Đề tài Chứng từ hải quan

Ngày nay, xu th quc t ha nỊn kinh t toàn cầu ngày càng diƠn ra mạnh m, ngày càng nhiỊu quc gia m cưa hi nhp vào nỊn kinh t th giới. Trong xu th đ ViƯt Nam đó và đang tng bước khẳng định vị th cđa mỡnh trờn trưng quc t qua viƯc đạt đưỵc những thành tu kinh t đỏng kĨ trong những năm gần đõy, gia nhp cỏc tỉ chc khu vc, quc t như ASIAN (7/1995), APEC (11/1997), và gần đõy đó tr thành thành viờn chớnh thc cđa WTO. Cng với xu hướng đ viƯc đầu tư vào lnh vc xut nhp khu đưỵc nhà nước ht sc chĩ trng theo đ cỏc doanh nghiƯp cịng nắm bắt và tạo ra mt đà tăng trưng mạnh m trong lnh vc này. Xut nhp khu là mt trong những lnh vc phỏt triĨn nht đi cng với xu th cđa kinh t, vỡ vy s phỏt triĨn những nghiƯp vơ đĨ phơc vơ n cịng là điỊu tt yu. Trước xu th đ em đó quyt định thc tp tại cụng ty TNHH DV-TM-SX ViƯt ỏ Chõu _ mt cụng ty hoạt đng trong lnh vc xut nhp khu. C thĨ thy trong mụi trưng cạnh tranh hi nhp với khu vc và th giới s giĩp cỏc doanh nghiƯp ViƯt Nam c cơ hi tip thu đưỵc những cụng nghƯ và k năng mới, nhưng kốm theo đ cịng là những thỏch thc khi bc l r năng lc và hiƯu quả hoạt đng cũn yu kộm cđa cỏc doanh nghiƯp trong nước.di và nõng cao kin thc. Khi mà s phỏt triĨn càng cao thỡ s đũi hi và nhu cầu vỊ nghiƯp vơ cịng phải tăng lờn. Là mt nhõn viờn hay là ngưi hoạt đng trờn lnh vc này, cần phải nắm bắt đưỵc xu th, nắm vững nghiƯp vơ luụn trau di và nõng cao kin thc. Bước đầu tiờn cđa mt quy trỡnh xut nhp khu luụn là khai bỏo Hải quan, đõy là mt trong những khõu rt quan trng và dƠ xảy ra những sai st. Do vy em đó chn đỊ tài “ NghiƯp vơ thụng quan điƯn tư hàng nhp khu tại cụng ty TNHH TM-DV-SX ViƯt ỏ Chõu” đĨ làm chuyờn đỊ bỏo cỏo đĨ trước ht mụ tả quy trỡnh thụng quan hải quan hàng ha nhp khu tại cụng ty, sau đ phõn tớch những cơ hi, thỏch thc, mỈt mạnh ln điƠm yu t đ đưa ra mt s biƯn phỏp giĩp cụng ty tng bước phỏt huy th mạnh, khắc phơc điĨm yu đĨ vươn lờn hũa nhp vào dũng phỏt triĨn cđa toàn ngành xut nhp khu

doc35 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 13/12/2012 | Lượt xem: 1669 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chứng từ hải quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan