Đề tài Quy trình phát hành thẻ trong ngân hàng SacomBank

Khuynh hướng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Có rất nhiều phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như séc, thẻ thanh toán, các loại giấy tờ có giá nhưng có thể nói thẻ thanh toán là một trong những phương tiện thanh toán được biết đến nhiều nhất và ngày càng được mọi người quan tâm sử dụng không chỉ trên thế giới mà còn tại Việt Nam. Sau hơn 14 năm chiếc thẻ đầu tiên vào đến nước ta, sự tham gia ngày càng đông của các ngân hàng trong việc phát triển hoạt động thanh toán thẻ đã tạo nên một bầu không khí cạnh tranh hơn bao giờ hết. Với sự năng động của mình, các ngân hàng thương mại đã liên tục đưa ra các sản phẩm thẻ với các tiện ích đa dạng, gắn liền với đời sống của người dân giúp cho mọi tầng lớp dân cư đều có cơ hội tiếp cận và làm chủ phương tiện thanh toán hiện đại này.

doc22 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 01/03/2013 | Lượt xem: 7494 | Lượt tải: 32download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy trình phát hành thẻ trong ngân hàng SacomBank, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Khuynh hướng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Có rất nhiều phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như séc, thẻ thanh toán, các loại giấy tờ có giá … nhưng có thể nói thẻ thanh toán là một trong những phương tiện thanh toán được biết đến nhiều nhất và ngày càng được mọi người quan tâm sử dụng không chỉ trên thế giới mà còn tại Việt Nam. Sau hơn 14 năm chiếc thẻ đầu tiên vào đến nước ta, sự tham gia ngày càng đông của các ngân hàng trong việc phát triển hoạt động thanh toán thẻ đã tạo nên một bầu không khí cạnh tranh hơn bao giờ hết. Với sự năng động của mình, các ngân hàng thương mại đã liên tục đưa ra các sản phẩm thẻ với các tiện ích đa dạng, gắn liền với đời sống của người dân giúp cho mọi tầng lớp dân cư đều có cơ hội tiếp cận và làm chủ phương tiện thanh toán hiện đại này. Xây dựng một quy trình chung cho việc phát hành thẻ thanh toán là một việc cần thiết nhằm nâng cao tính an toàn trong phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ. Và đây cũng là đề tài của nhóm chúng em. Trong này, chúng em xin nêu quy trình chung trong việc phát hành thẻ; và để hiểu rõ hơn về quy trình này trong thực tế hoạt động của ngân hàng, chúng em cũng nghiên cứu thêm về quy trình phát hành thẻ trong ngân hàng SACOMBANK. Bài gồm có phần: 1. Khaùi nieäm: Ñoâi khi trong thuaät ngöõ coù nhieàu caùch dieãn ñaït khaùc nhau ñeå laøm noåi baät moät noäi dung naøo ñoù. Ñoái vôùi theû thanh toaùn cuõng vaäy, coù nhieàu khaùi nieäm ñeå dieãn ñaït noù. Khaùi nieäm 1: theû thanh toaùn hay theû chi traû laø moät phöông tieän thanh toaùn tieàn haøng hoùa, dòch vuï maø khoâng duøng tieàn maët hoaëc coù theå duøng ñeå ruùt tieàn maët taïi caùc ngaân haøng ñaïi lyù, caùc ñieåm chaáp nhaän thanh toaùn theû hoaëc caùc maùy ruùt tieàn töï ñoäng. Khaùi nieäm 2: theû thanh toaùn laø loaïi theû giao dòch taøi chính ñöôïc phaùt haønh bôûi ngaân haøng, caùc ñònh cheá taøi chính hay caùc coâng ty. Khaùi nieäm 3: theû thanh toaùn laø phöông thöùc ghi soå nhöõng soá tieàn caàn thanh toaùn thoâng qua maùy ñoïc theû phoái hôïp vôùi heä thoáng noái maïng computer keát hôïp noái trung taâm phaùt haønh theû vôùi ñieåm thanh toaùn. Noù cho pheùp thöïc hieän caùc cuoäc thanh toaùn nhanh choùng, thuaän lôïi vaø khaù an toaøn cho caùc ñoái töôïng tham gia thanh toaùn. Khaùi nieäm 4: theû thanh toaùn laø phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët maø chuû theå coù theå söû duïng ñeå ruùt tieàn maët hoaëc thanh toaùn tieàn haøng hoùa, dòch vuï taïi caùc ñieåm chaáp nhaän thanh toaùn theû. Nhö vaäy, coù theå noùi moãi khaùi nieäm coù moät caùch dieãn ñaït khaùc nhau nhöng nhìn chung ñaây laø moät phöông thöùc thanh toaùn maø ngöôøi chuû theû coù theå duøng ñeå thanh toaùn tieàn haøng hoùa, dòch vuï hay ñeå ruùt tieàn töï ñoäng thoâng qua maùy ñoïc theû ñöôïc laép ñaët taïi caùc cô sôû chaáp nhaän theû hay ôû nôi coâng coäng. Lòch söû ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa theû: Theû thanh toaùn laø moät phöông tieän thanh toaùn thoâng duïng vaø vaên minh trong theá giôùi ngaøy nay. Theû ra ñôøi vaøo naêm 1949, do oâng Frank Mc Namara, moät doanh nhaân ngöôøi Myõ saùng cheá. Coù moät laàn sau khi duøng böõa toái taïi moät nhaø haøng ôû NewYork, oâng Mc Namara boãng phaùt hieän mình khoâng ñem theo tieàn maët. OÂng phaûi goïi ñieän thoaïi cho vôï mình nhanh choùng ñem tieàn ñeán thanh toaùn. Tình traïng khoù xöû laàn ñoù khieán oâng maøy moø saùng taïo moät phöông tieän chi traû khoâng duøng tieàn maët trong nhöõng tröôøng hôïp töông töï nhö treân. Theá laø laàn ñaàu Mc Namara ñaõ cho ra ñôøi loaïi theû mang teân “Diners Club”. Naêm 1990, Diners Club coù 6,9 trieäu ngöôøi söû duïng treân toaøn theá giôùi vôùi doanh soá khoaûng 16 tyû dollars. Hieän nay soá ngöôøi söû duïng theû Diners Club ñang giaûm daàn. Theû American Express (Amex) ra ñôøi vaøo naêm 1958, hieän nay ñang laø toå chöùc theû du lòch vaø giaûi trí (T&E) lôùn nhaát theá giôùi. AMEX töï phaùt haønh theû cuûa chính mình vaø tröïc tieáp quaûn lyù chuû theû. Naêm 1987, Amex cho ra ñôøi loaïi theû tín duïng môùi coù khaû naêng cung caáp tín duïng tuaàn hoaøn cho khaùch haøng coù teân laø Optima Card ñeå caïnh tranh vôùi Visa vaø Master Card. Vaøo naêm 1993, coù 35,4 trieäu cô sôû chaáp nhaän theû thanh toaùn treân theá giôùi vôùi doanh soá 124 tyû USD. Theû Visa tieàn thaân laø Bank Americard do Bank of America phaùt haønh vaøo naêm 1960. Ngaøy nay, Visa laø loaïi theû coù qui moâ phaùt trieån lôùn nhaát treân toaøn caàu. Visa khoâng tröïc tieáp phaùt haønh theû maø giao laïi cho caùc thaønh vieân, ñaây cuõng laø moät maët giuùp cho Visa deã môû roäng thò tröôøng hôn caùc loaïi theû khaùc. Hieän nay, coù 22000 thaønh vieân taïi hôn 200 nöôùc, ñaõ phaùt haønh hôn 500 trieäu theû, coù 13 trieäu cô sôû chaáp nhaän theû, 320000 maùy ruùt tieàn maët, doanh soá giao dòch haøng naêm 800 tyû USD. Theû JCB laø theû ñöôïc xuaát phaùt töø Nhaät Baûn vaøo naêm 1961 bôûi Ngaân haøng Sanwa, ñaõ baét ñaàu phaùt trieån thaønh moät cô sôû quoác teá vaøo 1981. Muïc tieâu chuû yeáu laø höôùng vaøo thò tröôøng du lòch vaø giaûi trí, ñang laø loaïi theû caïnh tranh vôùi Amex. Vaøo naêm 1992, coù 27,5 trieäu theû, 2,9 trieäu cô sôû chaáp nhaän theû vaø 160000 maùy ATM ôû 139 nöôùc vôùi doanh thu 30,9 tyû USD. Master Card ra ñôøi vaøo 1966 vôùi teân goïi laø Master Charge do hieäp hoäi theû lieân ngaân haøng goïi taét laø ICA (Interbank Card Association) phaùt haønh thoâng qua caùc thaønh vieân treân theá giôùi. Laø toå chöùc theû lôùn thöù hai treân theá giôùi sau Toå chöùc Visa. Hieän nay, ñaõ coù 22000 thaønh vieân taïi hôn 200 nöôùc, phaùt haønh 350 trieäu theû, coù 12 trieäu cô sôû chaáp nhaän thanh toaùn, 200000 maùy ATM, doanh soá giao dòch haøng naêm khoaûng 460 tyû USD. Nhìn chung ñoù laø nhöõng loaïi theû ñöôïc söû duïng phoå bieán, roäng raõi treân toaøn caàu. Thöïc teá theû thanh toaùn khoâng chæ do ngaân haøng phaùt haønh maø coøn coù theå do caùc coâng ty daàu löûa, hay caùc cöûa haøng, coâng ty kinh doanh lôùn phaùt haønh. Veà nguyeân lyù noù cuõng ñöôïc söû duïng nhö theû ngaân haøng. 3. Phaân loại thẻ Phân loại thẻ theo công nghệ sản xuất Thẻ khắc chữ nổi ( Embossing card) Được làm dựa trên kĩ thuật khắc chữ nổi. Trên bề mặt tấm thẻ khắc nổi các thông tin cần thiết. Hiện nay nó không đuocj sử dụng nữa vì kĩ thuật quá thố sơ, có thể bị làm giả Thẻ băng từ ( Magnetic strip) Thẻ này được sản xuất dựa trên kĩ thuật thư tín với hai băng từ chứa thông tin ở mặt sau của thẻ. Thẻ náy được sử dụng phổ biến trong hơn 20 năm nay nhưng đã bộc lộ một số khuyết điểm: + Khả năng bảo mật không cao do thông tin trong thẻ không tự mã hóa được, ngưoif ta có thể đọc được dễ dàng với các thiết bị đọc thẻ gắn với máy vi tính. + Thẻ từ chỉ mang thông tin cố định, khu vực chứa thông tin hẹp, ko áp dụng các kĩ thuật đảm báo an toàn Thẻ thông minh: Đây là thế hệ mới nhất của thẻ thanh toán, thẻ thông minh dựa trên kĩ thuật xử lí tin học nhờ vào thẻ một chip điện tử có cấu trúc giống như một máy tính hoàn hảo. Thẻ thông minh có nhiều nhóm với dung lượng nhớ khác nhau. Phân loại theo chủ thể phát hành: - Thẻ do ngân hàng phát hành ( Bank card ) Mục đich là giúp khách hang sử dụng linh động tài khaonr của họ tại NH. Đây là loại thẻ sủ dụng rộng rãi nhất hiện nay, phạm vi sử dụng rộng rãi . VD : Visa, Master.. Thẻ do tổ chức phi ngân hàng phát hành: Đó là các loại thẻ du lịch và giải trí do các tập đoàn kinh doanh lớn phát hành như Dinner Club, Wall Mart. Phân loại theo tính chất thanh toán thẻ: - Thẻ tín dụng ( Credit card) Đây là loại thẻ sử dụng phổ biesn nhất hiện nay, theo đó ngưoif sử dụng sẽ đượ sử dụng 1 hạn mức tiền mà không phải trả lãi để mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh, cửa hang, khách sạn, sân bay… chấp nhânqj thẻ này. Thẻ ghi nợ không có hạn mức tín dụng vì nó phụ thuộc vào số dư hiện hữu trên tài khoản thể. Chủ thẻ chỉ chi tiêu trong phạm vi mình có. Có 2 loại thẻ ghi nợ: + Thẻ online là thẻ ghi nợ mà giá trị những giao dịch được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản chủ thẻ. + Thẻ off-line là thẻ ghi nợ mà giá trị giao dịch sẽ được khấu trừ vào tài khảon chủ thẻ sau đó vài ngày. Thẻ rút tiền mặt: ( Cash card ) Là loại thẻ được dùng để rút tiền mặt tại tại các máy rút tiền tự động tại NH. Đối với laoij thẻ này chủ thẻ pahir kí quỹ tiền vào tài khoản NH hoặc chủ thẻ được cấp tín dụngthấu chi thì mới được sử dụng. Số tiền rút ra mỗi lần sẽ trừ vào tiền kí quỹ. Thẻ rút tiền mặt có 2 loại: + Loại 1: Chỉ để rút tiền ở ATM ngân hàng phát hành. + Loại 2: được rút tiền ko chỉ ở NH phát hànhmaf còn được rút ở các Ngân hang tham gia tổ hợp thanh toán với Nh phát hành thẻ. Phan loại theo phạm vi lãnh thổ: - Thẻ nội địa: Là loại thẻ đuocj giới hạn sử dụng trong 1 phạm vi quốc gia, do vậy đồng tiền giao dịch phải là bản tệ nước đó. Thẻ quốc tế: Là loại thẻ được chấp nhận trên toàn cấu, sử dụng các ngoại tệ mạnh. Phân loại thẻ theo mục đích và đối tượng sử dụng: - Thẻ kinh doanh ( business card) - Thẻ du lịch và giải trí ( Travel and Entertainment hay T&E) - Thẻ vàng ( Gold Card ) Thẻ Gold của ngân hang Bank of America - Thẻ chuẩn ( Standard Card) Thẻ được chia ra nhiều loại tùy theo tính năng tác dụng của thẻ. Thẻ tín dụng (Credit Card) thực chất là bằng chứng của một mối quan hệ vay nợ giữa người cầm thẻ (Cardholder) và ngân hàng. Ngân hàng đồng ý cho Cardholder vay tiền đến một mức tối đa nào đó (gọi là credit limit), thường là khoảng 2 lần thu nhập hàng tháng của Cardholder. Thỏa thuận như vậy tức là Cardholder có một "line of credit" sẵn sàng để dùng khi cần. Tất cả các khoản thanh toán mà Cardholder thực hiện sẽ được ghi nợ (debit) vào tài khoản của Cardholder tại ngân hàng. Đến một ngày nhất định mỗi tháng, ngân hàng sẽ gửi Statement đến cho Cardholder, thống kê tổng số tiền đã chi trong tháng trước đó. Cardholder có thể chọn thanh toán toàn bộ số tiền trước thời hạn ghi trong Statement, khi đó Cardholder không phải trả lãi (interest). Nếu không Cardholder có thể trả số tiền tối thiểu (Minimum Payment), thường là khoảng 5% số tiền nợ, phần còn lại có thể trả từ từ, tất nhiên là ngân hàng sẽ tính lãi, thường là từ 12% đến 24% một năm, tiền lãi tính từng ngày. Vậy việc thanh toán bằng thẻ tín dụng xảy ra thế nào? Giả sử bạn có thẻ VISA. Một lần bạn đến một cửa hàng (Merchant) thấy có logo của VISA thể hiện cửa hàng nhận thanh toán bằng thẻ VISA, bạn mua hàng và yêu cầu thanh toán bằng thẻ của mình. Cửa hàng sẽ quẹt (swipe) thẻ của bạn vào một chiếc máy đọc (gọi là EDCT - Electronic Data Capture Terminal). EDCT đọc các thông tin về thẻ của bạn ghi trên băng từ và contact ngân hàng của cửa hàng (Merchant's Bank) thông qua modem, đường điện thoại hoặc ISDN line, gửi kèm theo yêu cầu về số tiền cần thanh toán, ngân hàng này kiểm tra trong CSDL của VISA xem thẻ của bạn có phải là thẻ hết hạn hoặc bị mất cắp hay không, số tiền bạn muốn trả có vượt quá hạn mức không, nếu không, ngân hàng sẽ báo lại ngay trong vài giây về EDCT là giao dịch được phê duyệt (approved), khi đó EDCT sẽ in ra một tờ giấy nhỏ ghi rõ số tiền, mã số giao dịch để bạn ký vào đó (Sale Slip). Bạn được giữ bản chính của sale slip, Merchant sẽ giữ bản sao và gửi về ngân hàng để nhận tiền sau này. Nhận được sale slip Merchant's bank sẽ ghi có (credit) ngay số tiền giao dịch vào tài khoản của Merchant đồng thời gửi thông báo qua mạng của VISA yêu cầu ngân hàng của bạn (Cardholder's Bank) thanh toán số tiền. Cardholder's bank sẽ thanh toán tiền cho Merchant's Bank và debit số tiền vào tài khoản của bạn. Chi tiết về giao dịch sẽ được ghi trong Statement kế tiếp gửi đến cho bạn. Giả sử có người ăn cắp thẻ của bạn, giả mạo chữ ký của bạn thì trong thời hạn nhất định (thường là 2 tuần) bạn có thể liên hệ với ngân hàng của bạn để đòi lại tiền. VISA đảm bảo rằng nếu ngân hàng của bạn chứng minh được chữ ký không phải là chữ ký của bạn thì họ sẽ trả lại tiền cho bạn ngay. Merchant's bank sẽ lấy lại tiền từ tài khoản của Merchant còn việc tranh chấp là gánh nặng của Merchant đi theo bạn đòi tiền nếu họ muốn. Trường hợp này gọi là Chargeback. Thẻ tín dụng (Credit card) Thẻ tín dụng là một tổ hợp đặc biệt của mua bán và vay nợ. Bên bán cung cấp cho bên mua hàng các hàng hóa hay dịch vụ như thông thường, nhưng bên mua thanh toán cho bên bán hàng bằng thẻ tín dụng. Theo cách này, bên mua đang thanh toán bằng các khoản vay từ các tổ chức phát hành thẻ tín dụng, thường là các ngân hàng. Ngân hàng hay các tổ chức tài chính khác phát hành thẻ tín dụng cho mọi người mua với sự cho phép một số lượng khoản vay nào đó đạt tới một giá trị tích lũy nhất định. Các điều kiện và thời hạn hoàn trả đối với các khoản vay cho thẻ tín dụng, tức là các khoản nợ của khách hàng, là thay đổi theo từng loại thẻ cũng như từng loại khách hàng nhưng nói chung tiền lãi thường là rất cao. Chẳng hạn, một ví dụ về điều kiện hoàn trả thông thường là thanh toán tối thiểu trên $10 hoặc 3% mỗi tháng, cũng như mức lãi suất 15-20% cho các khoản vay không thanh toán đúng hạn. Ngoài tiền lãi, khách hàng còn có thể phải trả các khoản phí sử dụng thẻ tín dụng hàng năm. Nhằm thu được tiền từ các mặt hàng đã bán, bên bán phải đưa yêu cầu tới  tổ chức phát hành thẻ tín dụng với các biên lai có chữ ký xác nhận. Các bên bán hàng thường đưa nhiều yêu cầu cho nhiều khoản thanh toán vào từng khoản thời gian cách đều. Bên bán hàng cũng bị tổ chức phát hành thẻ tín dụng tính phí đối với đặc quyền chấp nhận chủng loại thẻ tín dụng đó trong việc mua bán hàng. Phí thông thường ở mức 1-3% đơn giá bán hàng. Vì thế, trong việc mua bán hàng hóa bằng thẻ tín dụng thì việc chuyển giao hàng hóa diễn ra ngay lập tức nhưng tất cả các khoản thanh toán đều chậm trễ. www.wikipedia.com  Có bao nhiêu loại thẻ tín dụng ? (phần 1) 1- Charge Card - hay còn gọi là department store card , bao gồm tất cả các loại thẻ tín dụng cấp phát bởi các công ty bán lẻ như : Sears, JC Penney, Macy' s, Target, K-Mart, v.v., loại thẻ này hạn chế cho phép người khách chỉ đưọc xử dụng, mua hàng trong tiệm của công ty cấp thẻ đó mà thôi. Ví dụ thẻ Sears chỉ nhận ở các tiệm của Sears, khách hàng sang tiệm khác mua thì không thể trả tiền bằng thẻ Sears được. 2- Gasoline Card - Hay thẻ đổ xăng như : Texaco, Shell, BP ( British Petroleum ) Chevron v.v., . Loại này cũng tương tự như loại Department Store Card , khách hàng chỉ xử dụng dể dổ xăng tại các cây xăng và mua đồ ăn vặt do cây xăng của hiệu đó bán mà thôi . Ví dụ bạn cầm thẻ của hãng Shell thì chỉ để đổ xăng và mua quà vặt ở Shell mà thôi Ngày nay hầu hết các công ty bán lẻ cua Hoa Kỳ ( từ giầy dép y phục, nữ trang cho đến TV , máy tính ) đều có chương trình mua trả góp bằng cách cấp phát cho người tiêu dùng 2 loại thẻ trên . Tiền lời của 2 loại này đưọc tính rất cao ( từ 19.99 --> 26.99 % /năm ) mà credit line ( hay số tiền có thể mua thiếu lại không nhiều $300 -- $3000 ) . Tuy nhiên nếu bạn chưa có tín dụng , thì đây là 1 trong những cách khởi đầu để tạo tín dụng, bởi vì những công ty này họ cứu xét 1 hồ sơ xin thẻ rất dễ dàng, miễn sao bạn đừng có tín dụng quá xấu . Cả 2 loại trên bạn không phải trả tiền lệ phí hàng năm annual fee 3- American Express: A- Regular American Express Card Là loại thẻ thường có màu xanh lá cây đậm. Nếu bạn không có nhiều tín dụng tốt ( good credit ) và có lợi tức thấp thì khi xin họ sẽ cấp cho loại này. Credit line thì không giới hạn, tuỳ theo số tiền bạn có trong trương mục ngân hàng ( checking account ). loại này bạn phải trả lệ phí hàng năm rất cao ( khoảng $79 USD 1 năm ). Hoá đơn được gởi cho bạn mỗi tháng và phải trả hết 1 lần . Ví dụ trong tháng vừa rồi bạn xài $500 thì phải trả hết 1 lần $500 . B- American Express Gold Card: Điều kiện là bạn phải có lợi tức trên $30,000 USD/ năm. Cách xử dụng cũng tương tự như loại trên C- American Express Platinum Khác với 2 loại trên loại này chỉ dành cho những khác hàng được ưu đãi mà thôi ( prefered custumer , by invitation only ) số tiền chỉ định được tiêu xài lên tơi $100,000 USD mà không đòi hỏi khách phải có tiền trong tài khoản ngân hàng . Bill vẫn phải thanh toán 1 lân như 2 loại trên Vì sự cạnh tranh của các loại thẻ tín dụng khác , và do khách hàng phàn nàn về sự bắt buộc phải trả hết 1 lần và bỏ không xử dụng the American Express thông thường nữa , American Express mất dần 1 số lượng lớn khách hàng , cho nên AE cũng thay đổi lề lối kinh doanh . American Express đã cho ra đời thẻ OPTIMA , the này cho phép CARDHOLDER ( nguời có the AE ) trả góp hàng tháng , và họ tính tiền lời ( Interest charge ) . Thẻ này rất thành công và đã đem lại cho American Express 1 nguồn lợi tức đáng kể . Sau đó AE đã cho ra đời thêm loại thẻ American Express THE BLUE đồng thời cũng cho khách hàng thêm 1 sự lựa chọn khi xin thẻ là charge card hay credit card ( nghĩa là tuỳ người xin lựa chọn loại thẻ cũ trả hết 1 lần, hay trả góp hàng tháng , loại trả góp thì có mức ân định số tiền tiêu xài ( pre-set spending limit ). Tất cả các thẻ American Express ngày nay đều có 2 loại OPTIONS kể trên . CHARGE CARD ( paid infull each month )  Có bao nhiêu loại thẻ tín dụng ? (Phần 2) Visa & Mastercard       Hai loại thẻ này có thẻ nói là giống nhau , chỉ khác ở tên gọi . Đây là loại thẻ thông dụng nhất & được khách hàng ưa chuộng nhất từ xưa tới nay . Loại thẻ này được các tất cả các doanh nghiệp chấp nhận ( bạn có thể tới bất cứ cửa hàng bán lẻ , cây xăng, hãng máy bay, ngân hàng , tiệm ăn, trên mạng v.v., ) mua hàng hoặc rút tiền mặt ra . ( quabg3 cáo của American Express lúc trước có câu " Don' t leave home without it " Nhưng VV thấy câu này đúng với VISA & MASTERCARD hơn , vì vẫn còn nhiều cửa hàng không nhận AMERICAN EXPRESS ( Lý do có lẽ phí dịch vụ của AE cao hơn ) . Loại thẻ VS & MC cho phép người dùng ( cardholder ) mua hàng hay rút tiền mặt ra rất dễ dàng . CÁC LOẠI THẺ VISA & MASTERCARD Regular Visa & Mastercard : Credit line bắt đầu từ khoảng $500 USD tới vài ngàn USD loại này dành cho người có số điểm tín dụng thấp ( credit score)hoặc mới bắt đầu tạo tín dụng . Lệ phí của loại này tương đối cao ( khoảng $39/ năm )  Gold Visa & Gold Mastercard Credit line bắt đầu từ $5000 USD trở lên . Đa số các ngân hàng đều miễn lệ phí hàng năm ( nếu ngân hàng nào có tính tiền này thì khoảng $50 USD/ năm Platinum Visa & Mastercard Loại này thường là dành cho những người có số điểm tín dụng cao ( khoảng 730 điểm) và có lợi tức hảng năm tương đối cao . Credit line bắt đầu tối thiểu là $5000 USD/ tuy nhiên bắt đầu $10000 USD là thông thường Secure Visa & Master Card Dành cho những người không có tín dụng hoặc tín dụng xấu . Bạn phải đặt cọc ( deposit ) tiền vào ngân hàng . credit line bằng với số tiền bạn deposit trong trương mục  Student Visa & Master Card  Như tên gọi dành cho sinh viên, credit line không nhiều khoảng vài trăm trở lên Affiliate Credit Card Loại này là do ngân hàng hợp tác với các công ty , hay cửa hàng để cấp phát cho khách hàng, Ngày nay đa số khách hàng thích loại này vì có nhiều điều lợi, chẳng hạn như được rebate, hoặc cash back, hay miễn phí vé máy bay v.v., ATM & CHECKCARD Là thẻ nhà bank ( thẻ rút tiền ở máy) ATM ( Atomated Teller Machine ) với hình biểu tượng VISA/MASTER CARD trên thẻ . Loại này là sự phối hợp giữa ATM & secured credit card , vừa xử dụng như 1 thẻ rút tiền , vưà như 1 credit card . Số tiền chi trả được khấu trừ lập tức trong trương mục ngân hàng cùa bạn . Tên gọi chung cho loại thẻ này là check card , bất cứ ai cũng có thể xin loại này, creline bằng với số tiền bạn có trong bank, khi xử dụng loại thẻ này( for ATM transaction), nếu rút tiền ở máy không phải là của ngân hàng mình thì bạn sẽ bị charge khoảng $1.00 -->$3.00 USD cho mỗi lần xài . ( Câu hỏi thông thường của những người bán hàng hỏi bạn , mỗi khi bạn trả tiền bằng thẻ này là ATM or CREDIT , bạn nói ATM thì sẽ bị tính thêm $1.00 , còn nói CREDIT thì không bị gì hết. DINERS CLUB  DINER SCLUB CARTE BLANCH DINERS CLUB THE MONTAGE CARD Thẻ
Luận văn liên quan