Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh

Khi xem xét hiệu quảsản xuất kinh doanh, chỉtiêu giá thành giữmột vịtrí hết sức quan trọng. Bởi xuất phát từphương trình kinh tếcơbản: Lợi nhuận = doanh thu – chi phí (giá thành) Muốn tăng lợi nhuận doanh nghiệp phải tăng giá bán đểtăng doanh thu hoặc tiết kiệm chi phí đểgiảm giá thành. Trong điều kiện cạch tranh gay gắt nhưhiện nay, việc tăng giá bán đểtăng doanh thu là rất khó thực hiện. Doanh nghiệp luôn phải phấn đấu tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa ra được giá bán phù hợp. Một trong những biện pháp không thểkhông đềcập tới đó là kếtoán. Kếtoán cung cấp thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm chính xác sẽgiúp cho nhà quản lí phân tích đánh giá được tình hình sửdụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quảhay không đểtừ đó đềra các chiến lược nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạgiá thành sản phẩm. Chính vì vậy mà việc tổchức tốt công tác kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu thiết yếu và luôn là một vấn đềnóng bỏng đối với các doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Anh Minh, nhận thức rõ được vai trò quan trọng của kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộcông tác kếtoán của Công ty cũng nhưthấy rằng còn nhiều điểm cần phải hoàn thiện trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty, em mạnh dạn lựa chọn đềtài “Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện tổchức công tác kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

pdf89 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/11/2013 | Lượt xem: 1537 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
---------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh.” MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 CHƯƠNG 1 ................................................................................................... 8 LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. .. 8 1.1. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. ....................................................................................................................... 8 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. ........................... 8 1.1.2. Bản chất, chức năng của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 8 1.1.2.1. Bản chất chức năng của chi phí sản xuất ........................................ 8 1.1.2.2. Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. ................................. 9 1.1.3. Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. ......... 10 1.1.4. Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. .......................................................................................... 12 1.1.5. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. ........................................................................................................... 13 1.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. .................... 13 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất. ................................................................. 13 1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. ............................................................................................................... 14 1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí. 15 1.2.1.3. Phân loại chi phí sản theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm công việc lao vụ sản xuất trong kì. .............................................................. 15 1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí : ....................................... 16 1.2.1.5. Phân loại theo nội dung cấu thành chi phí .................................... 16 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm .......................................................... 16 1.2.2.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành 16 1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán ................................... 17 1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. .......................................................................................................... 17 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định ....... 17 1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định .................................... 18 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm ........................................................................................... 19 1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ............................................... 20 1.5.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. .................................................... 21 1.5.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. .......................................................................................................... 21 1.5.1.1 Tài khoản sử dụng: ......................................................................... 21 1.5.1.2. Phương pháp kế toán...................................................................... 22 1.5.1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ....................................... 22 1.5.1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .............................................. 23 1.5.1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung( CFSXC) ..................................... 24 1.5.1.2.4. Kế toán các chi phí sản xuất khác ................................................. 26 1.5.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. ..................................................................................................................... 29 1.5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. ................................................ 32 1.5.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm ...................................... 34 1.5.4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. .......................................... 34 1.5.4.2. Phương pháp tính giá thành phân bước. .......................................... 34 Chương 2 ..................................................................................................... 38 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh. ....................................................... 38 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH ANH MINH. ........... 38 2.1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Anh Minh. ........................................................................................................... 38 2.1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ của Công ty TNHH Anh Minh ............. 39 SƠ ĐỒ 1: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIÀY. ....................... 41 2.1.3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Anh Minh. ............................................................................................................ 41 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty ................................ 44 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. ................................................................. 44 2.1.4.2. Quan hệ kinh tế và vị trí của các phòng kế toán. .............................. 44 2.1.4.3. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán. ......................................................... 45 2.1.4.4. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. .......................................... 46 2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH ANH MINH ..... 49 2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ..................................................................................................... 49 2.2.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. .................................. 49 2.2.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .............................. 50 2.2.2. Thực trạng kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất tại Công ty 50 2.2.2.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ........ 50 2.2.2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp. .............. 56 Công ty TNHH Tháng 6/2002 ............................................... 60 2.2.2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. ..................... 60 2.2.2.3.1. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng. .................................. 61 2.2.2.3.2. Hạch toán chi phí vật liệu. ........................................................... 61 2.2.2.3.3. Hạch toán chi phí dụng cụ sản xuất. ........................................... 62 2.2.2.3.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ. ........................................................ 62 2.2.2.3.5 Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài. ......................................... 63 2.2.2.3.6 Chi phí khác bằng tiền .................................................................. 63 2.2.2.3.7 Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. .............................. 66 2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ................................................... 67 2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh .......... 68 Minh. ............................................................................................................ 68 2.2.4.1. Đối tượng tính giá thành. ............................................................... 68 2.2.4.2 Phương pháp tính giá thành. .......................................................... 68 Chương 3 ..................................................................................................... 72 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh. ........ 72 Nhận xét chung về công ty ........................................................................... 72 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh. ............................................. 73 3.1.1. Ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. ............................................................................................ 73 3.1.2.1 Về hình thức kế toán và trình tự ghi sổ ........................................... 74 3.1.2.2 Về việc tổng hợp chi phí sản xuất .................................................... 74 3.1.2.3 Về phương pháp tính giá thành sản phẩm. ........................................ 76 KẾT LUẬN ................................................................................................. 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 87 5 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Khi xem xét hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu giá thành giữ một vị trí hết sức quan trọng. Bởi xuất phát từ phương trình kinh tế cơ bản: Lợi nhuận = doanh thu – chi phí (giá thành) Muốn tăng lợi nhuận doanh nghiệp phải tăng giá bán để tăng doanh thu hoặc tiết kiệm chi phí để giảm giá thành. Trong điều kiện cạch tranh gay gắt như hiện nay, việc tăng giá bán để tăng doanh thu là rất khó thực hiện. Doanh nghiệp luôn phải phấn đấu tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa ra được giá bán phù hợp. Một trong những biện pháp không thể không đề cập tới đó là kế toán. Kế toán cung cấp thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm chính xác sẽ giúp cho nhà quản lí phân tích đánh giá được tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không để từ đó đề ra các chiến lược nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy mà việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu thiết yếu và luôn là một vấn đề nóng bỏng đối với các doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Anh Minh, nhận thức rõ được vai trò quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác kế toán của Công ty cũng như thấy rằng còn nhiều điểm cần phải hoàn thiện trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty, em mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Làm sáng rõ lí luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung. 6 - Làm rõ thực tế về tình hình công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh. - Đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh. 7 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung. - Phạm vi nghiên cứu: chỉ nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh” là phương pháp duy vật biện chứng nghĩa là lấy lí luận để so sánh với thực tế, từ thực tế lại so sánh với lí luận để có những kiến nghị nhằm hoàn thiện kết hợp với phương pháp quan sát, phân tích, ghi chép… 5. Nội dung kết cấu của luận văn gồm ba phần chính Chương 1: Lí luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Chương 2: Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàmh sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh. 8 CHƯƠNG 1 LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. *CHI PHÍ SẢN XUẤT: Trong hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp, các yếu tố về tư liệu sản xuất và đối tượng sản xuất ( biểu hiện cụ thể là hao phí về lao động vật hoá) dưới sự tác động có mục đích của sức lao động ( biểu hiện là hao phí về lao động sống) qua quá trình biến đổi trở thành các sản phẩm. Mặc dù các hao phí bỏ ra cho hoạt động đó bao gồm nhiều loại, nhiều yếu tố khác nhau nhưng trong điều kiện cùng tồn tại quan hệ hàng hoá - tiền tệ thì chúng được biểu hiện dưới hình thức giá trị. Như vậy tại các doanh nghiệp, chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kì nhất định biểu hiện bằng tiền. * Giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí lao động vật hoá và hao phí lao động sống và chi phí khác mà doanh nghiệp phải chi ra để đạt được kết quả sản xuất có giá trị sử dụng hoàn chỉnh hoặc giá trị sử dụng giới hạn. * Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai mặt biểu hiện của quá trình sản xuất có mối quan hệ mật thiết với nhau, giống nhau về chất vì đều là hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất. Chi phí sản xuất trong kì là căn cứ, là cơ sở để tính giá thành sản phẩm, công việc, lao vụ, dịch vụ hoàn thành. Sự lãng phí hoặc tiết kiệm của doanh nghiệp về chi phí sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm cao hay thấp, quản lí giá thành phải gắn lion với chi phí sản xuất. 1.1.2. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 1.1.2.1. Bản chất chức năng của chi phí sản xuất 9 Để quá trình sản xuất được tiến hành một cách bình thường, doanh nghiệp phải có đủ ba yếu tố sản xuất cơ bản đó là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Sự tham gia của ba yếu tố này vào quá trình sản xuất cũng như cấu thành nên thực thể sản phẩm có sự khác nhau, từ đó hình thành nên các chi phí tương ứng là: chi phí khấu hao tư liệu lao động, chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí tiền công trả cho người lao động. Ba yếu tố này là ba yếu tố cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm mới, trong đó khấu hao tư liệu lao động và chi phí tiêu hao nguyên vật liệu đóng vai trò là chi phí lao động vật hoá còn chi phí tiền công trả cho người lao động đóng vai trò là chi phí lao động sống. Như vậy trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp bao gồm chi phí lao động sống và chi phí lao động vật hoá. Để biết được số chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra trong thời kì đó là bao nhiêu nhằm tính toán các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phục vụ cho yêu cầu quản lí thì trong điều kiện tồn tại quan hệ hàng hoá - tiền tệ, mọi chi phí về lao động sống và lao động vật hoá đều biểu hiện thước đo tiền tệ và gọi là chi phí sản xuất kinh doanh. Thực chất chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá nhất định, nó là vốn doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh. Về mặt lượng độ lớn của chi phí sản xuất phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu: - Khối lượng lao động và tư liệu sản xuất đã bỏ ra trong quá trình sản xuất. - Giá cả tư liệu sử dụng dã tiêu hao trong kì và đơn giá của một đơn vị đã hao phí. Hai yếu tố này luôn biến động do nhiều nguyên nhân khác nhau nên phải thường xuyên xem xét, đánh giá lại các tư liệu sản xuất và xác định chính xác chặt chẽ mức tiêu hao vật chất. Có như vậy mới đảm bảo cho sự vận động các yếu tố cơ bản trong quá trình tái sản xuất, ăn khớp cả về mặt hiện vật và giá trị tạo đIều kiện giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức kinh tế –kĩ thuật. 1.1.2.2. Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 10 Mục đích của sản xuất kinh doanh hay nói cách khác là mục đích bỏ ra chi phí của doanh nghiệp là tạo nên những giá trị sử dụng cho xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường các doanh nghiệp luôn quan tâm đến hiệu quả của các chi phí đã bỏ ra nhằm mục đích với một chi phí bỏ ra thấp nhất nhưng mang lại giá trị sử dụng lớn nhất hay để tạo ra một giá trị sử dụng nào đó nhưng với chi phí bỏ ra thấp nhất để có thể thu được mức lợi nhuận tối đa. Trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ công tác quản lí, giá thành sản phẩm là chỉ tiêu thoả mãn đáp ứng được nội dung thông tin trên. Giá thành sản phẩm luôn chứa đựng hai mặt khác nhau vốn có của nó là chi phí sản xuất dã chi ra và lượng giá trị sử dụng thu được cấu thành trong khói lượng sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành. Như vậy bản chất của giá thành sản phẩm là sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố chi phí vào những sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm có hai chức năng chủ yếu là thước đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá. Toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra để hoàn thành những sản phẩm, công việc, lao vụ… phải được bù đắp chính số tiền mà doanh nghiệp thu về do quyết toán các sản phẩm, công việc, lao vụ… việc bù đắp đó mới có thể đảm bảo quá trình tái sản xuất giản đơn. Mục đích sản xuất và nguyên tắc kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải bù đắp được các chi phí đã bỏ ra và đảm bảo có lãi. Trong cơ chế thị trường, giá bán của sản phẩm, lao vụ phụ thuộc rất nhiều vào qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh…cho nên doanh nghiệp phải dựa vào cơ sở giá thành dự toán để xác định. Mặt khác giá thành là một phạm trù kinh tế quan trọng đồng thời mang tính chủ quan. Với tư cách là một phạm trù kinh tế, giá thành là một bộ phận chi phí sản xuất chuyển dịch vào giá trị sản phẩm. Còn đứng trên góc độ doanh nghệp, giá thành bao gồm các khoản mục chi phí doanh nghiệp đã sử dụng nên nó là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lí kinh tế của doanh nghiệp do đó giá thành mang tính chất chủ quan. 1.1.3. Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 11 Tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm là một trong những nhiệm vụ kinh tế chiến lược. Thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lí kinh tế, quản lí doanh nghiệp mà trước hết là quản lí chi phí sản xuất và quản lí giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lí chi phí sản xuất, quản lí giá thành sản phẩm thực chất là quản lí việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn một cách hợp lí, tiết kiệm và có hiệu
Luận văn liên quan