Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ( PJICO)

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu đi lại, trao đổi mua bán hàng hoá, du lịch… của người dân cũng được nâng lên và hiện nay xe cơ giới là phương tiện tốt nhất có thể thoả mãn tất cả những nhu cầu đó. Do vậy các phương tiện xe cơ giới ngày càng đa dạng về chủng loại và nâng cao hoàn thiện về mặt chất lượng. Song thống kê tình hình tai nạn hàng năm cho thấy xe cơ giới có xác xuất rủi ro lớn nhất và tai nạn giao thông đường bộ luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Khi tai nạn xảy ra gây thiệt hại lớn với các chủ xe không chỉ về con người mà còn thiệt hại về mặt chất lên đến hàng chục triệu đồng. Đây là một khoản tiền lớn đối với các chủ xe mà tự họ không thể thu xếp được. Do vậy bảo hiểm vật chất xe cơ giới đã ra đời nhằm khắc phục những khó khăn về mặt tài chính, ổn định đời sống và kinh doanh cho chủ xe khi không may gặp tai nạn. Nhận thức được tầm quan trọng của nghiệp vụ ngay từ ngày đầu mới thành lập, PJICO đã triển khai nghiệp vụ này và đây là nghiệp vụ đem lại nguồn thu lớn nhất cho công ty. Hiệu quả của nghiệp vụ được đánh giá qua hiệu quả của rất nhiều khâu công việc từ khâu khai thác, đề phòng hạn chế tổn thất, giám định bồi thường…song quan trọng hơn cả vẫn là công tác giám định và bồi thường. Bởi nó quyết định trực tiếp đến số tiền mà công ty phải chi ra cũng như ảnh hưởng đến uy tín của công ty với khách hàng do sản phẩm bảo hiểm là cam kết bồi thường cho khách hàng. Do vậy em đã chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ( PJICO)” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp sau thời gian thực tập tại phòng bảo hiểm khu vực V, PJICO.

doc61 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 1578 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ( PJICO), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Khi nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu ®i l¹i, trao ®æi mua b¸n hµng ho¸, du lÞch… cña ng­êi d©n còng ®­îc n©ng lªn vµ hiÖn nay xe c¬ giíi lµ ph­¬ng tiÖn tèt nhÊt cã thÓ tho¶ m·n tÊt c¶ nh÷ng nhu cÇu ®ã. Do vËy c¸c ph­¬ng tiÖn xe c¬ giíi ngµy cµng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ n©ng cao hoµn thiÖn vÒ mÆt chÊt l­îng. Song thèng kª t×nh h×nh tai n¹n hµng n¨m cho thÊy xe c¬ giíi cã x¸c xuÊt rñi ro lín nhÊt vµ tai n¹n giao th«ng ®­êng bé lu«n chiÕm tû lÖ cao nhÊt. Khi tai n¹n x¶y ra g©y thiÖt h¹i lín víi c¸c chñ xe kh«ng chØ vÒ con ng­êi mµ cßn thiÖt h¹i vÒ mÆt chÊt lªn ®Õn hµng chôc triÖu ®ång. §©y lµ mét kho¶n tiÒn lín ®èi víi c¸c chñ xe mµ tù hä kh«ng thÓ thu xÕp ®­îc. Do vËy b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi ®· ra ®êi nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh, æn ®Þnh ®êi sèng vµ kinh doanh cho chñ xe khi kh«ng may gÆp tai n¹n. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña nghiÖp vô ngay tõ ngµy ®Çu míi thµnh lËp, PJICO ®· triÓn khai nghiÖp vô nµy vµ ®©y lµ nghiÖp vô ®em l¹i nguån thu lín nhÊt cho c«ng ty. HiÖu qu¶ cña nghiÖp vô ®­îc ®¸nh gi¸ qua hiÖu qu¶ cña rÊt nhiÒu kh©u c«ng viÖc tõ kh©u khai th¸c, ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, gi¸m ®Þnh båi th­êng…song quan träng h¬n c¶ vÉn lµ c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng. Bëi nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn sè tiÒn mµ c«ng ty ph¶i chi ra còng nh­ ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña c«ng ty víi kh¸ch hµng do s¶n phÈm b¶o hiÓm lµ cam kÕt båi th­êng cho kh¸ch hµng. Do vËy em ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th­êng tæn thÊt trong b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex ( PJICO)” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp sau thêi gian thùc tËp t¹i phßng b¶o hiÓm khu vùc V, PJICO. Bµi viÕt cña em gåm 3 phÇn chÝnh: Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi vµ gi¸m ®Þnh, båi th­êng. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng tæn thÊt trong b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi t¹i PJICO. Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng tæn thÊt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn, ®ãng gãp ý kiÕn cña c« gi¸o: THS. NguyÔn H¶i §­êng vµ c¸c c¸n bé phßng b¶o hiÓm khu vùc V cña PJICO ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi vµ gi¸m ®Þnh, båi th­êng. I- §Æc ®iÓm xe c¬ giíi vµ sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi §Æc ®iÓm xe c¬ giíi. Xe c¬ giíi lµ tÊt c¶ c¸c lo¹i xe ho¹t ®éng b»ng chÝnh ®éng c¬ cña m×nh vµ ®­îc phÐp l­u hµnh trªn l·nh thæ mçi quèc gia. Xe c¬ giíi chiÕm mét sè l­îng lín vµ mät vÞ trÝ quan träng trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i. ViÖt Nam lµ mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ cßn nghÌo nªn viÖc v¹n chuyÓn b»ng xe c¬ giíi lµ phï hîp h¬n c¶. bªn c¹nh ®ã ®Þa h×nh n­íc ta rÊt phøc t¹p víi 3/4 lµ ®åi nói nªn viÖc ®i l¹i, vËn chuyÓn b»ng xe c¬ giíi lµ h×nh thøc chñ yÕu vµ phæ biÕn, ®­îc sö dông réng r·i trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. ViÖc vËn chuyÓn b»ng xe c¬ giíi lu«n ®em l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, hiÖu qu¶ vµ cã mét sè ­u ®iÓm phï hîp víi ViÖt Nam h¬n c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c nh­: Xe c¬ giíi cã tÝnh c¬ ®éng cao, tèc ®é vËn chuyÓn nhanh vµ chi phÝ thÊp, ho¹t ®éng ®­îc trong ph¹m vi réng kÓ c¶ ®¹i h×nh phøc t¹p. ViÖc x©y dùng bÕn b·i, ®­êng x¸ cho xe c¬ giíi rÎ h¬n c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn kh¸c. Vèn ®¸p øng vËt t­ mua s¾m ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng xe c¬ giíi phï hîp víi c¸c c«ng ty võa vµ nhá ë ViÖt Nam hiÖn nay. Víi c¸c ­u ®iÓm nh­ trªn, sè l­îng xe c¬ giíi hiÖn nay t¨ng rÊt nhanh vµ ngµy cµng lín. Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi Tr­íc ®©y do tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ch­a ph¸t triÓn nªn viÖc ®i l¹i cña ng­êi d©n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do chñng lo¹i vµ chÊt l­îng c¸c ph­¬ng tiÖn tham gia giao th«ng bÞ h¹n chÕ. Thªm vµo ®ã hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng giao th«ng cßn l¹c hËu, qui m« nhá, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i nãi chung vµ xe c¬ giíi nãi riªng còng ngµy mét ph¸t triÓn. ChÝnh v× l­îng xe c¬ giíi ph¸t triÓn qu¸ dµy ®Æc ®· tiÒm Èn mét sè nguy c¬ lµm gia t¨ng sè l­îng vµ møc ®é nghiÖm träng cña c¸c vô tai n¹n giao th«ng ®­êng bé trong c¶ n­íc. Trong c¸c nguy hiÓm ®ã ph¶i kÓ ®Õn: Xe c¬ giíi cã tÝnh c¬ ®éng cao, tÝnh viÖt d· tèt vµ nã tham gia triÖt ®Ó vµo qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, v× vËy x¸c suÊt rñi ro ®· lín nay l¹i cµng lín h¬n. Sè l­îng xe t¨ng nhanh do: nhu cÇu ®i l¹i, vËn chuyÓn ngµy cµng t¨ng. mÆt kh¸c, gi¸ thµnh ngµy cµng h¹, l­îng xe c¬ giíi nhËp lËu chÊt l­îng kÐm khiÕn l­îng xe c¬ giíi t¨ng ®ét biÕn. B¶ng 1: t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé(1999-2003) N¨m Sè vô tai n¹n ( vô) Sè ng­êi bÞ chÕt ( ng­êi) Sè ng­êi bÞ th­¬ng (ng­êi)  1999 23.327 7.061 24.171  2000 24.142 7.924 25.693  2001 26.223 8.213 25.906  2002 27.018 8.541 26.212  2003 19.705 6.230 19.134  (Nguån: ViÖn chiÕn l­îc giao th«ng vËn t¶i) T×nh tr¹ng ®­êng x¸ ngµy cµng xuèng cÊp vµ kh«ng ®­îc ®Çu t­ tu söa kÞp thêi, chØ söa ch÷a theo kiÓu ch¾p v¸, thiÕu tÝnh liªn tôc ®ång bé. ViÖt Nam n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm, m­a nhiÒu, th­êng xuyªn gÆp ph¶i h¹n h¸n, lò lôt, ®Þa h×nh hiÓm trë víi ®Ìo dèc nguy hiÓm. ý thøc chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng cña ng­êi d©n cßn kÐm, t×nh tr¹ng l¸i xe kh«ng lµm chñ tèc ®é, phãng nhanh, v­ît Èu, kh«ng cã b»ng l¸i, hoÆc l¸i xe khi uèng r­îu bia ngµy cµng t¨ng g©y thiÖt h¹i rÊt lín c¶ vÒ ng­êi vµ cña. Tai n¹n giao th«ng tû lÖ víi sù gia t¨ng cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµ ng­êi bÞ n¹n th­êng lµ ng­êi trô cét trong gia ®×nh. NÕu tai n¹n giao th«ng x¶y ra th× thiÖt h¹i kh«ng chØ bã hÑp trong vô tai n¹n mµ cßn lµm mÊt thu nhËp cho c¶ gia ®×nh, ¶nh h­ëng ®Õn qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ g©y hËu qu¶ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Ó ®¶m b¶o bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i sau nh÷ng vô tai n¹n th× viÖc tham gia b¶o hiÓm xe c¬ giíi nãi chung vµ b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi nãi riªng lµ hoµn toµn cÇn thiÕt. Bëi nhµ b¶o hiÓm sÏ bï ®¾p c¸c thiÖt h¹i cña chÝnh chñ xe, gióp hä nhanh chãng kh¾c phôc hËu qu¶ tai n¹n vµ sím æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, æn ®Þnh cuéc sèng. II- Néi dung cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi §èi t­îng b¶o hiÓm §èi t­îng b¶o hiÓm chÝnh lµ b¶n th©n chiÕc xe víi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè sau: Xe c¬ giíi ph¶i cã gi¸ trÞ cô thÓ. Xe c¬ giíi ph¶i cã gi¸ trÞ sö dông. Xe c¬ giíi ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tiªu chuÈn kü thuËt vµ ph¸p lÝ ®Ó l­u hµnh. Xe c¬ giíi ph¶i lµ mét chØnh thÓ (cã ®Çy ®ñ c¸c bé phËn). Trong thùc tÕ c¸c chñ xe rÊt Ýt khi b¶o hiÓm cho toµn bé xe mµ th­êng b¶o hiÓm cho mét sè bé phËn hay cßn gäi lµ tæng thµnh ®Æc biÖt trong b¶o hiÓm xe « t«. Trong b¶o hiÓm xe «t« ng­êi ta chia thµnh 8 tæng thµnh sau: Tæng thµnh th©n vá bao gåm: cacbin toµn bé, calang, cab«, ch¾n bïn, toµn bé cöa vµ kÝnh, toµn bé ®Ìn vµ g­¬ng, toµn bé phÇn vá kim lo¹i, c¸c cÇn ®¹p vµ bµn ®¹p ga, cÇn sè, phanh ch©n, phanh tay… Tæng thµnh hÖ thèng l¸i bao gåm: trôc tay l¸i, v«l¨ng l¸i, thanh kÐo ngang, thanh kÐo däc… Tæng thµnh hép sè gåm hép sè chÝnh, hép sè phô (nÕu cã); Tæng thµnh ®éng c¬; Tæng thµnh trôc tr­íc bao gåm: dÇm cÇu trôc l¾p hÖ thèng theo nhÝp, may¬ nhÝp, c¬ cÊu phanh Tæng thµnh trôc sau bao gåm: vá cÇu toµn bé, mét cÇu, visai, côm may¬ sau, c¬ cÊu phanh, xilanh phanh, trôc l¾p ngang, hÖ thèng treo cÇu sau, nhÝp… Tæng thµnh b¸nh xe: lèp, x¨m ( kÓ c¶ x¨m lèp dù phßng) Ngoµi ra cßn cã tæng thµnh kh¸c ¸p dông cho xe chuyªn dông nh­ xe cøu th­¬ng, xe cøu ho¶, xe chë container… HiÖn nay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm triÓn kh¶i b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi th× chñ xe cã thÓ lùa chän mét trong hai h×nh thøc: b¶o hiÓm toµn bé xe hoÆc b¶o hiÓm th©n vá xe. Së dÜ nh­ vËy v× tæng thµnh th©n vá lµ phÇn dÔ chÞu tæn thÊt nhÊt khi rñi ro x¶y ra vµ hiÖn nay cã trªn 60% mua b¶o hiÓm cho tæng thµnh nµy. Ph¹m vi b¶o hiÓm Trong hîp ®ång b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi, c¸c rñi ro ®­îc b¶o hiÓm th«ng th­êng bao gåm: Tai n¹n do ®©m va, lËt ®æ; Ch¸y, næ, b·o lôt, sÐt ®¸nh, ®éng ®Êt, m­a ®¸; MÊt c¾p toµn bé xe; Tai n¹n do rñi ro bÊt ngê kh¸c g©y nªn; Ngoµi viÖc ®­îc båi th­êng nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt x¶y ra cho chiÕc xe ®­îc b¶o hiÓm trong nh÷ng tr­êng hîp trªn, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn thanh to¸n cho chñ xe tham gia b¶o hiÓm nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt vµ hîp lÝ nh»m: Ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ tæn thÊt ph¸t sinh thªm khi xe bÞ thiÖt h¹i do c¸c rñi ro ®­îc b¶o hiÓm; Chi phÝ b¶o vÖ xe vµ kÐo xe thiÖt h¹i tíi n¬i söa ch÷a gÇn nhÊt; Gi¸m ®Þnh tæn thÊt nÕu thuéc tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm. Tuy nhiªn, trong mäi tr­êng hîp tængsè tiÒn båi th­êng cña c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng v­ît qu¸ sè tiÒn ®· ghi trong ®¬n hay giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. §ång thêi c«ng ty b¶o hiÓm sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt cña chñ xe g©y ra bëi: Hao mßn tù nhiªn, mÊt gi¸, gi¶m dÇn chÊt l­îng, háng hãc do khuyÕt tËt hoÆc h­ háng thªm do söa ch÷a. Hao mßn tù nhiªn ®­îc tÝnh d­íi h×nh thøc khÊu hao vµ th­êng ®­îc tÝnh theo th¸ng; H­ háng vÒ ®iÖn hoÆc bé phËn m¸y mãc, thiÕt bÞ, s¨m lèp bÞ h­ háng mµ kh«ng do tai n¹n g©y ra; MÊt c¾p bé phËn cña xe. §Ó tr¸nh nh÷ng nguy c¬ ®¹o ®øc lîi dông b¶o hiÓm, nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, luËt lÖ giao th«ng, hay mét sè rñi ro ®Æc biÖt kh¸c, nh÷ng thiÖt h¹i, tæn thÊt x¶y ra bëi nh÷ng nguyªn do sau còng kh«ng ®­îc båi th­êng: Hµnh ®éng cè ý cña chñ xe, l¸i xe; Xe kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ thiÕt bÞ an toµn ®Ó l­u hµnh theo qui ®Þnh cña luËt an toµn giao th«ng ®­êng bé; Chñ xe( l¸i xe) vi ph¹m nghiªm träng luËt an toµn giao th«ng ®­êng bé nh­: + Xe kh«ng cã giÊy phÐp l­u hµnh; + L¸i xe kh«ng cã b»ng l¸i, cã nh­ng kh«ng hîp lÖ; + L¸i xe bÞ ¶nh h­ëng cña r­îu bia, ma tuý hoÆc c¸c chÊt kÝch thÝch t­¬ng tù kh¸c trong khi ®iÒu khiÓn xe. + Xe chë chÊt ch¸y, chÊt næ tr¸i phÐp. + Xe chë qu¸ träng t¶i hoÆc sè hµnh kh¸ch qu¸ qui ®Þnh. + Xe ®i vµo ®­êng cÊm. + Xe ®i ®ªm kh«ng cã ®Ìn. + Xe sö dông ®Ó tËp l¸i, ®ua thÓ thao, ch¹y thö sau khi söa ch÷a. Nh÷ng thiÖt h¹i gi¸n tiÕp nh­: gi¶m gi¸ trÞ th­¬ng m¹i, lµm ®×nh trÖ s¶n xuÊt kinh doanh; thiÖt h¹i do chiÕn tranh. Còng cÇn l­u ý r»ng trong thêi h¹n b¶o hiÓm, nÕu chñ xe chuyÓn quyÒn së h÷u xe cho chñ kh¸c th× quyÒn lîi b¶o hiÓm vÉn cã hiÖu lùc ®èi víi chñ xe míi. Tuy nhiªn, nÕu chñ xe cò kh«ng chuyÓn quyÒn lîi b¶o hiÓm cho chñ xe míi th× c«ng ty b¶o hiÓm sÏ hoµn l¹i phÝ cho hä vµ lµm thñ tôc b¶o hiÓm cho chñ xe míi khi hä cã yªu cÇu. Gi¸ trÞ b¶o hiÓm vµ sè tiÒn b¶o hiÓm Gi¸ trÞ b¶o hiÓm cña xe c¬ giíi lµ gi¸ trÞ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng cña xe t¹i thêi ®iÓm ng­êi tham gia b¶o hiÓm mua b¶o hiÓm. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng gi¸ trÞ cña xe tham gia b¶o hiÓm lµ rÊt quan träng v× ®©y lµ c¬ së ®Ó båi th­êng chÝnh x¸c thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ xe tham gia b¶o hiÓm. Tuy nhiªn, gi¸ trÞ xe trªn thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng vµ cã nhiÒu chñng lo¹i xe míi g©y khã kh¨n cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ xe. Trong thùc tÕ, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th­êng dùa trªn c¸c yÕu tè sau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ xe: Lo¹i xe. N¨m s¶n xuÊt. Møc ®é míi, cò cña xe. ThÓ tÝch lµm viÖc cña xilanh… Mét ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña b¶o hiÓm mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm hay ¸p dông ®ã lµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ ban ®Çu cña xe vµ møc khÊu hao. PhÝ b¶o hiÓm Khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm cho tõng ®èi t­îng tham gia b¶o hiÓm cô thÓ, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th­êng c¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè sau: Lo¹i xe: do mçi lo¹i xe cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt kh¸c nhau, cã møc ®é rñi ro kh¸c nhau nªn phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe ®­îc tÝnh riªng cho tõng lo¹i xe. ViÖc ph©n lo¹i nµy ®­îc dùa trªn c¬ së tèc ®é tèi ®a cña xe, ty lÖ gia tèc, chi phÝ vµ møc ®é khã kh¨n khi söa ch÷a vµ sù khan hiÕm cña phô tïng. PhÝ b¶o hiÓm ph¶i ®ãng cho mçi ®Çu xe ®èi víi mçi lo¹i xe ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: P= f + d Trong ®ã: P: phÝ thu mçi ®Çu xe. d: phô phÝ. f: phÝ båi th­êng. Theo c«ng thøc trªn, viÖc x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm phô thuéc vµo c¸c nh©n tè sau: + T×nh h×nh båi th­êng tæn thÊt cña nh÷ng n¨m tr­íc ®ã. + C¸c chi phÝ kh¸c, hay cßn gäi lµ phÇn phô phÝ, bao gåm c¸c chi phÝ nh­ chi ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, chi qu¶n lÝ. Khu vùc gi÷ xe vµ ®Ó xe. Trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i c«ng ty b¶o hiÓm nµo còng quan t©m ®Õn nh©n tè nµy. Môc ®Ých sö dông xe. §©y lµ nh©n tè rÊt quan träng khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm. Nã gióp c«ng ty b¶o hiÓm biÕt ®­îc møc ®é rñi ro cã thÓ x¶y ra. Tuæi t¸c kinh nghiÖm l¸i xe cña ng­êi yªu cÇu b¶o hiÓm vµ nh÷ng ng­êi nh÷ng ng­êi th­êng xuyªn sö dông chiÕc xe ®­îc b¶o hiÓm. Gi¶m phÝ b¶o hiÓm. §èi víi nh÷ng xe ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt mïa vô, tøc lµ chØ ho¹t ®éng mét sè ngµy trong n¨m, th× chñ xe ph¶i ®ãng phÝ cho nh÷ng ngµy ho¹t ®éng ®ã theo c«ng thøc sau: PhÝ b¶o hiÓm = (møc phÝ c¶ n¨m * sè th¸ng xe ho¹t ®éng trong n¨m)/12 th¸ng + BiÓu phÝ ®Æc biÖt: c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ ¸p dông biÓu phÝ riªng cho kh¸ch hµng cã sè l­îng xe tham gia b¶o hiÓm nhiÒu t¹i c«ng ty. + Hoµn phÝ b¶o hiÓm. Cã nh÷ng tr­êng hîp chñ xe ®· ®ãng phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m, nh­ng trong n¨m xe kh«ng ho¹t ®éng mét thêi gian v× mét lÝ do nµo ®ã, vÝ dô nh­ ngõng ho¹t ®éng ®Ó tu söa xe. Sè phÝ hoµn l¹i ®­îc tÝnh nh­ sau: PhÝ hoµn l¹i= (phÝ c¶ n¨m * sè th¸ng kh«ng ho¹t ®éng/12 th¸ng)* tû lÖ hoµn l¹i phÝ Mçi c«ng ty b¶o hiÓm cã tû lÖ hoµn phÝ lµ kh¸c nhau. Nh­ng th«ng th­êng tû lÖ nµy lµ 80%. 5. Hîp ®ång b¶o hiÓm Hîp ®ång b¶o hiÓm nãi chung vµ hîp ®ång b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi nãi riªng lµ mét tho¶ thuËn gi÷a nhµ b¶o hiÓm vµ ng­êi tham gia b¶o hiÓm. Theo ®ã ng­êi tham gia b¶o hiÓm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nép phÝ b¶o hiÓm cßn bªn b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng vµ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho ng­êi tham gia khi x¶y ra c¸c sù kiÖn b¶o hiÓm g©y tæn thÊt ®èi víi xe cña ng­êi tham gia. Mét hîp ®ång ®­îc gäi lµ cã gi¸ trÞ ph¸p lÝ khi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: Môc ®Ých cña c¸c bªn lµ thiÕt lËp mèi quan hÖ ph¸p lÝ. Lêi ®Ò nghÞ cña mét bªn vµ chÊp nhËn cña bªn kia. Kh¶ n¨ng ph¸p lÝ cña c¸c bªn ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång. Nh­ vËy hîp ®ång b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi ph¶i tu©n thñ theo c¸c ®iÒu kiÖn chñ yÕu, thiÕu bÊt k× mét ®iÒu kiÖn nµo hîp ®ång coi nh­ kh«ng cã hiÖu lùc, bÞ mÊt hiÖu lùc hoÆc kh«ng thi hµnh ®­îc. Hîp ®ång b¶o hiÓm thiÖt h¹i vËt chÊt xe còng ph¶i ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c cña mét hîp ®ång b¶o hiÓm bao gåm: Nh÷ng nguyªn t¾c ngÇm ®Þnh: Nguyªn t¾c quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm. Nguyªn t¾c trung thùc tuyÖt ®èi. Nh÷ng nguyªn t¾c hiÓn thÞ râ rµng: Nguyªn t¾c båi th­êng: sè tiÒn båi th­êng kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ thiÖt h¹i thùc tÕ. Nguyªn t¾c thÕ quyÒn. Hîp ®ång b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: Tiªu ®Ò: tªn, ®Þa chØ cña c«ng ty b¶o hiÓm. Chñ thÓ b¶o hiÓm. §èi t­îng b¶o hiÓm. Ph¹m vi b¶o hiÓm. Sè tiÒn b¶o hiÓm, møc phÝ b¶o hiÓm, c¸ch thøc nép phÝ b¶o hiÓm. C¸c ®iÒu kho¶n vÒ gi¶i quyÕt båi th­êng. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ tranh chÊp. Thêi h¹n b¶o hiÓm. Ch÷ kÝ cña hai bªn. 6- Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi 6.1- §èi víi c¸c chñ xe c¬ giíi 6.1.1- Tr¸ch nhiÖm cña chñ xe c¬ giíi C¸c chñ xe c¬ giíi ph¶i nép phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ. Ph¶i chÊp hµnh ®óng luËt lÖ giao th«ng, ng­êi ®iÒu khiÓn xe ph¶i cã b»ng l¸i. Ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt. Xe kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn l­u hµnh ph¶i kÞp thêi b¸o cho c«ng ty b¶o hiÓm biÕt. Ph¶i b¶o d­ìng vµ tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh xe ®Þnh k×. Khi cã yªu cÇu b¶o hiÓm chñ xe ph¶i kª khai ®Çy ®ñ trung thùc nh÷ng néi dung trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm. Khi tai n¹n giao th«ng x¶y ra chñ xe c¬ giíi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm: + Cøu ch÷a, h¹n chÕ thiÖt h¹i vÒ ng­êi vµ tµi s¶n, b¶o vÖ hiÖn tr­êng tai n¹n, b¸o ngay cho c¶nh s¸t giao th«ng n¬i gÇn nhÊt ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt tai n¹n. Trõ khi cã lÝ do chÝnh ®¸ng trong vßng 5 ngµy kÓ tõ ngµy x¶y ra tai n¹n, chñ xe c¬ giíi ph¶i göi cho c«ng ty b¶o hiÓm th«ng b¸o tai n¹n. + Kh«ng ®­îc di chuyÓn, th¸o dì hoÆc söa ch÷a tµi s¶n khi ch­a cã ý kiÕn cña c«ng ty b¶o hiÓm. Trõ tr­êng hîp lµm nh­ vËy lµ cÇn thiÐt ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ tµi s¶n hoÆc ph¶i thi hµnh yªu cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. + Chñ xe c¬ giíi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm khai trung thùc, chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh x¶y ra xung quanh vô tai n¹n, vÒ ®iÒu nµy kh«ng nh÷ng gióp cho c«ng ty b¶o hiÓm tr¸nh ®­îc nh÷ng vô kiÖn c¸o, khiÕu n¹i lµm mÊt thêi gian cña c¸c bªn. + Chñ xe c¬ giíi ph¶i trung thùc trong viÖc thu thËp vµ cung cÊp tµi liÖu chøng tõ trong hå s¬ yªu cÇu båi th­êng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty b¶o hiÓm trong qu¸ tr×nh x¸c minh tÝnh ch©n thùc cña c¸c tµi liÖu, chøng tõ ®ã. + Trõ tr­êng hîp thay ®æi môc ®Ých sö dông xe chñ xe míi ph¶i th«ng b¸o ngay cho c«ng ty b¶o hiÓm biÕt ®Ó ®iÒu chØnh l¹i tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cho phï hîp. NÕu chñ xe c¬ giíi kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tr¸ch nhiÖm qui ®Þnh trªn th× c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ tõ chèi mét phÇn hoÆc toµn bé sè tiÒn båi th­êng t­¬ng øng víi lçi cña chñ xe g©y ra. 6.1.2. QuyÒn lîi cña chñ xe c¬ giíi + Chñ xe c¬ giíi cã quyÒn ®Ò ®¹t, bæ sung thªm hîp ®ång, x¸c ®Þnh l¹i ®¬n gi¸. + Chñ xe c¬ giíi sÏ ®­îc båi th­êng kip thêi, tho¶ ®¸ng khi tai n¹n rñi ro x¶y ra g©y thiÖt h¹i. + Chñ xe cã quyÒn huû bá hîp ®ång hoÆc ®Ò nghÞ thay ®æi mét sè ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång. Khi hîp ®ång hiÕt hiÖu lùc chñ xe cã quyÒn t¸i tôc hîp ®ång. 6.2. §èi víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm 6.2.1. QuyÒn lîi cña c«ng ty b¶o hiÓm C«ng ty b¶o hiÓm cã quyÒn vÒ mÆt kinh tÕ. C«ng ty b¶o hiÓm ®­îc nhµ n­íc khuyÕn khÝch vµ c«ng nhËn t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®ång thêi t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai nghiÖp vô nµy mét c¸ch thuËn lîi. Cã quyÒn huû bá hîp ®ång nÕu cã hiÖn t­îng trôc lîi b¶o hiÓm. 6.2.2. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty b¶o hiÓm Cung cÊp cho chñ xe c¬ giíi qui t¾c biÓu phÝ, kÝ kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, chÊp nhËn tham gia theo ®óng luËt ®Þnh. H­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chñ xe c¬ giíi tham gia b¶o hiÓm. C«ng ty b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan c«ng an ®Ó thu thËp c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cã liªn quan tíi vô tai n¹n thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm. §èi víi nh÷ng vô tai n¹n ®Æc biÖt nghiªm träng, thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n tõ 20 triÖu ®ång trë lªn hoÆc g©y chÕt ng­êi hoÆc bÞ th­¬ng nhiÒu ng­êi th× c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi chñ xe c¬ giíi vµ c¬ quan chøc n¨ng ngay tõ ®Çu ®Ó gi¶i quyÕt tai n¹n. Tr­êng hîp cÇn thiÕt vµ hîp lÝ trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm nh»m kh¾c phôc mét c¸ch tèt nhÊt hËu qu¶ tai n¹n. Khi hå s¬ båi th­êng ®Çy ®ñ vµ hîp lÖ, c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt vµ gi¶i quyÕt båi th­êng theo ®óng nguyªn t¾c chÝnh x¸c, kÞp thêi, trung thùc. C«ng ty b¶o hiÓm ph¶i nép thuÕ cho nhµ n­íc. C«ng ty b¶o hiÓm ph¶i thùc hiÖn ®óng ph¸p luËt qui ®Þnh vµ thùc hiÖn khiÕu n¹i tè tông theo luËt ®Þnh. III- C«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng. Theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång b¶o hiÓm, khi cã c¸c sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra, doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô båi th­êng hoÆc chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm. ®Ó ®­îc båi th­êng hoÆc chi tr¶, bªn tham gia b¶o hiÓm tiÕn hµnh khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng hoÆc chi tr¶ ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm, v¨n b¶n khiÕu n¹i th­êng lµ giÊy yªu cÇu ®ßi båi th­êng hoÆc chi tr¶ ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm, v¨n b¶n khiÕu n¹i th­êng lµ giÊy yªu cÇu ®ßi båi th­êng hoÆc chi tr¶. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i mét c¸ch chñ ®éng, nhanh chãng, chÝnh x¸c, hîp lý lµ sù biÓu hiÖn cô thÓ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®èi víi kh¸ch hµng cña m×nh. Nh­ng ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè tiÒn båi th­êng hoÆc chi tr¶, tr­íc hÕt doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh tæn thÊt. Do vËy, néi dung chÝnh cña c«ng viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i bao gåm hai kh©u quan träng lµ: Gi¸m ®Þnh tæn thÊt vµ gi¶i quyÕt båi th­êng. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh 1.1- Môc ®Ých c«ng t¸c gi¸m ®Þnh. Gi¸m ®Þnh lµ mét kh©u hÕt søc quan trong trong qu¸ tr×nh triÓn khai mét nghiÖp vô b¶o hiÓm. Nã lµ c¬ së x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm båi th­êng cña nhµ b¶o hiÓm, nã lµ kh©u quan träng bëi nÕu kh«ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc ®é thiÖt h¹i thùc tÕ, tr¸ch nhiÖm l¸i xe, cña
Luận văn liên quan