Đề tài Giải pháp phát triển trung tâm tài chính TP HCM trong giai đoạn hiện nay

TTTC “là 1 thành phố hay 1 khu vực của thành phố, tập trung mạng lưới họat ñộng của các ñịnh chế tài chính và thị trường tài chính trong việc cung cấp ña dạng các dịch vụ tài chính”

pdf20 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp phát triển trung tâm tài chính TP HCM trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/8/2008 MÔNHC :THTRƯNGTÀICHÍNH LP :CAOHCNGÂNHÀNGK16ðÊM2 GVHD :PGS.TS.NGUYNðĂNGDN 1 ð tài thuyt trình : Gii pháp phát trin trung tâm tài chính TP HCM trong giai ñon hin nay • Nhómthuyttrình:Nhóm4 • NgàyThuyttrình:09/01/2008 • Thànhviêncanhómthamgiathchin: +NguynðngTríDũng– Nhómtrưng +PhmLTrúcHà +ðoànHuyHoàng +NguynThànhPhúc +PhmHuPhương +PhmThThanhThúy +NguynNgcTuyn 2 • Ngưithuyttrình:NguynðngTríDũng 1 1/8/2008 Mclc: A. NHNGVNðCHUNGVTRUNGTÂMTÀICHÍNH(TTTC) A.I.KháinimTTTC A.II.PhânloiTTTC A.III.CácdchvvàchcnăngcaTTTC A.IV.Liích&chiphítimnăngcaTTTC A.V.CácñiukincnthitñpháttrinTTTC B. THCTRNGHOTðNGCATTTCTPHCM B.I.GiithiuvTPHCM&vthTTTCTPHCM B.II.ThctrnghotñngcaTTTCTPHCM B.III.ðánhgiáTTTCTPHCM C. GIIPHÁPPHÁTTRINTTTCTPHCMTRONGGIAIðONHINNAY C.I.Cácquanñim C.II.CácbưcpháttrinTTTCTPHCM 3 C.III.Cácñxut A.I.KHÁINIMTTTC TTTC “là 1 thành ph hay 1 khu vc ca thành ph, tp trung mng lưi hat ñng ca các ñnh ch tài chính và th trưng tài chính trong vic cung cp ña dng các dch v tài chính” 4 2 1/8/2008 A.II.PHÂNLOITTTC 5 A.III.CÁCDCHV&CHCNĂNG CATTTC * Cácdchv: +DchvNH +DchvTTCK +DchvBohim +Dchvktoán,kimtoánvàtưvntàichính * Chcnăng +Chcnăngchuchuyncácngunvn +Chcnăngcungcpcácsnphmtàichính 6 3 1/8/2008 A.IV.LIÍCH&CHIPHÍTIMNĂNG CATTTC *Liích: +Giátrmitoratăngnhanhthôngquacácgiaodchtàichính +Thúcñynnkinhtpháttrinnhanhtheohưnghinñiphùhpvixuthhinhp +Cnítchiphíñutưvtàisncñnh +Hìnhthànhngànhcôngnghipkhôngkhói,khônggâyônhimmôitrưng +Giatăngngunthuchonhànưctthuñánhtrêncáchatñnggiaodchtàichính +Cácñnhchtàichínhtrunggianhatñnghiuquhơntrongvicthchinvaitròñiutit vnvàcácdchvtàichínhthôngquascnhtranhvicácñnhchtàichínhnưcngòai *ChiPhí +Tínhdvdosnhycmvinhngbinñngtàichínhtrênthtrưngquct;chiphítht bicao. +Nucóstháochybtngcacáclunvn,tínhdvcaTTTCxutpháttlcñyca cácñnhchtàichínhvàcácrirotimnăngtácñngnghiêmtrngñivicáckhuvckhácca nnkinht +Tdohànhñngtheoýchícánhân,khôngcóñnhhưng,làmchothtrưngchchhưng +Dbtnthươngtcáchotñngñucơ 7 +DbtnthươngtnhngbinphápcanthiptrctipcachínhphvàothtrưngA A.V.CÁCðIUKINCNTHITð PHÁTTRINTTTC • ðalývkinht • Môitrưngkinhtvĩmô • Môitrưngkinhdoanhvimô • TínhhiuqucaThTrưngtàiChính 8 4 1/8/2008 A.V.CÁCðIUKINCNTHITð PHÁTTRINTTTC(t.t.) Cácñiukin Chtiêupháttrin 1)Môitrưngvĩmô +TăngtrưngvàGDPñungưicao +Mcññutưvàthươngmicao +Snñnhkinhtvĩmô 2)Môitrưngkinh +Chiphíkinhdoanhthp doanhvimô +Thtrưngniñacónhiutimnăngpháttrin +Hthnglutpháphoànchnh,kimsóatthamnhũng +Cơshtngpháttrincao +Cóñngunnhânlccótrìnhñcaoñcungcpcholĩnh vctàichính +Ngưidâncómcsngcao +Tdokinhtvàchínhtrnñnh 3)Tínhhiuquca +Chiphígiaodchthp thtrưngtàichính +Thtrưngñtñưccáctiêuchunquctvktoán,lut phápvàgiámsát 9 +ðadngvcáclaisnphmtàichính THCTRNG HOTðNGCA TTTCTPHCM 10 5 1/8/2008 B.I.GIITHIUVTPHCM&VTH TTTCTPHCM * GiithiuvHCM * VthTTTCTPHCM ðưckhngñnhquamcñpháttrincahthng tàichínhtrênñabàn,thhinqua: +Cácñnhchtàichính +ThtrưngtàichínhTPHCM +Quymôtàisntàichính 11 B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM 1)NgânhàngTM: QuymôhatñngcahthngNHTMluôndnñucnưcvtcñhuyñngvàdư nvaycũngnhưthphnhuyñng(dưnchimñn25%30%thphnhuyñngvà chovaycatòanhthng) * Huyñngvn : +Khôngngngtănglênquymô,ttrngvàscitincácsnphmhuyñngvn.T 19962005tngvnhuyñngliêntctăngt24.145tñng(1995)lên180.970tñng (2005). +Ápdngnhiuhìnhthchuyñngvinhngkỳhnlinhhot,mrngmnglưik cliênktvicáctchcphiNHñtăngdoanhshuyñng +T2003,cácNHTMrtchútrngpháttrincácdchvthanhtoánNHhinñiñ toñiukintăngngunvntingi. +T1996ñnnay,cácNHñãngàycàngchngtnănglưckinhdoanhtint. +NgunhuyñngtrungvàdàihncacácNHTMbtñuñưcnângcaot1998, ñnnaychimkhong20%trongtngngunvnhuyñng 12 6 1/8/2008 B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) * Cungcpcácdchvtàichính: +Cácdchvtruynthng: . Dch v cung cp tín dng: môi trưng cnh tranh ngày càng khc lit, các NH TM không ngng ñi mi nghip v tín dng theo hưng áp dng quy trình tín dng chun ñ nâng cao cht lưng tín dng, ñng thi ñưa ra các hình thc ñu tư ña dng (góp vn, ñu tư các giy t có giá) và các loi hình tín dng ngày càng phù hp nhu cu ñt ra trong cuc sng (tín dng tiêu dùng, tính dng kích cu,…)==> tăng cao mc tăng trưng tín dng (VD: bình quân gia ñon 20012005: khong 27%) T năm 2002, vi cơ ch lãi sut tha thun, các NH TM ñưc toàn quyn quyt ñnh quá trình t chc cho vay, t vic tư vn tip nhn h sơ vay, thm ñnh d án ñ ñưa ra quyt ñnh cho vay, t quyt ñnh lãi sut cho tng ñi tưng khách hàng ==> NH có ñiu kin m rng hat ñng tín dng hưng ñn tt c nhng ñi tưng khách hàng và nhng hat ñng kinh doanh mà pháp lut cho phép Nu quy mô cung ng vn vưt kh năng cho phép thì gii quyt bng cách cho vay hp vn; Phương thc cho vay ña dng hơn, ngoài cho vay thông thưng, cho vay d án, cho vay tr góp,…còn thc hin vic chic khu, thu chi,…ðc bit vn ñ TSðB không còn là 1 nguyên tc cng nhc như trưc ñây. NH có th cho vay không cn TSðB . Dch v thanh toán: Các dch v thanh toán ñin t phát trin mnh. Trong nhng năm qua, s lưng tài khon cá nhân tăng rt nhanh, ñn cui 2005, có 983.000 tài khon, tăng 8 ln so vi 2001==> thúc ñy mnh hot ñng thanh toán không dùng tin mt phát trin. 13 , Dch v ngai hi: Các NH & các ñnh ch tài chính kinh doanh ngoi hi không ngng ñy mnh và phát trin các hot ñng dch v ngai hi ñ ñáp ng nhu cu giao dch trên tài khan vãng lai và tài khan vn B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) +Cácdchvhinñi . Dch v th: H thng máy ATM & cng POS ngày càng m rng. ðn cui 2005, trên ña bàn, tng s lưng máy ATM lp ñt ñưc là 417 máy; máy POS trên 5300 máy. S lưng th phát hành tăng trưng cao ñt 539.028 th vào cui năm 2005. Các tin ích ca th ngày càng ña dng, tăng thêm li ích cho khách hàng: như rút tin mt, thanh toán phí bo him, tin ñin,ñin thai, tin nưc,… . Dch v NH ñin t: phát trin nhiu dch v NH ñin t: homebanking, internetbanking, mobilbanking, ebanking,… các NH cung cp cho khách hàng rt nhiu tin ích như thông tin giá c, lãi sut, t giá,14 giao dch chng khóan, nhà ñt,… 7 1/8/2008 B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) * HotñngNHvàthtrưngtint: + Th trưng ni t: th trưng ni t liên NH ñã hình thành và ch yu giao dch theo phương thc OTC và hin ñã tr thành kênh ñu tư ngn hn có hiu qu ñi vi các ñnh ch tài chính tha vn, ñi vi các ñnh ch tài chính có kh năng qun tr vn tt, ña dng hóa ñu tư ñ s dng vn an toàn và hiu qu. ðim ni bt ca th trưng ni t là các NH trên cơ s tính nhim, tin tưng ln nhau, mi th tc quan h vay vn din ra nhanh chóng, tin li thông qua ñin thai & qua mng. Bt ñu t năm 2005, 1 s NH ñã s dng trái phiu ñô th, trái phiu qu h tr ñu tư phát trin ñ làm tài sn ñm bo trong quan h vay15 vn trên th trưng to kh năng chu chuyn vn nhanh B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) + Th trưng ngai t: ñưc trin khai t 1/1994. Năm 1990, chi nhánh NH Nhà Nưc ñã t chc hot ñng ca trung tâm giao dch ngoi t vi vai trò cơ bn là ñiu hòa nhu cu vn ngoi t ca các NH TM, qua ñó xác lp t giá hi ñóai th trưng căn c ñ NH Nhà Nưc xác ñnh và công b t giá chính thc. Sau 1 thi gian cũng c, th trưng này ngày càng phát huy vai trò kt ni giao dch ngoi t gia các t chc tín dng. Hơn na, do nhng ñiu chnh thay ñi linh hot, phù hp vi tình hình thc tin v kinh doanh ngai t ñã to ñiu kin thun li ñ các NH TM phát trin hot ñng kinh doanh ngoi hi quy mô hot ñng kinh doanh ngoi hi trên ña bàn không ngng tăng lên. Tng s mua ngoi t năm 2005 tăng 45,56% so vi năm 2004 và tng doanh s bán ngoi t tăng 50,43% (so vi 2004). Thi gian qua, trong ñiu kin bin ñng giá c nhưng vi chính sách t giá hi ñoái hp lý, bin ñng trong n ñnh ñã ñm bo mc chênh lch gia lãi sut ñng ni t & ngoi t hp dn thu hút khách hàng gi tin ñng, ñm bo cân ñi ngun vn ni t và ngoi t trên ña bàn Công c lãi sut, vi vai trò là ñòn by kích thích các kênh huy ñng vn. T 1996, chính sách lãi sut ñã có nhng ci tin tích cc nhm tng bưc to th ch ñng hơn cho các t chc tín dng trong hat ñng kinh doanh tin t. Ngày 01/06/2002, chính thc áp dng cơ ch lãi sut tha thun, các t chc tín dng ñưc quyn quyt ñnh lãi sut trên cơ s cung cu v vn trên th trưng. NH Nhà Nưc vn công b lãi sut cơ bn làm cơ s tham16 kho cho các t chc tín dng 8 1/8/2008 B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) 2)CácñnhchphiNHtrênñabànHCM * Qu ñu tư phát trin ñô th TP HCM (HIFU ): thành lp theo quyt ñnh 644/TTg ngày 10/09/1996, chính thc hat ñng t 5/1997. HIFU hot ñng vi mc ñích huy ñng vn ngoài NS ñ ñu tư phát trin cơ s h tng kinh t xã hi và 1 s lĩnh vc công nghip then cht ca TP HCM. HIFU ñã phát trin ña dng hóa hình thc huy ñng vn nhm thu hút ti ña ngun vn kh dng trong xã hi ñ trin khai các hot ñng ñu tư, ñc bit là ñu tư h tng k thut. +Huyñngvn: . Nhn y thác qun lý vn NS: t ngày thành lp ñn nay, HIFU ñưc chính quyn TP y thác qun lý hơn 74,82 triu USD vn t NS và qu ñã thu hi ñưc hơn 50% phn vn này, s còn li ñang ñưc thu hi theo ñúng tin ñ. Hơn na, HIFU ñã ñưc tính nhim y thác qun lý thêm 1 s ngun vn như Qu gim thiu ô nhim ca TP HCM (1 triu USD); khon vn vay 43,3 triu USD ca ADB ñ ñu tư cho d án ci thin môi trưng ca TP HCM . Phát hành trái phiu ñô th: TP HCM là ña phương ñu tiên trong c nưc phát hành trái phiu ñô th, trong 20032005, ñưc s y nhim ca chính quyn HCM, HIFU ñã t chc phát hành thành công hơn 5.300 t ñng trái phiu ñô th +Phânphnvàsdngvn . Tài tr tín dng: thi gian qua, HIFU ch yu thc hin tài tr theo cơ ch hp vn vi các NH ñ cung cp vn cho các d án ñu tư trng ñim ca TP HCM. T 1997 ñn nay, HIFU ñã cho vay hơn 170 d án thuc nhiu chương trình khác nhau vi tng vn gii ngân hơn 3000 t ñng (trong ñó ca HIFU là hơn 1.850 t ñng) .CáchatñngñutưcaHIFU: .. ðu tư trc tip qua vic sáng lp & ñiu hành các công ty c phn hot ñng trong lĩnh vc h tng k thutxã hi và lĩnh vc tài chính 17 ..ðutưgiántipthôngquathtrưngchngkhóan B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) *Quñutưkhác: + Giai ñon trưc năm 2000 : các qu hot ñng trên ña bàn là các qu nưc ngoài. Nhìn chung hot ñng ca các qu trong thi gian này là không hiu qu. Cho ñn nay phn ln các qu ñu tư ñã ht thi gian hay ñã tm ngng hot ñng. Cácquñutưñinhình :VF(qudngñóng,thihnhat ñng10năm,quymô51triuUSD),VFF(qudngñóng,quy mô50triuUSD,thigianhotñnglà10năm),BMF&BVF (qudngñóng,quymô80triuUSD,thigianhotñng10 năm),LVF(vnhuyñng:55triuUSD) 18 9 1/8/2008 B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) + Giai ñon t năm 2000 ñn nay : th trưng chng khoán ra ñi s bin ñng ñáng k v cht lưng hot ñng ca các qu ñu tư và công ty qun lý qu. Các qu ñu tư thành lp sau năm 2000 ñã t ra thn trng hơn vi các mc tiêu rt rõ ràng như: hiu qu là quyt ñnh, không quan trng quy mô d án, công ty nh hay ln Cácquñinhình : . VEIL do Dargon Capital qun lý, tng vn ñu tư vào doanh nghip VN ñn nay ñã hơn 190 triu USD .MekongEnterpriseFunddocôngtyqunlýquMekongCapitalthànhlp .VOF do VinaCapital thành lp vào ngày 11/11/2003, 2004 VOF ñã công b khon ñu tư ñu tiên vào công ty kem Kinh ðô. Tháng 3/2006, VinaCapital khai trương qu ñu tư bt ñng sn VinaLand Fund (65 triu USD) . Năm 2004, Dragon Capital liên doanh vi Sacombank thành lp công ty qun lý qu VFM; VFM ñã tin hành thành công ñt phát hành chng ch qu cho qu ñu tư chng khoán VN (VF1). Tháng 11/2004, VF1 ñã ñưc phép niêm yt chng ch qu ti Trung Tâm giao dch Chng Khóan TP HCM. Hot ñng ca các qu ñu tư nưc ngòai hin nay trên th trưng chng khóan VN có th19 ñưc coi là yu t quan trng ñóng vai trò là cht xúc tác cho s phát trin ca th trưng B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) * Cáccôngtytàichínhvàchothuêtàichính: Tng s dư cho vay ca các công ty tài chính & cho thuê tài chính chim hơn 50% so vi c nưc. Các công ty tài chính ñưc cho vay dưi các hình thc: cho vay ngn hn, cho vay trung & dài hn, chict khu, tái chit khu,…cung cp dch v ngân qu & các hot ñng ñu tư khác Các công ty cho thuê tài chính tin hành ñy mnh các nghip v: cho thuê tài chính, mua và cho thuê li theo hình thc cho thuê tài chính, thc hin các dch v y thác, qun lý tài sn và bo lãnh liên quan ñn hot ñng cho thuê tài chính và 1 s dch v tài chính khác ðơnv:tñng 2004 2005 6/2006 Côngtycho Huy Cho Huy Cho Huy Cho ThuêTài ñng vay ðng vay ñng vay chính 775 3.302 975 4.484 1.029 4.923 Côngtytài 220 452 245 592 344 774 20 chính 10 1/8/2008 B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) 3)ThTrưngvnTPHCM : S hình thành và phát trin trung tâm chng khoán TP HCM phn ánh tính vưt tri ca trung tâm tài chính TP HCM. Có th nói, thi gian qua, trên ña bàn TP HCM th trưng vn vn ch yu phn ánh hot ñng tín dng qua NH (nu không k ñn lưng trái phiu mà chính ph phát hành trc tip), do ñó vi nhu cu phát trin càng cao ca nn kinh t nhu cu vn ngày càng tăng áp lc cho hot ñng ca NH. S ra ñi ca TT giao dch CK TP HCM (S Giao Dch CK) là 1 trong nhng gii pháp tích cc ñ gim bt gánh nng huy ñng vn cho h thng NHTM TrênthtrưngTPHCMñãxuthincáccôngchuyñngvntrungvàdàihncath trưng:tráiphiuchínhph,cphiu,tráiphiuNH toñiukinchonnkinhthuy ñngngunvnñutưdàihnphcvchoñutưmrngsnxutkinhdoanh,cho cácnhucyñutư,pháttrincanhànưc,khuynkhíchtitkim– ñutưcacông chúng,thôngquathunhp,litcvàgiácchngkhóan. 21 B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) 4)Thtrưngbohim: Khi ñng thc s t khi CP ban hành ngh ñnh 100/CP ngày 18/12/1993. Mt năm sau, các DN BH ngoài h thng Bo Vit ñã ln lưt ra ñi (BH Nhà Rng, Bo him Petrolimex, BH Du khí,…). Và vi h thng pháp lý như lut BH (có hiu lc t 1/4/2001) và các ngh ñnh 42/2001 và 43/2001 ca CP và 2 thông tư 71/2001 & 72/2001 ca B Tài Chính, cho ñn nay, trên ña bàn TP HCM có hơn 44 công ty, ñi lý, chi nhánh và văn phòng bo him trong nưc và nưc ngòai hot ñng trong lĩnh vc kinh doanh BH nhân th, BH Phi Nhân th, tái BH & môi gii BH. 22 11 1/8/2008 B.II.THCTRNGHOTðNGCA TTTCTPHCM(t.t.) 5)Th trưng phái sinh: ch mi bt ñu thc hin và tp dưc 56 năm tr li ñây. Mt s giao dch phái sinh tiêu biu ñưc NH Nhà Nưc cho phép trin khai trong thi gian qua: +2002,Eximbankñãtinhànhgiaodchthíñimquynlachn +Citibankthhinthíñimhoánñilsutgia2ñngtin + BIDV thc hin thí ñim giao dch quyn chn lãi sut ñi vi các khan vay hoc ñi vay trung và dài hn bng USD hoc Euro + NH HSBC thc hin giao dch hóan ñi lãi sut cng dn vi thi hn ti ña là 5 năm. Ngày 27/04/2006, theo công văn 3324/NHNNCSTT, NHNN cho phép HSBC chi nhánh TP HCM trin khai thc hin thí ñim vic cung cp sn phm ñu tư gn vi ri ro tín dng cho khách hàng. HSBC là ñơn v ñu tiên ñưc phép cung cp sn phm phái sinh này. Phát trin các giao dch phái sinh cung ng thêm các công c tài chính, ña dng sn phm dch v ca NH trên th trưng ngoi hi góp phn to rào cn bo v và nâng cao năng lc cnh tranh, hn ch thit hi cho các hat ñng kinh t ca các DN trên ña bàn như: xut nhp khu, kinh doanh NH,… 23 B.III.ðÁNHGIÁTTTCTPHCM. 1)Nhngthànhtu: +Hìnhthành1hthngcácñnhchtàichínhtrunggianvnhànhtheocơchthtrưng +Nănglckinhdoanhcacácñnhchtàichínhtrunggianngàycàngñưcnângcao + Tăng cưng hp tác kinh doanh nhm gia tăng kh năng kinh doanh và ña dng hóa các sn phm dch v tài chính + S ra ñi và phát trin ca th trưng CK TP HCM to ra cơ s h tng tài chính quan trng,khng ñnh ưu th ca TP HCM trong tin trình phát trin trung tâm tài chính 2)Nhnghnch: + Môi trưng kinh t vĩ mô chưa tht n ñnh: Ch s giá c hàng hóa tăng cao gây tâm lý lo s lm phát và ñng tin mt giá; nhng bin ñng ca th trưng ngoi hi, th trưng vàng tăng cao và din ra phc tp th trưng tài chính phát trin không n ñnh + Môi trưng pháp lý cân phi hoàn chnh hơn na cho phù hp trong bi cnh hi nhp quc t + Cu trúc và năng lc kinh doanh ca các ñnh ch tài chính trung gian trên ña bàn TP HCM còn chưa tht s mnh. 24 12 1/8/2008 GIIPHÁPPHÁTTRIN TRUNGTÂMTÀICHÍNH TPHCMTRONGGIAI ðONHINNAY 25 C.I.CÁCQUANðIM: * Phát trin TTTC TP HCM phi gn lin vi các ñc thù ca 1 nn kinh t ñang chuyn ñi * Phát trin TTTC TP HCM phi ñưc ñt trong chin lưc phát trin tng th khu vc tài chính ca Vit Nam * ð tr thành TTTC ca c nưc và vươn ra khu vc, h thng tài chính TP HCM cn phát trin ñng b + Phát trin h thng th trưng tài chính: Th trưng tin t, th trưng trái phiu, th trưng c phiu + Phát trin công ngh qun lý tài sn + Phát trin các dch v tài chính + Tăng cưng mng lưi toàn cu ca công ngh tài chính + Nâng cp h thng giám sát và pháp lý tài chính 26 13 1/8/2008 C.II.CÁCBƯCPHÁTTRINTTTC TPHCM Mcñpháttrin Thigian Cngc,xâydngcơshtngvàhthngtàichínhcaTP HCM,baogm1scôngnghtàichínhcótínhchinlưc 20062010 Tolp1trungtâmtàichínhchuyênmôncaovcôngngh qunlýtàisn 20112020 Pháttrinthànhtrungtâmtàichínhchyucakhuvc T2021trñi 27 C.II.CÁCBƯCPHÁTTRINTTTC TPHCM(t.t) * 20062010 cn chú trng phát trin: + Cu trúc quy mô & phm vi ca các hot ñng tài chính phi ñng b, ñ ln và không ngng m rng, gia tăng, bao quát và thu hút s tham gia ngày cang nhiu ca cá nhâ
Luận văn liên quan