Đề tài Chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè góp phần tăng cường an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị ở Việt Nam nói chung và tỉnh Cao bằng nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành và toàn xã hội quan tâm. Những năm gần đây các đô thị được mở rộng để phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo nên các khu sản xuất có quy mô lớn với các điểm dân cư hình thành bên cạnh các khu đô thị này. Trong khi đó, các công trình giao thông, cơ sở kết cấu hạ tầng trước đây được xây dựng với quy mô nhỏ, lạc hậu tuy đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp và mở rộng nhưng do bị nhiều thành phần kinh tế tham gia khai thác triệt để đã bị xuống cấp, hư hỏng, mật độ giao thông xảy ra có xu hướng tăng lên. Trước sự phát triển của các loại phương tiện vận tải cá nhân có nhiều hướng bùng nổ vượt ra khỏi sự kiểm soát của nhà nước, việc lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự giao thông công cộng và văn minh đô thị. Do vậy để khắc phục sự tụt hậu về giao thông đô thị hiện nay cũng như để có được các trung tâm, đầu mối giao thông văn minh, hiện đại ngang tầm với đô thị các nước khu vực thì một yếu tố quan trọng đặt ra đối với công tác quản lý đô thị là phải coi trọng giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hành lang bảo vệ công trình giao thông. Vấn đề giải quyết, tăng cường an toàn giao thông đô thị để phòng ngừa tai nạn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Vì vậy, đề cập nghiên cứu Đề tài “Chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè góp phần tăng cường an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” mang tính cấp thiết về mặt lý luận và thực tiễn. Với kiến thức có hạn, thời gian công tác trong ngành Thanh tra chưa nhiều nên đề tài tất nhiên không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung cũng như hình thức. Kính mong Quý thầy cô tận tình góp ý để đề tài của Học viên được hoàn thiện hơn. Sau cùng, học viên xin kính chúc Quý thầy cô Trường Cán bộ Thanh tra được dồi dào sức khoẻ và thành đạt.

doc19 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1290 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè góp phần tăng cường an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi më ®Çu 2 Ch­¬ng I. Tæng quan vÒ chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn t¨ng c­êng an toµn giao th«ng 3 I. Kh¸i niÖm vÒ chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ 3 1. Mét sè kh¸i niÖm 3 2. Nguyªn t¾c, ®Æc ®iÓm c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn 3®Þa bµn tØnh Cao B»ng 3 II. c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý ®« thÞ, trËt tù an toµn giao th«ng 4 1. Nhãm v¨n b¶n thø nhÊt: 4 2. Nhãm v¨n b¶n thø hai: 4 3. Nhãm v¨n b¶n thø ba: 4 Ch­¬ng II. T×nh h×nh lÊn chiÕm lßng ®­êng vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh cao b»ng vµ c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm Cña thanh tra së GTVT tØnh Cao b»ng 5 I. Thùc tr¹ng t×nh h×nh lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh cao b»ng: 5 1. T×nh h×nh sè l­îng vô viÖc vi ph¹m lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. 5 2. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn vi ph¹m lßng ®­êng, vØa hÌ. 6 II. c¸c biÖn ph¸p chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ cña thanh tra së GTVT. 6 1. T×nh h×nh tæ chøc lùc l­îng thanh tra GTVT chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. 6 2. C¸c m« h×nh chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. 6 3. BiÖn ph¸p chèng lÇn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. 7 4. Mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 7 Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh cao b»ng 8 I. Dù b¸o t×nh h×nh lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trong n¨m tíi. 8 II. S¬ së cña viÖc x©y dùng c¸c ®Þnh h­íng lín chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn ®¶m b¶o trËt tù ATGT trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng. 9 III. c¸c gi¶i ph¸p chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh cao b»ng 11 IV. Mét sè ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ 16 KÕt luËn 18 Lêi më ®Çu ViÖc ®¶m b¶o trËt tù an toµn giao th«ng, trËt tù ®« thÞ ë ViÖt Nam nãi chung vµ tØnh Cao b»ng nãi riªng lu«n ®­îc §¶ng, Nhµ n­íc, c¸c ngµnh vµ toµn x· héi quan t©m. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c ®« thÞ ®­îc më réng ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, t¹o nªn c¸c khu s¶n xuÊt cã quy m« lín víi c¸c ®iÓm d©n c­ h×nh thµnh bªn c¹nh c¸c khu ®« thÞ nµy. Trong khi ®ã, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c¬ së kÕt cÊu h¹ tÇng tr­íc ®©y ®­îc x©y dùng víi quy m« nhá, l¹c hËu tuy ®· ®­îc ®Çu t­ söa ch÷a n©ng cÊp vµ më réng nh­ng do bÞ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia khai th¸c triÖt ®Ó ®· bÞ xuèng cÊp, h­ háng, mËt ®é giao th«ng x¶y ra cã xu h­íng t¨ng lªn. Tr­íc sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i c¸ nh©n cã nhiÒu h­íng bïng næ v­ît ra khái sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc, viÖc lÊn chiÕm sö dông tr¸i phÐp lßng ®­êng, vØa hÌ ®· g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi trËt tù giao th«ng c«ng céng vµ v¨n minh ®« thÞ. Do vËy ®Ó kh¾c phôc sù tôt hËu vÒ giao th«ng ®« thÞ hiÖn nay còng nh­ ®Ó cã ®­îc c¸c trung t©m, ®Çu mèi giao th«ng v¨n minh, hiÖn ®¹i ngang tÇm víi ®« thÞ c¸c n­íc khu vùc th× mét yÕu tè quan träng ®Æt ra ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý ®« thÞ lµ ph¶i coi träng gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ hµnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng. VÊn ®Ò gi¶i quyÕt, t¨ng c­êng an toµn giao th«ng ®« thÞ ®Ó phßng ngõa tai n¹n trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng. V× vËy, ®Ò cËp nghiªn cøu §Ò tµi “Chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn t¨ng c­êng an toµn giao th«ng trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng” mang tÝnh cÊp thiÕt vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. Víi kiÕn thøc cã h¹n, thêi gian c«ng t¸c trong ngµnh Thanh tra ch­a nhiÒu nªn ®Ò tµi tÊt nhiªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vÒ néi dung còng nh­ h×nh thøc. KÝnh mong Quý thÇy c« tËn t×nh gãp ý ®Ó ®Ò tµi cña Häc viªn ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Sau cïng, häc viªn xin kÝnh chóc Quý thÇy c« Tr­êng C¸n bé Thanh tra ®­îc dåi dµo søc khoÎ vµ thµnh ®¹t. Ch­¬ng I Tæng quan vÒ chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn t¨ng c­êng an toµn giao th«ng I. Kh¸i niÖm vÒ chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ 1. Mét sè kh¸i niÖm - Kh¸i niÖm vÒ lßng ®­êng, vØa hÌ §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh ®· chØ râ kh¸i niÖm vÒ lßng ®­êng, vØa hÌ: “VØa hÌ, lßng ®­êng lµ bé phËn cña hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ thuéc Së h÷u cña Nhµ n­íc. VØa hÌ, lßng ®­êng cßn bao chøa c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc, chiÕu s¸ng, th«ng tin, m«i tr­êng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. VØa hÌ phôc vô chñ yÕu cho ng­êi ®i bé, lßng ®­êng phôc vô chñ yÕu cho c¸c ph­¬ng tiÖn tham gia giao th«ng. Khi sö dông vØa hÌ, lßng ®­êng vµo c¸c môc ®Ých kh¸c ph¶i ®­îc phÐp cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. ViÖc sö dông vØa hÌ, lßng ®­êng ph¶i ®¶m b¶o trËt tù ATGT, vÖ sinh m«i tr­êng, mü quan ®« thÞ” 2. Nguyªn t¾c, ®Æc ®iÓm c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng 2.1. Nguyªn t¾c. - Thø nhÊt: KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý, ng¨n chÆn cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m víi viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc nh©n d©n chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ, lÊy gi¸o dôc, thuyÕt phôc lµ chÝnh. - Thø hai: Phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c chñ thÓ trong chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. 2.2. §Æc ®iÓm: - C«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ g¾n liÒn víi ®Þa giíi hµnh chÝnh, theo sù ph©n c«ng, ph©n cÊp gi÷a c¸c lùc l­îng nghiÖp vô ®ång thêi ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. - C«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ cã liªn quan ®Õn nhiÒu chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp, nhiÒu lùc l­îng vµ quyÒn, nghÜa vô, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c«ng d©n. II. c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý ®« thÞ, trËt tù an toµn giao th«ng 1. Nhãm v¨n b¶n thø nhÊt: C¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ë trung ­¬ng. V¨n b¶n thuéc nhãm nµy gåm: 01 ChØ thÞ cña Ban BÝ th­ trung ­¬ng §¶ng; 13 lo¹i v¨n b¶n trong ®ã cã LuËt giao th«ng ®­êng bé; 2 Ph¸p lÖnh; 9 NghÞ ®Þnh; 6 QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ. Ngoµi ra cßn cã c¸c kÕ ho¹ch, c«ng ®iÖn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ c¸c Th«ng t­ h­íng dÉn liªn ngµnh chØ ®¹o c«ng t¸c ®¶m b¶o trËt tù ATGT, TT§T. 2. Nhãm v¨n b¶n thø hai: C¸c v¨n b¶n chØ ®¹o, h­íng dÉn cña H§ND vµ UBND tØnh vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o trËt tù ATGT, TT§T trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh ®· ban hµnh 15 v¨n b¶n c¸c lo¹i ch­a tÝnh tíi c¸c kÕ ho¹ch thùc hiÖn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Trong ®ã chñ yÕu lµ: c¸c NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh, c¸c QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh vµ c¸c v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. 3. Nhãm v¨n b¶n thø ba: C¸c v¨n b¶n cña c¬ quan chñ qu¶n trong viÖc ®¶m b¶o trËt tù ATGT, TT§T ®ã lµ c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o, h­íng dÉn cña Së GTVT vµ C«ng an tØnh. Nhãm v¨n b¶n nµy bao gåm 9 v¨n b¶n chñ yÕu lµ c¸c v¨n b¶n triÓn khai, thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn thµnh phè trong ®¶m b¶o trËt tù ATGT, TT§T. Ch­¬ng II T×nh h×nh lÊn chiÕm lßng ®­êng vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh cao b»ng vµ c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm Cña thanh tra së I. Thùc tr¹ng t×nh h×nh lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh cao b»ng: 1. T×nh h×nh sè l­îng vô viÖc vi ph¹m lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. * Sè l­îng c¸c vô viÖc vi ph¹m: Hµng n¨m ®Òu cã triÒu h­íng t¨ng dÇn * §èi t­îng vi ph¹m: gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, tËp trung nhiÒu nhÊt lµ C¸ nh©n vi ph¹m n¨m 2008 gåm 140.764 tr­êng hîp vi ph¹m * Néi dung vi ph¹m: Gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, tËp trung nhiÒu nhÊt ®Ó xe d­íi lßng ®­êng 8.050 tr­êng hîp; lÊn chiÕm lßng ®­êng ®Ó häp chî 4.775 tr­êng hîp; lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ ®Ó häp chî 18094 tr­êng hîp; lµm lÒu l¸n tr¸i phÐp 13.673 tr­êng hîp dõng xe ®Èy, xe thå g©y c¶n trë giao th«ng. * C«ng t¸c xö lý: gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau song chñ yÕu lµ ph¹t tiÒn 1.425 tr­êng hîp; t¹m gi÷ ph­¬ng tiÖn 1.063 tr­êng hîp; tÞch thu ph­¬ng tiÖn 1.618 tr­êng hîp. C¸c chñ thÓ xö lý ®èi t­îng vi ph¹m: Chñ thÓ tham gia xö lý ®èi t­îng vi ph¹m gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh­: Thanh tra GTVT, CSGT, C¶nh s¸t trËt tù, C«ng an ph­êng xö lý t×nh h×nh vi ph¹m trªn chiÕm tû träng lín. Mçi lùc l­îng kh¸c nhau, néi dung xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m còng cã sù quy ®Þnh kh¸c nhau vµ ë tõng lÜnh vùc kh¸c nhau. §i s©u ph©n tÝch c¸c lùc l­îng cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ trËt tù ATGT, TT§T trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy. §èi víi thanh tra Së GTVT Cao B»ng: Néi dung vi ph¹m chñ yÕu lµ ®µo ®­êng giao th«ng tr¸i phÐp 11900 tr­êng hîp vi ph¹m; dõng, ®ç xe ë lßng ®­êng, vØa hÌ 114 tr­êng hîp, chiÕm dông lßng ®­êng ®Ó vËt liÖu 10.620 tr­êng hîp; xö ph¹t theo QuyÕt ®Þnh sè 3093/Q§ - UB cã 8.453 tr­êng hîp. H×nh thøc xö lý chñ yÕu lµ ph¹t tiÒn gåm 1043 tr­êng hîp; b¾t kh«i phôc t×nh tr¹ng ban ®Çu 495 tr­êng hîp. §èi víi phßng C¶nh s¸t trËt tù: C«ng t¸c xö lý c¸c vô, viÖc vi ph¹m lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ cho thÊy: Tæng sè c¸c vô viÖc xö lý hµng n¨m cã sè l­îng lín, tÝnh riªng n¨m 2008 cã 7234 vô vi ph¹m. Trong ®ã C¶nh s¸t giao th«ng chØ xö ph¹t vÒ vi ph¹m lßng ®­êng, kh«ng xö ph¹t vi ph¹m vØa hÌ. 2. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn vi ph¹m lßng ®­êng, vØa hÌ. Nghiªn cøu c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vi ph¹m lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh cho thÊy chñ yÕu do nh÷ng nguyªn nh©n sau: - Thø nhÊt: Nh÷ng nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn do ¶nh h­ëng, t¸c ®éng tiªu cùc tõ m«i tr­êng kinh tÕ – x· héi. - Thø hai: Nh÷ng nguyªn nh©n ®iÒu kiÖn do c«ng t¸c qu¶n lý x· héi cña Nhµ n­íc cßn h¹n chÕ, thiÕu sãt. - Thø ba: Do c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi, c¸c c¬ quan, ban ngµnh ch­a n©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh trong thêi gian qua. II. c¸c biÖn ph¸p chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ cña thanh tra së GTVT. 1. T×nh h×nh tæ chøc lùc l­îng thanh tra GTVT chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. - TÝnh ®Õn n¨m 2008, Thanh tra Së GTVT bao gåm 17 ®ång chÝ. Trong ®ã, chñ yÕu lµ nam giíi 90%. - ViÖc bè trÝ lùc l­îng cña Thanh tra Së GTVT gåm 03 §éi vµ khèi v¨n phßng, th­êng xuyªn chñ tr× phèi hîp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn, lùc l­îng C«ng an, c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng trùc thuéc tØnh, huyÖn, c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh GTVT thùc hiÑn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. 2. C¸c m« h×nh chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. + Thµnh lËp c¸c b·i ®ç xe tÜnh ®Ó h¹n chÕ viÖc lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. + Sö dông c¶ tuyÕn phè hay mét lµn ®­êng ®Ó ®ç xe. + Sö dông mét phÇn ®­êng ®Ó ®ç xe « t« hoÆc ®Ó xe ®¹p, xe m¸y. + Sö dông mét phÇn hÌ ®­êng ®Ó xe ®¹p, xe m¸y. + KÎ v¹ch ®Ó h­íng dÉn nh©n d©n ®Ó xe theo quy ®Þnh trªn c¸c tuyÕn ®­êng phè. 3. BiÖn ph¸p chèng lÇn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. 3.1. §iÒu tra n¾m t×nh h×nh vi ph¹m vÒ lßng ®­êng, vØa hÌ. 3.2. Tuyªn truyÒn, h­íng dÉn nh©n d©n chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. 3.3. BiÖn ph¸p gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc. 3.4. BiÖn ph¸p ph¸t ®éng quÇn chóng. 3.5. BiÖn ph¸p hµnh chÝnh. 3.6. Phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c tæ chø quÇn chóng, c¸c lùc l­îng nghiÖp vô ®Ó chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. 4. Mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cao. Song vÉn cßn mét sè tån t¹i thiÕu sãt nhÊt ®Þnh: - C«ng t¸c n¾m t×nh h×nh vÒ vi ph¹m lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ cña Thanh tra GTVT ch­a th­êng xuyªn, kÞp thêi vµ cã chÊt l­îng cao. - C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ®Ó chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ cßn bÞ ®éng, lóng tóng, ch­a thèng nhÊt, ®ång bé, th­êng xuyªn. - C«ng t¸c xö lý ®èi t­îng vi ph¹m lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ ch­a kiªn quyÕt, triÖt ®Ó. * Nguyªn nh©n cßn tån t¹i, thiÕu sãt - Nhãm nguyªn nh©n vÒ hÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p. - Nhãm nguyªn nh©n vÒ vai trß, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ cña c«ng d©n trong c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ cßn h¹n chÕ. - Nhãm nguyªn nh©n vÒ tæ chøc, c¬ chÕ phèi hîp vµ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®éng viªn. - Nhãm nguyªn nh©n vÒ quy ho¹ch, kü thuËt. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh cao b»ng 1. Dù b¸o t×nh h×nh lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trong n¨m tíi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng n­íc ®«ng d©n c­; lùc l­îng lao ®éng cao nh­ng tû lÖ vµ thêi gian lao ®éng cßn thÊp. Trong b¸o c¸o chÝnh trÞ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®¸nh gi¸ “Lùc l­îng lao ®éng t¨ng tù nhiªn mçi n¨m kho¶ng 1,2 triÖu ng­êi, trong khi tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ cßn ë møc 6,4% vµ tû lÖ thêi gian lao ®éng ®­îc sö dông ë n«ng th«n míi chØ ®¹t 73,8% so víi môc tiªu lµ 75%, ®©y ®ang lµ vÊn ®Ò gay g¾t, næi cém nhÊt hiÖn nay”(1) Theo b¸o c¸o sè 08 ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2004 cña Côc C13 Bé c«ng an, toµn quèc cã 16,7 triÖu hé, 80,6 triÖu nh©n khÈu. Trong ®ã 42 triÖu ng­êi lµ n÷, 54 triÖu ng­êi tõ 15 tuæi trë lªn. Tû lÖ t¨ng d©n sè lµ 2,1%, sè ng­êi ë ®é tuæi lao ®éng lµ 45,8%, triÖu ng­êi, sè lao ®éng thÊt nghiÖp chiÕm kho¶ng 10%, viÖc lµm vµ nhiÒu vÊn ®Ò x· héi ®ang ®Æt ra gay g¾t. ViÖt Nam lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn, nh­ng xÐt theo b×nh qu©n thu nhËp ®Çu ng­êi th× thuéc nhãm n­íc nghÌo cña thÕ giíi; nÒn kinh tÕ n­íc ta nh×n chung cßn ë møc thÊp, søc c¹nh tranh cßn kÐm hiÖu qu¶; xu h­íng bao cÊp vµ b¶o hé cßn nÆng nÒ; c«ng nghÖ cña n­íc ta cßn thÊp so víi khu vùc. ChÝnh nh÷ng ®iÒu ®ã, sÏ t¸c ®éng, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ®êi sèng x· héi vµ trËt tù ATGT, TT§T. NghÞ quyÕt sè 13/2002/NQ – CP ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ kiÒm chÕ gia t¨ng vµ tiÕn tíi h¹n chÕ tai n¹n vµ ïn t¾c giao th«ng, nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p vÒ trËt tù ATGT, TT§T ®Æc biÖt lµ t×nh h×nh lÊn chiÕm vØa hÌ, lßng ®­êng trªn ®Þa bµn tØnh; sÏ ®­îc quan t©m gi¶i quyÕt. Nh­ng víi c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ c¸c biÖn ph¸p nh­ hiÖn nay sè vô viÖc vµ ®èi t­îng vi ph¹m lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ cã gi¶m nh­ng gi¶m ch­a c¬ b¶n vµ phô thuéc vµo biÖn ph¸p m¹nh, t¨ng c­êng cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong ph¸t hiÖn, ®Êu tranh xö lý. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng giao th«ng mét sè khu vùc tiÕp tôc ®­îc n©ng cÊp theo quy ho¹ch còng sÏ t¸c ®éng lµm gi¶m tai n¹n vµ vi ph¹m giao th«ng. II. C¬ së cña viÖc x©y dùng c¸c ®Þnh h­íng lín chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn ®¶m b¶o trËt tù ATGT trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng. 1. §¸nh gi¸ c¬ së cña viÖc x©y dùng c¸c biÖn ph¸p chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. §¶m b¶o trËt tù ATGT, TT§T nãi chung vµ chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ nãi riªng lµ mét c«ng t¸c lín, n»m trong ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ ATGT. C¸c biÖn ph¸p tiÕn hµnh, c¸c ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p nh÷ng néi dung xung quanh vÊn ®Ò ®¶m b¶o trËt tù ATGT ph¶i ®ång bé g¾n liÒn víi ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ ATGT vµ thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch ®æi míi, tèc ®é ®« thÞ ho¸, vÊn ®Ò quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn cña tØnh ®­îc quan t©m nhiÒu h¬n. Theo ®¸nh gi¸, m¹ng l­íi giao th«ng ®­êng bé tØnh Cao B»ng cßn kÐm ph¸t triÓn so víi tiªu chuÈn cña mét tØnh, víi quy m« d©n sè t­¬ng ®­¬ng ®èi víi c¸c tØnh kh¸c, mËt ®é ®­êng phè thÊp, ph©n bè kh«ng ®Òu, Ýt theo quy ho¹ch, cÊu tróc hçn hîp vµ thiÕu sù liªn th«ng. Trong c¸c giê cao ®iÓm ë mét sè ®­êng phè chÝnh hÖ sè sö dông lßng ®­êng ®· v­ît qu¸ chØ sè tiªu chuÈn cho phÐp. §èi víi tØnh Cao B»ng, quü ®Êt dµnh cho x©y dùng hÖ thèng giao thèng qu¸ Ýt so víi c¸c tØnh thµnh vµ thµnh phè kh¸c. MÆt kh¸c do tèc ®é quy ho¹ch tØnh cßn yÕu kÐm, hÖ thèng giao th«ng ch­a phï hîp vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña sù ®æi míi. ChÝnh nh÷ng yÕu tè bÊt cËp cña c¬ së h¹ tÇng giao th«ng tØnh ®· t¸c ®éng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn t×nh tr¹ng trËt tù ATGT nãi chung vµ t×nh tr¹ng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ nãi riªng. 2. Mét sè ®Þnh h­íng lín nh»m chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn ®¶m b¶o trËt tù ATGT trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng. - §Þnh h­íng thø nhÊt: Chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn lµm gi¶m tai n¹n giao th«ng, ®¶m b¶o trËt tù ATGT, TT§T ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m trong kÕ ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn. - §Þnh h­íng thø hai: Chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ, ®¶m b¶o trËt tù ATGT ph¶i trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tiÔn, yªu cÇu ®æi míi, g¾n víi c¸c ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ yªu cÇu x©y dùng, ph¸t triÓn cña tØnh. - §Þnh h­íng thø ba: Qu¸ tr×nh chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn lµm gi¶m tai n¹n giao th«ng, ®¶m b¶o trËt tù ATGT,TT§T ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸c biÖn ph¸p ®ång bé nhÊt. Trªn c¬ së phèi hîp c¸c lùc l­îng, huy ®éng c¸c thµnh phÇn tham gia, cã sù ph©n c«ng, ph©n cÊp, d­íi sù qu¶n lý chÆt chÏ cña chÝnh quyÒn tØnh. - §Þnh h­íng thø t­: Ho¹t ®éng hèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn ®¶m b¶o trËt tù ATGT ph¶i trªn c¬ së t­ t­ëng chØ ®¹o lÊy x©y dùng lµ chÝnh, coi träng c«ng t¸c tæ chøc, tuyªn truyÒn vËn ®éng, phßng ngõa lµ c¬ b¶n víi tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, hµnh chÝnh, ph¸p luËt, gi¸o dôc nghiÖp vô, chñ ®éng ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc kÞp thêi c¸c nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn cña t×nh tr¹ng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn TØnh Cao B»ng. - §Þnh h­íng thø n¨m: N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn t¨ng c­êng ATGT ph¶i g¾n liÒn víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt vµ nh÷ng yÕu kÐm trong chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ trËt tù ATGT. - §Þnh h­íng thø s¸u: Ho¹t ®éng chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ Gãp phÇn ®¶m b¶o ATGT trªn ®Þa bµn tØnh ph¶i trªn c¬ së n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ, x· héi vµ trËt tù ATGT, g¾n liÒn víi ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ ®¶m b¶o trËt tù ATGT vµ cuéc vËn ®éng x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë céng ®ång d©n c­. III. c¸c gi¶i ph¸p chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ trªn ®Þa bµn tØnh cao b»ng 1. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ v¨n b¶n ph¸p quy, chÕ tµi xö ph¹t. 1.1. Bæ sung, hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ATGT, TT§T ®Ó t¹o hµnh lang ph¸p lý trong c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. Theo quan ®iÓm cña t«i, viÖc bæ xung, hoµn thiÖn theo hai h­íng: - Mét lµ: Nghiªn cøu, ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt míi ®Ó thay thÕ cho c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh ph¸p luËt ®· lçi thêi, kh«ng cßn phï hîp víi trong giai ®o¹n hiÖn nay. - Hai lµ: Bæ sung mét sè ®iÓm, hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ®Ó thi hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr­íc ®©y ®Õn nay kh«ng cßn phï hîp. 1.2. Bæ sung hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt trong tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn ®¶m b¶o trËt tù ATGT trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng. 1.3. Tham m­u, ®Ò xuÊt UBND tØnh x©y dùng vµ ban hµnh quy ®Þnh riªng vÒ chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ gãp phÇn ®¶m b¶o trËt tù ATGT trªn ®Þa bµn tØnh Cao B»ng. X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ. 1.4. Nghiªn cøu, ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn chi tiÕt; bæ xung ®iÒu chØnh thÈm quyÒn, møc xö ph¹t tiÒn ®èi víi mét sè hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh trong Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý trËt tù ATGT, trËt tù ®« thÞ. V¨n b¶n thø nhÊt: NghÞ ®Þnh 15/2003/N§ - CP ngµy 19/2/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ giao th«ng ®­êng bé. V¨n b¶n thø hai: NghÞ ®Þnh 126/2004/N§ - CP ngµy 26/5/2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng x©y dùng qu¶n lý c«ng tr×nh ®« thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ. 2. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ tuyªn truyÒn: 2.1. Gi¶i ph¸p vÒ tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n, c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ tham gia qu¶n lý trËt tù ATGT, chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ. 2.2. Néi dung yªu cÇu Ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn c¸c lùc l­îng chøc n¨ng ph¶i phèi kÕt hîp víi c¸c ngµnh tham m­u cho cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng c¸c néi dung, biÖn ph¸p nh»m t¹o ra sù chuyÓn biÕn c¬ b¶n vÒ nhËn thøc cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¬ quan, tæ chøc, c¸c tÇng líp nh©n d©n vÒ vai trß, tÇm quan träng cña c«ng t¸c chèng lÊn chiÕm lßng ®­êng, vØa hÌ ®Ó gãp phÇn ®¶m b¶o trËt tù ATGT, TT§T; Trong giai ®o¹n hiÖn nay, viÖc vËn dông linh ho¹t c¸c néi dung, biÖn ph¸p tuyªn truyÒn cÇn x©y dùng quy chÕ phèi kÕt hîp tuyªn truyÒn, vËn ®éng gi÷a c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸c tæ chøc quÇn chóng ë c¬ së. ViÖc tuyªn truyÒn, c¶m ho¸, gi¸o dôc kh«ng nªn chØ sö dông h×nh thøc tËp trung nh­ hiÖn nay mµ cÇn sö dông linh ho¹t c¸c tæ chøc, ®oµn c«ng t¸c, c¸n bé cã uy tÝn, kiªn tr× tuyªn truyÒn, vËn ®éng gi¸o dôc c¸ biÖt ®èi víi tõng c«ng d©n nhÊt lµ ®èi víi c¸c ®èi t­îng th­êng xuyªn vi ph¹m; ë c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm. 3. Nhãm gi¶i ph¸p cñng cè c¸c lùc l­îng chuyªn tr¸ch, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô c«ng t¸c phßng