Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa

Trong giai đọan hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế của nước ta do Đảng và Nhà nước đặt ra là phát triển kinh tế theo chiều sâu và thực hiện Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, từ nguồn vốn do ngân hàng cung cấp là rất cần thiết đặc biệt là nguồn tín dụng trung và dài hạn. Hiện nay, nước ta có một nền kinh tế đang phát triển nên nhu cầu về vốn đầu tư phát triển là rất lớn. Hơn nữa việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới – WTO khiến các doanh nghiệp, ngân hàng nước ta không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn cạnh tranh với các doanh nghiệp, ngân hàng nước ngoài ngày càng gay gắt và quyết liệt. Như vậy nhu cầu vay vốn tín dụng trung và dài hạn của các thành phần kinh tế nhằm xây dựng mới, đổi mới công nghệ, cải tạo và mở rộng sản xuất trong thời gian tới là rất lớn. Việc đáp ứng các nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế là cần thiết đồng thời cũng là cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó cũng phải cung cấp các dịch vụ để phục vụ khách hàng đồng thời nâng cao chất lượng của khoản cho vay trung và dài hạn nhằm đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại nhằm phục vụ thiết thực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được điều đó trong thời gian thực tập tại Techcombank Thanh Hóa em đã hướng tới Đề tài : Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa Trong đó nội dung của bài được trình bày theo hai phẩn : Phần 1 : Tổng quan về Techcombank Thanh Hóa Phần 2 : Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa

pdf43 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 1593 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đề tài : Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt ............................................................................... 1 Danh mục bảng số liệu .................................................................................... 2 LỞI MỞ ĐẦU ................................................................................................. 3 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ TECHCOMBANK THANH HÓA ..................... 4 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ......................................................... 4 1.1.1 Lịch sử hình thành ...................................................................................... 4 1.1.2 Quá trình phát triển .................................................................................... 4 1.1.3 Các sản phẩm dịch vụ của Techcombank: .............................................. 4 1.1.3.1 . Khách hàng cá nhân .......................................................................... 4 1.1.3.2. Khách hàng doanh nghiệp................................................................. 5 1.1.4 Tầm nhìn ...................................................................................................... 5 1.1.5 Sứ mệnh ........................................................................................................ 6 1.1.6 Giá trị cốt lõi................................................................................................ 6 1.2. Cơ cấu tổ chức của Techcombank ......................................................... 7 1.2.1 Cơ cấu tổ chức chung .................................................................................. 7 1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Techcombank Thanh Hóa ..................................... 8 1.3.Tình hình hoạt động của Techcombank Thanh Hóa. .............................. 8 1.3.1 Tình hình huy động vốn.............................................................................. 8 1.3.2 Hoạt động cho vay ....................................................................................... 9 1.3.3 Một số hoạt động khác ................................................................................ 9 1.3.4 Kết quả kinh doanh .................................................................................... 10 PHẦN 2 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI TECHCOMBANK THANH HÓA ............................................................................................... 11 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh hóa. ..................................................................... 11 2.1.1. Các nhân tố về phía khách hàng ......................................................... 11 2.1.2 Các nhân tố về phía Ngân hàng ............................................................... 12 2.1.3Các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô ................................................. 16 2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa .......................................................................... 18 2.2.1 Tình hình cho vay trung và dài hạn ........................................................ 18 2.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng trung và dài hạn. ............................................... 18 2.2.3 Tình hình nợ quá hạn ................................................................................ 22 2.3 Đánh giá thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa. ................................................................................................ 24 2.3.1 Những thành tựu đạt được. ...................................................................... 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân. ............................................................... 24 2.3.2.1. Những tồn tại ...................................................................................... 24 2.3.2.2. Nguyên nhân. ..................................................................................... 25 2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, trung và dài hạn tại ngân hàng Techcombank tại Thanh hóa .............................................................. 25 2.4.1 Định hướng hoạt động của Techcombank trong thời gian tới ........... 25 2.4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa .................................................................................. 27 2.4.2.1. Các biện pháp về nguồn vốn ........................................................... 27 2.4.2.2 Nâng cao công nghệ Ngân hàng ...................................................... 29 2.4.2.3. Cải tiến đa dạng hóa cơ cấu loại hình cho vay trung và dài hạn. ........................................................................................................ 30 2.4.2.4Thực hiện tốt công tác khách hàng và mở rộng tín dụng. ............ 31 2.4.2.5 Nâng cao chất lượng tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư. ....................................................................... 31 2.4.2.6. Tăng cường kiểm tra tín dụng. ........................................................ 33 2.4.2.7 Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ tín dụng. ................ 33 2.4.2.8 Ngăn ngừa và xử lý những khoản nợ quá hạn. ........................... 34 2.4.2.9. Bảo hiểm các khoản vay trung và dài hạn. ................................... 34 2.4.2.10. Phát triển hình thức bảo hiểm quá trình SXKD của DN. ......... 35 2.4.2.11. Luôn luôn dự báo các rủi ro tiềm ẩn trong tín dụng trung dài hạn và có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. .......................................... 35 2.4.2.12 Xử lý linh hoạt các tình huống trong quá trình cho vay ............ 36 2.4.3 Một số kiến nghị với các cơ quan nhầm nâng cao chất lượng tín dụng tại Techcombank Thanh hóa .............................................................. 36 2.4.3.1 Kiến nghị đối với Techcombank Việt Nam.................................. 36 2.4.3.2 Các kiến nghị với các NHNN. ....................................................... 37 2.4.3.3 Kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành liên quan. .................. 37 2.4.3.4.Đối với doanh nghiệp. ....................................................................... 38 KẾT LUẬN ................................................................................................... 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬT KÝ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 1 Danh mục các chữ viết tắt DN : doanh nghiệp HĐTD : hoạt động tín dụng KH : khách hàng KVNQD : khu vực ngoài quốc doanh NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : tổ chức tín dụng SXKD : sản xuất kinh doanh XNH : xuất nhập khẩu Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 2 Danh mục bảng số liệu Bảng 1.1: Tình hình huy động vốn tại Techcombank Thanh Hóa ............... 8 Bảng 1.2: Tình hình dư nợ tín dụng ............................................................ 9 Bảng 1.3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh về thu nhập, chi phí, lợi nhuận ........................................................................................ 10 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn trung và dài hạn ................................... 18 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ tín dụng trung và dài hạn trong tổng dư nợ tín dụng ..................................................................................................... 18 Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng trung và dài hạn theo cơ cấu nội – ngoại tệ ........ 19 Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng trung và dài hạn theo thành phần kinh tế............ 20 Bảng 2.8: Dư nợ tín dụng trung và dài hạn theo ngành kinh tế ................... 21 Bảng 2.9: Tình hình nợ quá hạn trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa.................................................................................................. 22 Bảng 2.10: Cơ cấu nợ quá hạn theo thời gian ............................................. 23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 3 LỞI MỞ ĐẦU Trong giai đọan hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế của nước ta do Đảng và Nhà nước đặt ra là phát triển kinh tế theo chiều sâu và thực hiện Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, từ nguồn vốn do ngân hàng cung cấp là rất cần thiết đặc biệt là nguồn tín dụng trung và dài hạn. Hiện nay, nước ta có một nền kinh tế đang phát triển nên nhu cầu về vốn đầu tư phát triển là rất lớn. Hơn nữa việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới – WTO khiến các doanh nghiệp, ngân hàng nước ta không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn cạnh tranh với các doanh nghiệp, ngân hàng nước ngoài ngày càng gay gắt và quyết liệt. Như vậy nhu cầu vay vốn tín dụng trung và dài hạn của các thành phần kinh tế nhằm xây dựng mới, đổi mới công nghệ, cải tạo và mở rộng sản xuất trong thời gian tới là rất lớn. Việc đáp ứng các nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế là cần thiết đồng thời cũng là cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó cũng phải cung cấp các dịch vụ để phục vụ khách hàng đồng thời nâng cao chất lượng của khoản cho vay trung và dài hạn nhằm đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại nhằm phục vụ thiết thực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được điều đó trong thời gian thực tập tại Techcombank Thanh Hóa em đã hướng tới Đề tài : Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa Trong đó nội dung của bài được trình bày theo hai phẩn : Phần 1 : Tổng quan về Techcombank Thanh Hóa Phần 2 : Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Techcombank Thanh Hóa Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 4 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ TECHCOMBANK THANH HÓA 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 1.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (hay còn gọi là Techcombank) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn và đang phát triển ở Việt Nam, được thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam được thành lập trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và trụ sở chính ban đầu được đặt tại số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau gần 20 năm liên tục phát trỉển, Techcombank đã đạt được nhiều thành công và trở thành một ngân hàng có vị thế tại Việt Nam với số vốn lên đến hơn 8.788 tỉ đồng. Techcombank Thanh Hóa được thành lập ngày 14/7/2008 tại 301 Trần Phú và vào ngày 21/7/2010 khai trương trụ sở mới tại 180 đường Tống Duy tân, phường Lam Sơn thay thế cho địa điểm cũ; địa điểm cũ của chi nhánh tại 301 Trần Phú được chuyển đổi thành mô hình quỹ tiết kiệm. 1.1.2 Quá trình phát triển Trong suốt những năm hình thành và phát triển, Techcombank Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu nhất định và có chỗ đứng trong lòng khách hàng Thanh Hóa. Đã góp phần vào sự phát triển cùa kinh tế Thanh Hóa nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Cố găng xây dựng một Ngân hàng uy tín trong lòng khách hàng và góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của Techcombank Việt Nam. 1.1.3 Các sản phẩm dịch vụ của Techcombank: 1.1.3.1 . Khách hàng cá nhân  Tiết kiệm : tiết kiệm bội thu, tiết kiệm cát lộc, tiết kiệm thường, các sản phẩm tiết kiệm khác.  Tài khoản : tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản năng động, tài khoản trả lương, tài khoản F@st Easy. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 5  Cho vay : cho vay bất động sản, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh, cho vay online cầm cố tiền gửi tiết kiệm.  Thẻ : thẻ thanh toán nội địa – F@st Access, thẻ thanh toán quốc tế - Techcombank Visa, thẻ tín dụng quốc tế - Techcombank Visa, thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines Techcombank Visa, thẻ đồng thương hiệu Mercedes - Benz Techcombank Visa, thẻ đồng hương hiệu Vincom Center Loyalty, các sản phẩm thẻ khác.  Các sản phẩm thẻ khác : Thẻ ghi nợ phát hành ngay F@ STACCESS – I, tiết kiệm đa năng F@ STUNI, thẻ trả trước Reev Visa Internet.  Sản phẩm bảo hiểm.  Ngân hàng điện tử F@st – banking.  Chương trình tích lũy điểm thưởng : chương trình tích lũy dặm thưởng dnhf cho thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines – Techcombank Visa, gắn kết bền lâu dành riêng cho chủ thẻ tín dụng Techcombank Visa và Vietnam Airlines. 1.1.3.2. Khách hàng doanh nghiệp  Tiền gửi : tiền gửi thực gửi, tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm linh hoạt (Fast Invest), tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.  Tín dụng doanh nghiệp : vay vốn lưu động theo món, vay vốn lưu động theo hạn mức, vay trung – dài hạn theo món, vay trung – dài hạn theo dự án, tài trợ dự án trọn gói, thấu chi doanh nghiệp, tài trợ xuất khẩu nông thủy hải sản lãi suất từ 17,9%.  Quản lý tiền tệ : quản lý các khoản phải chi, quản lý các khoản phải thu, quản lý thanh toán, ngân hàng trực tuyến (Fast E Bank).  Tài trợ thương mại và bảo lãnh : tài trợ xuất khẩu nông sản, tài trợ nhà phân phối, tài trợ nhà cung cấp, tài trợ bao thanh toán, tài trợ dự án trọn gói, bảo lãnh, tài trợ thanh toán bù trừ qua các sàn giao dịch, tài trợ L/C nhập khẩu theo chương trình GFM 102  Ngoại hối và phòng ngừa rủi ro : Sản phẩm nâng cao tính thanh khoản của chứng từ có giá, sản phẩm ngoại hối, sản phẩm phòng ngừa rủi ro. 1.1.4 Tầm nhìn Trở thành ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 6 1.1.5 Sứ mệnh - Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính và dựa trên cơ sở lấy khách hàng làm trọng tâm. - Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt. - Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh lành mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lỹ rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. 1.1.6 Giá trị cốt lõi - Khách hàng là trên hết : nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn hết sức mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. - Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn, vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện. - Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng. - Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân và khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích. - Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 7 1.2. Cơ cấu tổ chức của Techcombank 1.2.1 Cơ cấu tổ chức chung - DV : Dịch vụ - KH : Khách hàng - TP : Trưởng phòng - DN: Doanh nghiệp - CV: Chuyên viên Phòng DV KH Phòng DV KH cá nhân Phòng DV KH DN Teler Kiểm sát viên CV DV KH cá nhân Trợ lý CV DV KH cá nhân CV DV KH DN Trợ lý CV DV KH DN TP dịch vụ KH TP DV KH cá nhân TP DV KH DN Ban giám đốc Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 8 1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Techcombank Thanh Hóa Qũy tiết kiệm tại chợ Tây Thành : là một quỹ tiết kiệm mang tính riêng biệt của Techcombank Thanh Hóa. 1.3.Tình hình hoạt động của Techcombank Thanh Hóa. 1.3.1 Tình hình huy động vốn Tổng Nguồn vốn huy động tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục. Đến cuối thánh 12 năm 2011 tổng nguồn vốn của Techcombank đạt 507 tỷ VNĐ Bảng 1.1 : Tình hình huy động vốn tại Techcombank Thanh Hóa ( Tỷ đồng ) Năm Chỉ Tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tăng / giảm Quy VNĐ Tỷ trọng Quy VNĐ Tỷ trọng Quy VNĐ Tỷ trọng Tổng vốn huy động 280 100% 352 100% 507 100% 155 (Nguồn BCKQKD của Techcombank Thanh Hóa năm 2009-2011) Ban giám đốc Dịch vụ khách hàng Dịch vụ khách hàng cá nhân Dịch vụ khách hàng doanh Quỹ tiết kiệm chợ Tây Thành Kiểm soát viên Teler CV DV KH cá nhân Trợ lý CV DV KH cá nhân CV DV KH DN Trợ lý CV DV KH DN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 9 Năm 2010 tăng 87 tỷ VNĐ so với năm 2009 và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn năm 2011 là 436 tỷ VNĐ tăng 56 tỷ VNĐ so với 2010 đạt mức 380 tỷ VNĐ. Nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Techcombank cũng tăng trưởng liên tục trong các năm gần đây: năm 2009 vốn huy động đạt 280 tỷ VNĐ, năm 2010 đạt 352 tỷ VNĐ, tăng 72 tỷ VNĐ so với 2009. Năm 2011 vốn huy động đạt 507 tỷ VNĐ, tăng 155 tỷ VNĐ so với năm 2010. Tình hình huy động vốn của Techcombank Thanh Hóa ngày càng tăng mạnh, điều này cho thấy Ngân hàng đã có bước đi đúng đắn trong việc gia tăng nguồn vốn huy động. Nân hàng đã có những chính sách phát triển đúng đắn, hướng đi đúng. 1.3.2 Hoạt động cho vay Tổng dư nợ tín dụng đạt 452 tỷ VNĐ. Với mục tiêu thắt chặt tín dụng an toàn nên tốc độ tăng trưởng không cao, song chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt Bảng 1.2: Tình hình dư nợ tín dụng( Tỷ VNĐ) Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Quy VNĐ Tăng /giảm Quy VNĐ Tăng /giảm Quy VNĐ Tăng /giảm Dư nợ tin dụng 256 Tăng 327 Tăng 452 Tăng (Nguồn BCKQKD của Techcombank Thanh Hóa năm 2009 - 2011) Dư nợ tín dụng tăng dần qua các năm: năm 2009 là 256 tỷ VNĐ, năm 2010 là 327 tỷ VNĐ, tăng 71 tỷ VNĐ so với năm 2009; năm 2011 là 452 tỷ VNĐ, tăng 125 tỷ VNĐ so với năm 2010. Dư nợ tín dụng ngày càng tăng qua các năm, và ngày một phát triển. 1.3.3 Một số hoạt động khác Công tác đối ngoại : Techcombank Thanh Hóa trong năm 2011 đã có những bước tiến đáng kể trong việc củng cố và mở rộng mối quan hệ với các Ngân hàng trong nước. Công tác kế toán tài chính đã được thực tốt góp phần vào quản lý an toàn vốn và tài sản, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Trần Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 10 1.3.4 Kết quả kinh doanh Bảng 1.3 : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: thu nhập, chi phí, lợi nhuận Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Quy VNĐ Quy VNĐ Quy VNĐ Thu nhập 295 378 546 Chi phí 132 178 205 Lợi nhuận 133 200 341 Mặc dù tình hình tài chính, tiền tệ quốc tế có nhiều biến động không thuận lơi, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng trên mọi mặt. Các nhà tài chính quốc tế đánh giá cao nổ lực và thiện chí của Chính phủ cũng như NHNN Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh phù hợp với xu thế toàn cầu hóa, thông qua hàng loạt các biện pháp như tự do hóa từng bước lãi suất, điều chỉnh cơ chế tín dụng, hối đoái theo hướng linh hoạt tuân theo quy luật thị trường. Điểm nổi bật nhất trong hoạt
Luận văn liên quan