Đề tài Quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào

Ngày nay, cùng với xu thế chung của thế giới mở cửa và hội nhập, nước CHDCND Lào cũng đã và đang tiến hành mở cửa thị trường, gia nhập vào các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế. ðây làcơ hội tốt để cho các ngành kinh tế nói chung và ngành ngân hàng của nước Lào nói riêng tiến ra thị trường khu vực và thị trường thế giới. Tuy nhiên, việc mở cửa cũng sẽ tạo ra những khó khăn cho ngành ngân hàng của nước Lào, do sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài vốn là ngân hàng có tiềm lực tài chính, công nghệ và trình độ quản lý mạnh hơn nhiều so với các ngân hàng của nước Lào. Kể từ khi có sự sát nhập các ngân hàng khác nhau thành ba ngân hàng là: Ngân hàng Ngoại Thương Lào, Ngân hàng Khuyến khích và phát triển nông nghiệp Lào và ngân hàng phát triển Lào, hoạt động của các ngân hàng này mang đầy đủ chức năng của ngân hàng thương mại và được đổi tên thành các ngân hàng thương mại quốc doanh Lào. Hiện nay các ngân hàng thương mại quốc doanh trong điều kiện cạnh tranh cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đadạng hoá các sản phẩm của ngân hàng mình cung cấp, cũng như thực hiện tốtcông tác nghiên cứu và tiếp cận thị trường. Mặt khác, khách hàng ngày càng khó tính hơn và họ ngày càng có nhiều cơ hội để lựa chọn các sản phẩm,dịch vụ do nhiều ngân hàng cung cấp, thêm vào đó, các ngân hàng là đối thủ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại quốc doanh của Lào liên tục gia tăng quảng cáo, khuyến mãi để thu hút khách hàng điều này đòi hỏi các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) của Lào phải giải quyết nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề quan trọng là phải hoàn thiện tổ chức quản trị marketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh mới.

pdf8 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i MỤC LỤC Trang MỤC LỤC...........................................................................................................i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ðỒ ................................................................iv LỜI MỞ ðẦU....................................................................................................1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.........................................................................4 1.1. Hệ thống ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường..........................4 1.2. Khái niệm và nội dung của quản trị marketing trong các ngân hàng thương mại..............................................................................................................................12 1.3. Quy trình và các nội dung chủ yếu của quản trị marketing trong các ngân hàng thương mại........................................................................................................22 1.4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt ñộng marketing trong ngân hàng...........45 1.5. Kinh nghiệm quản trị marketing của một số ngân hàng nước ngoài và bài học rút ra cho các ngân hàng thương mại quốc doanh Lào ................................52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.................................................................................56 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÁC NHTMQD TẠI NƯỚC CHDCND LÀO ...............................................58 2.1. Tổng quan về các NHTMQD Lào....................................................................58 2.2. Phân tích ñối thủ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Lào ....71 2.3. Thực trạng quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh của Lào - Tiếp cận theo yêu cầu của ñặc ñiểm dịch vụ ..........................................85 2.4. Thực trạng quản trị marketing của các NHTMQD Lào - Tiếp cận theo quy trình quản trị marketing.............................................................................................88 2.5. ðánh giá quản trị Marketing của hệ thống các ngân hàng TMQD tại nước CHDCND Lào ....................................................................................................... 125 ii Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ MARKETING CHO CÁC NHTMQD TẠI NƯỚC CHDCND LÀO .........................................................................133 3.1. Dự báo của môi trường kinh doanh ngân hàng nhằm xác ñịnh hướng chiến lược marketing cho các NHTMQD tại nước CHDCND Lào............................. 133 3.2. Chiến lược marketing cho các NHTMQD tại nước CHDCND Lào ñến năm 2015......................................................................................................................... 144 3.3. Giải pháp về hoàn thiện quản trị các biến số marketing - Mix cho các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào....................................... 154 3.4. Giải pháp về tổ chức thực hiện và kiểm tra Marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh Lào.................................................................................. 171 3.5. Kiến nghị ......................................................................................................... 173 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3...............................................................................179 KẾT LUẬN....................................................................................................180 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ..............................................182 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................183 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NH : Ngân hàng TMQD : Thương mại quốc doanh USD : ðồng ñô la Mỹ Kíp : Tiền kíp của nước Lào NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QL : Quản lý ðT : ðầu tư BL : Bảo lãnh WTO : Tổ chức thương mại thế giới NHCP : Ngân hàng cổ phần CHDCND : Cộng hòa Dân chủ nhân dân CP : Chính phủ HðQT : Hội ñồng quản trị iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ðỒ Danh mục bảng biểu Bảng 2.1: Nguồn vốn huy ñộng của các NHTMQD Lào ............................... 63 Bảng 2.2: Nguồn vốn huy ñộng trong nước của các NHTMQD Lào............. 64 Bảng 2.3: Tổng dư nợ của các NHTMQD Lào............................................... 66 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của các NHTMQD Lào ................... 69 Bảng 2.5: Tình hình huy ñộng vốn của các NHCP Lào.................................. 72 Bảng 2.6: Tăng trưởng, thị phần và tỷ trọng nợ xấu của các NHTMCP Lào. 73 Bảng 2.7: Chỉ tiêu ROE, ROA của các NHTMCP Lào.................................. 78 Bảng 2.8: Chỉ tiêu ROE, ROA của các NH Liên doanh và 100% vốn nước ngoài ................................................................................................ 84 Bảng 2.9: Các nhu cầu cá nhân và nhu cầu tài chính..................................... 90 Bảng 2.10: Bảng lãi suất cho vay ngắn hạn của các NHTMQD Lào (thời ñiểm 31/12/2007).................................................................................... 107 Bảng 2.11: Bảng lãi suất cho dài hạn của các NHTMQD Lào (thời ñiểm 31/12/2007).................................................................................... 108 Bảng 2.12: Kết quả hoạt ñộng của Trung tâm ðào tạo thuộc các NHTMQD Lào ................................................................................................. 116 Danh mục ñồ thị ðồ thị 2.1. Tổng nguồn vốn huy ñộng của các NHTM QD Lào .................... 64 ðồ thị 2.2: Thị phần huy ñộng vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng Lào năm 2008 ......................................................................................... 67 ðồ thị 2.3: Tổng dư nợ của các NHTM QD Lào............................................ 67 ðồ thị 2.4: Tỷ lệ dư nợ tín dụng tồn ñọng ...................................................... 69 ðồ thị 2.5: Chỉ tiêu ROA, ROE của NHTMCP Lào...................................... 79 ðồ thị 2.6: Chỉ tiêu ROA, ROE của NHLD và 100% vốn nước ngoài .......... 84 v Danh mục sơ ñồ Sơ ñồ 1.1: Quá trình quản trị Marketing ngân hàng ....................................... 22 Sơ ñồ 1.2: Vị trí chiến lược marketing trong chiến lược tổng thể ngân hàng 30 Sơ ñồ 1.3: Ngân hàng có bộ phận marketing ñộc lập ..................................... 45 Sơ ñồ 1.4: Quy trình thực hiện kiểm tra thực hiện kế hoạch năm .................. 49 Sơ ñồ 2.1: Sơ ñồ tổ chức của NH Ngoại Thương Lào................................... 60 Sơ ñồ 2.2: ðịnh vị của các NHTMQD Lào ................................................... 99 Sơ ñồ 2.3: Cơ cấu tổ chức của bộ phận Marketing của NHTMQD Lào ...... 123 Sơ ñồ 3.1: Sơ ñồ phân phối sản phẩm tới khách hàng.................................. 157 Sơ ñồ 3.2: Chính sách khách hàng một cách tích cực và bền vững.............. 169 Sơ ñồ 3.3: Tổ chức thực hiện marketing theo quan ñiểm marketing............ 172 1 LỜI MỞ ðẦU 1. Lời mở ñầu Ngày nay, cùng với xu thế chung của thế giới mở cửa và hội nhập, nước CHDCND Lào cũng ñã và ñang tiến hành mở cửa thị trường, gia nhập vào các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế. ðây là cơ hội tốt ñể cho các ngành kinh tế nói chung và ngành ngân hàng của nước Lào nói riêng tiến ra thị trường khu vực và thị trường thế giới. Tuy nhiên, việc mở cửa cũng sẽ tạo ra những khó khăn cho ngành ngân hàng của nước Lào, do sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài vốn là ngân hàng có tiềm lực tài chính, công nghệ và trình ñộ quản lý mạnh hơn nhiều so với các ngân hàng của nước Lào. Kể từ khi có sự sát nhập các ngân hàng khác nhau thành ba ngân hàng là: Ngân hàng Ngoại Thương Lào, Ngân hàng Khuyến khích và phát triển nông nghiệp Lào và ngân hàng phát triển Lào, hoạt ñộng của các ngân hàng này mang ñầy ñủ chức năng của ngân hàng thương mại và ñược ñổi tên thành các ngân hàng thương mại quốc doanh Lào. Hiện nay các ngân hàng thương mại quốc doanh trong ñiều kiện cạnh tranh cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, ña dạng hoá các sản phẩm của ngân hàng mình cung cấp, cũng như thực hiện tốt công tác nghiên cứu và tiếp cận thị trường... Mặt khác, khách hàng ngày càng khó tính hơn và họ ngày càng có nhiều cơ hội ñể lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ do nhiều ngân hàng cung cấp, thêm vào ñó, các ngân hàng là ñối thủ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại quốc doanh của Lào liên tục gia tăng quảng cáo, khuyến mãi… ñể thu hút khách hàng ñiều này ñòi hỏi các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) của Lào phải giải quyết nhiều vấn ñề. Một trong những vấn ñề quan trọng là phải hoàn thiện tổ chức quản trị marketing ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh mới. 2 Do vậy, việc phân tích, ñánh giá và xây dựng lại một cách hệ thống hoạt ñộng quản trị marketing trong các NHTMQD của nước Lào nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt ñộng marketing có ý nghĩa rất lớn ñối với các NHTMQD của Lào trong việc thu hút và giữ khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh ñối với các ngân hàng khác, ñặc biệt là các ngân hàng nước ngoài có chi nhánh ñặt tại nước Lào. Xuất phát từ thực tế ñó, việc nghiên cứu ñề tài: “Quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào” mang tính cấp thiết cao và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. 2. Mục ñích nghiên cứu - Nghiên cứu và làm rõ thêm những vấn ñề lý luận cơ bản về quản trị marketing của các ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào. - ðịnh hướng chiến lược và giải pháp hoàn thiện quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào. 3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu - ðối tượng nghiên cứu: Quản trị marketing của ngân hàng thương mại. - Phạm vi nghiên cứu: Quản trị marketing ngân hàng của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào. - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2005 ñến 2008 làm cơ sở chứng minh. 4. Phương pháp nghiên cứu Là một công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn. Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong quá trình thực hiện ñề tài, các phương pháp ñược sử dụng trong quá trình nghiên cứu là: Phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh và phân tích ñịnh tính. 5. Những ñóng góp của luận án - Hệ thống hoá những vấn ñề mang tính lý luận về quản trị marketing của các ngân hàng thương mại. Ngoài cách tiếp cận theo quy trình quả trị 3 marketing truyền thống, luận án ñề xuất một hướng tiếp cận mới về quản trị marketing ñó là tiếp cận từ góc ñộ ñặc ñiểm dịch vụ. - Từ việc nghiên cứu thực trạng quản trị marketing của các ngân hàng TMQD tại nước CHDCND Lào, tìm ra những ñiểm mạnh, ñiểm yếu, những mặt làm ñược, chưa làm ñược và tìm ra các nguyên nhân của hạn chế ñể từ ñó làm cơ sở ñề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị marketing ñối với các NHTMQD tại nước CHDCND Lào. - Xây dựng ñịnh hướng chiến lược marketing và hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị marketing ñối với các NHTMQD tại nước CHDCND Lào. 6. Kết cấu của luận án Ngoài phần lời mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án ñược chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị marketing ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị marketing của các ngân hàng TMQD tại nước CHDCND Lào. Chương 3: ðịnh hướng chiến lược marketing và giải pháp quản trị marketing ñối với các NHTMQD tại nước CHDCND Lào.
Luận văn liên quan