Đề tài Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH bánh kẹo thủ đô trên thị trường

Ngày nay cạnh tranh luôn là vấn đề được coi nóng bỏng của toàn cầu vì nó thường xuyên xảy ra, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới từng nền kinh tế của từng quốc gia, từng ngành từng doanh nghiệp Trong mỗi ngành tính chất cạnh tranh cũng khác nhau. Ngành sản xuất kinh doanh bánh kẹo với những đặc điểm riêng của mình có tính cạnh tranh rất mạnh nhưng nó lại không bộc lộ một cách rõ rệt sự suy vong của một số hãng này hay sự thịnhh vượng của các hãng khác. Nắm bắt được thực tế này Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô đã đưa ra nhiều giải pháp nâng cao vị thê cạnh tranh của mình trên thị trường. Song để thích ứng được với môi trường cạnh tranh chung khốc liệt môi trường pháp lý luôn thay đổi và nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra của công ty đòi hỏi công ty phải soạn thảo cho mình một kế hoạch Marketing tốt. Chính vì những yêu cầu bức thiết đó nên em đã chọn đề tài: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô trên thị trường” sẽ đề cập đến tất cả những nội dung nêu trên. Báo cáo thực tập được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Bánh kẹo Thủ Đô. Chương II: Hoạt động Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Bánh kẹo Thủ Đô. Chương III: Những đề xuất nhằm nâng cao hoạt động Marketing tại Công ty TNHH bánh kẹo Thủ Đô

doc47 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1563 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH bánh kẹo thủ đô trên thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay cạnh tranh luôn là vấn đề được coi nóng bỏng của toàn cầu vì nó thường xuyên xảy ra, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới từng nền kinh tế của từng quốc gia, từng ngành từng doanh nghiệp… Trong mỗi ngành tính chất cạnh tranh cũng khác nhau. Ngành sản xuất kinh doanh bánh kẹo với những đặc điểm riêng của mình có tính cạnh tranh rất mạnh nhưng nó lại không bộc lộ một cách rõ rệt sự suy vong của một số hãng này hay sự thịnhh vượng của các hãng khác. Nắm bắt được thực tế này Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô đã đưa ra nhiều giải pháp nâng cao vị thê cạnh tranh của mình trên thị trường. Song để thích ứng được với môi trường cạnh tranh chung khốc liệt môi trường pháp lý luôn thay đổi và nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra của công ty đòi hỏi công ty phải soạn thảo cho mình một kế hoạch Marketing tốt. Chính vì những yêu cầu bức thiết đó nên em đã chọn đề tài: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô trên thị trường” sẽ đề cập đến tất cả những nội dung nêu trên. Báo cáo thực tập được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Bánh kẹo Thủ Đô. Chương II: Hoạt động Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Bánh kẹo Thủ Đô. Chương III: Những đề xuất nhằm nâng cao hoạt động Marketing tại Công ty TNHH bánh kẹo Thủ Đô Do thời gian và sự hiểu biết còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khoỉ những sai sót, do đó mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo để em có thể đạt được kết quả tốt hơn trong học tập Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vũ Hoàng Việt đã hướng dẫn em hoàn thành bài viết này. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THỦ ĐÔ 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty TNHH b¸nh kÑo Thñ §« lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh b¸nh kÑo c¸c lo¹i vµ chÕ biÕn thùc phÈm. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Thudo Company Tªn viÕt t¾t: Thñ §« Trô së chÝnh: Sè 230 Mai DÞch – Hµ Néi ( Giai ®o¹n tõ 1990 – 2000 C«ng ty TNHH B¸nh kÑo Thñ §« trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp chØ lµ mét x­ëng s¶n xuÊt cã tªn lµ X­ëng miÕn Mai DÞch víi 9 lao ®éng do Tæng gi¸m ®èc c«ng ty n«ng thæ s¶n miÒn B¾c ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ngµy 25/12/1990. §ã lµ thêi ®iÓm n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vµ ®Êu tranh gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc. S¶n phÈm lóc ®ã chØ lµ miÕn ®Ëu xanh phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n. Sau 10 n¨m ho¹t ®éng ®Õn th¸ng 6 n¨m 2000 thùc hiÖn chØ thÞ cña Bé l­¬ng thùc vµ thùc phÈm, Tõ ®©y b¾t ®Çu mét thêi kú nhµ m¸y cã ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt râ rµng cïng mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lªn tíi 250 ng­êi. Lóc nµy nhiÖm vô cña nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt thªm c¸c lo¹i kÑo, m¹ch nha, giÊy tinh bét ®Ó phï hîp víi nhiÖm vô míi. Trong thêi gian nµy, víi ®éi ngò c¸n bé ngµy cµng lín m¹nh, C«ng ty TNHH B¸nh kÑo Thñ §« ®· lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch Nhµ n­íc giao, nhµ m¸y ®· kh«ng ngõng ®Çu t­, c¶i tiÕn kü thuËt, tõng b­íc më réng s¶n xuÊt cïng c¶ n­íc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. N¨m 2001 lÇn ®Çu tiªn nhµ m¸y xuÊt khÈu ®­îc 18 tÊn kÑo sang Liªn X« cò, M«ng Cæ, Céng hoµ d©n chñ §øc, Ph¸p, Italia. ( Giai ®o¹n tõ 2001 ®Õn nay N¨m 2001, C«ng ty TNHH B¸nh kÑo Thñ §« ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú míi. Trong thêi kú nµy, nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo vµ giÊy tinh bét tiªu thô trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng §«ng ¢u. N¨m 2003 C«ng ty TNHH B¸nh kÑo Thñ §« chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm: kÑo c¸c lo¹i, b¸nh bÝch qui, b¸nh kem xèp tiªu thô ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty TNHH B¸nh kÑo Thñ §« tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, ®æi míi trong kinh doanh ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. C«ng ty b¸nh kÑo Thñ §« g¾n s¶n xuÊt víi tiªu thô hµng ho¸. S¶n phÈm cña c«ng ty cã chÊt l­îng cao, ®a d¹ng vÓ chñng lo¹i, gi¸ c¶ phï hîp víi nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch hµng. Tr¶i qua h¬n 19 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, ®Õn nay qui m« vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ lµ kh¸ nhÊt trong ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh b¸nh kÑo ë ViÖt Nam. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng. C«ng ty ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ chñ lùc cña m×nh trong ngµnh còng nh­ trong nÒn kinh tÕ. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty ( Chøc n¨ng C«ng ty TNHH b¸nh kÑo Thñ §« cã chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt kinh doanh b¸nh kÑo c¸c lo¹i vµ chÕ biÕn thùc phÈm nh»m môc tiªu lîi nhuËn. C¸c s¶n phÈm chÝnh mµ c«ng ty s¶n xuÊt ®ã lµ: c¸c lo¹i kÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo caramen, b¸nh bÝch qui, b¸nh kem xèp, b¸nh cracker, bét dinh d­ìng trÎ em vµ mét sè s¶n phÈm kh¸c. ( NhiÖm vô - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã cã kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu (xuÊt khÈu s¶n phÈm vµ nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ c¸c chÊt phô gia) ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng b¸nh kÑo cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ më réng sang thÞ tr­êng quèc tÕ - T¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè ®¬n vÞ kh¸c cña ngµnh vµ c¸c d¬n vÞ liªn doanh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ s¶n l­îng s¶n phÈm ngµnh c«ng nghiÖp b¸nh kÑo. - ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt vÒ kinh doanh kÓ c¶ kinh doanh néi ®Þa vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ph¸p luËt vÒ lao ®éng…. Thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi c¬ quan cÊp trªn vµ Nhµ n­íc. ( QuyÒn h¹n C«ng ty b¸nh kÑo Thñ §« cã mét sè quyÒn chñ yÕu sau: - §­îc phÐp ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc kü thuËt, ®­îc ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu víi ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng cïng cã lîi. - §­îc phÐp ký kÕt hîp ®ång kinh doanh, hîp t¸c ®Çu t­ s¶n xuÊt. - §­îc vay vèn b»ng tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ t¹i c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ®­îc huy ®éng vèn tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc nh»m phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - §­îc ®Æt chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong vµ ngoµi n­íc theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ n­íc së t¹i. C«ng ty ®­îc thu thËp c¸c th«ng tin vÒ kinh tÕ vµ thÞ tr­êng. - §­îc tham gia héi chî, triÓn l·m tr­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm ë trong vµ ngoµi n­íc. - Më cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Chñ ®éng ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng hay thu hÑp c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty vµ ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp phÐp. - Tæ chøc nghiªn cøu øng dông khoa häc kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ phï hîp víi qui ho¹ch, kÕ ho¹ch, qui chÕ vµ h­íng dÉn cña c«ng ty vµ Nhµ n­íc. 3. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Tr¶i qua mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi ®Õn nay C«ng ty b¸nh kÑo Thñ §« cã mét qui m« t­¬ng ®èi lín bao gåm: Víi chñ tr­¬ng t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, gi¶m chi phÝ gi¸n tiÕp c«ng ty TNHH b¸nh kÑo Thñ §« cã bé m¸y t­¬ng ®èi gän nhÑ ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng S¬ ®å 1: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy, ®øng ®Çu c«ng ty lµ tæng gi¸m ®èc do cÊp trªn bæ nhiÖm sau khi ®· tham kh¶o ý kiÕn cña §¶ng bé vµ phiÕu tÝn nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn (CBCNV) toµn c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc qn¶n trÞ c«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh, ®iÒu hµnh c«ng ty ho¹t ®éng theo ®óng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc vµ nghÞ quyÕt cña §¹i héi CBCNV, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn toµn quyÒn cña c«ng ty trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. PTG§ tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vèn cña c«ng ty,®¶m b¶o huy ®éng vèn cÇn thiÕt khi ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc ®Òu ®Æn… PTG§ kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n trÞ nguyªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n nhÞp nhµng ®Òu ®Æn. Cßn vÒ c¸c phßng ban chøc n¨ng th×: - Phßng tµi vô kÕ to¸n cã chøc n¨ng huy ®éng vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh gi¸ thµnh, lç l·i, thanh to¸n tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn - Phßng kinh doanh: cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh; ®iÒu ®é s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch; cung øng vËt t­ s¶n xuÊt, c©n ®èi kÕ ho¹ch thu mua ký hîp ®éng thu mua vËt t­ thiÕt bÞ; ký hîp ®ång vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm; tæ chøc ho¹t ®éng marketing tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô, th¨m dß thÞ tr­êng qu¶ng c¸o; lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nh÷ng n¨m sau. - Phßng kü thuËt: cã chøc n¨ng nghiªn cøu kü thuËt c¬ ®iÖn c«ng nghÖ; nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi; theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ; ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. - Phßng KCS cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt vµ kiÓm tra chÊt l­îng thµnh phÈm - V¨n phßng cã chøc n¨ng tÝnh l­¬ng th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn; tuyÓn dông lao ®éng; phô tr¸ch vÊn ®Ò b¶o hiÓm, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghÖ; phôc vô tiÕp kh¸ch. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c bé phËn kh¸c nh­ nhµ ¨n, y tÕ, b¶o vÖ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh­ phôc vô b÷a ¨n cho c«ng nh©n, kiÓm tra theo dâi t×nh h×nh søc khoÎ cña c«ng nh©n viªn vµ b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty. 4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Bánh kẹo Thủ Đô. BÊt cø mét ho¹t ®éng ®Çu t­, mua s¾m hay ph©n phèi nµo cïng ®Òu ph¶i xÐt, tÝnh to¸n trªn tiÒm lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, N¨ng lùc tµi chÝnh thÓ hiÖn ë vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn lµ mét yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ, cã nhiÒu c«ng ty ph¶i ngõng ho¹t ®éng v× thiÕu vèn, nh­ng C«ng ty TNHH b¸nh kÑo Thñ §« vÉn ®øng v÷ng, ph¸t triÓn ®iÒu ®ã thÓ hiÖn n¨ng lùc vÒ vèn cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi lín, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña c«ng ty. B¶ng 1: B¶ng c¬ cÊu vèn cña c«ng ty Vèn 2006 2007 2008  Møc (tû VN§) Tû träng (%) Møc (tû VN§) Tû träng (%) Møc (tû VN§) Tû träng (%)  Theo c¬ cÊu     Vèn cè ®Þnh 70,400 63,57 75,825 62,07 81,025 60,39  Vèn l­u ®éng 40,350 36,43 46,343 37,93 53,135 39,61  Theo nguån     Vèn vay 37,200 33,59 46,565 38,12 53,013 39,51  Vèn chñ së h÷u 73,550 66,41 75,512 61,88 81,147 60,48  Tæng 110,750 100 122,168 100 134,160 100  (Nguån Phßng tæ chøc C«ng ty b¸nh kÑo Thñ §«) Qua b¶ng trªn ta thÊy, tæng vèn cña c«ng ty t¨ng dÇn qua c¸c n¨m: n¨m 2006 tæng vèn lµ 110,750, n¨m 2007 t¨ng lªn 122,168 tû VN§ ®Õn n¨m 2008 lµ 134,168 tû VN§, ®iÒu nµy cho thÊy qui m« cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Tuy nhiªn, vèn cña c«ng ty phÇn lín lµ vèn cè ®Þnh, tû lÖ vèn l­u ®éng cßn thÊp so víi tû lÖ vèn cè ®Þnh g©y ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng ty. MÆt kh¸c tû lÖ vèn vay ngµy cµng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ mét khã kh¨n cho c«ng ty v× hµng n¨m c«ng ty ph¶i tr¶ l·i vay lín dÇn v× thÕ mµ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. CHƯƠNG II. HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THỦ ĐÔ. I. HIỆN TRẠNG MARKETING 1. Phân tích cung cầu trên thị trường bánh kẹo Bánh kẹo là loại sản phẩm có thời hạn bảo quản hạn chế và rất dễ hỏng ở nhiệt độ và độ ẩm cao. Đây cũng là loại sản phẩm được sử dụng một cách linh hoạt cho nhiều mục đích của người tiêu dùng như để ăn, để đem biếu tặng người thân bạn bè… Trước đây trong thời kỳ kinh tế còn kém phát triển bánh kẹo gần như là một thứ hàng, cao cấp. Nó chỉ được dùng trong những dịp hết sức đặc biệt như lễ Tết, cưới hỏi, tiệc tùng với số lượng và chất lượng hết sức hạn chế. Bước sang giai đoạn phá triển mới của nền kinh tế, bánh kẹo đã trở thành một loịa sản phẩm tiêu dùng quen thuộc với mọi người mọi nhà . Bánh kẹo được bán quanh năm với số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao bao gói cũng được cỉa tiến cho phù hợp với những nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Có thể kể ra đây một số loại nhu cầu đối với snả phẩm bánh kẹo trên thị trường tương ứng với từng nhóm khách hàng. Nhu cầu ăn : những người có nhu cầu này sử dụng sản phẩm bánh ngọt, các loại bánh dùng để ăn nhẹ, ăn sáng…. Trên thị trường này khách hàng chủ yếu là trẻ em, thanh niên,nữ công chức trẻ và thông thường đây là những người có thu thập cao. Nhu cầu giải trí: đối tượng khách hàng chủ yếu là tầng lớp thanh thiếu niên, trẻ em. Họ sử dụng sản phẩm để ăn như một thú vui giải trí. Sản phẩm tiêu dùng chủ yếu là bánh Snack, các loại kẹo, bánh ngọt. Như cầu biếu tặng: nhóm khách hàng có nhu cầu này tương đối rộng. Họ có thể là công nhân viên, giáo sư, giám đốc…. nghĩa là nhu cầu này có ở hầu hết tất cả \mọi người từ những người có thu nhập thấp đến những người có thu nhập cao. Họ dùng sản phẩm đem biếu tặng để bày tỏ sự cảm ơn, tăng sự thân thiết trong quan hệ… Vì sản phẩm được đem đi biếu, tăng nên chất lượng cần phải đảm bảo, phải có bao gói đẹp, sang trọng, túi để đựng phải lịch sự. Nhu cầu cho cưới xin, lễ hội: nhóm khách hàng có nhu cầu này chỉ dùng sản phẩm vào một số dịp nhất định nhưng họ lại tiêu dùng một số lượng rất lớn.Bởi vậy họ quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm cũng như gía cả. Nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo như một sở thích: có nhiều người ăn bánh kẹo để thoả mãn sử thích của mình. Họ là những người thích ăn ngọt hoặc là ăn vì nhu cầu tâm lý hay những nhu cầu khác…. Họ quan tâm đến chất lượng sản phẩm là chính. Nhu cầu tăng cường sức khoẻ: Trong cuộc sống hiện đại, nhiều sức ép và sự căng thẳng con người ngày càng quan tâm hơn đến sức khoẻ của mình. Họ quan tâm nhiều đến các sản phẩm có lợi cho sức khỏe . Vì vậy những loại kẹo có bổ sung vitamin hay kẹo ngậm bạc hà chống ho cũng rất thu hút được người tiêu dùng. Bên cạnh nhu cầu đối với sản phẩm bánh kẹo thị thiếu của người tiêu dùng cũng ảnh hưởng to lớn đến lượng tiêu thụ các loại bánh kẹo khác nhau Dưới đây là bảng tóm tắt về thị hiếu của người tiêu dùng được phân chia theo ba vùng thị trường lớn là : miền bắc miền trung và miền nam, Bảng 2: Tóm tắt thị hiếu tiêu dùng trên ba vùng thị trường Thị trường đặc đỉêm Miền Bắc Miền Trung Miền Nam  Loại bánh kẹo sử dụng chủ yếu Hải Hà Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô Kinh đô Tràng an Quảng Ngãi Hàng Ngoại Bánh kẹo Huế Quảng ngãi Biên Hoà Hải Hà Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô Vinabico Biên Hoà Kotobuki Kinh đô Hàng ngoại  Đặc điểm tiêu dùng Thích mua theo gói Quan tâm nhiều đến mẫu mã bao bì Đồ ngọt vừa phải thích vị chua ngọt Thích mua theo cân và xé lẻ theo cái Ít quan tâm đến mẫu mã bao bì Quan tâm đến độ ngọt và hình dáng bên ngoài Mua theo cân Quan tâm đến bao bì mẫu mã Thích loại bánh kẹo có độ ngọt cao Thích nhiều hương vị hoa quả  Từ bảng phân tích trên chúgn ta có thể thấy thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm của các công ty là khác nhau. Tuỳ theo mức độ quan tâm của người tiêu dùng đối với chất lượng hay hình thức sản phẩm mà công ty có thể điều chỉnh chiến lược và kế hoạch marketing cho phù hợp. Từ bảng này có thể thấy, Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô đã tạo được vị thế trong tâm trí khách hàng ở miền Bắc và Miền Trung. Nhìn chung từ năm 2005 đến 2008 tổng cầu về bánh kẹo trên thị trường có xu hướng tăng dần, góp phần kích thích mức sản lượng tiêu thụ của thị trường. Bảng 3: Tổng cầu bánh kẹo trên thị trường Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2005 2006 2007 2008  Tổng số dân Tr.người 69 71 73 75  Số lượng tiêu thụ Tấn 77930 80101 83200 88,1  Bình quân đầu người Kg 1,13 1,13 1,14 1,17  Tỷ lệ tăng (giảm) %  0 100,88 102,36  (Nguồn : Số liệu của Tổng cục Thống kê) Nhận thấy rằng , sản lượng tiêu thụ bánh kẹo có tăng thêm qua các năm nhưng tiêu thụ bình quân đầu người t ăng khá thấp (năm 2007 tăng thêm 0,88 % so với năm 2006 ,năm 2008 tăng thêm được 2,36% so với năm 2007. Bảng 4: Nguồn cung cấp bánh kẹo trên thị trường Nguồn cung Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008  SL TT% SL TT% SL TT% SL TT%  Trong nước 44.161 56,5 42.750 54,5 46.915 55,2 53.742 60,55  Nhập khẩu 34.000 43,5 37.350 45.5 38.000 44,8 35.000 34,45  Tổng cung 78.161 100 80.101 100 84.915 100 88.742 100  (Nguồn: Số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2008) Xét về sản lượng bánh kẹo được cung ứng, nhận thấy rằng sản phẩm được cung ứng trên thị trường vẫn còn nhiều hàng nhập ngoại. Theo thống kê trên, qua các năm, sản lượng bánh kẹo cung cấp cho thị trường có nguồn gốc từ hàng nhập ngoại vẫn chiếm tỷ trọng lớn xấp xỉ với lượng bánh kẹo được cung cấp bởi các hãng trong nước. Điều này có thể gây ra nhiều khó khăn trong cạnh tranh của các công ty trong nước đối với các sản phẩm ngoại mà chủ yếu vào Việt Nam qua con đường nhập lậu, giá khá rẻ mà hình thức lại rất bắt mắt. Mặc dù vậy, Công ty TNHH Thủ Đô vẫn là một trong những nguồn cung cấp bánh kẹo dồi dào do việc cung cấp được triển khai nhanh và hiệu quả trên thị trường. Dưới đây là một số sản phẩm được cung ứng bởi các hãng khác nhau: Bảng 5:Các hãng sản xuất chủ yếu trên thị trường. Sản phẩm Những hãng cung ứng chủ yếu  Kẹo Hải Hà, Hải Châu, Tràng An, Perfecti, Hữu nghị, kẹo ngoại  Bánh Cookies Hải Hà, Hải Châu, Biên Hoà, Quảng Ngãi, Kinh Đô, Vinabico, bánh ngoại  Snack Kinh đô, Vinabico – Kotobuki, Quảng Ngãi, Thái Lan  Kẹo cao su Kẹo Mỹ, Kẹo Hàn Quốc, Trung Quốc, Perfectii  Socola Pháp, Bỉ liên doanh với Hải Châu, Trung Quốc, Hàn Quốc,  Kẹo que Thái Lan, Tràng An, Hải hà – Kotobuki  Bánh tươi Hải Hà –Kotobuki, Bảo Ngọc, các cơ sở tư nhân khác.  (Nguồn: Công ty Bánh kẹo Thủ Đô năm 2008) 2. Phân tích tình hình sản phẩm Công ty Bánh kẹo Thủ Đô là công ty sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm trên thị trường. Những sản phẩm chủ yếu của công ty gồm có: kẹo cứng, kẹo cao su, Socola, bánh tươi, kẹo que, bim bim. Trong đó sản phẩm bim bim là sản phẩm đầu tiên giúp công ty được biết đến trên thị trường và khi đó, sản phẩm bim bim lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Thị trường bim bim được hình thành và mở rộng rất nhanh do đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ. Bim bim là loại sản phẩm có thể dùng để ăn nhẹ, hương vị thơm ngon và giòn tan, rất tiện lợi khi mang đi xa như đi dã ngoại, picnic hay tổ chức liên hoan... vì tính chất tiện lợi và hợp với khẩu vị người tiêu dùng nên sản phẩm bim bim nhanh chóng được các công ty khác bắt chước. Lúc đầu, sản phẩm bim bim của Thủ đô chỉ gồm bim bim tôm và đóng gói trong hai loại bao bì khác nhau màu xanh và hồng (loại 15gr và loại 25gr). Do một thời gian không cải tiến sản phẩm và mẫu mã nên Công ty Thủ đô đã bị các đối thủ khác chiếm mất rất nhiều thị trường nhờ cải tiến mẫu mã sản phẩm đa dạng và hợp với khẩu vị người tiêu dùng. Loại sản phẩm thứ hai phải kể đến của công ty là bánh tươi. Đây là loại sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Vì đây là loại sản phẩm cao cấp, sản xuất ra phải tiêu thụ ngay nên thị trường bánh tươi của công ty chỉ nằm trong khu vực Hà Nội và quy mô chưa được lớn lắm. Trên thị trường, sản phẩm bánh tươi của công ty được đánh giá là cao cả về chất lượng, hình thức và kiểu phục vụ. Mặc dầu vậy, trên thị trường, sản phẩm bánh tươi của công ty phải cạnh tranh với một đối thủ có truyền thống lâu đời và được nhiều người tiêu dùng biết đến chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ là Bảo Ngọc. Một số sản phẩm khác là kẹo cao su, kẹo que hay kẹo mút không có thị trường lớn lắm. Hai loại sản phẩm này chất lượng chưa cao, bao bì mẫu mã chưa có sự đổi mới mà giống sản phẩm của các công ty khác cả về hình thức, hương vị, do đó chưa thu hút được người tiêu dùng. Sản phẩm Socola của công ty được thị trường đánh giá là có chất lượng tốt. Nhưng sản phẩm của công ty mới chỉ đáp ứng được về chất lượng còn về mẫu mã bao bì rất đơn điệu.
Luận văn liên quan