Đề tài Giải pháp thu hút vốn đầu tư các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Ho?t d?ng d?u tu, tru?c h?t du?c hi?u l ho?t d?ng kinh t?t?ng h?p du?c ti?n hnh b?ng cch huy d?ng cc ngu?n v?n b?vo linh v?c khai thc, ch?bi?n s?n ph?m ho?c d?ch v?trong m?t th?i gian nh?t d?nh. S?v?n dĩ ph?i tham gia vo nhi?u chu k?kinh doanh c?a doanh nghi?p nh?m m?c dích thu h?i v?n, t?o ra l?i nhu?n d?i v?i nh d?u tuv mang l?i l?i ích kinh t?x h?i cho d?t nu?c. V?n b? vo cc ho?t d?ng d?u tu du?c g?i l v?n d?u tu. V?n l m?t y?u t?cob?n c?a qu trình CNH, HÐH. Nh?cĩ v?n m?i cĩ cc y?u t?cob?n v c?n thi?t khc d?CNH, HÐH c?a qu trình s?n xu?t nhu: my mĩc, thi?t b?, cơng ngh?, nguyn nhin v?t li?u d?s?d?ng, pht huy du?c ngu?n l?c lao d?ng d?i do c?a nu?c ta trong cơng cu?c d?y m?nh qu trình ny. Ð?cĩ ngu?n v?n dp ?ng yu c?u c?a n?n kinh t? dang trong qu trình d?y m?nh CNH, HÐH; chng ta khơng nh?ng c?n ph?i thu ht du?c ngu?n v?n d?u tul?n m cịn ph?i nng cao hi?u q?a s?d?ng ngu?n v?n dĩ. Thu ht v?n d?u tuvo KCN bao g?m thu ht d?u tunu?c ngồi v thu ht d?u tutrong nu?c. Trong dĩ d?u tutr?c ti?p nu?c ngồi l hình th?c d?u tu qu?c t?m ch? d?u tunu?c ngồi dĩng gĩp m?t s?v?n d?l?n vo linh v?c s?n xu?t ho?c d?ch v?cho php h?tr?c ti?p tham gia di?u hnh d?i tu?ng m h?t?b? v?n d?u tu. Cc ch? d?u tunu?c ngồi ph?i dĩng gĩp m?t s?v?n t?i thi?u ho?c t?i da tu?theo quy d?nh c?a Lu?t d?u tut?ng nu?c ti?p nh?n d?u tu. Quy?n di?u hnh doanh nghi?p tu?thu?c vo s?v?n gĩp c?a ch? d?u tutrong v?n php d?nh. N?u gĩp 100% v?n php d?nh thì nh d?u tutồn quy?n quy?t d?nh s?ho?t d?ng kinh doanh c?a doanh nghi?p. L?i nhu?n cc ch? d?u tuthu du?c ph?thu?c vo k?t q?a ho?t d?ng kinh doanh v t?l?gĩp v?n trong v?n php d?nh c?a doanh nghi?p.

pdf54 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1624 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp thu hút vốn đầu tư các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan