ch ®­îc tæn thÊt b¶o toµn nguån vèn kinh doanh cña m×nh? Thùc ra nã cßn nhiÒu biªn ph¸p sö dông nh­ sö dông c¸c biÖn ph¸p an toµn, thµnh lËp quü dù tr÷ ®Ò phßng xÈy ra tæn thÊt...Tr­íc ®©y chóng ta cã mét vµi C«ng ty b¶o hiÓm ho¶ ho¹n t¹i miÒn Nam trong thêi kú Ph¸p thuéc song sang n¨m 1975 do c¬ chÕ bao cÊp, nhµ n­íc ®øng ra bï ®¾p mäi thiÖt h¹i, b¶o ®¶m tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp khi kh«ng may gÆp rñi ro nªn b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n nãi riªng kh«ng cã m¶nh ®Êt ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiªn nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng hiªn nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ vÒ nguån tµi chÝnh, tham gia b¶o hiÓm tµi s¶n mµ cô thÓ lµ b¶o hiÓm Ho¶ ho¹n vÉn lµ ph­¬ng ¸n tèi ®a. Theo quy t¾c b¶o hiÓm Ho¶ ho¹n hiÖn nay vÉn sö dông ë c¸c C«ng ty b¶o hiÓm trong n­íc, ng­êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ tham gia ®¨ng ký b¶o hiÓm cho nh÷ng tµi s¶n nh­ nhµ cña trang thiÕt bÞ hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu cña m×nh...Ngoµi Ho¶ ho¹n lµ rñi ro chÝnh hä cßn ®¨ng ký cho c¸c rñi ro phô nh­ næ, gi«ng b·o, ®éng ®Êt n­íc ch¶y hay rß rØ trµn tõ bÓ chøa ®­êng èng hoÆc thiÕt bÞ ch÷a Ho¶ ho¹n, xe cé hay sóc vËt ®©m vµo....Trong tr­¬ng hîp xÈy ra tæn thÊt, c¸c C«ng ty b¶o hiÓm båi th­êng cho nh÷ng thiÖt h¹i trùc tiÕp tõ c¸c nguyªn nh©n kÓ trªn vµ c¶ nh÷ng chi tiÕt cÇn thiÕt hîp lý nh»m h¹n chÕ tæn thÊt tµi s¶n ®­îc b¶o hiÓm trong vµ ngay khi chÊy. Tuy nhiªn Ho¶ ho¹n kh«ng chØ g©y thiÖt h¹i trùc tiÕp ®Õn cho con ng­êi vµ tµi s¶n mµ nã cßn ®Ó l¹i nh÷ng thiÖt h¹i vµ tæn th©t khæng lå cho c¸c doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ sau khi Ho¶ ho¹n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh«ng thÓ ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch kinh doanh ®Æt ra, c¸c doanh nghiÖp sÏ mÊt kho¶n lîi nhuËn do nhµ x­ëng, m¸y mãc bÞ h­ h¹i. §Ó tr¸nh bÞ ph¸ s¶n hä ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p kh«i phôc l¹i s¶n xuÊt. Bªn c¹ch viÖc duy tr× chi tr¶ tiÒn l­¬ng cho nh©n c«ng vµ thanh to¸n c¸c chi phÝ cè ®Þnh nh­ tiÒn thuª nhµ x­ëng, khÊu hao, ®iÖn n­íc l·i xuÊt ng©n hµng c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i thuª thªm nh©n viªn lµm viÖc thªm giê ®Ó hoµn tÊt ®¬n ®Æt hµng tån ®äng...Râ rµng nh÷ng kh¸m ph¸ nµy kh«ng ®­îc båi th­êng theo ®¬n b¶o hiÓm Ho¶ ho¹n. §Ó ®¸p øng ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ trªn, nhiÒu doanh nghiÖp ®· sö dông c¸c quü dù tr÷, hoÆc vay vèn tõ ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc cho vay kh¸c, song c¸c ph­¬ng ph¸p nµy hoµn toµn thô ®éng . Mét biÖn ph¸p hiÖn nay ®ang kh¼ng ®Þnh tÝnh ­u viÖt víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ã lµ tham gia b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh. Víi lo¹i h×nh nµy, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ®­îc båi th­êng tµi chÝnh cho c¸c kho¶n chi phÝ nãi trªn mµ cßn ®­îc bï ®¾p phÇn lîi nhuËn rßng bÞ mÊt m¸t mµ lÏ ra hä ®­îc mµ kh«ng bÞ tæn th­¬ng. Nh­ vËy cã thÓ nãi r»ng b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®· h¹n chÕ tèi thiÓu møc ¶nh h­ëng cña c¸c rñi ro tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. B»ng viÖc ®ãng gãp mét kho¶n phÝ nhá ( th­êng lµ mét phÇn ngµn gi¸ trÞ cña tµi s¶n) ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cã thÓ ®Çu t­ tèi ®a vµ triÖt ®Ó nguån vèn nhµn rçi cho ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, bëi hä kh«ng ph¶i trÝch lËp quü dù phßng tr­êng hîp xÈy ra rñi ro vµ quan träng h¬n, bªn c¹nh viÖc ®­îc båi th­êng khi xÈy ra tæn thÊt hä cã mét t©m lý an t©m khi tiÕn hµnh c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh. Tham gia b¶o hiÓm c¸c doanh nghiÖp cßn ®­îc c¸c C«ng ty t­ vÊn vÒ c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸ch tæn thÊt, t¨ng c­êng biÖn ph¸p phßng Ho¶ ho¹n ch÷a Ho¶ ho¹n vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý rñi ro nh»m ®¶m b¶o sù an toµn cao nhÊt. Bªn c¹nh viÖc mang l¹i lîi Ých trªn cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ho¶ ho¹n còng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Bêi v× th«ng qua viÖc h­íng dÉn c¸c doangh nghiÖp thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p an toµn, c¸c C«ng ty b¶o hiÓm gãp phÇn h¹n chÕ tæn thÊt tai n¹n gióp kh¸ch hµng cña hä cã ®iÒu kiÖn thóc ®Èy më réng s¶n xuÊt nh­ mong muèn. MÆt kh¸c, mét phÇn kh«ng nhá kho¶n phÝ thu ®­îc tõ lo¹i h×nh nµy ®­îc C«ng ty b¶o hiÓm ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó chÝnh phñ sö dông c¸c môc ®Ých x· héi. III. ViÖc thùc hiÖn b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ë ViÖt Nam ë ViÖt Nam b¶o hiÓm ho¶ ho¹n b¾t ®Çu ®­îc thùc hiÖn tõ n¨m 1989 sau khi cã quyÕt ®Þnh sè 06/TCQ§ ngµy 17/1/1989 cña bé tr­ëng bé tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c vÒ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n. Sau mét thêi gian thùc hiÖn ®Ó phï hîp h¬n víi t×nh h×nh thùc tÕ, Bé tµi chÝnh l¹i cã quyÕt ®Þnh sè 142/TCQ§ ban hµnh quy t¾c vµ biÓu phÝ míi vµ quyÕt ®Þnh sè 212/TCQ§ ngµy 12/4/1993 ban hµnh biÓu phÝ vµ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt víi c¸c møc phÝ tèi ®a thay cho biÓu phÝ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n theo quyÕt ®Þnh sè 142/TCQ§. §Õn nay b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®· ®­îc thùc hiÖn trong kh¾p c¶ n­íc. NÕu nh­ n¨m 1991 sè ®¬n vÞ ho¶ ho¹n cÊp ra míi chØ cã 413 th× tíi n¨m 1994 con sè nµy ®· lªn tíi 2000 gi¸ trÞ tµi s¶n n¨m 1991 lµ 1000 tû ®ång th× n¨m 1992 trªn 4000 tû, n¨m 1993 lµ 7000 vµ n¨m 1994 trªn 14000 tû ®å ng. Sè tiÒn b¶o hiÓm phÝ t­¬ng øng cña c¸c n¨m ®ã lµ 4,5 tû, 10,2 tû, 21,3 tû vµ 3902 tû. B¶o viÖt còng ph¶i chi båi th­êng thiÖt h¹i nhiÒu vô Ho¶ ho¹n lín nh­ C«ng ty giÇy HiÖp H­ng trªn 10 tû, C«ng ty d­îc §ång Th¸p 4,5 tû ®ång, chî ®ång xu©n trªn 8 tû ®ång, C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s«ng BÐ gÇn 18 tû ®ång...Cã thÓ nãi r»ng b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®· dÇn dÇn ®i vµo tiÒm thøc cña con ng­êi ViÖt Nam, ®¸p øng ®ßi hái tÊt yÕu cña x· héi vµ ngµy cµng cñng cè v÷ng ch¾c vÞ trÝ quan träng cña m×nh trong c¬ cÊu chung cña nghµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam. Tõ khi b¾t ®Çu b¶o hiÓm ho¶ ho¹n tíi nay. Tæng C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam ®· tæ chøc nhiÒu ®ît tËp huÊn nghiÖp vô, ®· lµm nhiÒu v¨n b¶n tµi liÖu h­ìng dÉn. Tuy nhiªn sè ng­êi trùc tiÕp tham gia tËp huÊn kh«ng ph¶i lµ nhiÒu, tµi liÖu h­íng dÉn còng r¶i r¸c, kh«ng tËp trung h¬n n÷a theo thêi gian b¶n th©n nh÷ng tµi liÖu ®· ban hµnh trë nªn l¹i l¹c hËu ®ßi hái ph¶i hoµn thiÖn bæ xông thªm. Ngay c¶ quan ®iÓm biÖn ph¸p thùc hiªn nghiÖp vô còng cã sù thay ®æi c¨n b¶n. NÕu nh­ tr­íc ®©y chóng ta tiÕn hµnh b¶o hiÓm trong ®iÒu kiªn ®éc quyÒn th× nay hoµn toµn ng­îc l¹i chóng ta ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu ®èi thñ trong vµ ngoµi n­íc, hiÖu qu¶ kinh doanh ®· trë thµnh th­íc ®o quan träng cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. §iÒu ®ã ph¶i ®ßi hái c¸c c¸n bé nghiÖp vô, ngoµi c¸c phÈm chÊt kh¸c cña ng­êi b¸n hµng, ph¶i hÕt søc nhanh nhËy trong viÖc ®­a ra c¸c tû lÖ phÝ cã søc c¹nh tranh nh­ng ph¶i ®¸p øng ®óng chuÈn mùc quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i vµ ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm. §«ng thêi cïng víi viÖc më réng kinh doanh, chóng ta còng ph¶i chó ý ®Õn viÖc kiÓm so¸t sù tÝch tô rñi ro, nhÊt lµ c¸c rñi ro thiªn tai nh­ b·o, lò lôt ®Ó tr¸nh c¸c tr­êng hîp tån thÊt hµng lo¹t. Trong viÖc gi¶i quyÕt båi th­êng còng ph¶i ®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®óng ®iÒu kiÖn cña ®¬n b¶o hiÓm vµ nhanh chãng h¬n. MÆt kh¸c ng­êi b¶o hiÓm còng ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý rui ro, cïng víi kh¸ch hµng lµm tèt c«ng t¸c h¹n chÕ tæn thÊt... XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã C«ng ty B¶o ViÖt ®· khai th¸c tèt thÞ tr­êng b¶o hiÓm trong n­íc vÒ lÜnh vùc b¶o hiÓm ho¶ ho¹n. Do ®ã nh÷ng n¨m gÇn ®©y doanh sè cña phßng b¶o hiÓm h¶o ho¹n t¨ng tõ ®ã lµm t¨ng doanh thu cña C«ng ty B¶o ViÖt. IV. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Rñi ro cã thÓ lùa chän ®Ó b¶o hiÓm Mçi rñi ro cã thÓ ®­îc nªu thµnh tªn riªng. HÇu hÕt c¸c C«ng ty trªn thÕ giíi ®Òu chÊp nhËn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p tiªu chuÈn khi cÊp ®¬n b¶o hiÓm vµ l­u tr÷, sö dông sè liÖu c¸c rñi ro nµy ®­îc ®­a vµo phô lôc cña “ Quy t¾c b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt”. Dïng ¸p dông mÉu ®¬n b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt tiªu chuÈn cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm L«n §«n ( standard Fire and Special Perils Policy) hay ( Quy t¾c b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt” cña ViÖt Nam th× rñi ro chÝnh ®­îc b¶o hiÓm th× còng lµ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n. Rñi ro A cßn cã rñi ro B- næ, C- m¸y bay vµ...r¬i vµo, E- næi lo¹n b¹o ®éng d©n sù... ®­îc coi lµ c¸c rñi ro phô. C¸c rñi ro phô ®ã kh«ng ®­îc b¶o hiÓm riªng mµ chØ cã thÓ b¶o hiÓm cïng víi rñi ro ho¶ ho¹n. C¸c rñi ro phô ®ã còng kh«ng ®­îc b¶o hiÓm mét c¸ch tù ®éng mµ chØ ®­îc b¶o hiÓm khi kh¸ch hµng yªu cÇu víi ®iÒu kiÖn ph¶i ®ãng thªm phÝ vµ ph¶i ®­îc ghi râ trong giÊy yªu cÇu vµ giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. D­íi ®©y chóng ta sÏ xem xÐt mét sè rñi ro c¬ b¶n dÔ g©y hiÓu lÇm cßn c¸c rñi ro kh¸c th× hiÓu theo tªn gäi cña chóng Ho¶ ho¹n Rñi ro nµy thùc chÊt bao gåm 3 phÇn: Ho¶ ho¹n , sÐt vµ næ. Ho¶ ho¹n : Trong ®¬n b¶o hiÓm Ho¶ ho¹n tiªu chuÈn kh«ng ®Þnh nghÜa râ thÕ nµo lµ ho¶ ho¹n v× ng­êi ta hiÓu nã theo nghÜa th«ng dông nghÜa lµ sÏ ®­îc coi lµ ho¶ ho¹n nÕu cã ®ñ 3 yÕu tè sau ®©y Ph¶i thùc sù cã ph¸t löa Löa ®ã kh«ng ph¶i lµ löa chuyªn dïng VÒ vËt chÊt ®¸m löa ph¶i bÊt ngê ngÉu nhiªn víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm chø kh«ng ph¶i lµ cè ý cã chñ ®Þnh cña hä hoÆc ®ång lo· cña hä. Tuy nhiªn ho¶ ho¹n ®­îc xÈy ra do bÊt cÈn cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm vÉn thuéc ph¹m vi ®­îc båi th­êng. Khi cã ®Çy ®ñ 3 yÕu tè trªn vµ co thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt do nh÷ng nguyªn nh©n ®­îc coi lµ hîp lý g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i ®ã ®­îc båi th­êng dï cho lµ bÞ Ho¶ ho¹n. MÆc dï kh«ng ®­îc nªu râ trong ®¬n b¶o hiÓm nh­ng thiÖt h¹i do ho¶ ho¹n ë ®©y bao gåm cã: ThiÖt h¹i do khãi mµ nguån löa g©y ra thuéc ph¹m vi thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ThiÖt h¹i do n­íc dïng ®Ó chøa Ho¶ ho¹n ThiÖt h¹i do ph¸ rì ®Ó ng¨n chÆn Ho¶ ho¹n lan ThiÖt h¹i do viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ch÷© Ho¶ ho¹n ThiÖt h¹i mµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ph¶i g¸nh chÞu do viÖc b¶o vÖ tµi s¶n vµ kiÓm so¸t sù ph¸t triÓn cña ngän löa. Tuy vËy ho¶ ho¹n ë ®©y lo¹i trõ: Næ ro ¶nh h­ëng cña ho¹ ho¹n §éng ®Êt ngÇm Tµi s¶n bÞ ph¸ huû hay h­ háng do + Do bÞ lªn men hoÆc to¶ nhiÖt +Qu¸ tr×nh sö lý b»ng nhiÖt ViÖc lo¹i trõ nµy nh»m thèng nhÊt kh¸i niÖm ho¶ ho¹n ®­îc dïng trong toµn bé ®în vÞ b¶o hiÓm b»ng nh÷ng rñi ro phô riªng biÖt Næ : Theo rñi ro ho¶ ho¹n, ph¹m vi b¶o hiÓm bao gåm: C¸c tr­¬ng hîp ho¶ ho¹n do næ ngÉu nhiªn ®­îc b¶o hiÓm nh­ vËy ë ®©y chØ cã nh÷ng thiÖt h¹i do næ mµ kh«ng g©y Ho¶ ho¹n vÊn ®Ò cßn l¹i lµ: Tæn thÊt vµ thiÖt h¹i do næ nh­ng kh«ng g©y chay th× kh«ng ®­îc båi th­êng trõ tr­¬ng hîp næ nåi kh¬i khÝ phôc vô cho sinh ho¹t, víi ®iÒu kiÖn vô næ ®ã kh«ng ph¶i do c¸c nguyªn nh©n bÞ lo¹i trõ Tæn thÊt do chay xuÊt ph¸t tõ næ th× ®­îc båi th­êng víi ®iÒu kiÖn lµ sù næ kh«ng ph¶i do c¸c nguyªn nh©n bÞ lo¹i trõ Tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i do næ xuÊt ph¸t tõ Ho¶ ho¹n: ThiÖt h¹i ban ®Çu do Ho¶ ho¹n ®­îc båi th­êng nh­ng nh÷ng tæn thÊt do hËu qu¶ cña næ th× kh«ng SÐt : Theo kh¸i niÖm th«ng th­êng ®­îc ¸p dông trong ®¬n b¶o hiÓm lµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm sÏ ®­îc båi th­êng khi tµi s¶n bÞ ph¸ huû trùc tiÕp do sÐt hoÆc bÞ sÐt ®¸nh g©y Ho¶ ho¹n. Tuy nhiªn, còng theo kh¸i niÖm th«ng th­êng th× sÐt ®¸nh mµ kh«ng ph¸t löa hoÆc kh«nng pha huû trùc tiÕp tµi s¶n th× kh«ng thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm båi th­êng. ë ®©y cÇn l­u ý trõ khi trõ khi tia sÐt ph¸ huû trùc tiÕp c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc båi th­êng, cßn tia sÐt lµm thay ®æi dßng ®iÖn dÉn tíi thiÖt h¹i cho thiÕt bÞ ®iÖn th× kh«ng ®­îc båi th­êng. 2. Côm rñi ro Mét nhãm nh÷ng ng«i nhµ hoÆc kho tµng ngoµi trêi ë liÒn kÒ nhau trong mét khu vùc, t¸ch biÖt víi nh÷ng ng«i nhµ kho tµng ngoµi trêi kh¸c vÒ kh«ng gian C¸c ng«i nhµ hoÆc kho tµng ngoµi têi ®­îc coi lµ t¸ch biÖt nhau vÒ kh«ng gian nÕu kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ kho¶ng c¸ch tèi thiÓu. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu lµ kho¶ng c¸ch tÝnh b»ng chiÒu cao cña ng«i nhµ cao nhÊt hoÆc v­ît qu¸ 20m nÕu tµi s¶n lµ lo¹i dÔ Ho¶ ho¹n vµ qua 10m nÕu tµi s¶n lµ lo¹i kh«ng Ho¶ ho¹n hoÆc khã Ho¶ ho¹n. Kho¶ng c¸ch trªn 20m ®­îc coi lµ t¸ch biÖt vÒ kh«ng gian. 3. §¬n vÞ rñi ro Mét sè ng«i nhµ, bé phËn cña nhµ kho ngoµi trêi liÒn nhau nh­ng t¸ch biÖt víi c¸c ng«i nhµ, bé phËn nhµ kho ngoµi trêi kh¸c vÒ kh«ng gian hoÆc cÊu tróc. §¬n vÞ rñi ro ®­îc coi lµ t¸ch biÖt vÒ kh«ng gian khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ng«i nhµ hoÆc kho ngoµi trêi b»ng vËt liÖu kh«ng Ho¶ ho¹n ®¶m b¶o 10m. §èi víi kho ngoµi trêi b»ng vËt liÖu dÔ Ho¶ ho¹n, kho¶n c¸ch ®ã ph¶i ®¶m b¶o 20. §¬n vÞ rñi ro ®­îc coi lµ c¸ch biÖt vÒ mÆt cÊu tróc nÕu c¸c ng«i nhµ bé phËn nhµ hoÆc kho ®­îc ng¨n b»ng t­êng chèng Ho¶ ho¹n. Phong ®­îc ng¨n c¸ch chèng Ho¶ ho¹n nÕu: Kh«ng lín h¬n 10% diÖn tÝch cã tÇng b»ng phßng ®ã §­îc ng¨n c¾t b»ng t­êng ch«ng Ho¶ ho¹n TrÇn lµm b»ng vËt liÖu kh«ng Ho¶ ho¹n. 4.T­¬ng ng¨n Ho¶ ho¹n. Lµ t­êng ng¨n Ho¶ ho¹n ®Ó chia ng«i nhµ hoÆc kho ngoµi trêi thµnh nhiÒu ®¬n vÞ rñi ro §Æc ®iÓm x©y dùng cña t­êng ng¨n Ho¶ ho¹n: t­êng ng¨n Ho¶ ho¹n ph¶i cã giíi h¹n chiu löa Ýt nhÊt 90 ®é Ph¶i ®­îc x©y kÝn c¸c tÇng vµ kh«ng ®­îc so le nhau NÕu m¸i nhµ lµ lo¹i khã Ho¶ ho¹n th× t­êng ng¨n Ho¶ ho¹n ph¶i c¸ch m¸i nhµ Ýt nhÊt lµ 30m NÕu cã c¸c cÊu kiÖn kh¸c n»m trong t­êng ng¨n Ho¶ ho¹n ph©n ®é dÇy cßn l¹i còng ph¶i ®¶m b¶o giíi h¹n chÞu löa tèi thiÕu Kh«ng ®­îc ®Ó vËt liÖu cÊu kiÖn dÔ Ho¶ ho¹n v¾t nganh qua t­êng ng¨n Ho¶ ho¹n. T­êng ng¨n Ho¶ ho¹n ph¶i x©y c¸ch nh÷ng lç hë trªn m¸i Ýt nhÊt 5m. V. §¸nh gi¸ rñi ro §¸nh gi¸ rñi ro lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro. Cã lµm tèt c«ng c«ng viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro th× míi cã thÓ thùc hiÖn ®ù¬c c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro. §èi víi ng­êi khai th¸c b¶o hiÓm viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro sÏ gióp hä quyÕt ®Þnh cã nhËn b¶o hiÓm hay kh«ng, møc phÝ bao nhiªu. Tµi liÖu vÒ ®Þnh gi¸ rñi ro coi nh­ b¸o c¸o cña hä trong hå s¬ vÒ kh¸ch hµng, nã còng lµ tµi liÖu ®Ó b¸o c¸o cho c¸c nhµ nhËn b¶o hiÓm vµ còng lµ c¬ së ®èi chiÕu khi gi¶i quyÕt båi th­êng. NÕu viÖc ®iÒu tra ®¸nh gi¸ rñi ro ®­îc thùc hÞªn mét c¸ch ®Çy ®ñ, kü l­ìng, kÕt hîp víi b¶ng h­ìng dÉn tÝnh phÝ hoÆc sö dông ch­¬ng tr×nh tÝnh phÝ b¶o hiÓm trªn m¸y vi tÝnh, c¸n bé khai th¸c hoµn toµn cã thÓ tÝnh to¸n ngay ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c tû lÖ phÝ. §iÒu nµy gióp cho viÖc chñ ®éng, nhanh chãng trong khai th¸c, tr¸ch ®­îc t×nh tr¹ng ph¶i tham kh¶o, hái han, tèn kÐm mÊt thêi giê. Ch­¬ng II T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm Ho¶ ho¹n t¹i B¶o ViÖt I. ThÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam - Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nghiÖp vô b¶o hiÓm Ho¶ ho¹n Tæng C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam ( gäi t¾t lµ B¶o ViÖt ) ®­îc thµnh lËp tõ ngµy 15.1.1965 theo QuyÕt ®Þnh sè 179/CP ngµy 17.12.1964 cña Thñ t­íng ChÝnh ph
Luận văn liên quan