Đề tài Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam

Lợi nhuận là mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Với những điều kiện cụ thể khác nhau, cơ chế vận hành hoạt động kinh doanh khác nhau thì kết quả lợi nhuận cũng khác nhau. Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp Nhà nước được Nhà nước cấp phát vốn, cung ứng vật tư, nguyên vật liệu và bao tiêu sản phẩm, lãi nộp Nhà nước, lỗ Nhà nước chịu. Lợi nhuận đó chưa phản ánh đầy đủ các chi phí sản xuất và yêu cầu thực tế nghiêm khắc của thị trường, chưa kích thích được tính chủ động sáng tạo của người quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất. Do đó có tình trạng lãi giả, lỗ thật. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài trở thành gánh nặng cho nền kinh tế, gây lãng phí nguồn lực. Thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước ban hành các chế độ chính sách, sắp xếp lại các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm lãi lỗ về các hoạt động của mình. Từ khi có quyết định 90/TTg và 91/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp được sắp xếp lại theo mô hình Tổng công ty 90 và Tổng công ty 91, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi tạo điều kiện mở rộng và phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động. Tổng công ty Thép Việt Nam được thành lập theo mô hình Tổng công ty 91. Nhiệm vụ chính yếu của Tổng công ty là sản xuất thép, lưu thông sản phẩm thép trên thị trường trong cả nước, nhập khẩu một số sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được, cân đối cung và cầu các mặt hàng sản phẩm thép cho nền kinh tế. Từ khi được sắp xếp lại, nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tập trung vào một đầu mối quản lý, mở rộng liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài và trong nước, Tổng công ty đã từng bước ổn định sản xuất, đảm bảo cung cấp ổn định các sản phẩm thép cho nền kinh tế, làm ăn có lãi. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Tổng công ty Thép Việt Nam, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, em nghiên cứu vấn đề lợi nhuận của Tổng công ty và hoàn thành Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Thép Việt Nam”. Ngoài lời nói đầu và kết luận, Luận văn tốt nghiệp gồm ba chương: Chương I: Tổng quan về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Thực trạng lợi nhuận của Tổng công ty Thép Việt Nam. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của Tổng công ty Thép Việt Nam.

doc34 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn II: thùc tr¹ng kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. Nh÷ng ý kiÕn ®Ó xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh I. §¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp KÓ tõ khi chóng ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· xuÊt hiÖn thªm rÊt nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh doanh míi: c¸ thÓ, tËp thÓ, nhµ n­íc. Cµng nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ c«ng t¸c qu¶n lý cµng trë nªn phøc t¹p, ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngµy cµng diÔn ra gay g¾t. BÊt kú doanh nghiÖp nµo tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh ®Òu víi môc tiªu thu ®­îc lîi nhuËn tèi ®a do ®ã kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, sai lÇm. Mäi ng­êi cè t×m kiÕm nh÷ng khe hhë ®Ó tham «, chiÕm ®o¹t cña c«ng thµnh cña t­. Hµng ngh×n c«ng tr×nh s¶n xuÊt lín cña nhµ n­íc bÞ thÊt tho¸t hµng chôc tû ®ång. V× vËy ®Ó n¾m ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh thùc tÕ cña tõng doanh nghiÖp nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý. Mét doanh nghiÖp mµ hÖ thèng kÕ to¸n lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, chuyªn m«n giái th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra trong néi bé doanh nghiÖp sÏ b¶m b¶o ®­îc ghi chÐp kÞp thêi ®Çy ®ñ. Tõ ®ã t¹o c¬ së cho qu¸ tr×nh tæng hîp doanh thu chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÐt qu¶ kinh doanh phï hîp víi t×nh h×nh cña doanh nghiÖp H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng hµng ®Çu trong doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý. ChÝnh v× vËy mµ bé tµi chÝnh lu«n cã sù thay ®æi vÒ chøng tõ sö dông theo ®óng chøng tõ quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ c¸c chøng tõ ngµy cµng l¹p nhanh chãng, kÞp thêi h¬n. ViÖc së dông c¸c tµi kho¶n ®Ó h¹ch to¸n chñ yÕu lµ theo yªu cÇu cña nhµ n­íc cïng viÖc ban hµnh c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n ghi chÐp trong néi bé ngµnh chÝnh x¸c, khoa häc. Ngµy nay khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin bïng næ, víi nh÷ng ph¸t minh s¸ng chÕ míi, hiÖn ®¹i c¸c doanh nghiÖp n­íc ta ®ang b­íc ®Çu thö nghiÖm ®­a m¸y vi tÝnh tham gia vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. M¸y tÝnh cã thÓ lµm nhanh gÊp hµng ngh×n lÇn nh÷ng thao t¸c thñ c«ng cña con ng­êi. Nã cã kh¶ n¨ng l­u tr÷ ®­îc rÊt nhiÒu th«ng tin mµ bbo0j nhí cña con ng­êi khong thÓ lµm ®­îc. Vµ tõ nh÷ng th«ng tin ®ã nã cã thÓ ph©n tÝch xö lý biÕn th«ng tin thµnh th«ng tin thµnh th«ng tin h÷u Ých vµ biÕn nh­ng phÐp tÝnh kinh tÕ hãc bóa, phøc t¹p trë nªn ®¬n gi¶n. M¸y vi tÝnh ®ang dÇn kh¼ng ®Þnh sù thuËn lîi gióp Ých cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña con ng­êi ®¬n gi¶n vµ nhÑ nhµng h¬n, nã gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n cña c¸c doanh nghiÖp chÝnh x¸c vµ khoa häc. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n hiÖn nay ë c¸c doanh nghiÖp cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, h¹n chÕ do chñ quan vµ kh¸ch quan cña doanh nghiÖp. NhiÒu doanh nghiÖp sö dông sè l­îng nh©n viªn kh«ng phï hîp víi quy m« cña doanh nghiÖp, tæ chøc cång kÒnh nªn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cßn nhiÒu h¹n chÕ cã sù trång chÐo ghi chÐp. Do ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tinh gi¶m dÇn vµ hîp lý ho¸ bé m¸y kÕ to¸n. NhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh trªn ®Þa bµn réng nhung l¹i ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung trong chÕ ®é bao cÊp nªn cã rÊt nhiÒu h¹n chÕ, lµm gi¶m tÝnh n¨ng ®éng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c trong h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, viÖc ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n trong nhiÒu doanh nghiÖp ch­a phï hîp nªn ¶nh h­ëng tíi lËp b¸o c¸o vµo cuèi th¸ng, cuèi quÝ, cuèi n¨m lµm cho th«ng tin kÕ to¸n ®­a ra chËm. Trong rÊt nhiÒu doanh nghiÖp hiÖn nay ¸p dông c¬ chÕ qu¶n lý cò nªn viÖc tuyÓn trän nh©n viªn kh«ng phï hîp víi c«ng viÖc ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh hiÖn nay, cã ­u ®IÓm: KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh lµ phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, quy tr×nh tËp hîp sè liÖu nhanh gän, tiÕt kiÖm chi phÝ. Bªn c¹nh viÖc cung cÊp th«ng tin cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ c¬ quan thuÕ, c¬ quan thèng kª ... KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh cßn cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ th«ng tin cho ban l·nh ®¹o, gióp gi¸m ®èc cã kÕ ho¹ch x©y dùng ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. §èi víi doanh nghiÖp quy m« lín, khèi l­îng kinh doanh lín, c«ng viÖc bËn bÞu vµo thêi kú quyÕt to¸n cuèi n¨m nh­ng kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vÉn chÝnh x¸c, kÞp thêi, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh th× kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vÉn cßn tån t¹i : NhiÒu doanh nghiÖp kÕ to¸n kh«ng ph©n biÖt ®­îc chi phÝ mua hµng vµ chi phÝ b¸n hµng. ViÖc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho hµng cßn l¹i vµ hµng ®· tiªu thô kh«ng theo tiªu thøc ph©n bæ mµ tù doanh nghiÖp ®iÒu chØnh nªn vi ph¹m chÕ ®é kÕ to¸n . NhiÒu doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu, kho¶n chi phÝ tr¶ hé cho ®¬n vÞ giao uû th¸c ph¶n ¶nh mét lo¹t ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt dÞch vô. §èi víi kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp: Nh×n chung viÖc ph©n phèi lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp ®­îc hùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. Hµng n¨m vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n, kÕ to¸n tr­ëng cïng víi gi¸m ®«c nghiªn cøu viÖc ph©n phèi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp m×nh sao cho phï hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ viÖc ®IÒu tiÕt, ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. NhiÒu doanh nghiÖp chñ quan kh«ng lËp c¸c quü nh­: quü dù phßng tµi chÝnh vµ quü trî cÊp mÊt viÖc lµm...ChÝnh v× vËy mµ khi c«ng ty gÆp khã kh¨n, thua lç ®· g©y nªn sù lóng tóng ®èi víi doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp kh«ng kÞp tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n, nhiÒu c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm ph¶i nghØ kh«ng l­¬ng, doanh nghiÖp mÊt dÇn lßng tin cña c«ng nh©n. Nh÷ng c«ng nh©n giái ®i khái c«ng ty mong cã ®­îc mét c¬ héi lµm viÖc víi møc thu nhËp cao h¬n. Vµ xu thÕ tÊt yÕu lµ ®­a doanh nghiÖp ®Õn thua lç vµ ph¸ s¶n. Ngoµi ra, cã nh÷ng doanh nghiÖp trong kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn mét sè doanh nghiÖp sö dông ch­a hîp lý tµi kho¶n ph©n phèi lîi nhuËn (TK 4212_"lîi nhuËn n¨m nay"). II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, tiªu thøc quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp lµ kÕt qu¶ kinh doanh , hay nãi c¸ch kh¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ t×m kiÕm lîi nhuËn. §Ó cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã cña c¸c doanh nghiÖp th× c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®ãng vai trß rÊt quan träng, ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghÖp. Do ®ã, nh÷ng tån t¹i, thiÕu xãt trong c¬ chÕ tµi chÝnh sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c«ng t¸c kÕ to¸n cu¶ doanh nghiÖp nãi chung vµ kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng. Do ®ã cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c v¨n b¶n ph¸p qui trong c«ng t¸c kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã vÊn ®Ò ph©n phèi lîi nhuËn còng cã mét sè vÊn ®Ò cßn v­íng m¾c: Tr­íc hÕt lµ viÖc tÝnh to¸n sè lîi nhuËn chÞu thuÕ (sau nµy lµ sè thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp) nªn x¸c ®Þnh theo møc kho¸n. Cã ý kiÕn cho r»ng cã thÓ c¨n cø vµo t×nh h×nh lîi nhuËn cña 5 n¨m võa qua ®Ó x©y dùng møc kho¸n cho 5 n¨m tíi vµ æn ®Þnh theo møc ®ã. C¸c tµi liÖu vÒ ®Þnh møc kinh tÕ do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc tËp hîp vµ c«ng bè chØ lµ tµi liÖu tham kh¶o khi quyÕt ®Þnh vÒ møc lîi nhuËn chÞu thuÕ cho doanh nghiÖp. Còng vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp,viÖc thu thuÕ doanh nghiÖp bæ sung lµ 25% nÕu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cßn l¹i sau khi ®· trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép lín h¬n 12% vèn chñ së h÷u. Thùc tÕ ¸p dông cho thÊy viÖc thu thuÕ nµy chØ tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, chø hÇu nh­ kh«ng thu ®­îc tõ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. VÉn cßn t×nh tr¹ng nh­ vËy lµ do ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh møc quy ®Þnh nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung kh«ng ph¶i lµ cao, song do viÖc chÊp hµnh chÕ ®é kÕ to¸n kh«ng tèt, kh©u kiÓm tra, kiÓm so¸t thuÕ cßn thiÕu chÆt chÏ nªn c¸c ®èi t­îng nµy chØ h¹ch to¸n sao cho cã l·i Ýt, thËm chÝ lç ®Ó cã thÓ trèn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung. Cßn c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc do cã rµng buéc vÒ mÆt ph¸p lý nªn khã cã thÓ h¹ch to¸n sai lÖch, v× vËy hä trë thµnh ®èi t­îng chÝnh nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung chø thùc chÊt kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nhµ n­íc kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Trong viÖc ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ cßn vÊn ®Ò ®ang ®­îc bµn c·i lµ chÕ ®é thu vÒ sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc. ChÕ ®é thu nµy víi môc ®Ých thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc sö dông hiÖu qu¶ h¬n vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc (v× hiÖn nay ë n­íc ta vÉn cßn tån t¹i nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n­íc). Khi thùc hiÖn th× nã kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã hiÖu qu¶ nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bÊt cËp. Cã quan ®iÓm cho r»ng vÉn nªn duy tr× chÕ ®é thu nµy v× nã võa thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ chèng l·ng phÝ vèn, võa ®ãng gãp mét phÇn nhÊt ®Þnh cho thu ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®ång thêi t¹o sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã l­îng vèn ng©n s¸ch nhiÒu Ýt kh¸c nhau. Nh­ng còng cã ý kiÕn cho r»ng nªn xo¸ bá chÕ ®é thu nµy v×: _ ChÕ ®é thu vÒ sö dông vèn ng©n s¸ch nh­ hiÖn nay kh«ng ®¶m b¶o sù c«ng b»ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. Gi¶ sö doanh nghiÖp bÞ lç kh«ng ph¶i nép kho¶n thu nµy vµ nguån trÝch quü còng nh­ bï ®¾p mét sè kho¶n chi phÝ kh«ng ®­a vµo gi¸ thµnh. C¸c doanh nghiÖp cã l·i Ýt, sau khi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp th× lîi nhuËn sau thuÕ nhá. _Thùc tÕ cho thÊy tÝch luü cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc tõ lîi nhuËn sau thuÕ hiÖn nay cßn thÊp, nÕu nép tiÒn sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc th× kh¶ n¨ng tÝch lòy l¹i cµng nhá. _Nhµ n­íc lµ chñ së h÷u c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc mµ ph¶i nép thuÕ vÒ sö dông vèn ng©n s¸ch lµ kh«ng hîp lý. Ngoµi ra cßn vÊn ®Ò trong viÖc sö dông TK ®Ó h¹ch to¸n doanh thu. Cã ý kiÕn cho r»ng nªn bá TK 512"doanh thu b¸n hµng néi bé " mµ thay vµo ®ã ta mö thªm chi tiÕt cho TK 511 mét TK cÊp II, vµ víi TK 532 "gi¶m gi¸ hµng b¸n ", víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i viÖc gi¶m gi¸ hµng b¸n th­êng do 2 nguyªn nh©n lµ: do hµng kÐm phÈm chÊt hoÆc do kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín. Nªn ch¨ng chóng ta ®Ò xuÊt më thªm mét tµi kho¶n míi ®Ó h¹ch to¸n riªng cho tõng tr­êng hîp hoÆc më chi tiÕt tµi kho¶n cÊp II cho TK 532. Trªn ®©y lµ mét sè tån t¹i vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh mµ c¸c doanh nghiÖp ®¸ng quan t©m,mét phÇn nguyªn nh©n lµ do sù thiÕu tÝnh ®ång bé, nhÊt qu¸n gi÷a c¸c v¨n b¶n cña nhµ n­íc vµ tÝnh thiªó chÆt chÏ gi÷a c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh. Nh÷ng tån t¹i ®ã cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi c¸c doanh nghiÖp. Do môc ®Ých cuèi cïng cña c¸c doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn, nªn viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sÏ t¹o ra sù bÊt lîi ®èi víi doanh nghiÖp. Nªn nhiÒu doanh nghiÖp h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh kh«ng ®óng sù thËt ®Ó tr¸nh c¸c kho¶n ph¶i nép cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. §«i khi ®Ó t¹o niÒm tin tõ kh¸ch hµng vµ c¬ quan thuÕ, c¸c tæ chøc cho vay vèn, doanh nghiÖp, ... còng h¹ch to¸n sai lÖch kÕt qu¶ kinh doanh. Qua viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ta thÊy cÇn thiÕt ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi riªng. Vµ viÖc hoµn thiÖn ph¶i trªn c¬ së phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, ph¶i ®¸p øng kÞp thêi, chÝnh x¸c, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý.Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ, ph¶i ®¶m b¶o theo kÞp víi sù tiÕn bé cña x· héi, c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ c¸c chuyªn gia kÕ to¸n cïng ®­a ra gi¶i ph¸p, nghiªn cøu vµ xö lý, cïng nhau bµn b¹c ®Ó ®em l¹i kÕt qu¶ tèt nhÊt ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n. KÕt luËn B¾t nhÞp cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n tù vËn ®éng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c«ng t¸c kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n c¶ vÒ mÆt néi dung vµ h×nh thøc. HiÖn nay hÇu hÕt nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng víi quy m« lín ®Òu ®· trang bÞ cho doanh nghiÖp m×nh nh÷ng trang thiÕt bÞ tèi t©n vµ cö nh÷ng nh©n viªn cña m×nh ®i ®µo t¹o thªm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh. Hoµn thiÖn kh«ng chØ trong doanh nghiÖp mµ cßn theo kÞp ®­îc víi tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ th«ng tin trªn thÕ giíi. MÆc dï rÊt cè g¾ng t×m hiÒu vµ tham kh¶o song v× thêi gian viÕt bµi cã h¹n, kh¶ n¨ng n¾m b¾t s©u vÒ kÕ to¸n kh«ng cã nhiÒu, ch­a cã kinh nghiÖm thùc tÕ vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp nªn bµi viÕt cßn rÊt s¬ sµi vµ thiÕu xãt. Em rÊt mong sù gãp ý vµ th«ng c¶m . Qua chuyªn ®Ò nµy, sù hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp nãi chung , kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng cµng ®­îc n©ng cao. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Lêi nãi ®Çu Lîi nhuËn lµ môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c nhau, c¬ chÕ vËn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau th× kÕt qu¶ lîi nhuËn còng kh¸c nhau. Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc Nhµ n­íc cÊp ph¸t vèn, cung øng vËt t­, nguyªn vËt liÖu vµ bao tiªu s¶n phÈm, l·i nép Nhµ n­íc, lç Nhµ n­íc chÞu. Lîi nhuËn ®ã ch­a ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ yªu cÇu thùc tÕ nghiªm kh¾c cña thÞ tr­êng, ch­a kÝch thÝch ®­îc tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña ng­êi qu¶n lý vµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Do ®ã cã t×nh tr¹ng l·i gi¶, lç thËt. NhiÒu doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm ¨n thua lç kÐo dµi trë thµnh g¸nh nÆng cho nÒn kinh tÕ, g©y l·ng phÝ nguån lùc. Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, nÒn kinh tÕ ®­îc vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, Nhµ n­íc ban hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng s¸ng t¹o, tù chÞu tr¸ch nhiÖm l·i lç vÒ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. Tõ khi cã quyÕt ®Þnh 90/TTg vµ 91/TTg ngµy 07/03/1994 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, c¸c doanh nghiÖp ®­îc s¾p xÕp l¹i theo m« h×nh Tæng c«ng ty 90 vµ Tæng c«ng ty 91, ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc c¶i thiÖn. NhiÒu doanh nghiÖp b¾t ®Çu lµm ¨n cã l·i t¹o ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp theo m« h×nh Tæng c«ng ty 91. NhiÖm vô chÝnh yÕu cña Tæng c«ng ty lµ s¶n xuÊt thÐp, l­u th«ng s¶n phÈm thÐp trªn thÞ tr­êng trong c¶ n­íc, nhËp khÈu mét sè s¶n phÈm thÐp trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc, c©n ®èi cung vµ cÇu c¸c mÆt hµng s¶n phÈm thÐp cho nÒn kinh tÕ. Tõ khi ®­îc s¾p xÕp l¹i, nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm tËp trung vµo mét ®Çu mèi qu¶n lý, më réng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ trong n­íc, Tæng c«ng ty ®· tõng b­íc æn ®Þnh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cung cÊp æn ®Þnh c¸c s¶n phÈm thÐp cho nÒn kinh tÕ, lµm ¨n cã l·i. Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty, em nghiªn cøu vÊn ®Ò lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty vµ hoµn thµnh LuËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Ph©n tÝch lîi nhuËn vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn trong s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam”. Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, LuËn v¨n tèt nghiÖp gåm ba ch­¬ng: Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Trªn c¬ së thùc tr¹ng kinh doanh cña Tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua, trªn c¬ së ®Þnh h­íng cña Tæng c«ng ty, LuËn v¨n tèt nghiÖp ®· m¹nh d¹n ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc vµ víi Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty trong n¨m 2000 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. §Ó thùc hiÖn LuËn v¨n tèt nghiÖp, em sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nh­: Ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh, vµ diÔn dÞch ®Ó hÖ thèng l¹i sè liÖu, c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ cña Tæng c«ng ty nh»m lµm s¸ng tá c¸c néi dung nghiªn cøu, ®Ò cËp trong LuËn v¨n tèt nghiÖp. Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2001 Ph¹m ThÞ H¶i Ch­¬ng I Tæng quan vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Lîi nhuËn vµ ý nghÜa cña lîi nhuËn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Doanh nghiÖp NÒn kinh tÕ n­íc ta ®­îc vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Nhµ n­íc ®ang tiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn cao. Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®­îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng kinh doanh nh»m môc ®Ých tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cña chñ së h÷u doanh nghiÖp, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn. ë n­íc ta hiÖn nay cã nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp ho¹t ®éng. Cã thÓ ph©n lo¹i doanh nghiÖp c¨n cø vµo ngµnh nghÒ, h×nh thøc së h÷u. Dùa vµo h×nh thøc së h÷u, c¸c doanh nghiÖp ®­îc chia thµnh: Doanh nghiÖp Nhµ n­íc C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Doanh nghiÖp t­ nh©n Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Doanh nghiÖp Nhµ n­íc: Theo §iÒu 1 LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n­íc “Doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ tæ chøc kinh tÕ do Nhµ n­íc ®Çu t­ vèn, thµnh lËp vµ tæ chøc qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc ho¹t ®éng c«ng Ých, nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi do Nhµ n­íc giao cho. Doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng, kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn do doanh nghiÖp qu¶n lý”. Doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng kinh doanh lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng chñ yÕu nh»m môc tiªu lîi nhuËn. Doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô c«ng céng theo c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng, an ninh. C«ng ty (C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn): lµ doanh nghiÖp trong ®ã c¸c thµnh viªn cïng gãp vèn, cïng chia lîi nhuËn, cïng chÞu lç t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp cña m×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî cña c«ng ty trong ph¹m vi phÇn gãp cña m×nh. Doanh nghiÖp t­ nh©n: lµ doanh nghiÖp do mét c¸ nh©n lµm chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi: gåm doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Doanh nghiÖp liªn doanh lµ doanh nghiÖp do hai bªn hoÆc nhiÒu bªn hîp t¸c thµnh lËp t¹i ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh hoÆc hiÖp ®Þnh ký gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ n­íc ngoµi hoÆc lµ doanh nghiÖp do doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi hîp t¸c víi doanh nghiÖp ViÖt Nam hoÆc do doanh nghiÖp liªn doanh hîp t¸c víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh. Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi do nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ 100% vèn t¹i ViÖt Nam. b - Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét ho¹t ®éng ®Æc thï cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kinh doanh nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô mµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu, trong kh¶ n¨ng nguån lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt, n©ng cao thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, tÝch luü ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, gãp phÇn t¨ng thu nhËp quèc d©n vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ph¸t triÓn. §Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô, doanh nghiÖp ph¶i mua nguyªn nhiªn liÖu, c¸c bé phËn, linh kiÖn rêi hay b¸n thµnh phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c ë trong vµ ngoµi n­íc. Nh­ vËy, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i cã mèi quan hÖ t­¬ng hç víi c¸c thµnh viªn kh¸c trong nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chñ yÕu gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ssau ®©y: ChiÕn l­îc ®Çu t­: Nguån vèn ®Çu t­ cho kinh doanh; Sö dông lîi nhuËn cña doanh nghiÖp; Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸,
Luận văn liên quan