Đề tài Quy hoạch sử dụng đất đai xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thời kỳ 2003 – 2010

Đất đai là nguồn tài nguyên vô giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Chính vì tầm quan trọng của đất đai đối với cuộc sống, con người, cần thiết phải sử dụng vốn đất một cách tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. Chính lẽ đó, điều 18, Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ quỹ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”. Điều 13 Luật đất đai năm 1993; luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLĐĐ năm 1998, năm 2001 cũng khẳng định: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai là mộttrong 7 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Nghị định 68/CP được ban hành khẳng định thêm tầm quan trọng của việc lập QH, KHSDĐĐ ở các cấp, trong đó cấp xã là cấp cuối cùng quan trọng (cấp vi mô) nhằm chi tiết hoá QH, KHSDĐĐ cấp cao hơn (cấp vĩ mô). Như vậy, QHSDĐĐ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trước mắt mà cả lâu dài. Căn cứ vào đặc điểm về điều kiện tự nhiên, phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi vùng lãnh thổ, QHSDĐĐ được tiến hành nhằm tạo cơ sở để bố trí sử dụng đất hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ môi trường đồng thời đáp ứng yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Tỉnh An Giang đã lập xongquy hoạch sử dụng đấtđai thời kỳ 2001 – 2010 và do tính cấp thiết của công tác quy hoạch, huyện Thoại Sơn không quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện mà triển khai lập QHSDĐĐ cho 16 xã, thị trấn, trong đó xã Bình Thành được tách từ xã Thoại Giang. Việc hoạchđịnh và tổ chức bố trí quỹ đất theo mô hình của một xã nhằm giúp chính quyền địa phương quản lý đất đai một cách hiệu quả và khoa học thì công tác QHSDĐĐlà công việc thiết yếu. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi thực hiện đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đai xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn,tỉnh An Giang thời kỳ 2003 – 2010”.

pdf80 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1493 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy hoạch sử dụng đất đai xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thời kỳ 2003 – 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan