Đề tài Phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính

Chúng ta thấy rằng trong hệ thống bộ máy nhà nước nói chung, thì các cơ quan hành chính nhà nước đang có một vai trò vô cùng to lớn trong việc quản lí hành chính nhà nước. Nhờ có hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước này mà hàng ngày, hàng giờ các hoạt động quản lí hành chính nhà nước đang được thực hiện, diễn ra trên toàn đất nước. Vậy vai trò của các cơ quan hành chính này cụ thể là gì? Nó đang diễn ra như thế nào? Cần nhìn nhận và đánh giá như thế nào về những vai trò đó trong thực tiễn hoạt động ngày nay, thì trong khuôn khổ của đề tài “phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính” chúng ta cùng làm rõ các vấn đề trên.

doc13 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta thấy rằng trong hệ thống bộ máy nhà nước nói chung, thì các cơ quan hành chính nhà nước đang có một vai trò vô cùng to lớn trong việc quản lí hành chính nhà nước. Nhờ có hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước này mà hàng ngày, hàng giờ các hoạt động quản lí hành chính nhà nước đang được thực hiện, diễn ra trên toàn đất nước. Vậy vai trò của các cơ quan hành chính này cụ thể là gì? Nó đang diễn ra như thế nào? Cần nhìn nhận và đánh giá như thế nào về những vai trò đó trong thực tiễn hoạt động ngày nay, thì trong khuôn khổ của đề tài “phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính” chúng ta cùng làm rõ các vấn đề trên. NỘI DUNG CƠ SỞ LÍ LUẬN. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và quy phạm pháp luật hành chính. a. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước. Chúng ta biết rằng “cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trược thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, có phương tiện hoạt động chủ yếu là hoạt động chấp hành – điều hành, có cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định”. Định nghĩa trên được xây dựng từ việc xem xét tất cả các đặc điểm riêng biệt nhất của cơ quan hành chính nhà nước. Đây là những đặc điểm để phân biệt cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan nhà nước khác trong bộ máy nhà nước nói chung. Chúng ta thấy rằng khái niệm trên được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc sau của cơ quan hành chính nhà nước: Các cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan có chức năng quản lí hành chính nhà nước. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước được thành lập từ trung ương tới địa phương, đứng đầu là chính phủ. Thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước được pháp luật quy định. Các cơ quan hành chính nhà nước đều trực tiếp hoặc gián tiếp trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp. Các cơ quan hành chính nhà nước có hệ thống đơn vị cơ sở trực thuộc. Đây là những đặc điểm của các cơ quan hành chính nhà nước, dựa vào những đặc điểm này chúng ta cũng sẽ có những nhận định về vai trò của nó trong hệ thống bộ máy nhà nước nói chung. b. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính. Chúng ta thấy rằng “Quy phạm pháp luật hành chính là một dạng cụ thể của quy phạm pháp luật, được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong qua trình quản lí hành chính theo phương pháp mệnh lệnh - đơn phương”. Khái niệm trên được xây dựng từ những đặc điểm: Các quy phạm pháp luật hành chính chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành. Các quy phạm pháp luật hành chính có số lượng lớn và có hiệu lực pháp lí khác nhau. Các quy phạm pháp luật hành chính hợp thành một hệ thống trên cơ sở các nguyên tắc pháp lí nhất định. Chúng ta nhận thấy rằng ngay từ đặc điểm của các quy phạm pháp luật hành chính phần nào cũng đã nêu được vai trò chủ đạo của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng các quy phạm pháp luật hành chính này. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước của Việt Nam theo pháp luật hiện hành. Việc phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu chúng ta phải hiểu rõ hệ thống về các cơ quan hành chính nhà nước. Chúng ta biết rằng việc thành lập các cơ quan hành chính nhà nước phải theo pháp luật quy định, theo pháp luật hiện hành thì hệ thống cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp. - Chính phủ: Theo quy định tại Điều 2 Luật tổ chức chính phủ năm 2001 thì cơ cấu tổ chức của chính phủ gồm có: các bộ và cơ quan ngang bộ. Theo quy định hiện hành thì có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Theo quy định tại điều 3 thì chính phủ gồm có: Thủ tướng chính phủ, các phó thủ tướng chính phủ, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ (hiện nay có 5 phó thủ tướng). Ủy ban nhân dân các cấp: (có ba cấp) UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hiện nay 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương - gọi chung là cấp tỉnh). UBND Huyện, thành phố thuộc tỉnh, quận và thị xã (hiện nay 48 thành phố thuộc tỉnh,47 quận, 46 thị xã và 556 huyện - gọi chung là cấp huyện). UBND Xã, phường, thị trấn (hiện nay 1366 phường, 625 thị trấn, 9121 xã - gọi chung là cấp xã). Các căn cứ này dựa trên quy định của pháp luật: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung. Luật tổ chức chính phủ năm 2001. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004. Nghị quyết số: 01/2007/QH12 về cấu tổ chức của chính phủ và số phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ khóa XII. Nghị quyết số: 02/2007/QH12 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm các phó Thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ nhiệm kỳ khóa XII. Trên đây là hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam theo pháp luật hiện hành, và hệ thống các quy định của pháp luật về cơ cấu của cơ quan hành chính nhà nước. Đây là cơ sở để phân tích và đánh giá về vai trò của các cơ quan này trong việc xây dựng và thực hiện các quy phạm pháp luật. Vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các quy phạm pháp luật. Vai trò trong việc xây dựng các quy phạm pháp luật hành chính. Chúng ta thấy rằng “xây dựng” có thể hiểu là tạo dựng nên, làm nên hay làm hoàn chỉnh hơn vấn đề. Vậy theo cách hiểu này thì xây dựng các quy phạm pháp luật hành chính đó chính là hoạt động làm nên, tạo nên hay làm hoàn chỉnh hơn các quy phạm pháp luật hành chính hay chính xác hơn đó chính là các văn bản quy phạm pháp luật hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. Trên thực tế nói chung các vai trò xây dựng các quy phạm pháp luật đó gồm có: Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sẽ có vai trò chỉ đạo, xây dựng các dự án luật, dự án pháp lệnh, và trình các dự án luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sẽ có vai trò ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh của các cơ quan quyền lực nhà nước, quyết định của Chủ tịch nước và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sẽ có vai trò rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trái với quy định. Có thể nói rằng đây là những vai trò nói chung của các cơ quan hành chính nhà nước, còn tùy thuộc vào chức năng, thẩm quyền mà mỗi cơ quan hành chính nhà nước lại có những vai trò khác nhau trong việc xây dựng các quy phạm pháp luật hành chính, mà trong phần phân tích dươi đây chúng ta sẽ cùng làm rõ. Vai trò trong việc thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính. Chúng ta thấy rằng “thực hiện” có thể hiểu là làm cho trở thành sự thật bằng những việc làm và hành động cụ thể. Vậy chúng ta thấy rằng thông qua đây có thể hiểu được thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính đó chính là hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm làm cho các quy phạm pháp luật hành chính đó đi vào thực tế quản lí hành chính nhà nước trên cơ sở nhiệm vụ và thẩm quyền của mình. Vậy có thể thấy rằng vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện quy phạm pháp luật hành chính thể hiện như sau: Các cơ quan hành chính nhà nước căn cứ vào thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của mình để thực thi các quy phạm pháp luật hành chính, đưa các quy phạm pháp luật này đi vào thực tế, triển khai thực thi trên khắp cả nước thông qua hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới địa phương. Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền quyết định các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật; báo cáo với các cơ quan quyền lực nhà nước về việc triển khai và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức và lãnh đạo các công tác thanh tra các cấp, các ngàng thuộc thẩm quyền, tổ chức và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp dưới trái với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên. Các cơ quan hành chính nhà nước còn căn cứ các quy định của pháp luật về thẩm quyền của mình để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các thành viên của cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới. Trên đây là các vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực thi các quy phạm pháp luật hành chính. Đây là những căn cứ để chúng ta có thể phân tích cụ thể hơn các vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính. PHÂN TÍCH. Phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng quy phạm pháp luật hành chính. Chúng ta thấy rằng trên thực tế thì những vai trò này của các cơ quan hành chính nhà nước diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên toàn thể đất nước thông qua hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, trên căn cứ là các quy định của pháp luật. Vậy những vai trò xây dựng các quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước cụ thể như thế nào thì chúng ta cùng đi vào phân tích như sau: Thứ nhất: Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sẽ có vai trò chỉ đạo, xây dựng các dự án luật, dự án pháp lệnh, và trình các dự án luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chúng ta thấy rằng đóng vai trò trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật là luật và pháp lệnh thì pháp luật quy định. (căn cứ theo Điều 18 luật tổ chức chính phủ năm 2001) Chính phủ trình các dự án luật trước Quốc hội, dự án pháp lệnh trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội và chương trình của Chính phủ về xây dựng luật, pháp lệnh với Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Căn cứ theo quy định tại khoản b điểm 1 điều 20 Luật tổ chức chính phủ thì Thủ tướng chính phủ có vai trò chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật trình Quốc hội, các dự án pháp lệnh trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, và theo quy định tại khoản 2 điều 23 Luật tổ chức chính phủ thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có vai trò chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác theo sự phân công của Chính phủ. Và dựa trên các quy định trên về thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng luật và pháp lệnh, thì tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 là môt căn cứ pháp lí quy định chi tiết và cụ thể các vai trò trên của cơ quan hành chính nhà nước. Tại khoản 2 điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định“Trường hợp dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình thì Chính phủ giao cho một bộ hoặc cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo; cơ quan được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm thành lập Ban soạn thảo”. Chúng ta thấy rằng các bước thực hiện quá trình xây dựng mọi văn bản quy phạm pháp luật thì Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một căn cứ pháp lí căn bản. Chúng ta thấy rằng việc tham gia xây dựng luật và pháp lệnh của chính phủ thể hiện vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng các quy phạm pháp luật hành chính, những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền quản lí của các cơ quan hành chính nhà nước thể hiện sự đóng góp của các cơ quan hành chính nhà nước, để khi ra đời thì các văn bản quy phạm pháp luật này thật sự được chính các cơ quan này áp dụng một cách có hiệu quả và khao học. Thứ hai: Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sẽ có vai trò ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh của các cơ quan quyền lực nhà nước, quyết định của Chủ tịch nước và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Chúng ta thấy rằng thực tế thì các văn bản quy phạm pháp luật hành chính có số lượng lớn là chính từ việc các cơ quan hành chính nhà nước trong lúc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã ban hành để cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước, các quyết định của Chủ tich nước và văn bản dưới luật của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Theo quy định tại điều 2 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thì các cơ quan hành chính nhà nước có quyền ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật sau: Nghị định của chính phủ. Quyết định của Thủ tướng chính phủ. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân. (theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2004 thì ủy ban nhân dân ban hành dưới hình thức quyết định, chỉ thị). Chúng ta thấy rằng dựa vào các quy định của pháp luật thì việc ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật trên, chính là hoạt động xây dựng trực tiếp các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm thực hiện chức năng của mình trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Qua đây có thể khẳng định rằng việc xây dựng các quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước là việc làm thường xuyên của các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới địa phương. Theo số lượng thống kê chúng ta có thể thấy rằng tính đến ngày 29/11/2010 thì chính phủ đã ban hành 111 nghị định, 2161 quyết định của Thủ tướng chính phủ, chúng ta có thể thấy rằng số lượng văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành là rất lớn. Thứ ba: Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sẽ có vai trò rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trái với quy định. Việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Việc rà soát này nhằm phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu sai phạm và trái với các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Theo quy định của pháp luật thì hoạt động rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật được đặt ra cho các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Điều 93 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định: “Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”. Về thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra, xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ thì Bộ Tư pháp đóng vai trò này theo quy định tại khoản 3 điều 90 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Trên tất cả các phân tích trên về vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hành chính chúng ta thấy rằng. Hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hành chính của cơ quan hành chính nhà nước là một hoạt động thường xuyên và liên tục trong quá trình quản lí hành chính nhà nước. Để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình thì các chủ thể quản lí hành chính nhà nước phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, để cụ thể hóa hơn các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Và cũng thấy rằng cơ quan hành chính nhà nước cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng luật và pháp lệnh là những văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng các quy phạm pháp luật hành chính, chính những hoat động này giúp các cơ quan hành chính nhà nước trình bày các quan điểm, góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó các văn bản quy phạm pháp luật hành chính này lại được chính các chủ thể này tiến hành áp dụng vào thực tế để quản lí nhà nước trong lĩnh vực hành pháp, qua đó thì hiệu quả hoạt động sẽ cao hơn. Phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây thực thi quy phạm pháp luật hành chính. Có thể nói rằng hoạt động thực thi các quy phạm pháp luật trên thực tế là một nhiệm vụ cơ bản nhất của cơ quan hành chính nhà nước, vì chúng ta biết rằng các cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước và quản lí nhà nước trong lĩnh vực hành pháp. Các cơ quan hành chính nhà nước cụ thể hóa các quy phạm pháp luật hành chính của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Có thể nhìn nhận vai trò thực thi quy phạm pháp luật hành chính của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc phân tích các vai trò sau: Thứ nhất: Các cơ quan hành chính nhà nước căn cứ vào thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của mình để thực thi các quy phạm pháp luật hành chính, đưa các quy phạm pháp luật này đi vào thực tế, triển khai thực thi trên khắp cả nước thông qua hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới địa phương. Có thể nhận thấy rằng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước dựa trên các quy định của pháp luật cụ thể từ trung ương tới địa phương lại có những chức năng nhiệm vụ khác nhau. Và cũng chính từ việc quy định của pháp luật mà các cơ quan hành chính nhà nước đã căn cứ vào đó thực hiện các nhiệm vụ của mình thông qua cụ thể các quy phạm pháp luật đó. Ví dụ: Chính phủ ban hành nghị định 146/ 2007, nghị định 34/2010 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đấy chính là hoạt động cụ thể hóa quy định: pháp lệnh xử phạt hành chính của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2002, nhằm đưa các quy phạm pháp luật hành chính này đi vào thực tiễn quản lí nhà nước trên tất cả đất nước. Nếu không có các nghị định trên của chính phủ thì việc thực hiện trên thực tiễn sẽ rất khó vì pháp lệnh chỉ quy định những vấn đề chung nhất và nhiệm vụ của chính phủ là phải thực thi nó trên căn cứ pháp lệnh đó bằng các hoạt động quản lí của mình. Trên đây chỉ là một ví dụ để có thể làm sáng tỏ nhận định trên, còn trên thực tế chúng ta thấy rằng đó là một hoạt động thường xuyên và liên tục của các cơ quan hành chính nhà nước để thực thi nhiệm vụ của mình. Hay có rất nhiều các ví dụ như: Việc cụ thể hóa các nghị quyết của hội đồng nhân dân ở Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện, xã. Thứ hai: Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền quyết định các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật; báo cáo với các cơ quan quyền lực nhà nước về việc triển khai và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật. Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 luật tổ chức chính phủ “Quyết định các biện pháp chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các quyết định của Chính phủ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật; báo cáo với Quốc hội về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm”. Để các văn bản quy phạm pháp luật thực sự được thực thi thì các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên còn có nhiệm vụ đốc thúc, kiểm tra chỉ đạo việc thực hiện của cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới. Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương cũng phải kiểm tra và đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới nhất là cấp xã (đây là cấp gần dân nhất và theo lời căn dặn của Bác Hồ thì người cán bộ phải gần dân, chăm lo cho nhân dân, là nô bộc nhân dân). Việc kiểm tra của các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có ý nghĩa rất
Luận văn liên quan