Đề tài Thực tập tại Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội

Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà nội là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc sự quản lý của công ty xăng dầu khu vực 1 ( thị trấn Đức giang – Gia lâm –Hà nội ), xí nghiệp được thành lập ngày 25/05/1990 theo quyết định số 95 XDQD của Bộ thương mại và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/1990, xí nghiệp là một đơn vị hạch toán phụ thuộc với chức năng và nhiệm vụ cơ bản là đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu về xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà nội. Khi mới thành lập xí nghiệp có 11 điểm bán hàng. Sau hai năm hoạt động, năm 1992 xí nghiệp xây dựng thêm 28 điểm bán hàng. Mô hình ban đầu của xí nghiệp có ba cấp là : xí nghiệp- cửa hàng lớn- quầy, sau đó để kinh doanh có hiệu quả hơn, giảm chi phí thì mô hình của xí nghiệp còn hai cấp là xí nghiệp - cửa hàng.Đến 1/9/1995 do yêu cầu của ngành và cơ quan chủ quản, xí nghiệp bàn giao 3 điểm bán hàng cho công ty xăng dầu Hà sơn Bình. 55 điểm bán hàng còn lại của xí nghiệp được phân bổ khắp 4 quận nội thành và hai huyện ngoại thành là Thanh trì và Từ liêm. Cùng sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nhu cầu về xăng dầu trong các ngành sản xuất, giao thông vận tải và dịch vụ tăng mạnh, kết hợp với một số yêu cầu của ngành và bộ chủ quản, ngày 19/1/1995 Bộ thương mại ra quyết định số 52 TM TCCB hợp nhất tổng công ty xăng dầu ( Petrolimex) và công ty dầu lửa thành Công ty xăng dầu Việt nam. Qua việc hợp nhất trên mạng lưới kinh doanh cũng như khả năng chiếm lĩnh thị trường của Tổng công ty xăng dầu tăng lên xấp xỉ 70% tổng lượng tiêu thụ xăng dầu cả nước và có sự thay đổi cơ cấu bộ máy và đặc điểm chức năng của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà nội . Theo yêu cầu của tổng công ty, xí nghiệp tiếp nhận một số cửa hàng của tổng công ty dầu lửa về làm đơn vị cơ sở của mình bao gồm : - 3 cửa hàng bán gas và 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, vì vậy hiện tại xí nghiệp có 55 cửa hàng. Mặt hàng kinh doanh cũng như sức cạnh tranh của xí nghiệp càng lớn mạnh hơn.Trước đây xí nghiệp bán các loại xăng Mogas 83, Mogas 92, Diezel, gas và bếp gas, hiện nay xí nghiệp kinh doanh thêm mặt hàng dầu lửa và một số sản phẩm hoá dầu.

doc13 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1979 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu Hµ néi, nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc sù qu¶n lý cña c«ng ty x¨ng dÇu khu vùc 1 ( thÞ trÊn §øc giang – Gia l©m –Hµ néi ), xÝ nghiÖp ®­îc thµnh lËp ngµy 25/05/1990 theo quyÕt ®Þnh sè 95 XDQD cña Bé th­¬ng m¹i vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 1/9/1990, xÝ nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n lµ ®¶m b¶o phôc vô tèt nhu cÇu vÒ x¨ng dÇu trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ néi. Khi míi thµnh lËp xÝ nghiÖp cã 11 ®iÓm b¸n hµng. Sau hai n¨m ho¹t ®éng, n¨m 1992 xÝ nghiÖp x©y dùng thªm 28 ®iÓm b¸n hµng. M« h×nh ban ®Çu cña xÝ nghiÖp cã ba cÊp lµ : xÝ nghiÖp- cöa hµng lín- quÇy, sau ®ã ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n, gi¶m chi phÝ th× m« h×nh cña xÝ nghiÖp cßn hai cÊp lµ xÝ nghiÖp - cöa hµng.§Õn 1/9/1995 do yªu cÇu cña ngµnh vµ c¬ quan chñ qu¶n, xÝ nghiÖp bµn giao 3 ®iÓm b¸n hµng cho c«ng ty x¨ng dÇu Hµ s¬n B×nh. 55 ®iÓm b¸n hµng cßn l¹i cña xÝ nghiÖp ®­îc ph©n bæ kh¾p 4 quËn néi thµnh vµ hai huyÖn ngo¹i thµnh lµ Thanh tr× vµ Tõ liªm. Cïng sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, nhu cÇu vÒ x¨ng dÇu trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt, giao th«ng vËn t¶i vµ dÞch vô t¨ng m¹nh, kÕt hîp víi mét sè yªu cÇu cña ngµnh vµ bé chñ qu¶n, ngµy 19/1/1995 Bé th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh sè 52 TM TCCB hîp nhÊt tæng c«ng ty x¨ng dÇu ( Petrolimex) vµ c«ng ty dÇu löa thµnh C«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam. Qua viÖc hîp nhÊt trªn m¹ng l­íi kinh doanh còng nh­ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu t¨ng lªn xÊp xØ 70% tæng l­îng tiªu thô x¨ng dÇu c¶ n­íc vµ cã sù thay ®æi c¬ cÊu bé m¸y vµ ®Æc ®iÓm chøc n¨ng cña xÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu Hµ néi . Theo yªu cÇu cña tæng c«ng ty, xÝ nghiÖp tiÕp nhËn mét sè cöa hµng cña tæng c«ng ty dÇu löa vÒ lµm ®¬n vÞ c¬ së cña m×nh bao gåm : - 3 cöa hµng b¸n gas vµ 2 cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu, v× vËy hiÖn t¹i xÝ nghiÖp cã 55 cöa hµng. MÆt hµng kinh doanh còng nh­ søc c¹nh tranh cña xÝ nghiÖp cµng lín m¹nh h¬n.Tr­íc ®©y xÝ nghiÖp b¸n c¸c lo¹i x¨ng Mogas 83, Mogas 92, Diezel, gas vµ bÕp gas, hiÖn nay xÝ nghiÖp kinh doanh thªm mÆt hµng dÇu löa vµ mét sè s¶n phÈm ho¸ dÇu. * §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu : MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña xÝ nghiÖp bao gåm : DÇu chÝnh Mogas 83, Mogas 92 . Gas vµ phô liÖu. DÇu nhên . DÇu löa, s¶n phÈm ho¸ dÇu. §Æc ®iÓm kinh doanh cña xÝ nghiÖp kh«ng ph¶i kinh doanh thuÇn tuý mµ mang tÝnh chÊt phôc vô. Nã thÓ hiÖn ë gi¸ do Nhµ n­íc ®iÒu chØnh thèng nhÊt toµn quèc. MÆt hµng x¨ng dÇu liªn quan ®Õn toµn bé nÒn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng d©n c­, h¬n n÷a ta ch­a s¶n xuÊt ®­îc nªn mÆt hµng nµy ph¶i nhËp khÈu. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh kh«ng bÞ ¶nh h­ëng do biÕn ®éng v× x¨ng dÇu, do ®ã Nhµ n­íc ®· can thiÖp vµo viÖc qu¶n lý mÆt hµng nµy. XÝ nghiÖp kh«ng ®­îc phÐp ®øng ra trùc tiÕp mua tõ c¸c b¹n hµng mµ Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n­íc c¨n cø t×nh h×nh nhu cÇu s¶n xuÊt trong n­íc vµ møc tiªu dïng cu¶ d©n c­, lªn kÕ ho¹ch vµ giao cho tæng c«ng ty nhËp vÒ ®iÒu cho c¸c c«ng ty. §Ó cã nguån hµng, xÝ nghiÖp c¨n cø vµo møc b¸n hµng ngµy cña c¸c cöa hµng göi vÒ xÝ nghiÖp ®em tËp hîp l¹i xin mua göi vÒ c«ng ty. XÝ nghiÖp nhËp chñ yÕu b»ng « t«. Do nh÷ng lý do ë trªn dÉn ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ b¸n hµng. Ho¹t ®éng nµy diÔn ra ë c¸c cöa hµng cã 3 h×nh thøc b¸n lµ : B¸n lÎ chia lµm 2 lo¹i : + B¸n lÎ cho kh¸ch thu tiÒn ngay . + B¸n lÎ cho kh¸ch cã nhu cÇu sö dông tr¶ tiÒn tr­íc cÊp hµng dÇn theo hîp ®ång hai bªn kÝ kÕt . Ho¹t ®éng b¸n bu«n chia lµm 2 lo¹i + B¸n bu«n qua kho cho kh¸ch hµng kÝ hîp ®ång víi cöa hµng, cöa hµng cã tr¸ch nhiÖm ®­a hµng ®Õn cho kh¸ch. + B¸n bu«n chuyÓn th¼ng cho kh¸ch. B¸n ®¹i lý kh¸ch hµng kÝ hîp ®ång víi cöa hµng, cöa hµng cÊp hµng vµ thanh to¸n. VÒ kinh doanh gas vµ bÕp gas, khi b¸n hµng cho kh¸ch hµng, nh©n viªn b¸n hµng lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ, thu thËp th«ng, tin n¾m nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. XÝ nghiÖp ®ang cè g¾ng gi÷ v÷ng, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng, trong ®iÒu kiÖn tÝnh kinh doanh ®éc quyÒn cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam ®· mÊt dÇn v× ®· cã mét sè doanh nghiÖp kh¸c còng kinh doanh mÆt hµng nµy. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo xÝ nghiÖp phÊn ®Êu kh«ng ngõng n©ng cao vµ më réng chiÕm lÜnh thi tr­êng vÒ mÆt hµng nh­ gas, v× ®©y lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng réng lín, còng nh­ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng dÇu nhên nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. II. Tæ chøc bé m¸y cña xÝ nghiÖp: Tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp cho ®Õn nay cã 640 ng­êi ®­îc s¾p xÕp theo c¬ cÊu: - Ban l·nh ®¹o gåm 3 ng­êi : 1 gi¸m ®èc chung, mét gi¸m ®èc kinh doanh, mét phã gi¸m ®èc kü thuËt. Gi¸m ®èc lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Gi¸m ®èc cã quyÒn tæ chøc triÓn khai c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh sau khi ®· d­îc xÐt duyÖt vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã, gi¸m ®èc cßn ®­îc ¸p dông c¸c h×nh thøc khen th­ëng kØ luËt, n©ng cÊp bËc l­¬ng cho c¸cn bé c«ng nh©n viªn, khen th­ëng cho c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®ãng gãp ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ®¬n vÞ. Gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp vµ lµ ng­êi trùc tiÕp phô tr¸ch ho¹t ®éng kinh doanh. D­íi ban l·nh ®¹o lµ c¸c phßng ban : cã 4 phßng sau + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh + Phßng kÜ thuËt + Phßng kinh doanh + Phßng kÕ to¸n tµi vô *Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô sau : Bè trÝ s¾p xÕp vÒ lao ®éng, tÝnh tiÒn l­¬ng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch trî cÊp, b¶o hiÓm, xÐt hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ó khen th­ëng khuyÕn khÝch c«ng nh©n. *Phßng kÜ thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÜ thuËt m¸y mãc, dông cô cho s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. *Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô thèng kª c¸c kÕ ho¹ch b¸o c¸o b¸n hµng cña tõng cöa hµng, tËp trung l¹i ®Ó lªn kÕ ho¹ch xin mua hµng, ®iÒu ®éng vËn chuyÓn hµng ho¸ cho c¸c cöa hµng ®Èm b¶o ®óng thêi gian, sè l­îng hµng ho¸. *Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. D­íi c¸c phßng ban trªn lµ c¸c cöa hµng ®­îc ph©n bæ kh¾p ®Þa bµn thuéc xÝ nghiÖp. Nã lµ c¬ së tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña xÝ nghiÖp, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña nã nh­ sau: Môc ®Ých b¸n hµng lµ ®¶m b¶o tiªu dïng cña d©n c­ trªn ®Þa bµn khu vùc. §øng ®Çu lµ cöa hµng tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, vÒ lao ®éng, qu¶n lý hµng ho¸. NÕu cöa hµng nµo lín cã nh©n viªn nghiÖp vô th× ph¸t hµnh chøng tõ, b¸o biÓu kª cho xÝ nghiÖp. C«ng nh©n lµm nhiÖm vô b¸n hµng ®­îc ph©n lµm 3 ca tõ 6 giê ®Õn 22 giê. Thùc hiÖn kinh doanh cña cöa hµng gåm + KÕ ho¹ch nhËp hµng c¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ t¹i c¸c khu vùc vµ kh¶ n¨ng søc chøa tõng thêi ®iÓm . XÝ nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm nhËn hµng vµ vËn chuyÓn ®Õn cöa hµng. Cöa hµng nhËp trùc tiÕp qua sè liÖu cña vËn t¶i trë ®Õn kh«ng nhËn trªn ho¸ ®¬n. Khi nhËn hµng cöa hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sè l­îng chÊt l­îng hµng ho¸ tr­íc khi nhËp kho nÕu cã vÊn ®Ò thõa thiÕu, kÐm chÊt l­îng hµng ho¸ th× lËp biªn b¶n c¶ hai bªn cïng kÝ göi lªn xÝ nghiÖp xö lý . Tæ chøc b¸n hµng : Dùa vµo ®Þnh møc hao hôt - Mogas 83 lµ : 0,48% - Mogas 92 lµ : 0,55%. - Diezen lµ : 0,16% Tuú theo thêi gian tån kho ®Ó tÝnh ®Þnh møc hao hôt. §Þnh kú theo kÕ ho¹ch xÝ nghiªp lËp b¶ng kª trong b¶ng kª thÓ hiÖn tæng hµng nhËp kho thùc tÕ vµ theo vlÝt 15, theo tõng lo¹i hµng tæng l­¬ng hµng nhËp V15 vµ V thùc tÕ lµ c¬ së x¸c ®Þnh Vcf b×nh qu©n lµm c¨n cø x¸c ®inh l­îng hµng xuÊt quy ®æi ra Vf 15 ( V nhËp ë 150C Vcfbq = (((((((((( ( V nhËp thùc tÕ C¸ch kiÓm tra hµng ho¸ thiÕu : V chªnh lÖch = V tt theo vËn d¬n - V(t2-t1)thùc tÕ x hÖ sè x dung tÝch d·n në thùc tÕ. T1= 19,50C t¹i kho xuÊt hµng. T2 lµ nhiÖt ®é t¹i cöa hµng lóc nhËp. HÖ sè d·n në ®èi víi x¨ng lµ : 0,0013 l/10C Diezen lµ : 0,009 l/10C Tæ chøc b¸n x¨ng : Khi nhËn bµn giao ca, ca tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sè m¸y qua cét b¬m vµ s¶n l­îng hµng ho¸ hiÖn t¹i ®èi víi c¸c lo¹i dÇu mì, c¸c hép phi gas vµ bÕp gas kiÓm tra trang bÞ m¸y mãc, dông cô. Cuèi ca kiÓm tra hµng ho¸ vµ tiÒn hµng ®· b¸n, giao vÒ quü cöa hµng ®èi víi tiÒn, hµng ho¸ giao cho ca sau. VÒ b¸n gas: khi nh©n viªn ®i b¸n hµng giao cho kh¸ch, lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ, lu«n n¾m th«ng tin vÒ nhu cÇu cña kh¸ch ®Ó cã kÕ ho¹ch cho kú sau. Cuèi th¸ng c¨n cø l­îng hµng xuÊt, nhËp theo b¶ng kª ®Þnh kú cöa hµng lËp b¸o c¸o biÓu thèng kª bao gåm: -B¸o c¸o c©n ®èi hµng ho¸ c¸c lo¹i nhËp xuÊt tån . -B¸o c¸o c«ng nî . -B¸o c¸o c«ng nî chi tiÕt kh¸ch. -B¸o c¸o thu nép tiÒn . -B¸o c¸o sö dông chøng tõ , tµi chÝnh . §Ó cô thÓ ho¸, s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña xÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu Hµ néi ®­îc tr×nh bµy nh­ sau: Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc Phßng Phßng Phßng hµnh chÝnh kÜ thuËt kinh doanh kÕ to¸n C¸c cöa hµng III. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. B¶ng 1. B¸o c¸o tiªu thô hµng ho¸ n¨m 1998 §vt:®ång DiÔn gi¶i TiÒn thùc thu  1 2  Tæng sè : X¨ng dÇu chÝnh B¸n bu«n 1. B¸n trùc tiÕp 2. B¸n qua ®¹i lý 3. T¸i xuÊt khÈu 4. B¸n ®iÒu ®éng nb nghµnh B¸n lÎ trùc tiÕp B. DÇu mì nhên I. B¸n bu«n B¸n trùc tiÕp B¸n qua ®¹i lý T¸i xuÊt khÈu B¸n ®iÒu ®éng nb nghµnh B¸n lÎ trùc tiÕp C. Gas vµ phô kiÖn B¸n bu«n B¸n trùc tiÕp B¸n qua ®¹i lý T¸i xuÊt khÈu B¸n ®iÒu ®éng NB nghµnh B¸n lÓ trùc tiÕp D. Ho¸ chÊt dung m«i I. b¸n bu«n B¸n trùc tiÕp B¸n qua ®¹i lý TaÝ xuÊt khÈu B¸n ®iÒu ®«ng NB nghµnh II. B¸n lÎ trùc tiÕp E. Nhùa ®­êng I. B¸n bu«n B¸n trùc tiÕp B¸n qua ®¹i lý T¸i xuÊt khÈu B¸n ®iÒu ®éng NB nghµnh B¸n lÎ trùc tiªp F. Hµng ho¸ kh¸c I. B¸n bu«n B¸n trùc tiÕp 2. B¸n qua ®¹i lý 3. T¸i xuÊt khÈu 4. B¸n ®iÒu ®éng NB nghµnh II. B¸n lÎ trùc tiÕp 422599699675 408 417 480 995 44 395 210 895 22 776.951.400 21.681.259.495 364.022.270.100 12.543.333.880 12.534.333.880 540.487.200 540.487.200 1.107.397.600 1.107.397.600  - VÒ mÆt hµng x¨ng dÇu chÝnh Doanh thu lµ: 408.471.480.995( ®ång ) trong ®ã chñ yÕu lµ do ho¹t ®éng b¸n lÎ trùc tiÕp ( 364.022.270.100 (®)) ho¹t ®éng b¸n bu«n chiÕm mét tû lÖ nhá víi doanh thu lµ 44.395.210.895(®ång), hoµn toµn kh«ng cã t¸i xuÊt khÈu vµ b¸n ®iÒu ®éng néi bé nghµnh. - VÒ mÆt hµng dÇu mì nhên : Doanh thu lµ 12.534.333.880 kh«ng cã ho¹t ®éng b¸n bu«n nh­ b¸n trùc tiÕp, b¸n qua ®¹i lý, t¸i xuÊt khÈu ... Doanh thu do ho¹t ®éng b¸n lÎ trùc tiÕp mang l¹i lµ 12.534.333.880(®ång) - VÒ mÆt hµng gas vµ pô kiÖn kh¸c TiÒn thùc thu lµ 540.487.200( ®ång ) hoµn toµn do ho¹t ®éng b¸n lÎ trùc tiÕp mang l¹i - VÒ ho¸ chÊt dung m«i TiÒn thùc thu lµ 1.107.397.600(®) hoµn toµn do ho¹t ®éng b¸n lÎ trùc tiÕp mang l¹i. - Nhùa ®­êng vµ hµng ho¸ kh¸c kh«ng cã tiÒn thùc thu Tæng sè tiÒn thùc thu do ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ lµ 422.599.699.675( ®ång) Chñ yÕu do ho¹t ®éng b¸n x¨ng dÇu chÝnh B¸n dÇu mì nhên gas vµ phô kiÖn, ho¸ chÊt dung m«i chiÕm tû lÖ nhá. B¶ng 2.B¸o c¸o tiªu thô hµng ho¸ n¨m 1999 §vt: ®ång DiÔn gi¶i TiÒn thùc thu  Tæng sè A. X¨ng dÇu chÝnh I. XuÊt b¸n trùc tiÕp 1. B¸n bu«n trùc tiÕp vµ qua ®¹i lý 3.B¸n lÎ trùc tiÕp ... II. XuÊt b¸n néi bé B. DÇu mì nhên I. XuÊt b¸n trùc tiÕp 3. B¸n lÎ trùc tiÕp D. Ho¸ chÊt dung m«i I. XuÊt b¸n tr­c tiÕp 3. B¸n lÎ trùc tiÕp 397.983.733.081 386.205.738.846 386.182.867.046 37.548.497.789 348.634.369.357 22.871.800 10.322.868.978 10.322.868.978 10.322.868.978 1.455.145.257 1.455.145.257 1.455.145.257  Tæng sè tiÒn thùc thu do tiªu thô hµng ho¸ lµ 497.983.753.081( ®ång ) B¸n x¨ng dÇu chÝnh mang l¹i tiÒn thùc thu lín nhÊt : 386.205.738.846(®ång) B¸n dÇu mì nhên ho¸ chÊt dung m«i chiÕm tû lÖ nhá trong tæng sè tiÒn thùc thu. - MÆt hµng x¨ng dÇu chÝnh TiÒn thùc thu 386.265.738.846( ®ång ). Chñ yÕu lµ xuÊt b¸n trùc tiÕp 386.182.867.046( ®ång ), xuÊt b¸n néi bé chiÕm tû lÖ nhá lµ: 22.871.800 (®ång).Trong xuÊt b¸n trùc tiÕp th× sè tiÒn thùc thu chñ yÕu do ho¹t ®éng b¸n lÎ lµ 348.634.369.257( ®ång ), ho¹t ®éng b¸n bu«n chiÕm tû lÖ nhá víi sè tiÒn thùc thu lµ : 37.548.497.789( ®ång ) - MÆt hµng dÇu mì nhên: Sè tiÒn thùc thu lµ 10.322.868.978( ®ång ) chñ yÕu do xuÊt b¸n trùc tiÕp vµ do b¸n lÎ tr­c tiÕp mang l¹i Ho¸ chÊt dung m«i : Sè tiÒn thùc thu lµ: 1.455.145.252( ®ång ) chñ yÕu do xuÊt b¸n trùc tiÕp vµ b¸n lÎ mang l¹i. B¶ng 3 : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §vt:®ång DiÔn gi¶i N¨m 1998 N¨m 1999  Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ - ChiÕt khÊu - Gi¶m gi¸... Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n. Lîi nhuËn gép. Chi phÝ b¸n hµng Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh - Thu nhËp bÊt th­êng. - Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th­êng. Lîi nhuËn bÊt th­êng. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép. Lîi nhuËn sau thuÕ 410.788.067.254 7.391.970.444 403.406.096.810 370.224.154.956 33.181.941.854 16.470.641.025 16.711.300.829 194.980.659 194.980.659 79.784.925 135.515.485 -55.981.560 16.850.299.928 16.850.299.928 398.026.333.447 398.026.333.447 326.145.256.269 71.881.077.178 18.096.077.479 53.784.999.699 124.558.834 124.558.834 113.217.929 142.160.335 -28.942.406 53.880.616.127 53.880.616.127  -KÕt qu¶ kinh doanh . Doanh thu n¨m 1999 lµ 398.026.333.447(®ång) Doanh thu n¨m 1998 lµ 410.788.067.254(®ång). MÆc dï doanh thu n¨m 1998 cao h¬n n¨m 1999 nh­ng lîi nhuËn gép l¹i Ýt h¬n cô thÓ lµ: N¨m 1999 : 71.881.077.178(®ång) N¨m 1998 : 33.181.941.854(®ång) Nguyªn nh©n lµ do gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 1998 qu¸ cao so víi n¨m 1999. N¨m 1999 gi¸ vèn hµng b¸n lµ : 326.145.256.269 (®ång) N¨m 1998 gi¸ vèn hµng b¸n lµ : 370.224.154.956 (®ång) Chi phÝ b¸n hµng n¨m 1998 thÊp h¬n so víi n¨m 1999 nh­ng v× gi¸ vèn hµng b¸n qu¸ cao nªn dÉn ®Õn møc lîi nhuËn thuÇn vÉn thÊp h¬n. N¨m 1999 chi phÝ b¸n hµng lµ 18.096.077.479(®ång) .Lîi nhuËn thuÇn lµ 53.784.919.969.®ång) N¨m 1998 chi phÝ b¸n hµng lµ 16.470.641.025(®ång). Lîi nhuËn thuÇn lµ 16.711.300.829(®ång) - KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh : Lîi nhuËn n¨m 98 cao h¬n so víi n¨m 99. N¨m 99 lµ 124.558.834.®ång) N¨m 98 lµ 194.980.659.®ång) - KÕt qu¶ ho¹t ®éng bÊt th­êng: Ho¹t ®éng bÊt th­êng th­êng lç, tuy nhiªn n¨m 99 lç thÊp h¬n so víi n¨m 98. N¨m 99 lç lµ -28.942.406.(®ång) N¨m 98 lç lµ -55.981.560.(®ång) §©y còng chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 98 thÊp h¬n nhiÒu so víi n¨m 99. N¨m 99 lîi nhuËn sau thuÕ lµ 53.880.616.127(®ång) N¨m 98 lîi nhuËn sau thuÕ lµ 16.850.299.928(®ång) IV. Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ xÝ nghiÖp b¸n lÎ x¨ng dÇu Hµ néi. 1.VÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh. XÝ nghiÖp ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 25-5-90 vµ ®­îc chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 1-9-90. XÝ nghiÖp ra ®êi trong bèi c¶nh ®Êt n­íc cßn ®ang phøc t¹p: Liªn x« vµ §«ng ¢u tan r·, hÖ thèng XHCN suy yÕu do n­íc ®øng ®Çu ®· bÞ sôp ®æ. T×nh h×nh chÝnh trÞ trªn toµn thÕ giíi diÔn biÕn phøc t¹p, nh÷ng n­¬c XHCN ra ®êi muén ®ang cßn hoang mang, ®Êt n­íc ta còng ®ang trong t×nh tr¹ng ®ã, ®ang ®­îc Liªn X« bao cÊp vµ gióp ®ì vÒ mäi mÆt th× nh­ bÞ hôt hÉng. §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· s¸ng suèt lùa chän con ®­êng ph¸t triÓn cho chÝnh m×nh, ®ã lµ ph¸t triÓn nÒn KTTT nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN, d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Quan ®iÓm nµy ®· ®­îc h×nh thµnh tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc n¨m 86, tuy nhiªn ®Õn tËn n¨m 90 míi ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch râ nÐt vµ ph¸t huy t¸c dông. NÒn kinh tÕ n­íc ta trong nh÷ng n¨m 90 ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh, l¹m ph¸t thÊp. XÝ nghiÖp ra ®êi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xÝ nghiÖp ph¸t triÓn v­¬n lªn. 2. VÒ mÆt tæ chøc. XÝ nghiÖp cã ­u ®iÓm lµ tõ m« h×nh xÝ nghiÖp ba cÊp: xÝ nghiÖp-cöa hµng lín-quÇy sau chuyÓn thµnh hai cÊp lµ xÝ nghiªp-cöa hµng. ViÖc chuyÓn thµnh hai cÊp ®· gi¶m ®­îc chi phÝ, xÝ nghiÖp qu¶n lý c¸c cöa hµng mét c¸ch s¸t sao trùc tiÕp dÉn ®Õn kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n 3. VÒ mÆt tµi chÝnh . Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng thùc hiÖn h¹ch to¸n phô thuéc song kh«ng ph¶i v× thÕ mµ û l¹i vµo c«ng ty, víi sù cè g¾ng cña l·nh ®¹o xÝ nghiÖp, ®· thùc hiÖn ho¹t ®éng qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh víi mét ý thøc, tr¸ch nhiÖm cao ®· tËn dông tèi ®a nguån lùc mµ xÝ nghiÖp cã vÒ trang thiÕt bÞ, m¸y mãc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý thùc hiÖn dÇn dÇn ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ ®¸p øng cho nhu cÇu kinh doanh ngµy cµng cao, xÝ nghiÖp ®ang cè g¾ng thay ®æi toµn bé cét b¬m x¨ng dÇu cña TiÖp b»ng m¸y b¬m x¨ng dÇu cña NhËt vµ lo¹i m¸y nhËt ®¸p øng ®­îc kü thuËt hiÖn ®¹i tho¶ m·n ®­îc ®ßi hái cña kh¸ch hµng. Trong qu¶n lý vèn cè ®Þnh xÝ nghiÖp ®· vËn dông tèi ®a nguån vèn. Trong n¨m xÝ nghiÖp ®· mua s¾m thªm nhiÒu m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó thay thÕ cho m¸y cò ®· l¹c hËu. Qua ®ã nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng còng nh­ viÖc kh«ng ngõng c¶i tiÕn phôc vô b¸n hµng. Trong c«ng t¸c khÊu hao c«ng ty th­êng xuyªn trÝch khÊu hao cho tµi s¶n cè ®Þnh. Thùc tÕ cho thÊy hiÖu qu¶ cña sö dông vèn cè ®Þnh t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Mét ­u ®iÓm lín cña xÝ nghiÖp lµ toµn bé vèn cña xÝ nghiÖp lµ nguån vèn tù cã xÝ nghiÖp kh«ng ph¶i ®i vay vèn gi¶m ®ù¬c kho¶n chi phÝ vÒ vèn. §Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n b»ng c¸ch më réng thÞ tr­êng më réng mÆt hµng xÝ nghiÖp cã thÓ vay vèn ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh thu thªm lîi nhuËn, ®Æc biÖt xÝ nghiÖp nªn më réng ph¸t triÓn kinh doanh mÆt hµng Gas. Trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng xÝ nghiÖp ®· gi¶m ®i trong bé phËn c¸c kho¶n ph¶i thu rÊt lín lµm gi¶m sè nguån thu. §©y lµ thµnh tÝch lín vµ còng lµ biÖn ph¸p tÝch cùc gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. * Nh÷ng tån t¹i chÝnh. C«ng t¸c qu¶n lý vèn m¸y mãc lµ ch­a chÆt chÏ, kÕt qu¶ cßn tån ®äng 1 l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ ®ang trong t×nh tr¹ng chê xö lý ch­a ®­îc gi¶i quyÕt do c«ng ty chuyªn vÒ, c«ng t¸c khÊu hao còng ch­a thÊt tèt, xÝ nghiÖp tÝnh theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. VÒ qu¶n lý vèn l­u ®éng ch­a thËt tèt, ch­a lËp kÕ ho¹ch vèn l­u ®éng ®Þnh møc ®Ó sö dông vèn ®óng môc ®Ých ®¶m b¶o vÒ sè l­îng vèn. T×nh h×nh dù trò hµng tån kho cÇn xö lý gi¶m ø ®äng vèn. * Nh÷ng nguyªn nh©n cña c¸c tån t¹i. - C«ng t¸c qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a chÆt chÏ do chê lµm thñ tôc bµn giao, ®©y lµ nguån ng©n s¸ch do ®ã xÝ nghiÖp kh«ng ®­îc quyÒn chñ ®éng trong viÖc xö lý c¸c tµi s¶n nµy. - Trong qu¸ tr×nh sö dông vèn cè ®Þnh ch­a b¶o toµn cô thÓ. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña vèn cè ®Þnh kh«ng ®­îc b¶o toµn lµ do viÖc mua ®i b¸n l¹i tµi s¶n cè ®Þnh vµ viÖc ®iÒu chØnh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh theo sù biÕn ®éng gi¸ thÞ tr­êng. Vèn l­u ®éng ch­a ®­îc b¶o toµn lµ do viÖc ®iÒu chØnh møc vèn l­u ®éng ch­a theo kÞp sù biÕn ®éng vÒ gi¸ t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh kh«ng ph¶n ¸nh hÕt sù biÕn ®éng phøc t¹p cña nã.
Luận văn liên quan