Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh TP Hà Tĩnh

Nền kinh tế thế giới đang trong xu hướng toàn cầu hóa để hòa nhập vào sự phát triển chung của kinh tế thế giới đòi hỏi các quốc gia phải không ngừng phấn đấu đưa đất nước mình phát triển. Tuy nhiên mỗi quốc gia có những cách thực hiện khác nhau do có xuất phát điểm khác nhau. Việt Nam với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp nghèo có hơn 80% dân số là nông dân nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là CNH- HĐH đất nước để đạt tới tốc độ phát triển nhanh, bền vững hơn. Để thực hiện nhiệm vụ này đảng và nhà nước ta đã khẳng định: “ Sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vai trò cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sở để ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng việc phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay gặp không ít khó khăn nhất là vấn đề vốn để sản xuất kinh doanh. Muốn phát triển sản xuất được đòi hỏi các hộ sản xuất phải có vốn để mua con giống, cây trồng.trong khi năng lực của họ là có hạn thì đòi hỏi phải có các chính sách đúng đắn của Đảng, nhà nước và nhất là sự hỗ trợ về vốn từ phía các ngân hàng. NHNo&PTNT là một trong những ngân hàng quốc doanh hàng đầu với nhiệm vụ cơ bản và lâu dài là phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với tư cách là người bạn đồng hành của nông nghiệp nông thôn việt nam ngân hàng đã và đang là kênh chuyển tải vốn chủ yếu đến hộ sản xuất góp phần tạo công ăn việc làm giúp nông dân làm giàu bằng chính sức lao động của mình.

pdf54 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 1760 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh TP Hà Tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469 Trường Đại Học Vinh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP HÀ TĨNH ... 4 1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. .... 4 1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh ............................................................................................................. 5 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh .......... 8 1.3.1. Chức năng ......................................................................................... 8 1.3.2. Nhiệm vụ ........................................................................................... 8 1.4. Các hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh ....... 9 1.4.1. Huy động vốn .................................................................................... 9 1.4.2. Các hoạt động tín dụng ...................................................................... 9 1.4.3. Dịch vụ kế toán và ngân quỹ .............................................................. 9 1.5. Khái quát về tình hình hoạt động của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh từ năm 2009-2011 ............................................................................... 10 1.5.1.Hoạt động huy động vốn ..................................................................... 10 1.5.2. Hoạt động tín dụng ............................................................................ 12 1.5.3. Kết quả hoạt động tài chính ............................................................... 14 PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP HÀ TĨNH .................................................................................................... 15 2.1. Thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh .................................................................................................. 15 2.1.1. Những quy định về cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh .................................................................................................. 15 2.1.2. Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh trong 3 năm 2009-2011 ..................................... 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469 2.1.2.1. Doanh số cho vay, dư nợ, thu nợ hộ sản xuất ................................... 18 2.1.2.2. Nợ quá hạn ..................................................................................... 28 2.1.2.3. Thu nhập từ hoạt động tín dụng hộ sản xuất. .................................. 30 2.1.3. Đánh giá về chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh. ................................................................................................. 31 2.1.3.1. Những thành công .......................................................................... 31 2.1.3.2. Các hạn chế và nguyên nhân ......................................................... 32 2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo& PTNT Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh. ..................................................................... 34 2.2.1. Định hướng hoạt động và mục tín dụng hộ sản xuất của NHNo&PTNT Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh trong thời gian tới. ....................................... 34 2.2.2. Các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh ........................................................ 36 2.2.2.1. Mở rộng khả năng tiếp cận vốn vay đối với hộ sản xuất ................. 36 2.2.2.2. Tăng cường cho vay vốn trung và dài hạn đối với hộ sản xuất ........ 37 2.2.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án, phương án sản xuất kinh doanh ........................................................................................... 38 2.2.2.4. Đẩy mạnh hình thức cho vay qua tổ chức hội, tổ vay vốn ............... 38 2.2.2.5. Phối kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn. .................................................................. 39 2.2.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các món vay hộ sản xuất .. 40 2.2.2.7. Thực hiện công tác thu nợ có hiệu quả, ngăn ngừa nợ quá hạn tiềm ẩn rủi ro và nợ quá hạn mới phát sinh. ............................................................. 40 2.2.2.8. Bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng, sắp xếp bố trí cán bộ tín dụng phù hợp với địa bàn. ................................................................. 41 2.2.3. Một số kiến nghị ................................................................................ 43 2.2.3.1. Kiến nghị với Chính phủ ................................................................ 43 2.2.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam ......................................... 44 2.2.3.3. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam ................................................. 44 2.2.3.4. Đối với UBND các cấp và các sở ban ngành địa phương. ............... 44 KẾT LUẬN ................................................................................................ 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 48 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NHNo Ngân hàng Nông nghiệp TP Thành phố TCKT Tổ chức kinh tế DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ DNCV Dư nợ cho vay CNH- HĐH Công nghiệp hóa hiện đại hóa CBTD Cán bộ tín dụng NH Ngân hàng HSX Hộ sản xuất NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TPKT Thành phần kinh tế DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh SXKD Sản xuất kinh doanh KH Khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị QĐ-HĐQT-TD Quyết định hội đồng quản trị- tín dụng PGD Phòng giao dịch CBCNV Cán bộ công nhân viên KT-XH Kinh tế- xã hội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết quả huy động vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 .................................................................................. 10 Bảng 1.2: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 .................................................................... 12 Bảng 1.3: Kết quả tài chính của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua các năm 2009-2011 ..................................................................................... 14 Bảng 2.1: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ HSX theo ngành kinh tế của Chi nhánh năm 2009-2011 ................................................................................ 19 Bảng 2.2: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ HSX phân theo thời gian tại Chi nhánh qua 3 năm 2009-2011 ....................................................................... 23 Bảng 2.3: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ HSX phân theo đảm bảo tiền vay tại Chi nhánh qua 3 năm 2009-2011 ............................................................ 26 Bảng 2.4: Tình hình nợ quá hạn HSX tại Chi nhánh qua 3 năm 2009-2011 . 28 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh qua 3 năm 2009-2011 ............... 29 Bảng 2.6: Tình hình thu nhập từ hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 ..................... 30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh 1 Mã sinh viên: 0854025469 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế thế giới đang trong xu hướng toàn cầu hóa để hòa nhập vào sự phát triển chung của kinh tế thế giới đòi hỏi các quốc gia phải không ngừng phấn đấu đưa đất nước mình phát triển. Tuy nhiên mỗi quốc gia có những cách thực hiện khác nhau do có xuất phát điểm khác nhau. Việt Nam với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp nghèo có hơn 80% dân số là nông dân nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là CNH- HĐH đất nước để đạt tới tốc độ phát triển nhanh, bền vững hơn. Để thực hiện nhiệm vụ này đảng và nhà nước ta đã khẳng định: “ Sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vai trò cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sở để ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng việc phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay gặp không ít khó khăn nhất là vấn đề vốn để sản xuất kinh doanh. Muốn phát triển sản xuất được đòi hỏi các hộ sản xuất phải có vốn để mua con giống, cây trồng...trong khi năng lực của họ là có hạn thì đòi hỏi phải có các chính sách đúng đắn của Đảng, nhà nước và nhất là sự hỗ trợ về vốn từ phía các ngân hàng. NHNo&PTNT là một trong những ngân hàng quốc doanh hàng đầu với nhiệm vụ cơ bản và lâu dài là phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với tư cách là người bạn đồng hành của nông nghiệp nông thôn việt nam ngân hàng đã và đang là kênh chuyển tải vốn chủ yếu đến hộ sản xuất góp phần tạo công ăn việc làm giúp nông dân làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị- kinh tế- văn hóa, xã hội, khoa học, kĩ thuật của tỉnh Hà Tĩnh. Thành phố có 10 phường và 6 xã nằm trong vùng kinh tế Bắc Trung Bộ. Mặc dù là đô thị loại III nhưng đời sống của người dân thành phố còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các xã ở ngoại thành thì kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Theo chủ trương của Đảng, chính phủ, thành phố Hà Tĩnh đang thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng đa dạng hóa các hình thức sản xuất nông nghiệp, kết hợp nông lâm ngư nghiệp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để làm được điều này cần phải có một lượng vốn, một kênh cung ứng vốn hiệu quả cho sản xuất từ đó mới tập trung cho sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, cải thiện đời sống nhân dân đồng thời hoàn thành chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn xây dựng nông thôn mới. Nhận thức được tầm quan trọng của mình đối với sự phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh nhà, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh 2 Mã sinh viên: 0854025469 và hoàn thiện cơ chế cho vay đối với hộ nông dân nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn từng bước đưa sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống của người dân, giải quyết việc làm góp phần xây dựng nông thôn mới làm cho xã hội phát triển. Tuy nhiên những khoản tín dụng của các hộ sản xuất thường là những món vay nhỏ lẻ, có địa bàn hoạt động rộng đòi hỏi chi phí nghiệp vụ cao, thủ tục vay vốn còn phức tạp, hơn nữa việc sản xuất của các hộ sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên như thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… làm cho kết quả sản xuất không lường trước được dẫn đến nhiều hộ gia đình vay vốn sản xuất đã không có khả năng trả nợ cho ngân hàng ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ của ngân hàng. Qua quá trình học tập và quan sát, thu thập các hoạt động tín dụng của Chi nhánh NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh em nhận thấy để Chi nhánh cần phải chú trọng hơn nữa vào công tác tín dụng hộ sản xuất nên em quyết định chọn đề tài : “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu một số đặc điểm tổng quan về NHNo&PTNT Chi nhánh Thành phố Hà Tĩnh liên quan đến vấn đề tín dụng hộ sản xuất để làm rõ hơn bản chất của vấn đề. - Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011. - Đánh giá những thành tựu đạt được và hạn chế thông qua quá trình phân tích, đưa ra các nguyên nhân tồn tại và những khó khăn cần giải quyết tại Ngân hàng. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. 3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 thông qua các số liệu thu thập từ bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh 3 Mã sinh viên: 0854025469 4. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. - Về thời gian: Nghiên cứu về hoạt động tín dụng với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh trong 3 năm từ 2009-2011. 5. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 2 phần: Phần 1: Tổng quan về NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh Phần 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh Do thời gian hạn chế cũng như trình độ và kiến thức thực tế của em có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô nhằm giúp em hiểu rõ hơn về vấn đề này. Em xin cảm ơn thầy giáo Ths. Đặng Thành Cương đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo em trong quá trình viết báo cáo tốt nghiệp. Em xin cảm ơn Ban giám đốc, các cán bộ của NHNo&PTNT Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh đặc biệt là các anh, các chị CBTD phòng Kinh doanh đã nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài này. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh 4 Mã sinh viên: 0854025469 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP HÀ TĨNH 1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc chia tỉnh Nghệ Tĩnh thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, ngày 24/8/1991 Thống đốc NHNN Việt Nam ra quyết định số 115/NH-QĐ giải thể NHNo Nghệ Tĩnh thành lập NHNo Nghệ An và NHNo Hà Tĩnh cùng với đó là sự sáp nhập Ngân hàng công thương thị xã Hà Tĩnh vào NHNo Hà Tĩnh. Năm 1996 NHNo Hà Tĩnh đổi tên thành NNNo&PTNT Hà Tĩnh theo sự thay đổi tên của NHNo Việt Nam. Ngân hàng nông nghiệp Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động mở thêm nhiều Chi nhánh, phòng giao dịch đưa hoạt động ngân hàng đến gần với đời sống của người dân hơn theo đó Chi nhánh NNNo&PTNT thị xã Hà Tĩnh ra đời. NHNo&PTNT Chi nhánh thị xã Hà Tĩnh được thành lập năm 1998 theo QĐ số 539/NHNo-02 ngày 01/09/1998 của Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam về việc thành lập NHNo&PTNT Chi nhánh thị xã Hà Tĩnh và chính thức đi vào hoạt động năm 2001. Ngày 28/5/2007 thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị định số 89/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh. NHNo&PTNT Chi nhánh thị xã Hà Tĩnh đổi tên thành NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. Tên giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh. Trụ sở giao dịch tại số 73, đường Đặng Dung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh là Chi nhánh Ngân hàng cấp III trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2003, ngân hàng vinh dự được UBND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc. Đến năm 2008, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh được đưa vào sử dụng phần mềm Ngân hàng IPCAS. Đây là bước chuyển đổi quan trọng làm thay đổi toàn bộ công nghệ từ Poxpro sang IPCAS, từ thủ công đến tự động hóa toàn bộ, nội mạng thống nhất từ Trung ương đến các Ngân hàng cơ sở. Việc áp dụng công nghệ tin học hiện đại này giúp kết nối trực tuyến toàn hệ Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh 5 Mã sinh viên: 0854025469 thống, cho phép triển khai các dịch vụ Ngân hàng hiện đại như Thẻ quốc tế, Internet Banking,... từ đó giúp giải phóng sức lao động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hiện nay, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh hoạt động theo cơ chế thị trường, có quyền tự chủ trong kinh doanh, đảm bảo đứng vững trong cạnh tranh, kinh doanh có lãi, ổn định và phát triển với mạng lưới các điểm giao dịch trải khắp trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh. Tính đến nay Chi nhánh TP Hà Tĩnh đã có một trụ sở chính và 4 phòng giao dịch: PGD Số 2, PGD Số 4, PGD Thạch Trung và PGD Bắc Hà. Khách hàng chủ yếu của Ngân hàng là các hộ nông dân, hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp. Do được thành lập muộn hơn so với những Chi nhánh NH khác và phải hòa nhập vào cơ chế mới nên hoạt động của ngân hàng gặp không ít khó khăn. Những ngày đầu, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh hoạt động với quy mô nhỏ, vốn chủ yếu cho vay để phát triển sản xuất hơn nữa kinh tế trên địa bàn chủ yếu là độc canh về cây lúa, ngành nghề chưa phát triển… vì thế hoạt động kinh doanh, dịch vụ của ngân hàng chưa được mở rộng. Thế nhưng với việc phát huy những thuận lợi sẵn có và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ CBCNV mà Chi nhánh NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong hệ thống NHNo& PTNT và các NH khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Với phương châm làm việc đúng đắn, những kinh nghiệm từ thực tiễn của ban lãnh đạo cũng như toàn bộ CBCNV Chi nhánh đã đưa Chi nhánh vượt qua nhiều khó khăn tạo được niềm tin từ khách hàng và thực sự trở thành người bạn đáng tin cậy của khách hàng trên địa bàn thành phố đặc biệt là người bạn thân thiết đối với các hộ nông dân. Với phương châm “Agribank mang phồn thịnh đến với khách hàng”. Do đó toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên ngân hàng luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tổ chức các khóa huận luyện nghiệp vụ trong nội bộ Ngân hàng để nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ công nhân viên, nghiên cứu cải tiến lề lối tác phong làm việc để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh được thể hiện ở sơ đồ sau: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Hoàng Thị Thùy Linh 6 Mã sinh viên: 0854025469 Hiện nay, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh có 47 cán bộ nhân viên gồm 36 nữ và 11 nam trong đó số có trình độ đại học chiếm 70%, trình độ cao đẳng chiếm 30% và các cán bộ đều được bố trí vào vị trí hợp lý và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của ban lãnh đạo và các phòng ban: - Ban lãnh đạo gồm: 1 giám đốc và 2 phó giám đốc + Giám đốc: Là người điều hành cao nhất, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoặc phân công, uỷ quyền cho các phó giám đốc để thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn theo quy định. Đồng thời triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của ngân hàng và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của NH trước giám đốc NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các phòng ban một cách hợp lý. + Phó giám đốc phụ trách tín dụng: Có nhiệm vụ giúp giám đốc chỉ đạo công tác kế hoạch, chỉ đạo công tác cho vay thu nợ trên địa bàn thành phố, trực tiếp quản lý và theo dõi mọi hoạt động của phòng tín dụng thông qua các hồ sơ cho vay và các hợp đồng tín dụng: - Xem xét nội dung thẩm định do phòng tín dụng trình lên để quyết định cho vay hay không cho vay và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. - Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo
Luận văn liên quan