Đề tài Sự tiếp xúc với cuộc sống văn minh đô thị của thế hệ trẻ sẽ tác động những gì đến cuộc sống ở nông thôn

"Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển,thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. - Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người "vừa hồng vừa chuyên" theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội."

doc12 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1859 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sự tiếp xúc với cuộc sống văn minh đô thị của thế hệ trẻ sẽ tác động những gì đến cuộc sống ở nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỰ TIẾP XÚC VỚI CUỘC SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ CỦA THẾ HỆ TRẺ SẼ TÁC ĐỘNG NHỮNG GÌ ĐẾN CUỘC SỐNG Ở NÔNG THÔN? I/ MỞ ĐẦU: "Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển,thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. - Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người "vừa hồng vừa chuyên" theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội." "Trích Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” 1. Khái niệm văn minh đô thị: Là toàn bộ những hoạt động về tinh thần và vật chất của một trung tâm lớn về nhiều mặt của một vùng hay một quốc gia, ở khía cạnh khác, nói đến văn minh đô thị là nói đến chuẩn mực văn hóa – các giá trị đã được xác định để trở thành tiêu chí phấn đấu, định hướng lâu dài. Ưu điểm: Cuộc sống mới văn minh, hiện đại, tác phong làm việc công nghiệp, khoa học, hiện đại, phương pháp tư duy biện chứng, phân tích khách quan. Khuyết điểm: Lối sống bon chen, đua đòi ích kỷ, thực dụng, lối sống gấp, dễ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, ảnh hưởng trật tự, an toàn xã hội. 2.Văn hóa truyền thống: Là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo trong quá trình phát triển, được lưu giữ và kế thừa thành thói quen hình thành từ lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ưu điểm: Lưu giữ, bảo tồn được những nét đẹp truyền thống, bản sắc của dân tộc. Khuyết điểm: Bảo thủ, khó chấp nhận thay đổi tư duy, kìm hãm sự phát triển. 3. Về tình hình đô thị hóa nông thôn hiện nay: Quá trình đô thị hóa ở nông thôn Việt Nam đang diễn ra với một tốc độ khá nhanh, làm biến đổi bộ mặt kinh tế - văn hóa – xã hội trên tầm cả nước. Nếu như năm 1999, trên cả nước có khoảng 400 thị trấn, thì nay tăng lên khoảng 651 thị trấn, dân số trong những năm của thập kỷ 90 của các thị trấn dao động từ khoảng 2000 – 30.000 người, thì hiện nay dao động ở mức từ 2000 – 50.000 người. trong đó tỉ lệ phi nông nghiệp cùa các thị trấn phổ biến ở mức 30% - 40%, hiện nay đã tăng nhanh ở mức 50% - 60%. Năm 1998 có khoảng 60 đô thị loại 4 nay tăng lên 84 đô thị. Diện tích đất đai bị thu hồi, qui hoạch, chuyển mục đích sử dụng ngày càng nhiều đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống của người nông dân Việt Nam. Tuy vậy, cho đến nay yếu tố nông nghiệp của nền kinh tế nước ta vẫn còn chiếm tỉ trọng rất lớn. do trên 70% dân số nước ta sinh sống ở khu vực nông thôn. Nếu trên cả nước có tất cả 14,7% hộ gia đình nghèo theo tiêu chuẩn năm 2005 thì trong đó số hộ đủ chuẩn nghèo tại nông thôn chiếm 90% trên tổng số 14,7% hộ nghèo trên cả nước. đặc biệt là ở vùng núi nông thôn phía bắc chiếm tới 51,3%, miền Tây và miền Trung chiếm 41%. Đây mới chỉ là tỉ lệ bình quân chung, nếu chia theo độ chênh lệch giàu, nghèo trong vùng thì cũng rất khác nhau, tại cùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thực sự còn rất nghèo. Chênh lệch về thu nhập giữa nông dân và các thành phần dân cư khác hiện nay cách nhau từ 5 – 7 lần, có những nơi lên đến hàng chục lần. Chính điều này đang dẫn đến những bất ổn về kinh tế - chính trị - xã hội, bởi vì nông dân là tầng lớp đông nhất trong xã hội Việt Nam, hơn nữa họ lại là tầng lớp luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh cách mạng, hy sinh xương máu nhiều với đất nước. nhưng hiện nay lại phải chịu nhiều bất công trong sự hưởng lợi ích từ quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. II/. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN VIỆT NAM HIỆN NAY Đất nước ta có một giai đoạn lịch sử đặc biệt, nên nông thôn Việt Nam trước kia có khoảng cách rất lớn với sự phát triển của đô thị. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, mà đặc biệt dưới sự tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Đời sống xã hội ở các vùng nông thôn đang dần thu hẹp khoảng cách với đô thị, trong đó quá trình đô thị hóa mang yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng đến quan hệ sản xuất tại nông thôn. Nếu như trước kia, ở nông thôn nền sản xuất nông nghiệp mang tính độc canh về cây lúa, hoa màu, thì nay đang dần trở thành nền sản xuất hàng hóa đa ngành nghề. Chính từ đó, lối sống văn minh đô thị với những mặt tích cực và cả tiêu cực đã du nhập rất nhanh vào xã hội nông thôn, gây xáo trộn, tác động rất lớn tới những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, cũng như phong tục tập quán nông thôn Việt Nam. 1.Về kinh tế: Hiện nay cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã có những chuyển biến tích cực theo hướng đa ngành nghề và đầy mạnh sản xuất các loại nông thủy sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng.. Tuy hiện nay diện tích trồng lúa ở các vùng chuyên canh có giảm ( khoảng 300.000 Ha) để chuyển sang nuôi trồng các loại nông thủy sản khác có giá trị kinh tế cao hơn, nhưng sản lượng lúa thu hoạch vẫn tăng cao, từ 34.5 triệu tấn (năm 2000) lên đến 36.55 triệu tấn trên cả nước (năm 2008). Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng trong nước khoảng 27,8 triệu tấn lúa, bao gồm để giống 1 triệu tấn, để ăn 21 triệu tấn (kể cả nhu cầu cho chế biến), hao hụt và chăn nuôi 5,8 triệu tấn. Như vậy, lượng lúa hàng hóa cho xuất khẩu 8,75 triệu tấn (trên 4,5 triệu tấn gạo). Sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp có sự điểu chỉnh mạnh theo từng năm dựa trên nhu cầu thị trường để tham gia xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, từng bước tiến tới thay thế những nguyên liện phải nhập khẩu, đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn liền với công nghiệp bảo quản chế biến. (bảng phụ lục thống kê). DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG MỘT SỐ  CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I. Diện tích - Ha - Bông 2.261 3.808 5.157 2.643 4.285 4.653 3.481 - Mía 7.145 4.254 4.642 5.506 6.099 4.305 3.108 - Đậu phụng 7.692 7.864 7.140 7.811 7.282 8.229 7.027 - Thuốc lá 267 470 369 364 163 155 132 - Đậu tương 355 386 430 445 439 305 330 II. Sản lượng -Tấn - Bông 1.661 3.620 4.489 3.134 5.404 5.147 4.047 - Mía 279.909 193.349 213.650 255.391 285.767 208.402 141.599 - Đậu phụng 5.304 5.648 5.540 6.473 6.109 8.637 6.493 - Thuốc lá 200 459 359 336 125 143 336 - Đậu tương 236 321 579 660 670 510 530 Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và các ngành nghề nông thôn có chuyển biến tích cực, tăng trưởng bình quân tăng 12-14%/năm, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn tăng 15%/năm. Hiện tại cả nước có 2.971 làng nghề và khoảng 1,35 triệu cơ sở ngành nghề nông thôn với khoảng 1,4 triệu hộ gia đình tham gia, thu hút hơn 10 triệu lao động. Cơ cấu kinh tế nông thôn hiện nay chuyển dần sang hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ. Năm 2004 trong tổng GDP cả nước, tỉ trọng nông, lâm, thủy sản đã giảm từ 24,53% xuống 21,76%, số lao động nông nghiệp giảm từ 59,04% xuống 57,9%, năm 2003, hộ thuần nông đã giảm còn 68,8%, hộ kiêm nghề tăng, chiếm 12,7% và phi nông nghiệp 18,4%. Trình độ khoa học, công nghệ trong nông nghiệp từng bước được nâng cao theo hướng sử dụng công nghệ sinh học, phương thức canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng, sản lượng nông, lâm, thủy sản. Xuất hiện ngày càng nhiều những trang trại có qui mô lớn, bước đầu khắc phục được một số yếu kém của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 2. Về xã hội: Hiện nay nông thôn đang có bước chuyển biến khá nhanh, nhiều công trình cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện rõ ràng. Các chương trình xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu nổi bật, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được chú trọng hơn, tiếp cận với các tầng lớp nhân dân ở khu vực nông thôn. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh mẽ, nhiều công trình phục vụ lợi ích cộng đồng được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển văn hóa – xã hội nông thôn. Đến nay đã có 98% số xã trên cả nước có đường ôtô đi đến nơi, hơn 90% xã có đường điện kéo về, gần 88% số hộ gia đình nông thôn đã có điện sử dụng, số thuê bao điện thoại ở khu vực nông thôn cũng tăng nhanh, hiện nay đã đạt 4 máy/100 dân ( cả nước là 12,56 máy/100 dân, 58% số dân nông thôn đã được sử dụng nước sạch, xây mới 501 chợ, tạo điều kiện cho nông dân mua bán trao đối hàng hóa thuận tiện hơn. Thành tựu xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn bước đầu thành công, bình quân mỗi năm giảm 3% tỉ lệ hộ đói nghèo, tỉ lệ đói nghèo ở nông thôn giàm từ 19% vào năm 2000 xuống 11% năm 2004. Các điều kiện về nhà ở, đi lại, học tập, chữa bệnh đang được cải thiện, có nhiều làng xã trở thành địa phương văn hóa, có kinh tế phát triển, bảo đảm được môi trường sinh thái, văn hóa truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc được từng bước phục hối và phát triển, trình độ dân trí khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thực tế bên cạnh những thành tựu đạt được trong việc phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội ở khu vực nông thôn. Thì vẫn còn những hạn chế, yếu kém tồn tại, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển nông thôn, tiến lên Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, cần phải nỗ lực tập trung giải quyết như: -Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn nhiều khu vực có tốc độ chuyển dịch còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, kinh tế nông thôn vẫn còn nặng về nông nghiệp (chiếm 65%). Cơ cấu lao động nông thôn về cơ bản vẫn còn là thuần nông. Như vậy, mục tiêu giảm lao động nông nghiệp còn 50% vào năm 2010 vẫn còn rất nhiều khó khăn. -Việc nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn chậm, nên năng suất, chất lượng sản phẩm còn thấp nên khả năng cạnh tranh kém, nhất là trong quá trình hội nhập WTO. Cơ sở công nghiệp chế biến nông sản đa số còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu. -Kết cấu, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, còn nhiều công trình được đầu tư không đồng bộ, quản lý kém nên đã xuống cấp. -Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn nhiều nơi còn khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực thấp, lao động phân bổ không đều, có lúc dư lại có lúc thiếu gây khó khăn trong sản xuất, nhất là khi vào mùa thu hoạch. Thu nhập bình quân của dân nông thôn còn tăng chậm, hơn 90% hộ nghèo tập trung ở vùng nông thôn, tỉ lệ người học cao ở nông thôn còn thấp, lao động qua đào tạo mới chiếm khoảng 12%, ngược lại số thanh niên được đào tạo trường lớp lại it quay lại nông thôn phục vụ cộng đồng. -Phát triển nhanh các khu công nghiệp, khu đô thị nhưng chưa kết hợp chặt chễ với giải quyết việc làm, đào tạo và chuyển đổi nghề cho nông dân có đất bị thu hồi. Trong quá trình đô thị hóa, luật không theo kịp thực tiễn cuộc sống nên còn nhiều kẽ hở, thiếu chặt chẽ nên người nông dân thường bị thua thiệt trong việc giải tỏa đền bù đất đai, dẫn đến mất đất, mất phương tiện sản xuất. người nông dân có cảm giác thua thiệt, bị gạt ra rìa trong cuộc sống hiện đại. III/.TIẾP CẬN VĂN MINH ĐÔ THỊ CỦA GIỚI TRẺ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÔNG THÔN 1.Đặc điểm của thanh niên: Luôn ham thích cái mới, tiếp thu nhanh, sôi nổi, nhiệt huyết, nhưng hiếu thắng, bồng bột, thiếu suy nghĩ. Đặc biệt họ tiếp thu rất nhanh cả hai mặt tốt và xấu. 2.Tình hình chung, xu hướng tiếp cận văn minh đô thị của thanh niên nông thôn: Hiện nay, dân số trong độ tuổi thanh niên của Việt Nam (từ 16 đến 30 tuổi) là hơn 22 triệu người, chiếm 26,99% dân số cả nước. Trong đó thanh niên nông thôn chiếm 51,5%, khoảng hơn 10 triệu người.  Theo số liệu thống kê tháng 12 của Ban Thanh niên Nông thôn- TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì trình độ học vấn, trình độ KH-KT của thanh niên nông thôn còn thấp. Trung bình khoảng 12% số lao động đã tốt nghiệp phổ thông. Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật thấp hơn khu vực thành thị 4 lần. Trình độ CĐ-ĐH trở lên thấp hơn 6 lần. Thanh niên nông thôn chiếm tỉ lệ 74,9 % số thanh niên cả nước, nhưng do hạn chế về trình độ văn hoá, nghèo , thiếu việc làm nên rất nhiều thanh niên nông thôn vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết. Quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa hiện nay đã đem lại rất nhiều thành tựu cho đất nước nói chung và ớ các vùng nông thôn nói riêng, mặt tích cực của nó được biểu hiện bằng sự phát triển của nông thôn với nền sản xuất đang tiếp cận với cơ giới hóa, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao rõ rệt. Nhà tranh vách đất nhường chỗ cho nhà xây bằng gạch ngói khang trang hơn, đẹp hơn, đường sá được tráng nhựa, bê tông sạch sẽ thuận tiện trong việc giao thương, đi lại của người dân. Thanh niên nông thôn trước kia chỉ biết quanh quẩn trong làng xã khi làm đồng về, nay có cơ hội mở rộng tầm nhìn, có nhiều sự lựa chọn để giải trí hơn, mối quan hệ xã hội cũng vươn ra khỏi lũy tre làng. Tuy nhiên, chính sự phát triển nhanh chóng đó làm phát sinh những xu hướng tiêu cực rất đáng ngại, từ ảnh hưởng của nếp sống đô thị, bên cạnh những cái hay cái đẹp thì những cái xấu cũng đi theo, xâm nhập vào đời sống xã hội nông thôn mà ảnh hưởng nhất là đối với giới trẻ, làm cho những nét đẹp truyền thống nông thôn, gia đình, họ hàng, làng xóm láng giềng cũng bị mai một, tổn hại. một bộ phận không ít những thanh niên dễ dàng tiếp thu những cái xấu của cuộc sống đô thị như lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi…quan hệ gia tộc truyền thống ở nông thôn như tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường ngày càng rạn nứt, khoảng cách xa dần. những mâu thuẫn mới bắt đầu nảy sinh giữa những thế hệ do sự tiếp thu những giá trị của cuộc sống hiện đại của hai thế hệ này tỉ lệ nghịch với nhau, giới trẻ càng háo hức, nhanh nhạy với cái mới của cuộc sống văn minh đô thị bao nhiêu thì thế hệ người lớn tuổi càng cố gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bấy nhiêu. Có thể thấy rằng, dước sự tác động của quá trình đô thị hóa, mô hình gia đình truyền thống ở nông thôn hiện nay đã không còn hoàn toàn thuần nông như những thập kỷ trước đây nữa. Trong cùng một nhà có thể có cả người trí thức, công nhân, nông dân, cả người đã hết tuổi lao động lẫn người trẻ tuổi. chính sự đa dạng về tầng lớp như thế đã làm cho lối sống nông thôn ngày nay có nhiều thay đổi cả về tích cực và tiêu cực. Xu hướng tiếp cận với cuộc sống văn minh đô thị của thế hệ thanh thiếu niên nông thôn ngày nay đang diễn ra nhanh chóng, như là một qui luật của sự phát triển. Sự tiếp cận với cuộc sống đô thị luôn có tính hai mặt của nó, ở đó những cái tốt, xấu luôn đan xen, và cùng nhau xâm nhập vào xã hội nông thôn vốn bị đè nén bởi yếu tố văn hóa truyền thống từ lâu, nay được giới trẻ với suy nghĩ thoáng hơn trong tiếp nhận những cái mới từ cuộc sống văn minh đô thị nên đã bung ra mạnh mẽ. Làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày nay một cách rõ rệt, điều đó không những được nhận thấy qua những thay đổi ở cơ sở hạ tầng, mà còn được biểu hiện qua cách nghĩ, cách chơi, lối sống đang thịnh hành của giới trẻ nông thôn ngày nay. Thế hệ trẻ ngày nay có điều kiện tiếp xúc với cuộc sống văn minh đô thị, làm cho họ có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ, vì đặc điểm của họ là luôn tìm tòi những cái mới, thích được thử thách ở môi trường khác mới lạ hơn, từ đó họ sẽ dễ dàng chấp nhận bỏ nông thôn để đến đô thị kiếm sống. chính điều này đã làm cho nông thôn ngày nay đang trở nên lão hóa vì nhiều nơi chỉ còn trẻ em và người già không còn sức lao động, dẫn đến chảy máu nguồn lực lao động, chúng ta có thể thấy rõ điều này ở khu vực nông thôn bắc bộ, khi phần lớn thanh niên đã ra các đô thị lớn kiếm việc làm, sinh sống. -Về tích cực: Thông qua quá trình đô thị hóa, thanh niên nông thôn ngày nay có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống văn minh đô thị một cách dễ dàng, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, từ những người đô thị, những người ở nông thôn đi làm ăn,đi học về…vv..từ đó họ có thể tiếp thu, sàng lọc ra những cái hay của cuộc sống văn minh đô thị, áp dụng vào đời sống xã hội nông thôn nhằm xây dựng mô hình kinh tế nông thôn phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước. làm giàu cho chính bản thân mình và sẻ chia cho cộng đồng. góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, văn minh ở nông thôn Họ là những thanh niên tiêu biểu cho lớp người trẻ ở các vùng nông thôn khác nhau và trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại có điểm chung là biết nắm bắt và vận dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật tiên tiến vào qui trình sản xuất nông nghiệp tại địa phương, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có tính cạnh tranh cao trong nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, thông qua các tổ chức đòan, hội thanh niên nông thôn ngày nay còn tổ chức thành lập nên những câu lạc bộ chuyên đề, hội, nhóm…vv..thông qua đó họ đưa những kiến thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp, phổ biến cho người khác cùng làm kinh tế, phát triển đời sống xã hội nông thôn. -Về tiêu cực: Sự phát triển đô thị hóa không phải lúc nào cũng đem lại những điều tích cực cho giới trẻ nông thôn. Chúng ta nhận thấy trong thời gian gần đây. Nhất là khi quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước được đầu tư mạnh mẽ, bên cạnh những thành tựu đạt được cũng còn có những hạn chế được phơi bày ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội nông thôn, làm cho mọi thứ bị xáo trộn nhanh chóng, cấu trúc xã hội truyền thống nông thôn bị lung lay, rạn nứt. Nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên nông thôn, một bộ phận không còn đất sản xuất, chưa có việc làm ổn định hay đang thất nghiệp cũng dễ dẫn tới những hậu quả tiêu cực như Ông Bà xưa đã nói: "nhàn cư vi bất thiện". Tình hình vi phạm pháp luật của thanh niên nông thôn có chiều hướng ngày càng gia tăng, đặc biệt là phạm pháp hình sự. Nguyên nhân do đâu chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, nhưng cần biện pháp, chính sách nào cho nông thôn để hạn chế tình trạng trên thì vẫn còn đang trông chờ vào các nhà chuyên môn hoạch định chính sách và những nghiên cứu xã hội học, để từ đó đưa ra những chính sách phù hợp với hoàn cảnh nông thôn không chỉ hiện nay mà còn ở tương lai. Nhằm phát triển một thế hệ tuổi trẻ có trình độ văn hóa cao, hội đủ những yếu tố để làm chủ trên chính mảnh đất của mình trong tương lai. Chúng ta có thể nhận thấy trong mối quan hệ xã hội. Nông thôn Việt Nam ngày nay có những phát triển tương đối ổn định, trong đó có nhiều địa phương có mức tăng trưởng rất ấn tượng, bắt nhịp cùng với sự phát triển của đô thị. Tuy nhiên, ở mặt trái của sự phát triển này kéo theo nhiều bất cập, tiêu cực. Bởi một khi đất nông nghiệp bị thu hẹp cho nhu cầu xây dựng những khu công nghiệp, những khu đô thị hóa, người nông dân mất đi mảnh đất của mình. Nhận những đồng tiền đền bù nhưng đa số họ lại không đủ khả năng và kiến thức để chuyển đổi nghề nghiệp, dẫn đến một số người gia nhập vào dòng di cư vào những thành phố lớn để kiếm việc làm, còn lại không biết làm gì ngay trên mảnh đất của mình trứõc kia. Đồng thời sự ra đời của các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí như; các điểm Internet, game, Karaoke, nhà hàng, khách sạn, quán nhậu..vv…các loại hình dịch vụ nhạy cảm này đã thu hút một số lượng đáng kể thanh niên nông thôn tham gia, và rất dễ sinh ra những thói hư tật xấu, gây mất an ninh - trật tự cho xóm làng. Mặt khác, bộ phận thanh thiếu niên này không trình độ, không nghề nghiệp nhưng lại thích ăn xài, đua đòi dẫn đến hành vi phạm pháp như trộm cắp, cướp giật từ những tài sản có giá trị nhỏ đến giá trị cao nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận nghiêm túc vai trò của các tổ chức, đoàn thể. Hoạt động bề nổi thiếu nhiệt huyết, không sâu sát vào đời sống thanh thiếu niên, chưa tổ chức được nhiều các họat động thiết thực, chưa làm tốt công tác định hướng cuộc sống cho giới trẻ. Còn nhìn từ góc độ gia đình, thì do buông lỏng quản lý, thiếu dạy dỗ, cho rằng " cha mẹ sinh con trời sinh t
Luận văn liên quan