Đề tài Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền - Hải Phòng

Trong những năm gần đây, nền kinh tế n-ớc ta đang trên đà phát triển cùng với những chính sách mở cửa thu hút kêu gọi đầu t- vào Việt Nam của Đảng và Nhà n-ớc, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Th-ơng mại thế giới (WTO), xu h-ớng hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam một thách thức khá lớn về việc khẳng định vị trí của doanh nghiệp mình trên th-ơng tr-ờng. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về ph-ơng pháp quản lý nguồn lực con ng-ời, quản lý nguồn lực tài chính cũng nh- đổi mới về quy mô sản xuất kinh doanh, ph-ơng pháp nâng cao vị thế của doanh nghiệp. Việc quản lý có đem lại hiệu quả hay không tuỳ thuộc vào khả năng nội tại của mỗi doanh nghiệp và tình hình kinh tế thị tr-ờng tại mỗi thời điểm. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần nắm vững đ-ợc những nhân tố đó, mức độ tác động của từng nhân tố để đ-a ra đ-ợc đ-ờng lối, kế hoạch kinh doanh và h-ớng phát triển cho mình. Qua đợt thực tập đ-ợc tìm hiểu một số công việc trong Công ty cổ phần Công nghiệp tầu thuỷ Ngô Quyền - Hải Phòng nh- : Kế toán tiền l-ơng, phụ trách theo dõi tiến độ sản xuất và nhân viên phòng kinh doanh đã giúp em hiểu phần nào về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình làm việc tại Công ty, em đã hiểu thêm đ-ợc nhiều kiến thức thực tiễn và công tác lao động tiền l-ơng, công tác quản lý tài sản cố định, vật t-, tình hình tài chính, tình hình tiêu thụ sản phẩm. Qua đó em có thể củng cố và bổ sung thêm phần kiến thức, xem xét tình hình hoạt động thực tế của các doanh nghiệp ra sao để có cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những kiến thức đã đ-ợc học tại nhà tr-ờng và việc áp dụng những kiến thức đó nh- thế nào vào thực tế. Đồng thời rút ra đ-ợc những mặt mạnh, mặt yếu làm căn cứ để lập kế hoạch phù hợp với thực tế hiện có, đề xuất những ý kiến, giải pháp hữu hiệu để ổn định và phát triển về mọi mặt, giúp nâng cao chất l-ợng sản phẩm, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

pdf97 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 951 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền - Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 1 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch më cöa thu hót kªu gäi ®Çu t- vµo ViÖt Nam cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, ®Æc biÖt khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn thø 150 cña tæ chøc Th-¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), xu h-íng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam mét th¸ch thøc kh¸ lín vÒ viÖc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp m×nh trªn th-¬ng tr-êng. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nhanh chãng ®æi míi, trong ®ã ®æi míi vÒ ph-¬ng ph¸p qu¶n lý nguån lùc con ng-êi, qu¶n lý nguån lùc tµi chÝnh còng nh- ®æi míi vÒ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, ph-¬ng ph¸p n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp. ViÖc qu¶n lý cã ®em l¹i hiÖu qu¶ hay kh«ng tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng néi t¹i cña mçi doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh kinh tÕ thÞ tr-êng t¹i mçi thêi ®iÓm. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn n¾m v÷ng ®-îc nh÷ng nh©n tè ®ã, møc ®é t¸c ®éng cña tõng nh©n tè ®Ó ®-a ra ®-îc ®-êng lèi, kÕ ho¹ch kinh doanh vµ h-íng ph¸t triÓn cho m×nh. Qua ®ît thùc tËp ®-îc t×m hiÓu mét sè c«ng viÖc trong C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng nh- : KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, phô tr¸ch theo dâi tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ nh©n viªn phßng kinh doanh ®· gióp em hiÓu phÇn nµo vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i C«ng ty, em ®· hiÓu thªm ®-îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tiÔn vµ c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l-¬ng, c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t-, t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm..... Qua ®ã em cã thÓ cñng cè vµ bæ sung thªm phÇn kiÕn thøc, xem xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ra sao ®Ó cã c¸i nh×n s©u s¾c h¬n, toµn diÖn h¬n vÒ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc t¹i nhµ tr-êng vµ viÖc ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã nh- thÕ nµo vµo thùc tÕ. §ång thêi rót ra ®-îc nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu lµm c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch phï hîp víi thùc tÕ hiÖn cã, ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn, gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, gióp n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, n©ng cao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 2 Víi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh thùc tÕ vµ nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh t¹i C«ng ty nªn em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng”. Bµi kho¸ luËn ®-îc tr×nh bµy lµm 3 phÇn, cô thÓ : PhÇn 1 : C¬ së lý luËn chung vÒ tµi chÝnh vµ ph©n tÝch tµi chÝnh Doanh nghiÖp PhÇn 2 : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng PhÇn 3 : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng Bµi kho¸ luËn nµy cña em ®-îc hoµn thµnh lµ nhê sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña Ban l·nh ®¹o còng nh- c¸c c«, chó, anh, chÞ trong C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tÇu thuû Ng« QuyÒn - H¶i Phßng, ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Lª §×nh M¹nh, gi¶ng viªn khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Tr-êng §¹i häc D©n lËp H¶i Phßng vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc còng nh- nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó em cã thÓ ®-a ra ®-îc mét sè ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tuy nhiªn do cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ gãp ý cña c¸c b¹n ®Ó bµi b¸o c¸o cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! H¶i Phßng, ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009 Sinh viªn §inh Hång H¹nh Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 3 phÇn 1 C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh Doanh nghiÖp 1.1. Tæng quan vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp  Kh¸i niÖm tµi chÝnh : - Tµi chÝnh : lµ ph-¬ng thøc vËn ®éng ®éc lËp t-¬ng ®èi cña tiÒn tÖ víi 3 chøc n¨ng lµ ph-¬ng tiÖn thanh to¸n, ph-¬ng tiÖn dù tr÷ vµ ph-¬ng tiÖn ®o l-êng gi¸ trÞ, cã ®Æc tr-ng riªng trong lÜnh vùc ph©n phèi lµ t¹o lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ kh¸c nhau cho c¸c môc ®Ých tÝch luü vµ tiªu dïng kh¸c nhau. - Tµi chÝnh lµ tæng thÓ (hÖ thèng) nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c thùc thÓ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph©n phèi vµ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh. (lý thuyÕt TC -TT, NguyÔn Ngäc Hïng, 1998). Tõ hai quan ®iÓm trªn cã thÓ rót ra kh¸i niÖm tµi chÝnh doanh nghiÖp : Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh t¹o lËp, ph©n phèi vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m gãp phÇn ®¹t tíi c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Hay nãi c¸ch kh¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp ®-îc hiÓu lµ nh÷ng quan hÖ gi¸ trÞ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. Nh÷ng quan hÖ ®ã tuy chøa ®ùng nh÷ng néi dung kinh tÕ kh¸c nhau song chóng cã nh÷ng ®Æc tr-ng gièng nhau nªn cã thÓ chia thµnh 4 nhãm quan hÖ kinh tÕ trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp : + Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp vµ Nhµ n-íc : §©y lµ mèi quan hÖ ph¸t sinh khi Nhµ n-íc cÊp vèn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh víi Nhµ n-íc nh- nép c¸c kho¶n thuÕ, lÖ phÝ,....vµo Ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 4 + Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng tµi chÝnh : Quan hÖ nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua viÖc doanh nghiÖp t×m kiÕm c¸c nguån tµi trî nh- : vay ng¾n h¹n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn ng¾n h¹n, cã thÓ ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn dµi h¹n. Ng-îc l¹i, doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l·i vay vµ vèn vay, tr¶ l·i cæ phÇn cho c¸c nhµ tµi trî. Doanh nghiÖp còng cã thÓ göi tiÒn vµo ng©n hµng, ®Çu t- chøng kho¸n b»ng sè tiÒn t¹m thêi ch-a sö dông. + Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c thÞ tr-êng kh¸c nh-: thÞ tr-êng hµng ho¸, dÞch vô, thÞ tr-êng søc lao ®éng. §©y lµ thÞ tr-êng mµ t¹i ®ã doanh nghiÖp tiÕn hµnh mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng, t×m kiÕm lao ®éng,....th«ng qua ®ã doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc nhu cÇu hµng ho¸ vµ dÞch vô cÇn thiÕt cung øng, ho¹ch ®Þnh ng©n s¸ch ®Çu t-, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiÕp thÞ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr-êng. + Quan hÖ trong néi bé doanh nghiÖp : §©y lµ quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt - kinh doanh, gi÷a cæ ®«ng vµ ng-êi qu¶n lý, gi÷a cæ ®«ng vµ chñ nî, gi÷a quyÒn sö dông vèn vµ quyÒn së h÷u vèn. C¸c mèi quan hÖ nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua hµng lo¹t chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp nh-: chÝnh s¸ch cæ tøc (ph©n phèi thu nhËp), chÝnh s¸ch ®Çu t-, chÝnh s¸ch vÒ c¬ cÊu vèn, chi phÝ,..... Tµi chÝnh doanh nghiÖp xÐt vÒ b¶n chÊt lµ c¸c mèi quan hÖ ph©n phèi d-íi h×nh thøc gi¸ trÞ g¾n liÒn víi viÖc t¹o lËp hoÆc sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt vÒ h×nh thøc, tµi chÝnh doanh nghÞªp ph¸n ¸nh sù vËn ®éng vµ chuyÓn ho¸ c¸c nguån lùc tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ph©n phèi ®Ó t¹o lËp hoÆc sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp. C¸c mèi quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi viÖc ph©n phèi ®Ó t¹o lËp hoÆc sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp hîp thµnh c¸c quan hÖ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. V× vËy ho¹t ®éng g¾n liÒn víi viÖc ph©n phèi ®Ó t¹o lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ thuéc ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 1.1.2. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.1.2.1. Kh¸i niÖm Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp Qu¶n trÞ tµi chÝnh lµ viÖc lùa chän vµ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu ho¹t ®éng cña Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 5 doanh nghiÖp, ®ã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn kh«ng ngõng lµm t¨ng gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. 1.1.2.2. Vai trß cña Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp - Huy ®éng vµ ®¶m b¶o kÞp thêi vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp - Tæ chøc vµ sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. - Gi¸m s¸t, kiÓm tra th-êng xuyªn, chÆt chÏ c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1.2.3. Néi dung cña Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp - Tham gia ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t- vµ kÕ ho¹ch kinh doanh - X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn, tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn ®Ó cung øng cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp - Tæ chøc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn hiÖn cã; qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n thu, chi ; ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp - Thùc hiÖn viÖc ph©n phèi lîi nhuËn, trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña doanh nghiÖp - §¶m b¶o kiÓm tra, kiÓm so¸t th-êng xuyªn ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn viÖc dù b¸o vµ kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2.1. Kh¸i niÖm ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cã néi dung gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®-îc thÓ hiÖn qua h×nh thøc tiÒn tÖ. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ sö dông mét tËp hîp c¸c kh¸i niÖm, ph-¬ng ph¸p vµ c¸c c«ng cô cho phÐp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ qu¶n lý nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp, Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 6 ®¸nh gi¸ rñi ro, møc ®é vµ chÊt l-îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. 1.2.2. Sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp Ph©n tÝch tµi chÝnh ®-îc c¸c nhµ qu¶n lý b¾t ®Çu chó ý tõ cuèi thÓ kû XIX. Tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn nay, ph©n tÝch tµi chÝnh thùc sù ®-îc ph¸t triÓn vµ ®-îc chó träng h¬n bao giê hÕt bëi nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ ngµy cµng t¨ng, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña hÖ thèng tµi chÝnh, sù ph¸t triÓn cña c¸c tËp ®oµn kinh doanh vµ kh¶ n¨ng sö dông réng r·i c«ng nghÖ th«ng tin. Nghiªn cøu ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét kh©u rÊt quan träng trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn nay. Thùc chÊt ph©n tÝch tµi chÝnh th-êng th«ng qua hÖ thèng c¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch nh»m ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®· x©y dùng. Trªn c¬ së th«ng tin thu ®-îc tõ viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¨n cø ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh trong t-¬ng lai cho c¸c ®èi t-îng nh- chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t-, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña nhµ n-íc, c¸n bé c«ng nh©n viªn,.... - §èi víi nhµ qu¶n trÞ: Ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña Doanh nghiÖp. §ã lµ c¬ së ®Ó ®Þnh h-íng c¸c QuyÕt ®Þnh cña Ban Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc tµi chÝnh, dù b¸o tµi chÝnh: kÕ ho¹ch ®Çu t-, ng©n quü vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý. - §èi víi c¸c nhµ ®Çu t-: Nhµ ®Çu t- cÇn biÕt t×nh h×nh thu nhËp cña chñ së h÷u - lîi tøc cæ phÇn vµ gi¸ trÞ t¨ng thÕm cña vèn ®Çu t-. Hä quan t©m tíi ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó nhËn biÕt kh¶ n¨ng sinh l·i cña Doanh nghiÖp. §ã lµ mét trong nh÷ng c¨n cø gióp hä ra quyÕt ®Þnh bá vèn vµo Doanh nghiÖp hay kh«ng? - §èi víi ng-êi cho vay: Ng-êi cho vay ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó nhËn biÕt kh¶ n¨ng vay vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng, xem xÐt lµ Doanh nghiÖp thùc sù cã nhu cÇu vay hay kh«ng? Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña Doanh nghiÖp nh- thÕ nµo? Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 7 Ngoµi ra, ph©n tÝch tµi chÝnh còng cÇn thiÕt ®èi víi ng-êi h-ëng l-¬ng trong doanh nghiÖp, ®èi víi c¸n bé thuÕ, thanh tra, c¶nh s¸t kinh tÕ, luËt s-,.... 1.2.3. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¸ch thøc, kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ë qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n tµi chÝnh trong t-¬ng lai. Tõ ®ã gióp c¸c ®èi t-îng ®-a ra quyÕt ®Þnh kinh tÕ phï hîp víi môc tiªu mong muèn cña tõng ®èi t-îng. §Ó ®¸p øng môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p, th«ng th-êng ng-êi ta hay sö dông hai ph-¬ng ph¸p sau: 1.2.3.1. Ph-¬ng ph¸p so s¸nh ®©y lµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch ®-îc sö dông réng r·i phæ biÕn trong ph©n tÝch kinh tÕ nãi chung vµ ph©n tÝch tµi chÝnh nãi riªng, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ xu h-íng biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch.  Tiªu chuÈn ®Ó so s¸nh : Tuú thuéc vµo môc ®Ých cña ph©n tÝch mµ lùa chän gèc so s¸nh cho thÝch hîp. Khi tiÕn hµnh so s¸nh cÇn cã Ýt nhÊt 2 ®¹i l-îng hoÆc chØ tiªu ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¶m b¶o tÝnh chÊt so s¸nh ®-îc.  §iÒu kiÖn so s¸nh : - So s¸nh theo thêi gian ®ã lµ sù thèng nhÊt vÒ néi dung kinh tÕ, thèng nhÊt vÒ ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n, thèng nhÊt vÒ thêi gian vµ ®¬n vÞ ®o l-êng cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch. - So s¸nh theo kh«ng gian tøc lµ so s¸nh gi÷a c¸c sè liÖu trong ngµnh nhÊt ®Þnh, c¸c chØ tiªu cÇn ph¶i ®-îc quy ®æi vÒ cïng quy m« vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh t-¬ng tù nhau.  Kü thuËt so s¸nh : - So s¸nh sè tuyÖt ®èi: lµ kÕt qu¶ cña phÐp trõ gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch víi kú gèc cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. KÕt qu¶ so s¸nh ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vÒ quy m« hoÆc khèi l-îng cña chØ tiªu ph©n tÝch. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 8 - So s¸nh sè t-¬ng ®èi: lµ kÕt qu¶ cña phÐp chia gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch so víi kú gèc cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ . KÕt qu¶ so s¸nh ph¶n ¸nh kÕt cÊu, mèi quan hÖ, tèc ®é ph¸t triÓn vµ møc ®é phæ biÕn cña chØ tiªu nghiªn cøu. - So s¸nh sè b×nh qu©n: biÓu hiÖn tÝnh chÊt ®Æc tr-ng chung vÒ mÆt sè l-îng, nh»m ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm chung cña mét ®¬n vÞ, mét bé phËn hay mét tæng thÓ chung cã cïng mét tÝnh chÊt. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch theo kü thuËt cña ph-¬ng ph¸p so s¸nh cã thÓ thùc hiÖn theo 2 h×nh thøc chÝnh sau: - So s¸nh theo chiÒu däc lµ qu¸ tr×nh so s¸nh nh»m x¸c ®Þnh tû lÖ quan hÖ t-¬ng quan gi÷a c¸c chØ tiªu tõng kú cña b¸o c¸o tµi chÝnh. - So s¸nh theo chiÒu ngang lµ qu¸ tr×nh so s¸nh nh»m x¸c ®Þnh tû lÖ vµ chiÒu h-íng biÕn ®éng gi÷a c¸c kú trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. Tuy nhiªn ph©n tÝch theo chiÒu ngang cÇn chó ý trong ®iÒu kiÖn x¶y ra l¹m ph¸t, kÕt qu¶ tÝnh ®-îc chØ cã ý nghÜa khi chóng ta lo¹i trõ ¶nh h-ëng cña sù biÕn ®éng vÒ gi¸. 1.2.3.2. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ Ph-¬ng ph¸p nµy dùa trªn ý nghÜa chuÈn mùc c¸c tû lÖ vµ ®¹i c-¬ng tµi chÝnh trong c¸c quan hÖ tµi chÝnh. VÒ nguyªn t¾c, ph-¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc c¸c ng-ìng, c¸c ®Þnh møc ®Ó tõ ®ã nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp trªn c¬ së so s¸nh c¸c chØ tiªu vµ tû lÖ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp víi c¸c tû lÖ tham chiÕu. Trong ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, c¸c tû lÖ tµi chÝnh ®-îc ph©n thµnh c¸c nhãm chØ tiªu ®Æc tr-ng ph¶n ¸nh nh÷ng néi dung c¬ b¶n theo môc tiªu ph©n tÝch cña doanh nghiÖp. Nh-ng nh×n chung cã bèn nhãm chØ tiªu c¬ b¶n sau: + Nhãm chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n, + Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh vµ t×nh h×nh ®Çu t-, + Nhãm chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng, + Nhãm chØ tiªu sinh lêi. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 9 1.2.4. Nguån tµi liÖu sö dông trong ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp Trong ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh, nhµ ph©n tÝch cÇn thu thËp vµ sö dông rÊt nhiÒu nguån th«ng tin tõ trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch c¬ b¶n t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã thÓ sö dông th«ng tin kÕ to¸n trong néi bé doanh nghiÖp. Th«ng tin kÕ to¸n ®-îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nh-: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. B¸o c¸o tµi chÝnh lµ b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o tµi chÝnh cã hai lo¹i lµ b¸o c¸o b¾t buéc vµ b¸o c¸o kh«ng b¾t buéc. B¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc lµ nh÷ng b¸o c¸o mµ mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp, göi ®i theo quy ®Þnh, kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc së h÷u, quy m«. B¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc gåm cã: o MÉu sè B01_DN : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n o MÉu sè B02_DN : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh o MÉu sè B09_DN : B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng b¾t buéc lµ b¸o c¸o kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lËp mµ c¸c doanh nghiÖp tuú vµo ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh cã thÓ lËp hoÆc kh«ng lËp nh-: B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ (MÉu sè B03_DN). 1.3. Néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh 1.3.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp 1.3.1.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (MÉu sè B01_DN) : lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo hai c¸ch ®¸nh gi¸ lµ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. C¸c chØ tiªu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc ph¶n ¸nh d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ theo nguyªn t¾c c©n ®èi lµ tæng tµi s¶n b»ng tæng nguån vèn. Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn C«ng nghiÖp tµu thñy Ng« QuyÒn - H¶i Phßng. Sinh viªn : §inh Hång H¹nh - Líp QT902N - Tr-êng §HDL H¶i phßng 10 Th«ng qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn, t×nh h×nh sö dông vèn, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc chia lµm 2 phÇn : phÇn tµi s¶n vµ phÇn nguån vèn theo mÉu ®Çy ®ñ hoÆc rót gän.  PhÇn tµi s¶n : Ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghÞªp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o theo c¬ cÊu tµi s¶n vµ h×nh thøc tån t¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. PhÇn tµi s¶n ®-îc ph©n chia thµnh: - Tµi s¶n ng¾n h¹n: ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ thuÇn cña tÊt c¶ c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n hiÖn cã cña doanh nghiÖp. §©y lµ nh÷ng tµi s¶n cã thêi gian lu©n chuyÓn ng¾n, th-êng lµ mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh. - Tµi s¶n dµi h¹n: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thuÇn cña toµn bé tµi s¶n cã thêi gian thu håi trªn 1 n¨m hay mét chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ, c¸c chØ tiªu ë phÇn Tµi s¶n ph¶n ¸nh quy m« vµ kÕt cÊu c¸c lo¹i tµi s¶n d-íi h×nh th¸i vËt chÊt. XÐt vÒ mÆt ph¸p lý, sè liÖu cña c¸c chØ tiªu ë phÇn Tµi s¶n thÓ hiÖn toµn bé sè tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý vµ quyÒn sö dông cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o.  PhÇn nguån vèn : Ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. C¸c chØ tiªu trong phÇn nguån vèn thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi tµi s¶n ®ang qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã cã thÓ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn
Luận văn liên quan