Đề tài Phân tích tư duy của Đảng về văn hóa trong thời kỳ đổi mới

1943 Đề cương văn hóa Việt Nam – Trường Chinh Là tuyên ngôn, cương lĩnh của Đảng về văn hóa trước CMTT 03.09.1945 2 nhiệm vụ văn hóa cấp bách Cùng với diệt giặc đói phải diệt giặc dốt Giáo dục lại nhân dân 1948 Đường lối Văn hóa kháng chiến

pptx23 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 4117 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tư duy của Đảng về văn hóa trong thời kỳ đổi mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Company Logo ‹#› Click to edit Master title style Phân tích tư duy của Đảng về văn hóa trong thời kỳ đổi mới Seminar Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam Nội dung Định nghĩa văn hóa 1 Thời kỳ trước đổi mới 2 Thời kỳ đổi mới 3 4 Văn hóa là gi? Văn hóa Thời kỳ trước đổi mới Những năm 1943 – 1954: Thời kỳ trước đổi mới Những năm 1955 – 1986: Thời kỳ trước đổi mới Thành tựu: Xóa bỏ mặt lạc hậu lỗi thời do di sản văn hóa cũ để lại Bước đầu xây dựng nền văn hóa mới,với tính chất dân tộc dân chủ, khoa học và đại chúng Phát triển hệ thống giáo dục, cải cách tư duy dạy học Trình độ văn hóa chung được nâng lên mức đáng kể Thời kỳ trước đổi mới Hạn chế và nguyên nhân: Tư duy chính trị “nắm vững chuyên chính vô sản” CM quan hệ sản xuất Chiến tranh Cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp Công tác tư tưởng văn hóa thiếu sắc bén Chậm xây dựng thể chế văn hóa Bất cập đời sống văn hóa nghệ thuật Suy đồi đạo đức, lối sống Thời kỳ đổi mới Quá trình đổi mới tư duy: Nhận thức mới về đặc trưng của nền văn hóa mới Quá trình đổi mới tư duy Đại hội VI: KH-KT là động lực to lớn thúc đẩy mạnh quá trình phát triển KT-XH Đặc trưng nền văn hóa VN: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Quá trình đổi mới tư duy Đại hội VII, VIII, IX, X: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của phát triển Quá trình đổi mới tư duy Đại hội VII, VIII, IX, X: Thời kỳ đổi mới Quan điểm chỉ đạo và chủ trương: Nền tảng tinh thần của xã hội Quan điểm chỉ đạo: Nền tảng tinh thần của xã hội Chủ trương: Tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Quan điểm chỉ đạo: Tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Chủ trương: Bản sắc dân tộc Tinh hoa VH nhân loại Thống nhất mà đa dạng Sự phát triển độc lập của văn hóa mỗi dân tộc hòa quyện, bổ sung cho nhau làm phong phú nền VH VN, củng cố sự thống nhất dân tộc Sự nghiệp toàn dân do Đảng lãnh đạo Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý GD-ĐT cùng KH-CN là quốc sách Nâng cao chất lượng GD toàn diện. Phát triển, đổi mới các hệ thống GD Xã hội hóa GD. Hợp tác quốc tế về GD-ĐT. Phát triển KHXH, hoàn thiện hệ thống lý luận. Tập trung nghiên cứu lĩnh vực KHTN có nhu cầu và thế mạnh. Đổi mới cơ chế KH-CN Một mặt trận lâu dài “Xây” đi đôi với “chống”, lấy “xây” làm chính Bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, sáng tạo giá trị mới Tiếp thu, vun đắp từ tinh hoa VH nhân loại Bài trừ hủ tục, nâng cao tính chiến đấu Thời kỳ đổi mới Thành tựu: Thời kỳ đổi mới Hạn chế: Thời kỳ đổi mới Nguyên nhân Thank You !
Luận văn liên quan