Đề tài Thực tập tại Trung tâm Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

Đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập vào thế giới, việc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế đã cho phép các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh và mở rộng buôn bán hợp tác với nước ngoài. Đây là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Giờ đây, các doanh nghiệp phải chấp nhận quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế kinh tế thị trường. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu tổ chức cho phù hợp thực tế, phải có biện pháp quản lý năng động, linh hoạt, phải xây dựng áp dụng những chính sách phù hợp đúng đắn. Trong điều kiện kinh tế thị trường đầy biến động, đặc biệt là xu thế cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường thực phẩm Việt Nam, việc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm được coi là là một vấn đề hết sức quan trọng, nó làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo uy tín, chỗ đứng cũng như dành chiến thắng trên thị trường kinh doanh… Trong thời gian thực tập ở Trung tâm Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội em thấy rằng mặc dù các sản phẩm thực phẩm chế biến của công ty mới tham gia vào thị trường từ đầu năm 2003 nhưng cho đến nay đã có mặt ở 20 tỉnh và thành phố, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, các sản phẩm mang thương hiệu HAPRO có mặt ở hầu hết các siêu thị, nhà hàng, khách sạn lớn, được người tiêu dùng chấp nhận và đánh giá cao.

doc28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Trung tâm Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu §Êt n­íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ héi nhËp vµo thÕ giíi, viÖc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ®· cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng bu«n b¸n hîp t¸c víi n­íc ngoµi. §©y lµ mét c¬ héi nh­ng ®ång thêi còng lµ mét th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Giê ®©y, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn quy luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc cho phï hîp thùc tÕ, ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý n¨ng ®éng, linh ho¹t, ph¶i x©y dùng ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp ®óng ®¾n. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng, ®Æc biÖt lµ xu thÕ c¹nh tranh ngµy cµng gia t¨ng trªn thÞ tr­êng thùc phÈm ViÖt Nam, viÖc ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm ®­îc coi lµ lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, nã lµm t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o uy tÝn, chç ®øng còng nh­ dµnh chiÕn th¾ng trªn thÞ tr­êng kinh doanh… Trong thêi gian thùc tËp ë Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng thuéc Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi em thÊy r»ng mÆc dï c¸c s¶n phÈm thùc phÈm chÕ biÕn cña c«ng ty míi tham gia vµo thÞ tr­êng tõ ®Çu n¨m 2003 nh­ng cho ®Õn nay ®· cã mÆt ë 20 tØnh vµ thµnh phè, ®Æc biÖt lµ t¹i Hµ Néi vµ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, c¸c s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu HAPRO cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c siªu thÞ, nhµ hµng, kh¸ch s¹n lín, ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao. B¸o c¸o nµy do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ vèn kiÕn thøc b¶n th©n nªn kh«ng ch¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ s¬ suÊt. Do ®ã em hi väng sÏ ®­îc sù gióp ®ì chØ b¶o cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸ nh©n c« gi¸o NguyÔn Thanh Thñy ®Ó em hoµn thµnh tèt b¶n b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! I/ Kh¸i qu¸t vÒ Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi vµ Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng 1.LÞch sö ra ®êi cña Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi lµ doanh nghiÖp 100% vèn Nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con theo QuyÕt ®Þnh sè 125/2004/Q§-UB. Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOI TRADE CORPORATION: trô së ®Æt t¹i sè 38 - 40 phè Lª Th¸i Tæ, quËn Hoµn KiÕn, Hµ Néi. Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së tæ chøc l¹i C«ng ty S¶n xuÊt DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (HAPRO)(C«ng ty mÑ) trùc thuéc Së Th­¬ng m¹i Hµ Néi vµ s¸p nhËp thªm 23 c«ng ty con gåm cã c¸c c«ng ty cæ phÇn, liªn doanh,...C«ng ty mÑ: C«ng ty s¶n xuÊt, dÞch vô vµ xuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 1999 trªn c¬ së s¸p nhËp Chi nh¸nh Liªn hiÖp XNK TiÓu thñ c«ng nghiÖp Hµ Néi víi XÝ nghiÖp phô tïng xe m¸y xe ®¹p Lª Ngäc H©n. 2. Chøc n¨ng - NhiÖm vô 2.1 Chøc n¨ng - Thùc hiÖn quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u vèn nhµ n­íc cña Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi , ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn sè vèn ®­îc giao; - Gi÷ vai trß chñ ®¹o, tËp trung, chi phèi vµ liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty con theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i Thñ ®« trong tõng giai ®o¹n vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty mÑ - Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi vµ c¸c c«ng ty con ®­îc UBND thµnh phè giao; - KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý sö dông vèn, tµi s¶n, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, ph­¬ng thøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c C«ng ty con theo ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi , §iÒu lÖ cña c¸c C«nt ty con vµ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc ®· ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt; - Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®a ngµnh nghÒ, trong ®ã ngµnh nghÒ chÝnh lµ kinh doanh Th­¬ng m¹i, XuÊt nhËp khÈu vµ DÞch vô; S¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng n«ng, l©m, h¶i s¶n, thùc phÈm,... Ngoµi ra Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi cßn thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ trong c¸c lÜnh vùc: Tµi chÝnh, C«ng nghiÖp, Du lÞch, XuÊt khÈu lao ®éng, X©y dùng ph¸t triÓn nhµ, khu ®« thÞ,...phôc vô nhiÖm vô ph¸t triÓn Th­¬ng m¹i vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Thñ ®«. 2.2 NhiÖm vô chñ yÕu: - Tham gia víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng x©y dùng quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh Th­¬ng m¹i theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Thµnh phè còng nh­ cña ChÝnh phñ; - LËp, qu¶n lý, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch, dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng Th­¬ng m¹i b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp, vèn vay, vèn huy ®éng cña Tæng c«ng ty; - Trùc tiÕp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô XNK tæng hîp c¸c mÆt hµng: n«ng, l©m, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ, kho¸ng s¶n, hãa chÊt... vËt t­, hµng ho¸, m¸y mãc, thiÕt bÞ, linh kiÖn, phô kiÖn,...®a ngµnh phôc vô s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ xuÊt khÈu; - Hîp t¸c ®Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc x©y dùng vµ tæ chøc c¸c m¹ng l­íi kinh doanh nh­: C¸c trung t©m th­¬ng m¹i, c¸c siªu thÞ vµ hÖ thèng cña hµng lín; Tæ chøc qu¶n lý vµ kinh doanh mét sè Chî ®Çu mèi, chî b¸n bu«n träng ®iÓm trªn ®Þa bµn thµnh phè; - §Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm vµ n«ng s¶n, c¸c nhµ m¸y; Tæ chøc thu mua ngyªn liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó s¶n xuÊt, chÕ biÕn c¸c mÆt hµng, s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu nh»m gãp phÇn ®iÒu tiÕt, b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Thµnh phè vµ c¸c tØnh trong c¶ n­íc; -Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh Th­¬ng m¹i vµ dÞch vô th­¬ng m¹i; S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng: Thùc phÈm, r­îu , bia, n­íc gi¶i kh¸t, chÌ uèng; dÞch vô ¨n uèng, nhµ hµng; kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch, vËn chuyÓn hµng ho¸ th­¬ng m¹i; Kinh doanh xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia; -Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn Th­¬ng m¹i, qu¶ng c¸o, héi chî triÓn l·m th­¬ng m¹i trong vµ ngoµi n­íc nh»n ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶, vÞ thÕ cña Th­¬ng m¹i Thñ ®«; -LËp, qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn nhµ; Kinh doanh bÊt ®éng s¶n; -Tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c ®èi t­îng trong vµ ngoµi ngµnh phôc vô cho c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty, cho nhu cÇu cña x· héi vµ xuÊt khÈu lao ®éng. 3/ Bé m¸y tæ chøc cña Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi 3.1 Bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh gåm: -Héi ®ång qu¶n trÞ; - Ban kiÓm so¸t; - Tæng Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc; - KÕ to¸n tr­ëng vµ bé m¸y gióp viÖc. 3.2 Bé m¸y ®iÒu hµnh gióp viÖc(c¸c phßng, ban nghiÖp vô) cña C«ng ty mÑ - Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi ®ång thêi lµ bé m¸y gióp viÖc cña Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi, bao gåm: - Phßng tæ chøc c¸n bé - Lao ®éng tiÒn l­¬ng; - Phßng KÕ ho¹ch - §Çu t­; - Phßng nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn thÞ tr­êng; - Phßng qu¶ng c¸o - t¹o mÉu; - Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n; - V¨n phßng Tæng c«ng ty; 3.3 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc gåm: - Trung t©m kinh doanh hµng tiªu dïng; - Trung t©m xuÊt nhËp khÈu m¸y vµ thiÕt bÞ; - Trung t©m du lÞch l÷ hµnh; - Trung t©m th­¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Bèn mïa; - Phßng XuÊt nhËp khÈu 1,2,3,4; - XÝ nghiÖp liªn hiÖp chÕ biÕn Thùc phÈm Hµ Néi; - XÝ nghiÖp dÞch vô Sinh Th¸i; - XÝ nghiÖp Toµn Th¾ng; - Ban qu¶n lý khu C«ng nghiÖp HAPRO; - XÝ nghiÖp Gèm Chu §Ëu; - XÝ nghiÖp s¾t mü nghÖ B×nh D­¬ng; - Ban qu¶n lý dù ¸n XÝ nghiÖp mú phë; - XÝ nghiÖp kho hµng xuÊt nhËp khÈu DÞ Sö, Mü hµo - H­ng Yªn; - Chi nh¸nh HAPRO t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh; - Ban qu¶n lý c¸c Dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn Th­¬ng m¹i; -Tr­êng ®µo t¹o nghiÖp vô Th­¬ng m¹i. 3.4 C¸c c«ng ty con gåm: - C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi; - C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ §Çu t­ Hµ Néi; - C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i Hµ Néi; - C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi; - C«ng ty Cæ phÇn B¸ch ho¸ Hµ Néi; - C«ng ty Cæ phÇn S¶n xuÊt vµ XuÊt nhËp khÈu N«ng s¶n Hµ Néi; - C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i DÞch vô Thêi trang; - C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi; - C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ DÞch vô Tæng hîp(SERVICO); - C«ng ty Cæ phÇn Thuû T¹; - C«ng ty Cæ phÇn Cöu Long; - C«ng ty Cæ phÇn B¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé; - C«ng ty Cæ phÇn VËt liÖu x©y dùng Hµ Néi; - C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi;(SIMEX); - C«ng ty Cæ phÇn sø HAPRO - B¸t Trµng; - C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long; - C«ng ty Cæ phÇn §«ng ¸; - C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn XuÊt nhËp khÈu vµ §Çu t­ (VIEXIM); - C«ng ty Cæ phÇn Thùc phÈm truyÒn thèng HAPRO; - C«ng ty Cæ phÇn Mµnh tróc HAPRO B×nh minh; - C«ng ty Cæ phÇn R­îu vang HAPRO - Th¶o méc; - C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i Long Biªn; - C«ng ty Th­¬ng m¹i NghÜa §«. 3.5 C¸c c«ng ty liªn doanh(cã vèn gãp cña Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi ) gåm : - C«ng ty Liªn doanh ¸ Ch©u; - C«ng ty Liªn doanh siªu thÞ SEIYU; - C«ng ty §Çu t­ Th­¬ng m¹i Trµng TiÒn. Do quy m«, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi lµ lín trong khi thêi gian t×m hiÓu vÒ Tæng C«ng ty còng ch­a nhiÒu vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n cã giíi h¹n.Trong phÇn II (t×m hiÓu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty) em xin ®­îc t×m hiÓu vµ tr×nh bµy vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Trung t©n Kinh doanh hµng tiªu dïng. 4.T×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng 4.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng Trung t©m kinh doanh ®­îc thµnh lËp tõ cuèi n¨m 2001 víi 8 c¸n bé nh©n viªn vµ ®Õn ®Çu n¨m 2002 míi thùc sù ®i vµo kinh doanh víi träng t©m ban ®Çu lµ c¸c mÆt hµng ®å bÕp gia dông. §Õn gi÷a n¨m 2002, Trung t©m ®­îc Gi¸m ®èc C«ng ty cho ®æi tªn lµ Trung t©m kinh doanh hµng tiªu dïng vµ thªm chøc n¨ng kinh doanh nh÷ng mÆt hµng C«ng ty s¶n xuÊt nh­ gèm, r­îu, thùc phÈm nh­ng thùc tÕ chØ lµ c¸c kh©u chuÈn bÞ ban ®Çu chø ch­a cã mÆt hµng cô thÓ ®Ó kinh doanh. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004 sè l­îng c¸n bé nh©n viªn cña Trung t©m ®· lªn ®Õn 28 ng­êi trong ®ã cã 16 n÷ vµ 12 nam. Trong ®ã cã 1 c¸n bé trªn ®¹i häc,12 c¸n bé ®¹i häc cßn l¹i lµ trung cÊp. 4.2S¬ ®å tæ chøc 4.3 Tr¸ch nhiÖm - quyÒn h¹n NhiÖm vô chung cña toµn Trung t©m lµ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®­îc giao nh»m ®¹t ®­îc doanh sè cña Tæng C«ng ty giao, nhÊt lµ ®èi víi mÆt hµng thùc phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty s¶n xuÊt mang th­¬ng hiÖu HAPRO. Bªn c¹nh ®ã thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i, ch¨m sãc kh¸ch hµng, t×m kiÕm thÞ tr­êng, t×m hiÓu vÒ s¶n phÈm...riªng chØ cã c¸c tr­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o th× Trung t©m lªn kÕ ho¹ch vµ chuyÓn sang cho phßng Qu¶ng c¸o thùc hiÖn thiÕt kÕ, t¹o mÉu. a. Gi¸m ®èc Trung t©m: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ban Gi¸m ®èc cho viÖc ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng chung cña Trung t©m; - ChÞu tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ cho c¸c c¸n bé cña Trung t©m vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸c vÞ trÝ ®ã; - Thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh cña Trung t©m theo ®óng chØ ®¹o cña Ban Gi¸m §èc vµ nh÷ng chÝnh s¸ch chung cña C«ng ty; - Phª duyÖt c¸c v¨n b¶n tr×nh l·nh ®¹o Tæng C«ng ty vµ c¸c phßng ban kh¸c; - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thu chi trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c©n ®èi ®Ó ®¶m b¶o viÖc kinh doanh ®ñ trang tr¶i nh÷ng chi phÝ cña trung t©m vµ nép nghÜa vô víi Tæng C«ng ty ; - B¸o c¸o víi ban l·nh ®¹o Tæng C«ng ty nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m khi cã yªu cÇu. b. C¸n bé tæng hîp: - Theo dâi vµ chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua b¸n víi c¸c nhµ ph©n phèi vµ ®¹i lý; - Qu¶n lý c¸c hå s¬ kh¸ch hµng, c¸c v¨n b¶n, c«ng v¨n cña Trung t©m còng nh­ c¸c quy ®Þnh, quyÕt ®Þnh cña Tæng C«ng ty; - TÝnh l­¬ng cho CBCNV vµ bé phËn vËn chuyÓn trong Trung t©m; - Tæng hîp b¸o c¸o tuÇn, th¸ng, b¸o c¸o kh¶o s¸t thÞ tr­êng theo quý; - Qu¶n lý quy tr×nh ISO cña Trung t©m; - LËp ®¬n hµng víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng. c.C¸n bé kÕ to¸n: - Theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång víi c¸c kh¸ch hµng; - Theo dâi viÖc thu chi cña Trung t©m; - Theo dâi c«ng nî cña c¸c kh¸ch hµng vµ b¸o c¸o cho c¸c c¸n bé thÞ tr­êng qu¶n lý vµ l·nh ®¹o Trung t©m ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh; - Lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n kh¸c nh­: kª khai thuÕ, b¸o c¸o tµi chÝnh, ®èi chiÕu hµng ho¸; - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh hµng th¸ng cho Gi¸m ®èc Trung t©m, Phßng KÕ to¸n cña Tæng C«ng ty vµ c¸c yªu cÇu kh¸c cña L·nh ®¹o Trung t©m vµ Tæng C«ng ty. d.Thñ quü: - Thu vµ chi tiÒn b¸n hµng cña Trung t©m víi nh÷ng chøng tõ hîp lý; - Theo dâi vµ c©n ®èi tiÒn mÆt ®Ó nép cho Phßng KÕ to¸n cña Tæng C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh; - Theo dâi hµng ho¸ b¸n ra cña Trung t©m; - KÕt hîp cïng kÕ to¸n Trung t©m trong viÖc theo dâi thu tiÒn cña kh¸ch hµng. e.C¸n bé ThÞ tr­êng: - §¶m b¶o ®¹t nh÷ng chØ tiªu b¸n hµng trong nh÷ng khu vùc thÞ tr­êng m×nh qu¶n lý; - Ph¸t triÓn kh¸ch hµng míi trong khu vùc thÞ tr­êng m×nh qu¶n lý; - §¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸ vµ khi cã nh÷ng yªu cÇu hoÆc v­íng m¾c ph¸t sinh ph¶i b¸o c¸o ngay cho l·nh ®¹o Trung t©m xö lý; - Duy tr× mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng; - Th­êng xuyªn ph¶n ¸nh t×nh h×nh hµng ho¸ vµ t×nh h×nh tiªu thô; - Gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c hay nh÷ng kiÕn nghÞ cña kh¸ch hµng trong ph¹m vi nhiÖm vô cña m×nh hoÆc theo nh÷ng chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Trung t©m; - §Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy b¸n hµng víi l·nh ®¹o Trung t©m nh»m n©ng cao doanh sè b¸n hµng vµ tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng. f.Thñ kho: - Theo dâi vµ qu¶n lý hµng nhËp, xuÊt kho; - Qu¶n lý hµng ho¸ trong kho ®Ó ®¶m b¶o l­îng hµng tån kho theo ®óng chøng tõ nhËp vµ xuÊt kho. g.C¸n bé giao nhËn: - Lµm thñ tôc nhËn hµng ë XÝ nghiÖp vµ giao hµng vÒ kho cho thñ kho theo ®óng l­îng hµng ®· nhËp. §¶m b¶o hµng ho¸ giao nhËn an toµn, nhanh chãng; - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c giao nhËn khi cã ph¸t sinh; - §Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Trung t©m c¸c biÖn ph¸p ®Ó viÖc giao nhËn hµng ho¸ ®­îc thuËn lîi, cã hiÖu qu¶ vµ ®óng víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. 4.4 C¸c lo¹i s¶n phÈm kinh doanh chñ yÕu cña Trung t©m Trung t©m chñ yÕu tËp trung vµo c¸c mÆt hµng thùc phÈm do chÝnh c«ng ty s¶n xuÊt mang th­¬ng hiÖu HAPRO vµ c¸c mÆt hµng gia dông kh¸c do c¸c phßng XuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty cung cÊp. a/ Thùc phÈm: §å uèng: n­íc tinh khiÕt, R­îu VODKA Hapro,Vang ch¸t Hibiscus, Vang ngät Hibiscus, Vang ch¸t Red River, Vang ngät Red River, ChÌ ®¾ng bóp, chÌ ®¾ng tói läc, chÌ B¸ch niªn, chÌ t©m giao, cafe. ThÞt nguéi: Bacon, J¨mbon, Salami, th¨n bß hun khãi, th¨n lîn hun khãi, thÞt tæng hîp, xóc xÝch §øc, xóc xÝch Gµ, xóc xÝch Heo. Nem: Nem h¶i s¶n ®Æc biÖt, nem rÕ ®Æc biÖt, nem rÕ con t«m, nem thÞt. §å hép: Pate gan, thÞt bß xay, thÞt gµ hÇm, t­¬ng ít, hµnh muèi, cµ ph¸o muèi, sung muèi, d­a bao tö dÇm dÊm, d­a gãp, d­a Choka, m¨ng dÇm dÊm, m¨ng dÇm ít, ít chØ thiªn dÇm dÊm, døa khoanh, v¶i thiÒu n­íc ®­êng, mÝt n­íc ®­êng, cµ chua bi, nÊm r¬m, nÊm mì, ng« bao tö. b/ §å gia dông: B×nh läc n­íc Malaysia, Êm Inox In®«nªsia, bé nåi Inox §«ng Nam,Ch¶o Hµn Quèc. II/Nguån lùc vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh cña Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng 1. Nguån lùc Nguån vèn cña Trung T©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng chñ yÕu do Tæng C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi cung cÊp dùa trªn c¸c ch­¬ng tr×nh mµ Trung t©m ®­a lªn cho Ban Gi¸m ®èc duyÖt. Vèn cña Tæng C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi: Tæng Vèn :800 Tû trong ®ã vèn ®· vµ ®ang ®Çu t­ x©y dùng lµ 538 tû. nh­ vay sè vèn Tæng C«ng ty Th­¬ng M¹i Hµ Néi hiÖn ®ang qu¶n lý lµ 262 tû ®ång. 2.M«i tr­êng kinh doanh. 2.1.M«i tr­êng kinh tÕ ThÞ tr­êng bao gåm c¶ søc mua vµ c«ng chóng. Søc mua hiÖn cã trong nÒn kinh tÕ l¹i phô thuéc vµo thu nhËp hiÖn cã, gi¸ c¶, l­îng tiÒn tiÕt kiÖm, vµ kh¶ n¨ng cã thÓ vay ®­îc tiÒn. Tõ khi n­íc ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa giao l­u kinh tÕ, ®êi sèng cña nh©n d©n ta ngµy cµng ®­îc n©ng cao mét c¸ch râ rÖt. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t¹o cho d©n chóng cã ®­îc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm h¬n, v× vËy thu nhËp cña hä còng cao h¬n. C¸i c¶nh lo tõng b÷a c¬m dÇn dÇn ®­îc xãa bá. Vµ khi ng­êi d©n ®­îc ®¶m b¶o mét cuéc sèng ¨n no mÆc Êm th× hä sÏ tiÕn tíi viÖc tho¶ m·n nhu cÇu lµ ¨n ngon, mÆc ®Ñp. V× vËy ®©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn tèt gióp Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng cã thuËn lîi h¬n trong viÖc kinh doanh lo¹i thùc phÈm ¨n nhanh trªn thÞ tr­êng. 2. 2 M«i tr­êng v¨n hãa Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ tr×nh ®é d©n trÝ vµ tiÒm lùc kinh tÕ cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao, ®êi sèng cña chÞ em phô n÷ còng v× vËy mµ ®­îc c¶i thiÖn lªn rÊt nhiÒu. Cµng ngµy cµng cã nhiÒu chÞ em phô n÷ tham gia vµo ho¹t ®éng kinh tÕ - chÝnh trÞ chÝnh v× vËy thêi gian ®Ó giµnh cho cuéc sèng gia ®×nh còng gi¶m ®i, do ®ã lo¹i s¶n phÈm lµ thùc phÈm ¨n nhanh cña Tæng C«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng vµ ®ã còng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc kinh doanh cña Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng 2. 3 M«i tr­êng luËt ph¸p. LuËt ph¸p n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ kh«ng cÊm bÊt kú mét c«ng ty nµo ho¹t ®éng kinh doanh hîp ph¸p nh÷ng s¶n phÈm liªn quan ®Õn thùc phÈm. V× vËy bÊt kú mét c«ng ty nµo còng cã quyÒn ®¨ng ký s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc nµy, h¬n thÕ hä cßn ®­îc nhµ n­íc khuyÕn khÝch ®Çu t­ kinh doanh trong lÜnh vùc ®ã. 2.4 M«i tr­êng ngµnh M«i tr­êng kinh tÕ thÞ tr­êng cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã nh÷ng c¬ héi, thuËn lîi vµ nh÷ng bÊt lîi nh­ nhau. V× vËy Doanh nghiÖp nµo ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng nhanh h¬n, tèt h¬n, ®¶m b¶o s¶n xuÊt víi chi phÝ rÎ h¬n th× sÏ cã lîi h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh cïng ngµnh. ChÝnh v× vËy sù c¹nh tranh trong cïng mét ngµnh lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng g©y ra sù thÊt b¹i cña mét sè c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Nh×n chung d­íi sù chØ ®¹o cña Tæng C«ng ty lµ tËp trung x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu HAPRO, hiÖn nay Trung t©m tËp trung søc vµo viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc. MÆc dï c¸c s¶n phÈm thùc phÈm chÕ biÕn cña c«ng ty míi tham gia vµo thÞ tr­êng tõ ®Çu n¨m 2003 nh­ng cho ®Õn nay ®· cã mÆt ë 20 tØnh vµ thµnh phè, ®Æc biÖt lµ t¹i Hµ Néi vµ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, c¸c s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu HAPRO cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c siªu thÞ, nhµ hµng lín, ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao. Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng cã kÕ ho¹ch x©y dùng hÖ thèng ph©m phèi vµ siªu thÞ riªng cña m×nh ®Ó thóc ®Èy thÞ tr­êng trong n­íc. Cô thÓ tÝnh ®Õn ®Çu n¨m 2005 Trung t©m ®· thiÕt lËp ®­îc 7 nhµ ph©n phèi,10 ®¹i lý cÊp I trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. Quan hÖ giao dÞch víi h¬n 15 siªu thÞ, h¬n 25 kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vµ mét sè cöa hµng ®¹i lý kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Bªn c¹nh ®ã c¸c mÆt hµng mang th­¬ng hiÖu HAPRO còng gÆp ph¶i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh rÊt nÆng ký. §èi víi n­íc tinh khiÕt th× cã c¸c th­¬ng hiÖu nh­ Vital, Lavie, Aquafina,...®èi víi ®å hép, nem, t­¬ng ít th× cã C«ng ty ®å hép H¹ Long, Tuêng An, Trung Thµnh, §«i §òa Vµng... Do ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty, Trung t©m sang n¨m 2005 sÏ chØ tËp chung chñ yÕu vµo tiªu thô hµng thùc phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt. Vµ ®©y còng lµ mét thuËn lîi lín cho c¸c c¸n bé thÞ tr­êng cña Trung t©m. III/ T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng N¨m Doanh thu % hoµn hµnh kÕ ho¹ch % v­ît kÕ ho¹ch so víi n¨m tr­íc  ¦íc tÝnh Thùc hiÖn(®)   2002 4.3 tû 3239545311 75%  2003 4 tû 5251936313 130% 60%  2004 11 tû 12689000000 115% 140%  2005 7.5 tû   KÕt qu¶ kinh doanh c¸c n¨m cña Trung t©m Kinh Doanh Hµng Tiªu Dïng N¨m 2002, møc doanh thu cña Trung t©m kinh doanh hµng tiªu dïng lµ 3.239.545.311 ®, ®¹t 75% so víi kÕ ho¹ch, ®©y lµ giai ®o¹n Trung t©m kinh doanh hµng tiªu dïng ®­îc nhËn thªm chøc n¨ng kinh doanh c¸c mÆt hµng thùc phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt, nh­ng trªn thùc tÕ chØ lµ c¸c b­íc chuÈn bÞ. N¨m 2003 lµ n¨m ®¸nh dÊu sù thay ®æi lín t×nh h×nh kinh doanh cña Trung t©m kinh doanh hµng tiªu dïng , doanh thu ®¹t 5.251.936.313® , t­¬ng øng víi hoµn thµnh kÕ ho¹ch v­ît 30% vµ v­ît doanh thu n¨m 2002 lµ 60% . §©y còng lµ thêi kú khi c«ng ty ®i vµo s¶n xuÊt vµ tung ra thÞ tr­êng mét lo¹t s¶n phÈm thùc phÈm vµ Trung t©m lµ mét trong
Luận văn liên quan