Đề tài Nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành quản trị marketing tại trường đại học kinh tế Đà Nẵng

Giáo dục đại học Việt Nam thường “bị” xem là nặng tính lý thuyết và tồn tại một khoảng cách lớn giữa lý thuyết và thực tiễn trong chương trình học ởcác trường đại học. Sinh viên, sản phẩm của nền giáo dục nước ta, còn bộc lộnhiều hạn chếkhi sởhữu và phát huy các kỹnăng nghềnghiệp cần thiết cho bản thân. Với chương trình Quản trịMarketing của Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Nhà trường đã có sựquan tâm đến vấn đềphát triển kỹnăng nghềnghiệp cần thiết cho sinh viên, được thểhiện rõ trong mục tiêu đào tạo chương trình. Qua bốn năm kểtừkhi đổi mới phương pháp đào tạo, Nhà trường cần tổng kết, đánh giá các kết quảvà giá trị đã đạt được đểtừ đó có hướng điều chỉnh phù hợp. Công việc này sẽphần nào bộc lộ được tính hiệu quả, độthành công của chương trình. Hiểu và đánh giá vềkhảnăng nhận thức cũng nhưtích lũy kỹnăng nghềnghiệp của sinh viên là một phần trong quá trình nêu trên. Bởi lẽsinh viên là một bộphận quan TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ5(40).2010 166 trọng cấu thành nên tổng thểgiới hữu quan của trường Đại học (được xem nhưlà khách hàng) và sinh viên có xu hướng học và giữlại những gì mà họnghĩlà thiết yếu [5]. Trên cơsở đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu: (1) Đo lường nhận thức của sinh viên năm 3 và năm 4 chuyên ngành Quản trịMarketing, Đại học kinh tế Đà Nẵng về tầm quan trọng của các kỹnăng cần thiết đối với một người làm Marketing (marketer); (2) Nghiên cứu sựtự đánh giá của sinh viên năm 3 và năm 4 chuyên ngành Quản trị Marketing, Đại học kinh tế Đà Nẵng vềviệc tích lũy kỹnăng nghềnghiệp qua quá trình học tập chuyên ngành.

pdf11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/11/2013 | Lượt xem: 3287 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành quản trị marketing tại trường đại học kinh tế Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 165 NHẬN THỨC VỀ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG PERCEPTION OF PROFESSIONAL SKILLS OF THE MARKETING ADMINISTRATION STUDENTS AT DANANG COLLEGE OF ECONOMICS Phạm Thị Lan Hương, Trần Triệu Khải Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Sinh viên marketing sau khi tốt nghiệp thường thiếu những kỹ năng nghề nghiệp. Do đó, các trường đại học ngày nay không chỉ chú trọng vào việc mang lại cho người học kiến thức chuyên môn mà cả kỹ năng để làm việc tốt. Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu đã có để liệt kê các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho người làm marketing, nghiên cứu điều tra nhận thức của sinh viên năm ba và năm tư chuyên ngành Quản trị Marketing tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng về tầm quan trọng và việc tích lũy các kỹ năng này qua quá trình họ học tập tại trường. Kết quả sẽ đưa ra một số thông tin tham khảo, góp phần cải tiến chương trình đào tạo cho Nhà trường. ABSTRACT Nowadays, marketing graduates often lack professional skills applied to their jobs. Therefore, colleges and universities should focus on providing learners with not only professional knowledge but also skills to work well. With a review on some existing literature to list essential skills for marketers, this article deals with a study on the perception of the junior and senior students at the Department of Marketing Management in Danang College of Economics and the importance and accumulation of these skills during their study period. The results may yield useful information that can contribute to the improvement of academic programs at this college. 1. Đặt vấn đề Giáo dục đại học Việt Nam thường “bị” xem là nặng tính lý thuyết và tồn tại một khoảng cách lớn giữa lý thuyết và thực tiễn trong chương trình học ở các trường đại học. Sinh viên, sản phẩm của nền giáo dục nước ta, còn bộc lộ nhiều hạn chế khi sở hữu và phát huy các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho bản thân. Với chương trình Quản trị Marketing của Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Nhà trường đã có sự quan tâm đến vấn đề phát triển kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên, được thể hiện rõ trong mục tiêu đào tạo chương trình. Qua bốn năm kể từ khi đổi mới phương pháp đào tạo, Nhà trường cần tổng kết, đánh giá các kết quả và giá trị đã đạt được để từ đó có hướng điều chỉnh phù hợp. Công việc này sẽ phần nào bộc lộ được tính hiệu quả, độ thành công của chương trình. Hiểu và đánh giá về khả năng nhận thức cũng như tích lũy kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên là một phần trong quá trình nêu trên. Bởi lẽ sinh viên là một bộ phận quan TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 166 trọng cấu thành nên tổng thể giới hữu quan của trường Đại học (được xem như là khách hàng) và sinh viên có xu hướng học và giữ lại những gì mà họ nghĩ là thiết yếu [5]. Trên cơ sở đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu: (1) Đo lường nhận thức của sinh viên năm 3 và năm 4 chuyên ngành Quản trị Marketing, Đại học kinh tế Đà Nẵng về tầm quan trọng của các kỹ năng cần thiết đối với một người làm Marketing (marketer); (2) Nghiên cứu sự tự đánh giá của sinh viên năm 3 và năm 4 chuyên ngành Quản trị Marketing, Đại học kinh tế Đà Nẵng về việc tích lũy kỹ năng nghề nghiệp qua quá trình học tập chuyên ngành. 2. Các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên Marketing James (2004) đã định nghĩa kỹ năng mềm hay kỹ năng nghề nghiệp là một cách để mô tả các khả năng hay năng lực mà một người có thể mang đến cho tổ chức nơi họ làm việc [4]. Trong thời gian qua, đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm hiểu các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho các ứng viên trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là các sinh viên Marketing mới ra trường. Để phát triển một danh sách kỹ năng phù hợp cần xem xét các thông tin sẵn có cùng với sự tham gia của các nhà tuyển dụng, sinh viên, giáo viên và những đối tượng khác quan tâm đến sự phát triển của sinh viên [2]. Qua quá trình tham khảo tài liệu, nhóm tác giả đã sử dụng một số nghiên cứu sau đây. Bảng 1. Tóm tắt các nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp Tác giả Đối tượng nghiên cứu Các kỹ năng đúc kết được Chonko và Caballero (1991) [5] Nhà tuyển dụng Tư duy phản biện; Khả năng làm việc xuyên chức năng; Kỹ năng truyền thông; Nhận thức văn hóa và toàn cầu; Chuyên môn thành thạo trong một lĩnh vực; Khả năng về công nghệ. Mitchell và cộng sự (2010) Giáo viên Giao tiếp tổng quát; Giao tiếp bằng lời; Giao tiếp bằng viết/văn bản; Đạo đức; Đa dạng; Làm việc nhóm; Quản lý thời gian/Tổ chức; Giải quyết vấn đề/Tư duy phản biện; Dịch vụ khách hàng; Lãnh đạo; và Xã giao kinh doanh. Kelley và Bridges (2005) Nhà tuyển dụng và Giáo viên Truyền thông; Thuyết trình; Giải quyết xung đột; Công việc văn phòng; Văn hóa doanh nghiệp; Xã giao kinh doanh; Thay đổi mang tính tổ chức; Vấn đề sức khỏe (quản lý áp lực công việc); Hiểu sự đa dạng trong đội ngũ nhân viên là cần thiết để làm việc thành công. Vũ Thế Dũng và cộng sự (2008) Các mẫu quảng cáo của các nhà tuyển dụng Nhóm kỹ năng cơ bản (Giao tiếp, Làm việc độc lập, Ngoại ngữ, Tin học văn phòng); Nhóm giá trị gia tăng (Tổ chức, Hoạch định, Truyền thông, Quản lý, Tin học chuyên ngành, Phân tích, Đàm phán, Làm việc nhóm); và Nhóm dành cho nhà lãnh đạo tương lai (Tổng hợp, Xây dựng và phát triển quan hệ, Tổ chức nguồn nhân lực, Ra quyết định, Lãnh đạo). Tomkovick và cộng sự (1996) [5] Nhà tuyển dụng và Sinh viên Kỹ năng giao tiếp bằng lời; Nhiệt huyết/Hăng hái; Tự tin; Điểm trung bình học tập; Tính chuyên nghiệp; Kinh nghiệm làm việc; Tham gia vào tổ chức; Linh hoạt; Ngoại hình; Chân thành; Khởi sự kinh doanh; Kỹ năng viết; Thân thiện; Kỹ năng sử dụng máy vi tính; Mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 167 Gray và cộng sự (2007) Nhà tuyển dụng, Giáo viên và Sinh viên Ham học hỏi; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp bằng lời; Kỹ năng giao tiếp thông qua viết; Kỹ năng tự hoạch định công việc; Khả năng giải quyết vấn đề; Tự tin; Nhận xét, đánh giá độc lập; Khả năng sáng tạo; Khả năng triển khai sự thay đổi; Nhận thức đa chiều; Kỹ năng phân tích; Linh hoạt và dễ thích ứng; Nhận thức về các vấn đề đạo đức; Kỹ năng quan hệ. Hyman và Jing Hu (2005) Giáo viên Quản lý (Ra quyết định, Lãnh đạo, Hoạch định, Tổ chức, Quản lý thời gian); Nhận thức (Giải quyết vấn đề, Tư duy phản biện, Phân tích); Truyền thông (Nói, Viết); Bắt cầu (Ngoại ngữ, Làm việc đa chức năng, Đa văn hóa); Tương tác cá nhân (Nhóm, Thương lượng, Xây dựng mạng lưới quan hệ, Xã giao). Duke (2002) Sinh viên Lãnh đạo; Truyền thông; Tương tác cá nhân; Phân tích; Ra quyết định; Công nghệ; Kinh tế toàn cầu; Đạo đức; Thực tiễn kinh doanh. Hầu hết các cơ sở lý thuyết và thực tiễn về kỹ năng nghề nghiệp đã có trước đây trên cơ sở nghiên cứu quan điểm từ nhiều phía hữu quan đều có sự thống nhất cao đối với các kỹ năng về lãnh đạo, truyền thông, công nghệ, làm việc nhóm, phân tích, ra quyết định, quan hệ/tương tác cá nhân. Các kỹ năng khác có thể xếp vào nhóm nhận thức toàn cầu, thực tiễn kinh doanh, hoạch định, tự quản và kỹ năng đạo đức cũng ngày càng thu hút sự quan tâm của các tác giả. Qua đó thấy rằng đào tạo Marketing cần tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên không chỉ giỏi về các kiến thức Marketing mà còn phát triển cho họ các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để vận dụng những kiến thức học được. Sinh viên có kiến thức nhưng không có kỹ năng sẽ không hoạt động tốt trong các vị trí Marketing [3]. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Phát triển danh sách các kỹ năng nghề nghiệp ban đầu Các kỹ năng nghề nghiệp được phát triển trên cơ sở tổng hợp các cơ sở lý thuyết đã có. Với ưu điểm về mức độ tổng quát và đầy đủ, phù hợp bối cảnh, và tương đối thống nhất với hầu hết các nghiên cứu đã có, nghiên cứu kế thừa 44 kỹ năng của Duke (2002) để đánh giá, đo lường nhận thức của sinh viên Marketing về kỹ năng nghề nghiệp. Ngoài ra, nhóm tác giả với vai trò là người cân nhắc, đánh giá để quyết định tập hợp các kỹ năng nào được đưa vào bảng câu hỏi, đã bổ sung thêm 15 biến kỹ năng khác vào danh sách cuối cùng để bao quát đầy đủ các kỹ năng. Các kỹ năng không thích hợp có thể bị loại trong phần Hiệu lực hóa thang đo sau này. Như vậy, danh sách các biến cuối cùng được đưa vào đánh giá bao gồm 59 biến, thuộc 10 nhóm như sau. Bảng 2. Danh sách các biến kỹ năng Nhóm Kỹ năng Tác giả đề xuất 1. Lãnh đạo 1.1. Khả năng làm trưởng nhóm 1.2. Khả năng sử dụng các phong cách lãnh đạo khác nhau 1.3. Khả năng khuyến khích/truyền các giá trị được chia sẻ trong nhóm 1.4. Khả năng xây dựng nhóm hiệu quả Duke (2002) Mitchell & ctg (2010) Dũng & ctg (2008) Hyman & ctg (2005) TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 168 2. Truyền thông 2.1. Khả năng viết một cách rõ ràng 2.2. Khả năng nói một cách hiệu quả 2.3. Khả năng lắng nghe một cách hiệu quả 2.4. Khả năng giải thích thuật ngữ cho người không cùng chuyên môn 2.5. Khả năng truyền đạt ở một mức độ chi tiết thích hợp 2.6. Khả năng quản lý thông tin truyền thông trong nhóm 2.7. Khả năng viết tóm tắt báo cáo 2.8. Khả năng đàm phán, thương lượng Duke (2002) Chonko & ctg (1991) Mitchell & ctg (2010) Tomkovick & ctg (1996) Gray & ctg (2007) Kelley & ctg (2005) Dũng & ctg (2008) Hyman & ctg (2005) 3. Tương tác cá nhân 3.1. Hiểu được sự khác biệt giữa những người khác nhau 3.2. Khả năng tạo quan hệ với những người ở trình độ khác nhau 3.3. Khả năng giải quyết các xung đột 3.4. Khả năng xây dựng và phát triển quan hệ 3.5. Khả năng làm việc tốt với người khác 3.6. Khả năng làm việc độc lập 3.7. Khả năng xã giao kinh doanh Duke (2002) Gray & ctg (2007) Dũng & ctg (2008) Hyman & ctg (2005) Kelley & ctg (2005) 4. Phân tích 4.1. Hiểu các kỹ thuật định lượng để giải quyết vấn đề 4.2. Khả năng ứng dụng công cụ chính xác cho các vấn đề kinh doanh 4.3. Hiểu được tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu 4.4. Khả năng suy nghĩ một cách hệ thống 4.5. Khả năng xác định mối quan hệ giữa các vấn đề 4.6. Khả năng tư duy phản biện 4.7. Khả năng nhận thức đa chiều Duke (2002) Chonko & ctg (1991) Mitchell & ctg (2010) Gray & ctg (2007) Hyman & ctg (2005) 5. Ra quyết định 5.1. Khả năng sử dụng các kỹ thuật ra quyết định để giải quyết vấn đề 5.2. Khả năng dự đoán và cung cấp các giải pháp thay thế 5.3. Khả năng xác định các vấn đề chính của một khó khăn gặp phải 5.4. Khả năng kết hợp thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh 5.5. Khả năng đánh giá rủi ro trong các quyết định Duke (2002) Dũng & ctg (2008) Hyman & ctg (2005) 6. Công nghệ 6.1. Khả năng sử dụng chương trình xử lý văn bản 6.2. Khả năng sử dụng chương trình bảng tính 6.3. Khả năng sử dụng chương trình cơ sở dữ liệu 6.4. Khả năng chuẩn bị các trình diễn đa phương tiện 6.5. Khả năng tìm kiếm và tập hợp nhiều nguồn dữ liệu 6.6. Khả năng giao tiếp bằng điện tử Duke (2002) Chonko & ctg (1991) Tomkovick & ctg (1996) Dũng & ctg (2008) 7. Nhận thức toàn cầu 7.1. Hiểu về sự khác biệt văn hóa 7.2. Hiểu về sự khác biệt của các nền kinh tế 7.3. Hiểu về môi trường kinh tế toàn cầu 7.4. Hiểu về ảnh hưởng của hệ thống kinh tế khác đối với kinh tế Việt Nam 7.5. Khả năng ngoại ngữ Duke (2002) Chonko & ctg (1991) Hyman & ctg (2005) TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 169 8. Đạo đức 8.1. Khả năng nhận diện xung đột đạo đức cá nhân 8.2. Khả năng nhận diện xung đột đạo đức kinh doanh 8.3. Khả năng ra các quyết định mang tính đạo đức Duke (2002) Mitchell & ctg (2010) Gray & ctg (2007) 9. Thực tiễn kinh doanh 9.1. Khả năng thực hiện một cuộc họp kinh doanh 9.2. Khả năng phân tích xu hướng ngành 9.3. Hiểu về các nền kinh tế thị trường 9.4. Kiến thức về sự phụ thuộc lẫn nhau của các chức năng kinh doanh 9.5. Hiểu về các thực tiễn kinh doanh cơ bản 9.6. Khả năng tập trung vào nhu cầu của khách hàng Duke (2002) Chonko & ctg (1991) Mitchell & ctg (2010) Dũng & ctg (2008) 10. Hoạch định 10.1. Khả năng tổ chức 10.2. Khả năng tự hoạch định, lên kế hoạch công việc 10.3. Khả năng quản lý thời gian Mitchell & ctg (2010) Dũng & ctg (2008) Hyman & ctg (2005) 11. Tự quản 11.1. Khả năng quản lý áp lực công việc (stress) 11.2. Khả năng sẵn sàng học hỏi 11.3. Khả năng sáng tạo 11.4. Tự tin 11.5. Khả năng thích ứng với sự thay đổi Tomkovick & ctg (1996) Gray & ctg (2007) Kelley & ctg (2005) 3.2. Thiết kế bảng câu hỏi Bảng câu hỏi được thiết kế bao gồm 2 phần. Trong phần I, mỗi biến kỹ năng sẽ được đánh giá dựa trên thang Likert 5 điểm từ điểm 1 “Hoàn toàn phản đối” đến điểm 5 “Hoàn toàn đồng ý” và áp dụng cho 2 thang đo: Thang đo tầm quan trọng của các kỹ năng (Theo ý kiến của tôi, kỹ năng này là quan trọng cho công việc của một marketer trong tương lai) và Thang đo đánh giá kỹ năng tích lũy của sinh viên (Theo ý kiến của tôi, khóa học cung cấp cho tôi mức độ thành thạo cao trong kỹ năng này). Ngoài ra, mỗi sinh viên cũng được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như: Giới tính, Quê quán, Thời gian học, Học lực, Tình trạng làm việc bán thời gian để nghiên cứu sự khác biệt. 3.3 Mẫu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các sinh viên năm thứ 3 và 4 hiện đang theo học chuyên ngành Quản trị Marketing của khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tổng số các sinh viên này là 160. Bảng câu hỏi được phát cho tất cả sinh viên thuộc đối tượng nghiên cứu thông qua các lớp trưởng. Kết quả là 115 bảng câu hỏi được thu hồi, 4 bảng bị loại qua quá trình làm sạch dữ liệu vì không hoàn thành nhiều mục hỏi (> 10%). Cuối cùng, 111 bảng hợp lệ được đưa vào phần mềm SPSS để xử lý (tương ứng với tỷ lệ trả lời 69,4%). TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 170 4. Kết quả nghiên cứu 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Trong số mẫu nghiên cứu, 44% là sinh viên nam, còn lại 56% là sinh viên nữ. Số sinh viên Đà Nẵng chiếm 25%, còn sinh viên tại các nơi khác đến học chiếm 75%. Các sinh viên đa phần có học lực khá (76.1%), tiếp đến là giỏi (13.8%), trung bình (8.3%) và xuất sắc (1.8%). Về tình trạng làm việc bán thời gian, tỷ lệ sinh viên đã từng đi làm (91.7%) lớn hơn rất nhiều so với sinh viên chưa từng đi làm (8.3%). Tỷ lệ sinh viên năm ba và sinh viên năm tư trong mẫu lần lượt là 43.5% và 56.5%. 4.2 Nhận thức của sinh viên về các kĩ năng cần thiết đối với một marketer 4.2.1. Hiệu lực hóa thang đo - Giai đoạn 1: Phân tích nhân tố khám phá (EFA). Vì mục tiêu chính của nghiên cứu là để đánh giá nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp chứ chưa phải là khám phá và xây dựng một thang đo kỹ năng hiệu lực, hoàn chỉnh, việc phân tích EFA không nhất thiết phải tiến hành chặt chẽ trên tập hợp tất cả các biến cùng một lúc. Theo đó, nhóm tác giả tiến hành phân tích EFA cho từng nhân tố đã định trước để xác định các biến nào trong nhóm nhân tố tải mạnh vào nhân tố đó. Chỉ những biến thực sự giải thích cho nhân tố mới được giữ lại. Các biến xấu (có hệ số communalities < 0.5 và hệ số tải nhân tố < 0.5) lần lượt bị loại khỏi thang đo. Các biến đạt yêu cầu nhưng có hệ số tải nhân tố thấp nhất khiến tổng phương sai trích của thang đo nhân tố chưa đạt 50% cũng bị loại. - Giai đoạn 2: Phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach Alpha (CA). Với tiêu chuẩn đặt ra là CA của các nhân tố rút ra ≥ 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của mỗi biến trong nhân tố ≥ 0.3, các nhân tố đều đạt yêu cầu. Điều này cho thấy thang đo thu được là tốt. Kết quả tổng hợp được thể hiện ở Bảng sau. Bảng 3. Kết quả hiệu lực hóa thang đo ĐỘ TIN CẬY EFA Kỹ năng CA Tương quan biến- tổng CA nếu loại biến Co mm unal ities Tổng phương sai trích Factor loading 1 Lãnh đạo - LEA 0.60 71.79 - Làm trưởng nhóm 0.43 - 0.71 0.84 - Sử dụng nhiều phong cách lãnh đạo 0.43 - 0.71 0.84 2 Truyền thông - COM 0.67 60.60 - Viết một tóm tắt báo cáo 0.51 0.53 0.64 0.80 - Đàm phán, thương lượng 0.50 0.55 0.63 0.79 - Truyền đạt ở một mức độ thích hợp 0.44 0.63 0.54 0.73 3 Tương tác cá nhân - IPS 0.72 64.46 - Hiểu sự khác biệt giữa những người khác nhau 0.67 0.45 0.78 0.88 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 171 - Quan hệ với người ở nhiều trình độ 0.50 0.67 0.59 0.76 - Làm việc, đánh giá độc lập 0.47 0.71 0.56 0.74 4 Phân tích - ANA 0.81 57.05 - Ứng dụng công cụ chính xác cho các vấn đề 0.63 0.76 0.62 0.79 - Hiểu và áp dụng các kỹ thuật định lượng 0.63 0.76 0.61 0.78 - Nhận thức đa chiều 0.60 0.77 0.57 0.75 - Xác định mối quan hệ giữa các vấn đề 0.56 0.78 0.52 0.72 - Hiểu tính chính xác và tin cậy của dữ liệu 0.55 0.78 0.51 0.71 5 Ra quyết định - DEC 0.71 63.45 - Sử dụng các kỹ thuật ra quyết định 0.59 0.53 0.71 0.84 - Dự đoán và đưa ra giải pháp thay thế 0.52 0.62 0.62 0.79 - Xác định vấn đề chính của khó khăn gặp phải 0.47 0.68 0.56 0.75 6 Công nghệ - TEC 0.83 76.22 - Sử dụng chương trình bảng tính 0.82 0.63 0.88 0.94 - Sử dụng chương trình xử lý văn bản 0.68 0.77 0.77 0.87 - Sử dụng chương trình cơ sở dữ liệu 0.59 0.88 0.63 0.79 7 Nhận thức toàn cầu - GLE 0.75 57.91 - Am hiểu về sự khác biệt của các nền kinh tế 0.65 0.63 0.69 0.83 - Am hiểu về môi trường kinh tế toàn cầu 0.54 0.69 0.57 0.76 - Am hiểu về sự khác biệt văn hóa 0.49 0.72 0.52 0.72 - Am hiểu về ảnh hưởng của hệ thống kinh tế khác đối với kinh tế Việt Nam 0.50 0.71 0.52 0.72 8 Đạo đức - ETH 0.81 73.67 - Nhận diện xung đột đạo đức kinh doanh 0.70 0.71 0.76 0.87 - Nhận diện xung đột đạo đức cá nhân 0.68 0.74 0.75 0.86 - Ra quyết định mang tính đạo đức 0.63 0.79 0.69 0.83 9 Thực tiễn kinh doanh - BPR 0.77 59.42 - Kiến thức về sự phụ thuộc của các chức năng kinh doanh 0.60 0.70 0.63 0.79 - Am hiểu về nền kinh tế thị trường 0.58 0.70 0.61 0.78 - Thực hiện cuộc họp kinh doanh 0.58 0.71 0.60 0.77 - Phân tích xu hướng ngành 0.52 0.74 0.52 0.72 10. Hoạch định, điều hành - PLA 0.79 70.96 - Quản lý thời gian 0.68 0.66 0.76 0.87 - Tự hoạch định, lên kế hoạch công việc 0.63 0.71 0.71 0.84 - Tổ chức 0.58 0.77 0.65 0.80 11. Tự quản - SMA 0.82 65.11 - Thích ứng sự thay đổi 0.66 0.76 0.67 0.82 - Sáng tạo 0.66 0.76 0.67 0.82 - Sẵn sàng học hỏi 0.62 0.78 0.63 0.79 - Tự tin 0.61 0.78 0.61 0.78 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 172 4.2.2. Tầm quan trọng và khả năng tích lũy các kỹ năng của sinh viên Marketing Bảng 4. Giá trị trung bình và chỉ số ưu tiên các kỹ năng Giá trị trung bình Chỉ số ưu tiên1 Kỹ năng Tầm quan trọng Xếp hạng Khả năng tích lũy Xếp hạng PI Xếp hạng 1 Lãnh đạo - LEA 3.950 (5) 3.351 (3) 0.152 (10) 2 Truyền thông - COM 4.063 (3) 3.288 (5) 0.191 (2/3) 3 Tương tác cá nhân - IPS 3.944 (6) 3.200 (8) 0.189 (4) 4 Phân tích - ANA 3.935 (8) 3.289 (4) 0.164 (8) 5 Ra quyết định - DEC 4.005 (4) 3.195 (9) 0.202 (1) 6 Công nghệ - TEC 3.760 (11) 3.165 (10) 0.158 (9) 7 Nhận thức toàn cầu - GLE 3.914 (9) 3.232 (7) 0.174 (5) 8 Đạo đức - ETH 3.856 (10) 3.120 (11) 0.191 (2/3) 9 Thực tiễn kinh doanh - BPR 3.939 (7) 3.264 (6) 0.172 (6/7) 10 Hoạch định, điều hành - PLA 4.219 (2) 3.492 (2) 0.172 (6/7) 11 Tự quản - SMA 4.277 (1) 3.635 (1) 0.150 (11) Nhìn chung, điểm đánh giá khả năng tích lũy của sinh viên ở tất cả kỹ năng đều thấp hơn so với đánh giá tầm quan trọng. Điều này cho thấy khả năng tích lũy của sinh viên chưa đáp ứng được nhận thức của họ về tầm quan trọng đối với các nhóm kỹ năng nghề nghiệp này. Như vậy, hiệ
Luận văn liên quan