Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đề tài “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, mã số KH 02-05 là 1 trong 10 đề tài thuộc Ch-ơng trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà n-ớc KX-02: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định h-ớng xã hội chủ nghĩa: con đ-ờng và b-ớc đi”. Với t-cách là một trong những nội dung chủ yếu của quá trình CNH, vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ CNH luôn đ-ợc các nhà nghiên cứu kinh tế quan tâm sâu sắc.Các công trình nghiên cứu vềKinh tế học phát triển, về những bài học kinh nghiệm CNH của các n-ớc "đi tr-ớc", các phân tích chính sách CNH khuyến nghị cho những n-ớc đang phát triển "đi sau" hiện nay., đều giành phần thích đáng cho việc trình bày về vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ CNH. Gần đây, sau khi cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế châu ábùng nổ, khá nhiều công trình nghiên cứu mới về mô hình CNH h-ớng về xuất khẩu kiểu Đông á đã xuất hiện, đặc biệt là xu h-ớng muốn đánh giá lại sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong những tình hình kinh tế quốc tế mới. Tuy nhiên, do bao quát ở phạm virộng lớn về mặt không gian và những nguyên lý chung mang tính lý thuyết phổ quát,nên nhiều vấn đề cụ thể và mang tính đặc thù của mỗi quốc gia, mỗi giai đoạn phát triển với những điều kiện trong n-ớc và quốc tế không giống nhau, đã không thể đ-ợc phân tích một cách đầy đủ. Những nhận xét, đánh giá vàkết luận rút ra nh-những khuyến nghị chính sách phần lớn mới chỉ mang ý nghĩa về ph-ơng pháp tiếp cận để giải quyết vấn đề. Vì thế, trong khi rất cần thiết phải mở rộng hơn nữa phạm vi tham khảo, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn, đặc biệt là từnhững kinh nghiệm bên ngoài để tìm ra những biện pháp chính sách chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo h-ớng CNH rút ngắn, nhanh và bền vững trong những điều kiện mới của tình hình quốc tế và trong n-ớc của những năm đầu thế kỷ XXI, đang đặt ra rất cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà còn có ý nghĩa thiết thực đốivới rất nhiều quốc gia đang phát triển hiện nay. ởtrong n-ớc, vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ CNH đã đ-ợc quan tâm từ rất lâu. Trong các Văn kiện của Đảng và Nhà n-ớc, nhất là ii Văn kiện các Đại hội và các Hội nghị chuyên đề của BCH Trung -ơng Đảng, quan điểm chung về CNH nói chung và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình CNH nói riêng đã đ-ợc đề cập đến ở các mức độ khác nhau. Phần lớn các công trình nghiên cứu về CNH, HĐH đều đã giành một phần nội dung trình bày về vấn đề chuyển dịch cơ cấungành. Cũng đã có một sốcông trình khảo cứu chuyên sâu về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tếtrong quá trình CNH. Trong những công trình này, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn chuyển dịch cơcấu ngành trong quá trình CNH đã đ-ợc phân tích.

pdf294 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 2306 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan