Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của nước ta đã và đang hội nhập vào nền kinh tế Thế giới, với các hoạt động diễn ra một cách sôi động, mau lẹ và đầy phức tạp. Để có thể đứng vững trên thị trường và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đó, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đều phải cố gắng tìm mọi cách dành lấy thị phần tiêu thụ của mình trên thị trường. Con đường chủ yếu và cần thiết dẫn đến sự thành đạt cho Doanh nghiệp là cùng với sự thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, Doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Chính vì điều này mà buộc Doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao, đổi mới, đặc biệt là ở khâu quản lý sao cho Doanh nghiệp có một cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt , thích ứng với những thay đổi của thị trường và đồng thời hiệu qủa sản xuất kinh doanh được nâng cao. Vì vậy, mà việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, trình độ quản lý, tay nghề thợ làm việc… là những công việc quan trọng đem hiệu quả hoạt động kinh doanh cao. Qua đợt thực tập ở Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong, em đã nhận thấy được cơ cấu tổ chức, quy trình sử dụng các nghiệp vụ kế toán, cách luân chuyển chứng từ kế toán để lập ra được Báo cáo tài chính cho Công ty, giúp những nhà quản lý, cán bộ, ban lãnh đạo, các nhà đầu tư, những người quan tâm đến lĩnh vực kinh tế có thể nắm rõ tình hình của Công ty. Nhìn chung, Doanh nghiệp đã vận dụng hệ thống tài khoản kế toán một cách chính xác, linh hoạt và biến được những con số thống kê thành những con số biết nói. Nhằm đáp ứng được điều kiện để hệ thống kế toán là công cụ đắc lực cho bộ máy quản lý và tuân thủ đúng pháp luật kế toán hiện hành. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong” làm khoá luận tốt nghiệp. Nội dung gồm 3 chương: Chương I: Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong.

doc116 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/01/2013 | Lượt xem: 1866 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG --------------------------------- ISO 9001-2008 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Sinh viên : Ngô Thị Nguyên Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2009   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Sinh viên : Ngô Thị Nguyên Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Ngô Thị Nguyên Mã số: 090870 Lớp : QT 902K Ngành: Kế toán kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong. Nhiệm vụ đề tài 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp. ( Về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ ). ....................................................................................................................... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... Cán bộ hướng dẫn đề tài tốt nghiệp Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên: …………………………………………………………………… Học hàm, học vị: ……………………………………………………………. Cơ quan công tác: ………………………………………………………….... Nội dung hướng dẫn: ………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên: …………………………………………………………………… Học hàm, học vị: ……………………………………………………………. Cơ quan công tác: ………………………………………………………….... Nội dung hướng dẫn: ………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. Đề tài tốt nghiệp được giao ngày………tháng……...năm 2009 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày…….tháng………năm 2009 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải phòng, ngày….tháng…..năm 2009 Hiệu trưởng GS.TS.NSƯT Trần Hữu Nghị Phần nhận xét tóm tắt của cán bộ hướng dẫn 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………… 2. Đánh giá chất lượng của khoá luận ( so với nội dung yêu cầu đã đề ra Trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu… ): ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn ( ghi cả bằng số và bằng chữ ): ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày…..tháng…..năm 2009 Cán bộ hướng dẫn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: Ngày sinh: .../.../....... Lớp: Ngành: Khoá Thực tập tại: Từ ngày: .../.../200... đến ngày .../..../200... Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật: Về những công việc được giao: Kết quả đạt được: ..............., ngày ...... tháng ...... năm 200... Xác nhận của cơ sở thực tập Cán bộ hướng dẫn thực tập Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong. MỤC LỤC Lời mở đầu ………………………………………………………….1 Chương I: Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp. 1.1, Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương………………..3 1.1.1, Những quan điểm cơ bản về tiền lương…………………………………..3 1.1.1.1, Khái niệm và nội dung cơ bản về tiền lương…………………………3 1.1.1.2, Vai trò và ý nghĩa của tiền lương……………………………………..5 1.1.1.3, Nguyên tắc trả lương………………………………………………….6 1.1.2, Các hình thức trả lương áp dụng tại Doanh Nghiệp……………………...7 1.1.2.1, Trả lương theo thời gian lao động…………………………………….8 1.1.2.1.1, Trả lương theo thời gian giản đơn…………………………………..8 1.1.2.1.2, Trả lương theo thời gian có thưởng………………………………..10 1.1.2.2, Hình thức trả lương theo sản phẩm………………………………….10 1.1.2.2.1, Hình thức trả lương sản phẩm trực tiếp cho cá nhân……………....11 1.1.2.2.2, Hình thức trả lương sản phẩm tập thể……………………………..12 1.1.2.2.3, Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp……………………………….13 1.1.3, Trả lương khoán…………………………………………………………13 1.1.4, Quỹ tiền lương…………………………………………………………...15 1.1.5, Các khoản trích theo lương……………………………………………...15 1.1.5.1, Quỹ bảo hiểm xã hội………………………………………………....16 1.1.5.2, Quỹ bảo hiểm y tế……………………………………………………16 1.1.5.3, Quỹ kinh phí công đoàn……………………………………………..17 1.1.6, Phụ cấp lương và tiền thưởng……………………………………………17 1.1.6.1, Phụ cấp lương………………………………………………………...17 1.1.6.2, Tiền thưởng…………………………………………………………..18 1.2, Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương………………..19 1.2.1, Nguyên tắc, yêu cầu và thủ tục hạch toán kế toán……………………...19 1.2.1.1, Thủ tục chứng từ kế toán……………………………………………..19 1.2.1.2, Nguyên tắc yêu cầu hạch toán kế toán……………………………….19 1.2.1.3, Hạch toán lao động, tính lương, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương……………………………………………………………………...20 1.2.2, Tổ chức chứng từ tài khoản…………………………………………....22 1.2.2.1, Chứng từ kế toán sử dụng……………………………………………22 1.2.2.2, Tài khoản kế toán sử dụng…………………………………………...23 1.2.2.3, Hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu……………………………………24 1.2.2.4, Sơ đồ hạch toán……………………………………………………...26 1.2.3, Các hình thức ghi sổ kế toán…………………………………………..27 1.2.3.1, Hình thức Nhật ký - Sổ cái…………………………………………..27 1.2.3.2, Hình thức chứng từ ghi sổ…………………………………………...28 1.2.3.3, Hình thức Nhật ký - Chứng từ……………………………………….28 1.2.3.4, Hình thức kế toán máy……………………………………………….28 1.2.3.5, Hình thức Nhật ký chung…………………………………………….28 1.2.4, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong điều kiện kế toán máy……………………………………………………………………………..29 1.2.5, Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp……………………………………………………..30 Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà - Jurong. 2.1, Tổng quan về công ty cổ phần xây dưng Sông Đà – Jurong………………32 2.1.1,Quá trình hình thành và phát triển của công ty…………………………32 2.1.2, Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty…………………………….33 2.1.3, Cơ câú tổ chức bộ máy của công ty…………………………………….33 2.1.4, Khái quát về công tác kế toán tại Công ty……………………………...35 2.1.4.1, Hình thức kế toán và bộ máy kế toán Công ty……………………….35 2.1.4.2, Đặc điểm kế toán tại công ty và sơ đồ luân chuyển chứng từ………..36 2.1.5, Thuận lợi, khó khăn và thành tích đạt được……………………………39 2.1.5.1,Thuận lợi ……………………………………………………………..39 2.1.5.2, Khó khăn……………………………………………………………..40 2.1.5.3, Thành tích đạt được…………………………………………………..40 2.2, Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty……..40 2.2.1, Phương pháp quản lý lao động và tiền lương tại công ty………………40 2.2.2, Các hình thức và cách tính lương tại Công ty………………………….41 2.2.3, Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương…………...49 2.2.4, Tình hình trích nộp và chi trả các khoản trợ cấp BHXH, BHYT và KPCĐ tại Công ty……………………………………………………………...62 2.2.4.1, Đối với BHXH và BHYT……………………………………………62 2.2.4.2, Đối với KPCĐ………………………………………………………..70 2.3, Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty…...70 2.3.1, Tổ chức chứng từ hạch toán lao động tiền lương………………………70 2.3.1.1, Các chứng từ được sử dụng trong hạch toán…………………………70 2.3.1.2, Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương……70 2.3.2, Tài khoản kế toán sử dụng.……………………………………………..72 2.3.2.1, Kế toán tổng hợp tiền lương………………………………………….72 2.3.2.2, Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương………………………...80 2.3.3, Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………...85 Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong 3.1, Một số nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty……………………86 3.2, Nhận xét về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty………………………………………………………………..88 3.2.1, Ưu điểm………………………………………………………………...88 3.2.2, Nhược điểm…………………………………………………………….91 3.3, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty…………………………………………………….92 3.4, Hiệu quả của việc thực hiện kiến nghị hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương………………………………………………………….96 3.5, Điều kiện thực hiện giải pháp……………………………………………...98 Kết luận……………………………………………………………100 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của nước ta đã và đang hội nhập vào nền kinh tế Thế giới, với các hoạt động diễn ra một cách sôi động, mau lẹ và đầy phức tạp. Để có thể đứng vững trên thị trường và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đó, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đều phải cố gắng tìm mọi cách dành lấy thị phần tiêu thụ của mình trên thị trường. Con đường chủ yếu và cần thiết dẫn đến sự thành đạt cho Doanh nghiệp là cùng với sự thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, Doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Chính vì điều này mà buộc Doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao, đổi mới, đặc biệt là ở khâu quản lý sao cho Doanh nghiệp có một cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt , thích ứng với những thay đổi của thị trường và đồng thời hiệu qủa sản xuất kinh doanh được nâng cao. Vì vậy, mà việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, trình độ quản lý, tay nghề thợ làm việc… là những công việc quan trọng đem hiệu quả hoạt động kinh doanh cao. Qua đợt thực tập ở Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong, em đã nhận thấy được cơ cấu tổ chức, quy trình sử dụng các nghiệp vụ kế toán, cách luân chuyển chứng từ kế toán để lập ra được Báo cáo tài chính cho Công ty, giúp những nhà quản lý, cán bộ, ban lãnh đạo, các nhà đầu tư, những người quan tâm đến lĩnh vực kinh tế có thể nắm rõ tình hình của Công ty. Nhìn chung, Doanh nghiệp đã vận dụng hệ thống tài khoản kế toán một cách chính xác, linh hoạt và biến được những con số thống kê thành những con số biết nói. Nhằm đáp ứng được điều kiện để hệ thống kế toán là công cụ đắc lực cho bộ máy quản lý và tuân thủ đúng pháp luật kế toán hiện hành. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong” làm khoá luận tốt nghiệp. Nội dung gồm 3 chương: Chương I: Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong. Hải Phòng, tháng 6 năm 2009 Sinh viên Ngô Thị Nguyên Chương I: Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp. 1.1, Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.1, Những quan điểm cơ bản về tiền lương 1.1.1.1, Khái niệm và nội dung cơ bản về tiền lương * Khái niệm: - Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người, nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người. Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời khỏi lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, là yếu tố cơ bản nhất quyết định trong quá trình sản xuất. Để cho quá trình tái sản xuất xã hội nói chung và quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng được diễn ra thường xuyên, liên tục thì một vấn đề thiết yếu là tái sản xuất và sức lao động. Vì vậy, khi họ tham gia lao động sản xuất ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghịêp phải trả thù lao lao động cho họ. Trong nền kinh tế hàng hoá, thù lao lao động được biểu hiện bằng thước đo giá trị được gọi là tiền lương. Như vậy, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp. - Tiền lương là tiền trả sức lao động, tức là giá cả sức lao động mà người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận với nhau theo các nguyên tắc cung cầu, giá cả thị trường và pháp luật Nhà nước. - Tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm do lao động tạo ra. Tuỳ theo cơ chế quản lý mà tiền lương có thể xác định là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm hay được xác định là một bộ phận của thu nhập - kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền lương được phân loại thành: - Tiền lương chính: là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế bao gồm: tiền lương cấp bậc, tiền thưởng và các khoản phụ cấp. - Tiền lương phụ: là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian không làm việc được chế độ quy định như lương nghỉ phép, hội họp, học tập, lễ tết. Cách phân loại này giúp cho việc tính toán, phân bổ chi phí tiền lương được chính xác, cung cấp thông tin cho việc phân tích tiền lương. * Một số nội dung cơ bản về tiền lương: - Trường hợp công nhân làm thêm giờ theo điều 61 - Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung năm 2006 của Bộ lao động thương binh xã hội: + Nếu người lao động làm thêm giờ hưởng lương sản phẩm căn cứ vào số lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm hoàn thành và đánh giá quy định để tính lương thời gian làm thêm giờ. + Nếu người lao động làm vào ngày lễ tết như 10/3(Âm lịch), 30/4,… thì tiền lương phải trả làm thêm giờ bằng 300% lương cấp bậc. + Nếu người lao động làm thêm vào ngày nghỉ chủ nhật thì tiền lương tính bằng 200% lương cấp bậc. + Nếu người lao động làm thêm giờ hưởng lương thời gian thì tiền lương phải trả thời gian làm thêm giờ bằng 100% lương cấp bậc. - Trường hợp công nhân làm việc ca 3 (22h – 6h), được hưởng khoản phụ cấp làm đêm (nếu làm đêm thường xuyên, mức hưởng lương tối thiểu 35% tiền lương cấp bậc. - Trường hợp điều động công nhân từ công việc này sang công việc khác hoặc giao trái nghề thì tiền lương được tính như sau: + Công nhân làm việc không có tính ổn định, có cấp bậc cao hơn cấp bậc được giao, hưởng lương sản phẩm và khoản chênh lệch một bậc lương so với cấp bậc kỹ thuật công việc được giao. + Công nhân làm việc có tính chất ổn định, giao việc gì hưởng lương việc ấy. - Trường hợp công nhân sản xuất ra sản phẩm hỏng do nguyên nhân khách quan thì được trả lương theo thời gian hoặc sản phẩm. Trường hợp làm ra sản phẩm hỏng quá tỷ lệ quy định do chủ quan của người lao động thì không được trả lương, phải bồi thường thiệt hại gây ra. Trường hợp làm ra sản phẩm hỏng có chất lượng thứ phẩm thì sản phẩm có phẩm cấp nào được trả lương theo đơn giá phẩm cấp đó. - Trường hợp doanh nghiệp ngừng sản xuất, bố trí công nhân làm việc khác và tính trả lương theo công việc được giao. Nếu doanh nghiệp không bố trí được công việc thì công nhân nghỉ hưởng lương tối thiểu bằng 70% tiền lương cấp bậc hoặc theo khả năng chi trả của doanh nghiệp. Nếu bố trí công việc mà người lao động không làm thì doanh nghiệp không chi trả lương. - Ngoài tiền lương, công nhân có thành tích trong sản xuất, trong công tác còn được hưởng khoản tiền thưởng. Việc tính toán tiền thưởng căn cứ vào sự đóng góp của người lao động và chế độ khen thưởng của doanh nghiệp. - Tiền thưởng có tính chất thường xuyên như: thưởng sáng kiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, tăng năng suất lao động phải căn cứ vào hiệu quả kinh tế cụ thể để xác định, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 1.1.1.2, Vai trò và ý nghĩa của tiền lương * Vai trò: - Tiền lương khuyến khích vật chất đối với người lao động. Mục tiêu cơ bản của người lao động khi tham gia thị trường lao động là tiền lương. Họ muốn tăng tiền lương để thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của bản thân. Tiền lương có vai trò như một đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng lao động. - Tiền lương có vai trò trong quản lý lao động: Doanh nghiệp trả lương cho ngưòi lao động không chỉ để bù đắp sức lao động mà họ đã hao phí mà còn để kiểm tra giám sát người lao động làm việc theo ý đồ của mình đảm bảo hiệu quả công việc. Trong nền kinh tế thị trường, bất cứ doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến lợi nhuận và mong muốn có lợi nhuận càng cao. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh gắn chặt với việc trả lương cho người lao động làm thuê. Để đạt được mục tiêu đó, doanh nghiệp phải quản lý người lao động tốt để tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí nhân công. - Tiền lương đảm bảo vai trò điều phối lao động: Tiền lương đóng vao trò quyết định trong việc ổn định và phát triển kinh tế. Vì vậy, với mức tiền lương thoả đáng người lao động tự nhận công việc được giao dù ở bất cứ đâu, làm gì. Khi tiền lương được trả một cách hợp lý sẽ thu hút người lao động, sắp xếp điều phối các nghành, vùng, khâu trong quá trình sản xuất một cách hợp lý có hiệu quả. * Ý nghĩa của tiền lương: - Đối với người lao động: Tiền lương là một phần cơ bản nhất trong thu nhập của người lao động giúp cho họ và gia đình trang trải các chi tiêu, sinh hoạt, dịch vụ cần thiết. Trong nhiều trường hợp tiền lương kiếm được còn ảnh hưởng đến địa vị của người lao động trong gia đình, trong tương quan với đồng nghiệp cũng như giá trị tương đối của họ đối với tổ chức và xã hội. Khả năng kiếm được trông cao hơn sẽ thúc đẩy ra sức học tập để nâng cao giá trị của họ, từ đó đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp mà họ làm việc. - Đối với doanh nghiệp: Tiền lương là một trong những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, cấu thành nên giá thành sản phẩm. Do đó, thông qua các chính sách tương lai có thể đánh giá được hiệu quả kinh tế của việc sử dụng lao động. - Đối với xã hội: + Đứng ở khía cạnh kinh tế vi mô: Tiền lương cao giúp người lao động có sức mua cao hơn và từ đó làm tăng sự thịnh vượng của một cộng đồng xã hội, nhưng khi sức mua tăng giá cả cũng tăng và làm giảm mức sống của những người có thu nhập thấp, không theo kịp mức tăng của giá cả.
Luận văn liên quan