Đề tài Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong ĐHQG Hà Nội

Thế giới tiến vào thế kỷ XXI với thành tựu của công nghệ thông tin và xu thế toàn cầu hoá. Toàn cầu hoá là một quá trình không thể đảo ngược, nó tác động đến tất cả các lĩnh vực quản lý của các quốc gia trên thế giới, buộc tất cả các quốc gia phải cải cách để hội nhập và phát triển. Việt Nam đã có những nội dung và chương trình lớn để chuẩn bị cho hội nhập thành công. Trong đó có chương trình tổng thể cải cách nền hành chính quốc gia, được phê duyệt tại Quyết định số 136/2001/QĐ - TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Một trong bốn nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể nền hành chính quốc gia là cải cách nền tài chính công. Để thực hiện nội dung trên, Chính phủ đã ban hành, Quyết định 192/2001/QĐ - TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 về mở rộng thí điểm khoản biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định 10/2002/NĐ - CP ngày 16 tháng 1 năm 2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. Nghị định 10 của Chính phủ ra đời đã tạo nên những chuyển biến đáng kể trong quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp có thu công lập. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cơ chế tài chính mới các đơn vị sự nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công là một yêu cầu khách quan. Giáo dục đại học quốc tế đang thay đổi sâu sắc thông qua các cuộc cải cách, đổi mới giáo dục đại học ở nhiều nước, nhiều khu vực. Đổi mới GDĐH ở Việt Nam là yêu cầu cấp thiết để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và trình độ cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Kinh nghiệm cải cách giáo dục đại học của các nước có nền giáo dục đại học phát triển là Chính phủ tăng quyền tự chủ tài chính cho các trường đại học. Cải cách quản lý ở các trường đại học vừa tuân thủ các quy định của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công, vừa có những nội dung riêng vì các trường đại học có sứ mệnh đặc biệt đó là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản sinh ra kiến thức mới ứng dụng vào đời sống kinh tế xã hội. Phù hợp với xu thế phát triển chung của GDĐH, Đại học Quốc gia Hà Nội rất tích cực cải cách và đổi mới cơ chế quản lý. Tự chủ tài chính đã đem lại những chuyển biến rất lớn trong hoạt động quản lý của ĐHQGHN. Tuy nhiên, thực trạng cơ chế TCTC còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến mục tiêu của quá trình đổi mới.

doc82 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 1632 | Lượt tải: 36download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong ĐHQG Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan