Đề tài Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ Taxi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa

Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển sâu rộng, việc các doanh nghiệp (DN) muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh không phải là điều dễ dàng, vì vậy DN cần có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Có thể nói thị trường là nơi diễn ra sự cạnh tranh công bằng nhất, là nơi diễn ra sự ganh đua cọ sát giữa các thành viên tham gia để giành phần lợi cho mình. Để tồn tại và phát triển các DN phải thật sự cố gắng và nỗ lực, tập trung vào hai mục tiêu chính: tăng lợi nhuận và tăng thị phần. DN nào nắm bắt đầy đủ và kịp thời các thông tin thì càng có khả năng tạo thời cơ, phát huy thế chủ động và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho DN đạt được mục tiêu là công cụ kế toán, nó gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin cho các quyết định kinh tế. Sự đổi mới cơ cấu quản lý kinh tế, công tác hạch toán của DN đóng một phần rất quan trọng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng quản lý kinh tế tài chính của nhà nước và DN. Để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, các DN phải tổ chức tốt ở tất cả phần hành, trong đó phần hành doanh thu và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò khá quan trọng, nếu phần hành này được tổ chức tốt sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng xã hội, đồng thời cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho việc kiểm soát và đưa ra các quyết định phù hợp để phục vụ cho sự phát triển của DN. Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa là một trong những đơn vị lớn thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Mai Linh, là DN tạo được thương hiệu và uy tín trong ngành cung cấp DV nói chung và ngành vận tải nói riêng. Trong thời gian thực tập tại công ty cũng như việc tiếp xúc thực tế công việc kế toán tôi nhận thấy vấn đề về doanh thu thật sự rất quan trọng . Chính vì vậy, tôi đã quyết định chọn đề tài “Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ Taxi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa” làm đề tài nghiên cứu riêng cho mình

pdf89 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ Taxi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp KH Khách hàng CBCNV Cán bộ công nhân viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn DV Dịch vụ CCDV Cung cấp dịch vụ DT Doanh thu CP Chi phí LN Lợi nhuận BH Bán hàng SXKD Sản xuất kinh doanh GTGT Giá trị gia tăng CPBH Chi phí bán hàng CPQL Chi phí quản lý CPTC Chi phí tài chính KQKD Kết quả kinh doanh TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ MỤC LỤC TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ................................................. 9 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................ 1 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu.................................................................. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................... 2 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu............................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................ 2 4.1. Thu thập số liệu....................................................................................... 2 4.2. Xử lý số liệu ............................................................................................ 3 5. Kết cấu của khóa luận .................................................................................... 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................ 4 CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KQKD .................................................................................................................... 4 1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến dịch vụ, doanh thu và xác định KQKD ................................................................................................................ 4 1.1.1. Khái niệm dịch vụ ................................................................................ 4 1.1.2. Doanh thu (DT) .................................................................................... 5 1.1.3. Chi phí bán hàng (CPBH) .................................................................... 6 1.1.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQL) ................................................ 6 1.1.5. Chi phí tài chính ................................................................................... 6 1.1.6. Doanh thu hoạt động tài chính ............................................................. 6 1.1.7. Chi phí khác ......................................................................................... 6 1.1.8. Thu nhập khác ...................................................................................... 6 1.1.9. Kết quả kinh doanh (KQKD) ............................................................... 6 1.2. Nhiệm vụ công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD......................... 7 1.3. Ý nghĩa công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD............................ 7 1.4. Đặc điểm kế toán áp dụng trong công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD của doanh nghiệp ................................................................................... 8 1.4.1. Hệ thống chứng từ sử dụng .................................................................. 8 1.4.2. Đặc điểm hình thức sổ kế toán ............................................................. 8 1.4.3. Phương pháp tính giá trị thực tế xuất kho ............................................ 9 1.4.4. Phương thức bán hàng.......................................................................... 9 1.5. Nội dung kế toán DT bán hàng & cung cấp dịch vụ và xác định KQKD. 10 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 1.5.1. Kế toán DT bán hàng & cung cấp dịch vụ ......................................... 10 1.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .............................................. 12 1.5.2.1. Kế toán chiết khấu thương mại ................................................... 12 1.5.2.2. Kế toán giảm giá hàng bán.......................................................... 13 1.5.2.3. Kế toán hàng bán bị trả lại .......................................................... 14 1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán................................................................... 14 1.5.4. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ........................... 15 1.5.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh................................................. 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ TAXI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAI LINH THANH HÓA................................................................. 18 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty ................................................................ 18 2.1.1. Vài nét về Tổng Công ty Mai Linh .................................................... 18 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty........................................ 20 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ công ty......................................................... 22 2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty ................................... 22 2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty .................................. 23 2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý ................................................ 24 2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận...................................... 25 2.1.6.1. Chức năng và nhiệm vụ của mỗi kế toán .................................... 29 2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty......................... 34 2.1.6. Tình hình sử dụng các nguồn lực của Công ty .................................. 38 2.1.6.1. Tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn ..................................... 38 2.1.6.2. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực ............................................. 41 2.6.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty................................ 42 2.2. Thực tế công tác kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ Taxi và xác định KQKD tại Công ty ........................................................................................... 44 2.2.1. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ Taxi .......................................... 44 2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .............................................. 57 2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán................................................................... 57 2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ............... 60 2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh................................................. 63 2.3. Đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD tại Công ty ......... 67 2.3.1. Ưu điểm.............................................................................................. 67 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 2.3.2. Nhược điểm........................................................................................ 68 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY......................................................................................................................... 70 3.1. Định hướng............................................................................................... 70 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh........................................................... 71 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................ 77 3.1. Kết luận ..................................................................................................... 77 3.2. Kiến nghị ................................................................................................... 78 3.2.1. Đối với Hiệp Hội Taxi Việt Nam ....................................................... 78 3.2.2. Đối với Tổng Công ty Cổ Phần Mai Linh.......................................... 78 3.2.3. Đối với Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa ................................... 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................... 80 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Trình từ hạch toán DT bán hàng và cung cấp dịch vụ .................... 12 Sơ đồ 1.2: Trình tự hạch toán chiết khấu thương mại ...................................... 13 Sơ đồ 1.3: Trình tự hạch toán giảm giá hàng bán ............................................. 13 Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch toán hàng bán bị trả lại ............................................. 14 Sơ đồ 1.5: Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp KKTX) .. 15 Sơ đồ 1.6: Trình tự hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (theo phương pháp KKTX)............................................................. 16 Sơ đồ 1.7: Trình tự hạch toán kế toán xác định KQKD (theo phương pháp KKTX) ............................................................................................ 17 Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức hệ thống Mai Linh trên toàn quốc ....................... 19 Sơ đồ 2.2: Quy trình kinh doanh dịch vụ Taxi Mai Linh.................................. 23 Sơ đồ 2.3: Bộ máy quản lý tổ chức của Công ty Mai Linh Thanh Hóa ........... 24 Sơ đồ 2.4: Bộ máy tổ chức kế toán của Công ty Mai Linh Thanh Hóa ........... 29 Sơ đồ 2.5: Trình tự hạch toán trên phần mềm A.F.S.2.0 .................................. 36 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình Tài sản và Nguồn vốn của Công ty qua 3 năm (2009 – 2011) ..................................................................................... 39 Bảng 2.2: Tình hình nhân sự tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa qua 3 năm (2009 -2011) ............................................................................ 41 Bảng 2.3: Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2009 - 2011) ........................................................................... 43 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Tên đề tài: Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ Taxi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa 1. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giải quyết những vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh (KQKD). Thứ hai, mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD dịch vụ Taxi Mai Linh Thanh Hóa. Thứ ba, tìm ra những ưu, nhược điểm để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. 2. Phương pháp nghiên cứu a. Thu thập số liệu: b. Xử lý số liệu: 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD dịch vụ Taxi tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD dịch vụ Taxi tại công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa trong tháng 01 năm 2012. Do thời gian thực tập có hạn nên đề tài chỉ nghiên cứu kế toán dịch vụ Taxi. 4. Tài liệu tham khảo 1. Tài liệu trên internet, trang google.com.vn 2. Một số khóa luận từ thư viện trường đại học Kinh tế- Đại học Huế 3. Một số báo cáo hoạt động tài chính của Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa. 4. Chuẩn mực kế toán Việt Nam: 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện – NXB Tài chính – Hà Nội, 5. Điều lệ, quy chế, tài liệu kế toán năm 2009, 2010, 2011 của Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 6. Kế toán chi phí, giá thành và kết quả kinh doanh dịch vụ (vận tải – bưu điện – du lịch) – NXB Thống kê - Hà Nội, 1998. PGS. PTS. Ngô Thế Chi. 7. Kế toán thương mại dịch vụ – NXB Tài chính – 1996. 8. Sơ đồ hướng dẫn kế toán doanh nghiệp Việt Nam – NXB Tài chính – Hà Nội, 2003. TS. Lê Thị Hòa. 9. Tạp chí kế toán số 01/2004. 10. 26 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính doanh nghiệp – NXB Lao động xã hội, 2006. PGS.TS. Võ Văn Nhị 5. Kết quả đạt được Đề tài đã khái quát được những lý luận cơ bản về doanh thu và xác định KQKD Thông qua các thông tin, số liệu thứ cấp, đề tài đã phân tích doanh thu và xác định KQKD của Công ty. Và dựa trên thực tế tình hình hiện tại của Công ty tôi đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng hiệu quả hoạt động kinh doanh, giúp Công ty ngày càng hoàn thiện vai trò và khẳng định được vị trí của mình trên địa bàn tỉnh nhà. Do kiến thức còn hạn chế, thời gian nghiên cứu, thu thập tài liệu có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình hoàn thành bài khóa luận. Kính mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô, các cô chú trong ban lãnh đạo Công ty cùng các bạn đọc. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 1PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển sâu rộng, việc các doanh nghiệp (DN) muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh không phải là điều dễ dàng, vì vậy DN cần có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Có thể nói thị trường là nơi diễn ra sự cạnh tranh công bằng nhất, là nơi diễn ra sự ganh đua cọ sát giữa các thành viên tham gia để giành phần lợi cho mình. Để tồn tại và phát triển các DN phải thật sự cố gắng và nỗ lực, tập trung vào hai mục tiêu chính: tăng lợi nhuận và tăng thị phần. DN nào nắm bắt đầy đủ và kịp thời các thông tin thì càng có khả năng tạo thời cơ, phát huy thế chủ động và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho DN đạt được mục tiêu là công cụ kế toán, nó gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin cho các quyết định kinh tế. Sự đổi mới cơ cấu quản lý kinh tế, công tác hạch toán của DN đóng một phần rất quan trọng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng quản lý kinh tế tài chính của nhà nước và DN. Để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, các DN phải tổ chức tốt ở tất cả phần hành, trong đó phần hành doanh thu và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò khá quan trọng, nếu phần hành này được tổ chức tốt sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng xã hội, đồng thời cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho việc kiểm soát và đưa ra các quyết định phù hợp để phục vụ cho sự phát triển của DN. Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa là một trong những đơn vị lớn thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Mai Linh, là DN tạo được thương hiệu và uy tín trong ngành cung cấp DV nói chung và ngành vận tải nói riêng. Trong thời gian thực tập tại công ty cũng như việc tiếp xúc thực tế công việc kế toán tôi nhận thấy vấn đề về doanh thu thật sự rất quan trọng . Chính vì vậy, tôi đã quyết định chọn đề tài “Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ Taxi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa” làm đề tài nghiên cứu riêng cho mình. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 22. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giải quyết những vấn đề sau:  Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh (KQKD).  Thứ hai, mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD dịch vụ Taxi Mai Linh Thanh Hóa.  Thứ ba, tìm ra những ưu, nhược điểm để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD dịch vụ Taxi tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD dịch vụ Taxi tại công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa trong tháng 01 năm 2012. Do thời gian thực tập có hạn nên đề tài chỉ nghiên cứu kế toán dịch vụ Taxi. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Thu thập số liệu Đề tài chủ yếu thu thập các số liệu thứ cấp có liên quan trong 3 năm gần đây tại Công ty và sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp quan sát và phỏng vấn: là việc quan sát những hoạt động thực tế kết hợp phỏng vấn trực tiếp những người quản lý, bộ phận có liên quan để thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài. - Phương pháp thống kê, so sánh: là việc vận dụng phương pháp phân tổ để tổng hợp số liệu điều tra, vận dụng các chỉ tiêu tuyệt đối, tương đối để đánh giá mức độ biến động của các hiện tượng kinh tế, tổng hợp những thông tin, dữ liệu thu thập được rồi so sánh nhằm đối chiếu các chỉ tiêu, phân tích các mối quan hệ kinh tế. Phương pháp này nhằm chọn lọc và tập hợp những thông tin thực sự cần thiết cho đề tài. - Phương pháp đối ứng tài khoản: là phương pháp thông tin và kiểm tra quá trình vận động của mỗi loại tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 3- Phương pháp chứng từ: là phương pháp thông tin và kiểm tra về trạng thái và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán cụ thể nhằm phục vụ kịp thời cho lãnh đạo nghiệp vụ và làm căn cứ phân loại, ghi sổ và tổng hợp kế toán. 4.2. Xử lý số liệu Do giới hạn về thời gian và không gian nên đề tài chỉ dừng việc thống kê mô tả lại thực trạng công tác kế toán doanh thu CCDV Taxi và xác định KQKD tại công ty. 5. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và phụ lục, nội dung của khóa luận bao gồm các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ Taxi và xác định kết quả kinh doanh. Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 4PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KQKD 1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến dịch vụ, doanh thu và xác định KQKD 1.1.1. Khái niệm dịch vụ Ngày nay, dịch vụ (DV) đã trở thành một ngành kinh tế chiếm vị trí trọng yếu trong từng nền kinh tế quốc dân và là yếu tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Ở các nước phát triển tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm khoảng 70%- 75%, ở Việt Nam tỷ lệ này đạt khoảng 35% - 45%. Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã chỉ rõ mục tiêu quan trọng của ngành kinh doanh DV: “Các hoạt động dịch vụ tính theo giá trị gia tăng đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân 7- 8%/ năm và chiếm tỷ trọng 41- 42% GDP” [13,216].Từ đó, ta có thể thấy dịch vụ đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước. Chính vì dịch vụ có vai trò quan trọng như vậy, nên việc nghiên cứu và tìm hiểu về dịch vụ là rất cần thiết, đặc biệt là trong kế toán doanh nghiệp. Theo Donald M.Davidoff, nhà nghiên cứu về dịch vụ nổi tiếng của Mỹ cho rằng: “Dịch vụ là cái gì đó như những giá trị (không phải là những hàng hóa vật chất) mà một người hay một tổ chức cung cấp cho những người hay những tổ chức khác thông qua trao đổi để lấy một cái gì đó” [19, 228]. Theo Philip Kotler : “Dịch vụ được coi như là một hoạt động của chủ thể này cung cấp cho chủ thể bên kia, chúng có tính vô hình và không làm thay đổi quyền sở hữu. Dịch vụ có thể được tiến hành nhưng không nhất thiết phải gắn liền với sản phẩm vật chất” [18, 552]. Một khái niệm về dịch vụ được sử dụng rất rộng rãi là khái niệm của ISO 9004:1991 “Dịch vụ là kết quả mang lại nhờ các hoạt động tương tác giữa nhà cung cấp (NCC) và KH, cũng như nhờ các hoạt động của người cung cấp để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng” [9,15]. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 5Từ những định nghĩa trên ta có thể hiểu: “Dịch vụ vận tải là những thứ có giá trị (không phải là sản phẩm vật chất) mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, từ khi khách hàng yêu cầu sử dụng đến khi ngưng sử dụng dịch vụ và Công ty sẽ thu