Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ba Đình – Thanh Hóa

Nguồn vốn là cơ sở để ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức mọi hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng - ngân hàng, nguồn vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác, quyết định năng lực thanh toán, năng lực cạnh tranh và uy tín của NHTM trên thị trường; nguồn vốn là điều kiện tiên quyết quyết định sự tồn tại và phát triển của một NHTM. Trong những năm vừa qua, công tác huy động vốn ở NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hoá đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng ổn định: Nguồn vốn huy động không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu nguồn vốn thay đổi theo hướng ngày càng ổn định và hợp lý hơn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cấp tín dụng, hàng năm chi nhánh phải sử dụng từ nguồn vốn điều hoà của NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hóa với mức phí sử dụng cao hơn lãi suất huy động đã hạn chế đáng kể đến tính chủ động và hiệu quả kinh doanh. Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường ngày càng có nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) và phi tín dụng tham gia thị trường huy động vốn đó là các NHTM, Bưu điện, Kho bạc nhà nước, Công ty bảo hiểm. Do vậy, thu hút nguồn vốn huy động thường xuyên là vấn đề cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, các TCTD và phi tín dụng. Mục tiêu của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hoá là phải tạo ra được những bước đột phá mạnh mẽ trong công tác huy động vốn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn; tập trung ưu tiên vốn đầu tư vốn để phát triển nông nghiệp, nông thôn; không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng thêm tính chủ động và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời kỳ hội nhập

pdf55 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ba Đình – Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ ------ NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BA ĐÌNH – THANH HÓA NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Thanh Hóa, tháng 3 năm 2012 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BA ĐÌNH – THANH HÓA NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giáo viên hướng dẫn : Phạm Thị Mai Hương Sinh viên thực hiện : Nguyên Thị Tuyết Mai MSSV : 0854027220 Lớp : 49B2 - TCNH Thanh Hóa, tháng 3 năm 2012 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................. 7 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ........................................................................ 8 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 8 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 8 5. Kết cấu đề tài ............................................................................................. 8 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BA ĐÌNH – THANH HÓA ............ 9 1.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................... 9 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hóa ........ 9 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa......................................................................................... 11 1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý ......................................................... 12 1.2.1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hóa 12 1.2.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa......................................................................................... 15 1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh chung của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình – Thanh Hóa ........................................................................................ 16 1.3.1. Hoạt động huy động vốn..................................................................... 16 1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn ....................................................................... 20 1.3.3. Hoạt động khác ................................................................................... 24 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa.................................................................................................... 27 PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH BA ĐÌNH – THANH HÓA ............................................................................................. 29 2.1. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa ................................................................................................. 29 2.1.1. Thực trạng về hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa năm 2009 – 2011 ............................................................ 29 2.1.2. Các hình thức huy động vốn .............................................................. 35 2.1.3. Chi phí huy động vốn ......................................................................... 36 2.1.4. Cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn ........................................ 37 2.2. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa.................................................................................................... 38 2.2.1. Kết quả đạt được ................................................................................ 38 2.2.2. Hạn chế .............................................................................................. 39 2.2.3. Nguyên nhân ...................................................................................... 41 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 4 2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa ................................................................................... 42 2.3.1. Định hướng công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa......................................................................................... 42 2.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa ......................................................................... 43 2.4. Một số kiến nghị ................................................................................... 50 2.4.1. Kiến nghị với NHNN.......................................................................... 50 2.4.2. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam .............................................. 51 2.4.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hóa ..................................... 53 KẾT LUẬN ................................................................................................. 54 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 5 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2. NHNN : Ngân hàng nhà nước. 3. NHTM : Ngân hàng thương mại. 4. TCTD : Tổ chức tín dụng. 5. TCKT : Tổ chức kinh tế. 6. DNV&N : Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Nguồn vốn huy động của chi nhánh NHNo&PTNT Ba Đình năm 2009 – 2011 11 Bảng 1.2 Tình hình cho vay của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình năm 2009 - 2011 theo kỳ hạn 15 Bảng 1.3 Dư nợ của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình năm 2009 - 2011 phân theo khách hàng vay 17 Bảng 1.4 Nợ quá hạn của NHNo&PTNTChi nhánh Ba Đình năm 2009 – 2011 17 Bảng 1.5 Hoạt động dịch vụ của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình năm 2009 – 2011 19 Bảng 1.6 Kết quả hoạt động dịch vụ của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình năm 2009 – 2011 19 Bảng 1.7 Lợi nhuận sau thuế của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình năm 2009-2011 21 Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình qua 3 năm 2009 – 2011 24 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn theo thành phần kinh tế của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình qua 3 năm 2009 – 2011 26 Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền huy động của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình qua 3 năm 2009 – 2011 27 Bảng 2.4 Chi phí hoạt động tín dụng của Chi nhánh NHNo&PTNT Ba Đình năm 2009 – 2011 30 Bảng 2.5 Cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Ba Đình năm 2009 – 2011 31 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 7 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nguồn vốn là cơ sở để ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức mọi hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng - ngân hàng, nguồn vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác, quyết định năng lực thanh toán, năng lực cạnh tranh và uy tín của NHTM trên thị trường; nguồn vốn là điều kiện tiên quyết quyết định sự tồn tại và phát triển của một NHTM. Trong những năm vừa qua, công tác huy động vốn ở NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hoá đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng ổn định: Nguồn vốn huy động không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu nguồn vốn thay đổi theo hướng ngày càng ổn định và hợp lý hơn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cấp tín dụng, hàng năm chi nhánh phải sử dụng từ nguồn vốn điều hoà của NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hóa với mức phí sử dụng cao hơn lãi suất huy động đã hạn chế đáng kể đến tính chủ động và hiệu quả kinh doanh. Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường ngày càng có nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) và phi tín dụng tham gia thị trường huy động vốn đó là các NHTM, Bưu điện, Kho bạc nhà nước, Công ty bảo hiểm... Do vậy, thu hút nguồn vốn huy động thường xuyên là vấn đề cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, các TCTD và phi tín dụng... Mục tiêu của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hoá là phải tạo ra được những bước đột phá mạnh mẽ trong công tác huy động vốn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn; tập trung ưu tiên vốn đầu tư vốn để phát triển nông nghiệp, nông thôn; không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng thêm tính chủ động và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời kỳ hội nhập. Muốn đạt được mục tiêu này cần phải xây dựng được một hệ thống các giải pháp tạo động lực mạnh mẽ để kích thích, thu hút mọi khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp dân cư gửi vào NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hoá. Phải xây dựng cho được các chính sách cụ thể đối với khách hàng tiền gửi và các chính sách khuyến khích, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 8 động viên, khen thưởng kịp thời thỏa đáng, hợp lý tạo động lực mạnh mẽ trong nội bộ. Vì những lý do cần thiết trên đây, em lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình – Thanh Hóa ” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp với mục đích đưa ra một số ý kiến nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn để nguồn vốn huy động của ngân hàng ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá và phân tích hoạt động NHNo&PTNT Ba Đình – Thanh Hóa qua 3 năm 2009, 2010, 2011. - Đánh giá điểm mạnh điểm yếu cũng như cơ hội thách thức có thể ảnh hưởng đến hoạt động NHNo&PTNT Ba Đình – Thanh Hóa. - Xem xét tình hình huy động vốn của Ngân hàng và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động vốn - Đưa ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu nói trên. Mục đích của đề tài nhằm giải quyết những nhu cầu thực tiễn của ngân hàng, nên những vấn đề được nêu ra trong báo cáo dựa vào tình hình thực tế và nằm trong khả năng có thể thực hiện được của ngân hàng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hoá trong những năm từ 2009 – 2011 - Phạm vi nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình – Thanh Hóa từ năm 2009 – 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: thống kê, tổng hợp, phân tích, luận giải, so sánh, dự tính, dự báo, marketing... 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các từ viết từ viết tắt, tài liệu tham khảo, báo cáo được trình bày trong hai phần: Phần 1: Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Ba Đình – Thanh Hóa. Phần 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Ba Đình – Thanh Hóa. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 9 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BA ĐÌNH – THANH HÓA 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hóa Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - tên tiếng Anh là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, gọi tắt là Agribank. Đây là NHTM quốc doanh, giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như đối với các lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam. Agribank hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Được thành lập ngày 26/03/1988, với tên gọi là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, đến ngày 14/11/1990 được đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam và từ cuối năm 1996, được đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Với tên gọi mới, ngoài chức năng của một NHTM, Agribank được xác định thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển đối với khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung, dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy hải sản góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hoá (Agribank Thanh Hoá) là chi nhánh thành viên thuộc hệ thống NHNo& PTNT Việt Nam được thành lập theo quyết định số 31/NH-QĐ ngày 18 tháng 05 năm 1988 của Thống đốc NHNN Việt Nam, biên chế khi mới thành lập do NHNN bàn giao là 1.697 người, trình độ cán bộ chủ yếu là trung, sơ cấp. Mạng lưới hoạt động trải rộng khắp các huyện, thị trong tỉnh; cơ sở vật chất và phương tiện làm việc nghèo nàn, lạc hậu. Trong khi: nguồn vốn huy động chỉ vẻn vẹn có hơn 6 tỷ đồng chiếm 16%, tổng dư nợ chưa đầy 13 tỷ đồng chiếm 23,6% thị phần hoạt động của các TCTD trên địa bàn. Trong đó: 98,9% là dư nợ của các DNNN, HTX đang trong tình trạng tan rã, chờ giải thể, sáp nhập và sắp xếp lại do SXKD không có hiệu quả; dư nợ kinh tế hộ gia đình, cá nhân 145 triệu đồng, chiếm 1,1% tổng dư nợ. Trước những khó khăn thách thức tưởng chừng không thể đứng vững và tồn tại, toàn hệ thống NHNo& PTNT Việt Nam nói chung, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 10 NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã định hướng tập trung các hoạt động về thị trường nông nghiệp-nông thôn, xác định hộ nông dân mãi mãi là người bạn đồng hành của NHNo&PTNT Thanh Hoá. - Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Thanh Hoá chia ra làm 3 giai đoạn: + Giai đoạn 1988 – 1990 (Những ngày đầu thành lập): Với tên gọi là Ngân hàng phát triển nông nghiệp Thanh Hoá. + Giai đoạn 1991 – 1996: Ngân hàng phát triển nông nghiệp Thanh Hoá được đổi tên thành Ngân hàng nông nghiệp Thanh Hoá. Nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách để tiếp tục tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường. + Giai đoạn từ 1997 đến nay: Ngân hàng nông nghiệp Thanh Hoá được đổi tên thành Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hoá. Đây là giai đoạn tăng tốc tạo ra những bước đột phá trong hoạt động kinh doanh để phát triển bền vững trong xu thế cạnh tranh và hội nhập. Agribank Thanh Hoá được tổ chức và hoạt động theo mô hình của chi nhánh thành viên trực thuộc Agribank Việt Nam, doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và là một trong số các NHTM quốc doanh hàng đầu của Việt Nam, hoạt động theo Luật các TCTD chịu sự quản lý trực tiếp của NHNo&PTNT Việt Nam và sự quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền tệ - ngân hàng của chi nhánh NHNN Việt Nam trên địa bàn. - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá. - Tên viết tắt: Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hoá. - Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Viet Nam Bank of Agriculture and Rural Development – Thanh Hoa Branch. - Tên viết tắt tiếng Anh: Agribank Thanh Hoá. - Tên thương hiệu VBARD: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trụ sở chính đặt tại: số 12, Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Hoá là đại diện pháp nhân của NHNo&PTNT Việt Nam, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc NHNo&PTNT Việt Nam. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 11 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2000 tại số 109, Đinh Công Tráng – phường Ba Đình – thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa. Là một Chi nhánh cấp 3 được thành lập trên cơ sở Chi nhánh cấp 4 Số 5 và Số 6 sáp nhập nên có chức năng và nhiệm vụ đầy đủ hơn, quyền cấp tín dụng lớn hơn và chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế trên địa bàn. Cụ thể Chi nhánh có thể cấp tín dụng với những món vay tối đa là 7 tỷ, trong khi Chi nhánh Số 5 và Số 6 được cấp tối đa là 3 tỷ. Phường Ba Đình – nơi Chi nhánh đặt trụ sở là nơi đông dân cư, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh trong việc thu hút các nguồn vốn. Tuy nhiên bước vào nền kinh tế thị trường, các tổ chức tín dụng và các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố ngày càng mở rộng. Chi nhánh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hút khách hàng. Mặc dù vậy, Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực trong sự phát triển không ngừng của nền kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với sự quan tâm sát sao của NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hóa, nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh cũng như hoạt động tín dụng của Ngân hàng. NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình đã áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu như đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên trong toàn chi nhánh có thời gian học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác, trang bị thêm các phương tiện máy móc thiết bị hiện đại để thực hiện tốt việc hiện đại hóa hệ thống thanh toán Ngân hàng cũng như phục vụ công tác được tốt và hiệu quả hơn. NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình đã tập trung vốn đầu tư cho hộ kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) trên địa bàn thành phố. Với phương thức đi vay để cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình rất coi trọng công tác huy động vốn thông qua huy động tại chỗ và đi vay, trong đó đặc biệt chú ý đến huy động vốn trên địa bàn. Một mặt phát huy thế mạnh của mình là nằm ở vị trí thuận lợi trên địa bàn tỉnh so với các chi nhánh ngân hàng khác trong tỉnh, có đội ngũ cán bộ tương đối đồng đều về trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng, hăng say tận tình với công việc, mặt khác NHNo & PTNT Chi nhánh Ba Đình liên tục có những hình thức cho vay vốn đa dạng, thích hợp như cho vay nội tệ và ngoại tệ với Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Ba Đình SV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 49B2-TCNH 12 nhiều kỳ hạn khác nhau, lãi suất hấp dẫn, có các chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng tạo điều kiện cho các khách hàng vay và sử dụng vốn và phong cách phục vụ tận tình chu đáo, được khách hàng tín nhiệm do đó công tác cho vay liên tục tăng trưởng và ổn định. Ngoài việc nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của mình, trong chi nhánh luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, tổ chức công đoàn, thanh niên phát động các đợt thi đua khen thưởng, giao nhiệm vụ tới từng thành viên, thực thi chính sách khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ công nhân viên có thành tích trong công việc, đồng thời có những biện pháp uốn nắn kịp thời đối với những cán bộ công nhân viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó ban lãnh đạo Chi nhánh còn luôn quan tâm chăm lo tới đời sống của từng cán bộ công nhân viên như tổ chức các đợt tham quan, d
Luận văn liên quan