Đề tài Ngân hàng Trung Ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển

Nội dung chính: I.Ngân hàng trung ương Việt Nam II.Phân biệt ngân hàng trung ương Việt Nam với một số mô hình tổ chức ở các  quốc gia phát triển  III.Giải pháp cho ngân hàng trung ương Việt Nam

pdf27 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 2720 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ngân hàng Trung Ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com Đ tài: Ngân hàng trung ng ề ươ Vi t Nam, phân bi t v i m t s ệ ệ ớ ộ ố mô hình t ch c c a các qu c ổ ứ ủ ố gia phát tri n.ể www.themegallery.com PH N I : M Đ UẦ Ở Ầ Tính c p thi t c a đ tài ấ ế ủ ềI M c tiêu nghiên c u ụ ứII Ph ng pháp nghiên c u ươ ứIII C s lý lu n ơ ở ậIV www.themegallery.com PHẦN II:NỘI DUNG I.Ngân hàng trung ương Việt Nam II.Phân biệt ngân hàng trung ương Việt  Nam với một số mô hình tổ chức ở các  quốc gia phát triển  III.Giải pháp cho ngân hàng trung ương  Việt Nam www.themegallery.com I – Ngân Hàng Trung ương  1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương 1.1, Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng  Trung ương a, Khái niệm: ­ Là ngân hàng phát hành tiền  ­ Là cơ quản lý và và kiểm soát tiền tệ ngân hàng  ­ Bộ máy tài chính tổng hợp  www.themegallery.com b, Đặc điểm  ­ Không giao dịch với công chúng, chỉ giao dịch  với các tổ chức tín dụng  ­ Chức năng quản lý:Biện pháp hành chính, các  nghiệp vụ mang tính chất kinh doanh, không  nhằm mục đích sinh lợi nhuận  ­ Mục đích:Cung ứng,điều hòa lưu thông tiền  tệ,kiểm soát lạm phát ổn định lưu thông tiền tệ  ­ Định chế hỗn hợp:quản lý hành chính và doanh  nghiệp  www.themegallery.com 1.2.Khái quát quá trình ra đời của Ngân hàng Trung  ương ٭Quá trình ra đời của ngân hàng trên thế giới  ­ Ra đời chính thức ở Châu âu vào cuối thế kỷ XVII ­ Khoảng 500 năm trước các giấy tờ cam kết thanh  toán chấp nhận rộng rãi =>nền tảng cơ bản cho hệ  thống ngân hàng hiện tại  ­ Ngân hàng trung ương đầu tiên là Thụy  Điển(1668),Anh(1694),Mỹ(1913),TQ(1979). www.themegallery.com ٭Quá trình ra đời của ngân hàng Trung ương Việt  Nam ­ Trước 1945:Ngân hàng Đông Dương là ngân  hàng phát hành độc quyền  ­ Ngày 6/5/1951:Thành lập ngân hàng Quốc gia  Việt Nam  ­ Tháng 1/1960:Đổi tên thành Ngân hàng nhà  nước Việt Nam cho tới nay www.themegallery.com Mô hình NHTW tr c thu c Chính phự ộ ủ 2. MÔ HÌNH T CH C C A NHTWỔ Ứ Ủ CHÍNH PHỦ H I Đ NG CHÍNH SÁCH TI N TỘ Ồ Ề Ệ Ch t ch H i đ ng chính sách ti n tủ ị ộ ồ ề ệ Các thành viên Th ng đ c Ngân hàng Trung ố ố ngươ NGÂN HÀNG TRUNG NGƯƠ www.themegallery.com Mô hình NHTW đ c l p Chính phộ ậ ủ CHÍ NH PHỦ QU C H IỐ Ộ Chính sách ti n t , s d ng các công ề ệ ử ụ c :ụ - Tái chi t kh uế ấ - Ho t đ ng th tr ng mạ ộ ị ườ ở - D tr b t bu cự ữ ắ ộ Pháp lu t, bi n pháp hành chính:ậ ệ - Ngân sách - Khu v c kinh t công c ngự ế ộ - Tr c p, b o hi mợ ấ ả ể NGÂN HÀNG TRUNG NGƯƠ M c tiêu:ụ - Duy trì m c giá c n đ nhứ ả ổ ị - Tăng tr ng kinh tưở ế - T o công ăn vi c làmạ ệ www.themegallery.com 10 Mô hình t ch c c a NHNN Vi t Namổ ứ ủ ệ 64 chi nhánh T nh, Thành phỉ ố V Chính sách ti n tụ ề ệ V Chi n l c phát tri nụ ế ượ ể V Qu n lý ngo i h iụ ả ạ ố V Quan h qu c tụ ệ ố ế V Tài chính - K toánụ ế V Tín d ngụ ụ S Giao d chở ị Ban qu n lý d ánả ự Văn phòng Vụ Tổ chức CB và Đào tạo Vụ NV phát hành và kho quỹ Cục Quản trị Học viện Ngân hàng Đại học Ngân hàng TP  HCM Cục Công nghệ tin học NH Thời báo Ngân hàng Tạp chí Ngân hàng Trung tâm tuyên truyền báo chí Trung tâm thông tin tín dụng Thanh tra ngân hàng V T ng ki m soátụ ổ ể V Pháp chụ ế V các ngân hàngụ V các TC tín d ng h p tácụ ụ ợ Các DN tr c thu c NHNNự ộ KH I CHÍNH SÁCHỐ KH I NGHI P VỐ Ệ Ụ KH I QU N TR ĐI U HÀNHỐ Ả Ị Ề KH I THANH TRA KI M SOÁTỐ Ể BAN LÃNH Đ OẠ www.themegallery.com 3. Chức năng của ngân hàng TW 3.1 Phát hành và điều tiết lưu thông tiền tệ  ­ Giữ độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng và  tiền kim loại ­ Tham gia và kiểm soát chặt chẽ việc tạo tiền  chuyển khoản của NHTM và TCTD www.themegallery.com Tốc độ tăng trưởng GDP T c đ tăng tr ng GDP c a kinh t Vi t Nam t 1984 đ n 2008ố ộ ưở ủ ế ệ ừ ế www.themegallery.com 3.2 Ngân hàng của các ngân hàng  ­ Quản lý tài khoản nhận tiền gửi của NHTM,tổ  chức tín dụng  ­ Cho vay đối với các NHTM và TCTD ­ Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt ­ Quản lý,kiểm soát hoạt động đối với NHTM và  TCTD www.themegallery.com 3.3 Ngân hàng nhà nước  ­ NHTW thuộc sở hữu của Nhà nước ­ Xd và thực thi CS tiền tệ quốc gia ­ Mở tài khoản,giao dịch với kho bạc NN ­ T/c thanh toán giữa kho bạc với các NH ­ Cung cấp tín dụng và tạm ứng cho NSNN ­ Thay mặt chính phủ làm đại diện tại các tổ chức  tài chính tiền tệ QT www.themegallery.com 4.Vai trò của ngân hàng trung ương Điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông Thiết lập và điều chính cơ cấu nền kinh tế  Ổn định sức mua của đồng tiền quốc gia Chỉ huy đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng 5.Chính sách tiền tệ  a.Khái niệm  ­Là hệ thống quan điểm,chủ trương,biện pháp của  nhà nước =>điều chỉnh hoạt động tiền tệ tín dụng,ổn định lưu  thông tiền tệ www.themegallery.com b,Nội dung  Nếu nền kinh tế lạm phát cao=>thắt chặt tiền tệ  Nếu nền kinh tế đang suy thoái =>mở rộng chính  sách tiền tệ  c,Công cụ  www.themegallery.com CSTT Qu n lý lãi su t c a NHTMả ấ ủNghi p v th tr ng mệ ụ ị ườ ở T l d tr b t bu cỷ ệ ự ữ ắ ộ T giá h i đoáiỷ ố Công c tái chi t kh uụ ế ấ H n m c tín d ngạ ứ ụ www.themegallery.com Các công cụ chính sách tiền tệ Công cụ Mở rộng Thắt chặt Tác động Tỷ lệ dự trữ bắt  buộc Giảm Tăng Số nhân tiền tệ Lãi suất tái chiết  khấu Giảm Tăng Cơ số tiền tệ/Cứu  cánh cho vay cuối  cùng Nghiệp vụ thị  trường mở Mua lại giấy tờ  có giá Bán các giấy tờ có  giá Cơ số tiền tệ Hạn mức tín dụng Tăng hạn mức  tín dụng Giảm hạn mức tín  dụng Lượng tiền cung ứng Khung lãi suất/lãi  suất cơ bản Tăng Giảm Lượng tiền cung ứng www.themegallery.com II.Phân biệt mô hình NHTW Việt Nam với 1 số mô  hình tổ chức ở các quốc gia phát triển ­Ở hầu hết các quốc gia phát triển như  Mỹ,Đức,Nhật,Thụy Điển,Thụy sỹ ...thì mô hình tổ  chức là độc lập với chính phủ  ­Ở Việt Nam thì theo mô hình trực thuộc với chính  phủ www.themegallery.com 1.Thụy Điển  ­Lịch sử lâu đời trên TG,hay gọi là Risksbank ­Có hai hệ thống thanh toán:giá trị cao và thanh  toán bù trừ  ­Mô hình độc lập với CPhủ(NHTW có toàn quyền  qđ việc xây dựng và thực hiện CSTT) +,ưu điểm:đảm bảo được sự độc lập hoàn toàn  khỏi áp lực của CP khi điều hành CSTT +,nhược điểm:khó có sự kết hợp hài hòa CSTT www.themegallery.com www.themegallery.com 2.Thụy sĩ(SNB) ­Thành lập 16/1/1906 có tác động mạnh tới c/s  kinh tế ở Thụy Sĩ(có 2 trụ sở chính,16 cơ quan) ­Mục tiêu:Đảm bảo ổn định giá cả  ­Chịu sự giám sát của:hội đồng ngân hàng và hội  đồng quản trị ­Mô hình:độc lập với chính phủ=>giúp quản lý chặt  chẽ và tốt hơn www.themegallery.com 3.Ngân hàng Anh ­Là mô hình NHQG đầu tiên tại Venice TK XVII ­Đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ quốc gia ­Ngân hàng trung ương thuộc sở hữu tư nhân mục tiêu:kiểm soát cung tiền,điều khiển van tín  dụng tiền tệ  www.themegallery.com 4.Nhật Bản ­Là ngân hàng cổ phần(1942) trong đó 55% cổ  phần thuộc sở hữu nhà nước còn lại là sở hữu tư  nhân ­Cơ quan quản trị ngân hàng:Hội đồng chính  sách có 7 tv do chính phủ bổ nhiệm  Mục tiêu:theo mục tiêu của quốc gia Mô hình:Độc lập với chính phủ  www.themegallery.com 5.Trung quốc ­thành lập 1948 trên cơ sở hợp nhất các ngân  hàng khác ­Trực thuộc quốc vụ viện vốn do nhà nước cấp  và thuộc sở hữu nhà nước ­Độc lập với chính phủ trong hoạch định và thực  thi CSTT ­Mục tiêu:Ổn định giá trị đồng tiền và thúc đẩy  tăng trưởng kinh tế www.themegallery.com III.Giải pháp cho ngân hàng trung ương Việt  Nam. ­Phối hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa CSTT và  CSTK ­Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư,cải cách  doanh nghiệp nhà nước  ­Tổ chức đăng kí giao dịch và xử lý, giải quyết  các yêu cầu của NHTM ­Đa dạng hóa hơn nữa các giao dịch trên thị  trường mở, giao dịch tái cấp vốn   LOGO
Luận văn liên quan