Đề tài Thực trạng tổ chức kế toỏn trong một kỳ của công ty

Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế đất nước thì áp lực cạnh tranh để duy trì, tồn tại và phát triển đối với các doanh nghiệp sản xuất ngày càng tăng.Chính vì vậy đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải có sự thay đổi sao cho phù hợp với nền kinh tế đa thành phần hiện nay.Do đó các tát yếu các nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm bắt được nguồn thông tin chính xác nhất, nhanh nhất để từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh va quản lý doanh nghiệp đạt hiệu qủa cao nhất.Thông tin cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bằng nhiều phương thức, trong đó phương thức quan sát, đo lường , tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế là một trong các phương thức thu thập thông tin chủ yếu.Phương pháp này nhằm thực hiện chức năng phản ánh, giám sát các hoạt động kinh tế gọi là Hạch toán kế toán. Hạch toán kế toán là phân hệ cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản lý doanh nghiệp.Vì vậy tất cả các doanh nghiệp luôn luôn phải có sự thay đổi cơ bản về mọi hoạt động để phù hợp với nền kinh tế thị trường.Phương thức mà mỗi doanh nghiệp cần phải nhanh chóng thay đổi đầu tiên va đó cũng là khâu quan trọng của doanh nghiệp đó là phương thức kế toán, bao gồm:chứng từ , tài khoản đối ứng , tính giá thành sản phẩm , tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , cân đối kế toán ,báo cáo tài chính. Phương pháp lập chứng từ kế toán là thủ tục hạch toán đầu tiên và bắt buộc phải có đối với mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Nhờ đó số liệu kế toán cung cấp sẽ đảm bảo tính trung thực, chính xác và cơ sở pháp lý vững chắc của doanh nghiệp. Trong những năm qua nhà nước ta đã và đang có những bước thay đổi chế độ kế toán sao cho phù hợp với cơ chế quản lý mới, phù hợp với nền kinh tế thị trường, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO).Ngày nay hệ thống kế toán đang có tầm quan trọng trong nền kinh té nước ta và là một trong những bộ môn chuyên ngành của những chủ nhân doanh nghiệp tương lai của đát nước. Học tập luôn luôn đi đôi với thực hành, lý luận phải gắn liền với thực tế.Cùng với việc học lý thuýet chuyên ngành hạch toán kế toán ở trường để trau dồi kiến thức chuyên ngành, em đã được ban giám hiệu trưòng Trung cấp công nghệ và kinh tế đối ngoại giới thiệu về thực tập tại Công ty cổ phần Diana. B¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn:  PhÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn Diana.  PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú cña c«ng ty.  PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty Cæ phÇn Diana.

doc96 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/08/2013 | Lượt xem: 1295 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng tổ chức kế toỏn trong một kỳ của công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế đất nước thì áp lực cạnh tranh để duy trì, tồn tại và phát triển đối với các doanh nghiệp sản xuất ngày càng tăng.Chính vì vậy đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải có sự thay đổi sao cho phù hợp với nền kinh tế đa thành phần hiện nay.Do đó các tát yếu các nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm bắt được nguồn thông tin chính xác nhất, nhanh nhất để từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh va quản lý doanh nghiệp đạt hiệu qủa cao nhất.Thông tin cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bằng nhiều phương thức, trong đó phương thức quan sát, đo lường , tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế là một trong các phương thức thu thập thông tin chủ yếu.Phương pháp này nhằm thực hiện chức năng phản ánh, giám sát các hoạt động kinh tế gọi là Hạch toán kế toán. Hạch toán kế toán là phân hệ cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản lý doanh nghiệp.Vì vậy tất cả các doanh nghiệp luôn luôn phải có sự thay đổi cơ bản về mọi hoạt động để phù hợp với nền kinh tế thị trường.Phương thức mà mỗi doanh nghiệp cần phải nhanh chóng thay đổi đầu tiên va đó cũng là khâu quan trọng của doanh nghiệp đó là phương thức kế toán, bao gồm:chứng từ , tài khoản đối ứng , tính giá thành sản phẩm , tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , cân đối kế toán ,báo cáo tài chính. Phương pháp lập chứng từ kế toán là thủ tục hạch toán đầu tiên và bắt buộc phải có đối với mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Nhờ đó số liệu kế toán cung cấp sẽ đảm bảo tính trung thực, chính xác và cơ sở pháp lý vững chắc của doanh nghiệp. Trong những năm qua nhà nước ta đã và đang có những bước thay đổi chế độ kế toán sao cho phù hợp với cơ chế quản lý mới, phù hợp với nền kinh tế thị trường, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO).Ngày nay hệ thống kế toán đang có tầm quan trọng trong nền kinh té nước ta và là một trong những bộ môn chuyên ngành của những chủ nhân doanh nghiệp tương lai của đát nước. Học tập luôn luôn đi đôi với thực hành, lý luận phải gắn liền với thực tế.Cùng với việc học lý thuýet chuyên ngành hạch toán kế toán ở trường để trau dồi kiến thức chuyên ngành, em đã được ban giám hiệu trưòng Trung cấp công nghệ và kinh tế đối ngoại giới thiệu về thực tập tại Công ty cổ phần Diana. B¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn: PhÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn Diana. PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú cña c«ng ty. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty Cæ phÇn Diana. Phần I : Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần Diana I.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Tên công ty: Công ty Cổ phần Diana. Trụ sở chính : Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Số điện thoại : 04554946 Số fax : 0651892313 Mã số thuế : 0356125656 của ngân hàng ngoại thương Công ty cổ phần Diana là 1 công ty liên doanh giữa Việt Nam và Italy, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại BVS, bông thấm, tã lót…..Được thành lập vào ngày 19 tháng 09 năm 1989 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0203000314.Công ty đi vào hoạt động từ đó cho đến nay. Với đội ngũ cán bộ quảm lý có trình độ, năng lực, bề dày kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ công nhân có tay nghề cao công ty dần dần đã có được thương hiệu và uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã đạt được nhiều thành tích , đang tự khẳng định mình trên trường quốc tế.Kết quả là hoạt động sản xuất của công ty ngày càng phát triển,doanh thu năm sau cao hơn năm trước đóng góp vào ngân sách nhà nước ngày càng tăng.Bên cạnh đó đời sống cán bộ công nhân viên cũng ngày càng ổn đinh, tạo công ăn viẹc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế xã hội của địa phương. Sự phát triển đó được biểu hiện cụ thể qua chỉ tiêu doanh thu qua các năm trong bảng dưới đây : Chỉ tiêu Đơn vị tính 2006 2007 2008 1.Doanh thu Tr. đồng 48126 59231 78259 2.Nộp NSNN Ngàn đồng 79856 110534 178654 3.Tổng số lao động Người 210 215 230 4.Thu nhập bình quân Ngđ/tháng 800 850 900 5.Số người nộp bảo hiểm Người 82 85 90 6.Lợi nhuận Tr. đồng 400 410 500 Qua bảng số liệu trên cho ta thấy các chỉ tiêu về kinh tế xã hội qua các năm đều tăng trưởng và phát triển năm sau cao hơn năm trước ,công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đặc biệt trong năm 2008, doanh thu đạt 78259 triệu đồng , tăng 1.3 % so với cùng kỳ năm ngoái. Các chỉ tiêu khác đều có sự tăng trưởng và phát triển hoàn thành vượt mưc kế hoạch đặt ra. II. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cổ phần Diana 1.1 Chức năng: Việt Nam là nước có nền kinh tế nhiều thành phần, do vậy sự cạnh tranh trong kinh doanh la rất lớn. Để tồn tại và phát triển,công ty Cổ phần Diana đã lấy cho mình mặt hàng kinh doanh chủ yếu la các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong và ngoài nước, làm sao cho sản phảm bán ra thị trường vừa rẻ,chất lượng và đặc biệt la phù hợp với thị hiêu của người tiêu dùng, mẫu mã đẹp…Các mặt hàng chuy yếu của công ty là:BVS, tã lót trẻ em… 1.2 Nhiệm vụ: Với chức năng là doanh nghiệp sản xuất và cung ứng các sản phẩm, hàng hoá phục vụ người tiêu dùng thì công ty Cổ phần Diana có nhiệm vụ chủ yếu là: Đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng cho khách hàng. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế toán đúng với luật doanh nghiệp của NN cũng như ác điều lệ về quản lý doanh nghiệp của NN. Đảm bảo phát triển vốn kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp để có thể dễ dàng điều tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghĩa vụ đối với các doanh nghiệp như: nộp thuế và các khoản nghĩa vụ khác. Đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên trong công ty. 2.Cơ cấu ngành nghề, loại hình sản xuất kinh doanh của công ty Công ty Cổ phần Diana là công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất kinh doanh các mặt hàng giấy, tã lót , bvs…Sản lượng các sản phẩm bình quân qua các năm đều tăng. Điều này được biểu hiện ở bảng sau: Mặt hàng chủ yếu Đvị tính 2006 2007 2008 1.Băng vệ sinh Gói 243.253 565.234 354.268 2.Tã lót Baby Gói 254.698 364.565 389.561 3.Giấy ăn Gói 248.564 356.126 457.563 Qua bảng trên cho ta thấy kết quả sản xuất qua các năm đều tăng, đánh dấu sự trưởng thành của công ty. 3.Quy trình công nghệ: Đối với một doanh nghiệp sản xuất thì quy trình công nghệ là vô cùng quan trọng , nó có tầm ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ quá trình sản xuất, hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất.Mà quy trình sản xuất bao gồm các máy móc thiết bị công nghệ, dây chuyền sản xuất…Do vậy để sản xuất ra 1 sản phẩm thì doanh nghiệp cần chú trọng đến khâu đưa các máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất sao cho phù hợp với từng mặt hàng để có hiệu quả cao. Công ty Cổ phần Diana là một doanh nghiệp chuyên sản xuất nhiều loại mặt hàng với nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau theo những quy trình công nghệ khác nhau. Do đó để sản xuất ra một mặt hàng với nhiều nguyên vật liệu thì cần phải trải qua các khâu khác nhau như sau: Ph©n l«,d¸n m¸c Sau đây là sơ đồ quy trình sản xuất sản TiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu Xñ lý nguyªn vËt liÖu Bao, gãi, ®ãng 4.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: Căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất mà công ty đã xây dựng một bộ máy quản lý gọn nhẹ không cồng kềnh mà rất hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường. Đó là quản lý theo kiểu kết hợp giữa trực tuyến và chức năng dựa trên chế độ dân chủ, tập trung . Dưới đây là sơ đồ bộ máy quản lý của công ty: Gi¸m ®èc P.G§ phô tr¸ch kinh doanh P.G§ phô tr¸ch kü thô©t P. KÕ ho¹ch kü thuËt P. KÕ to¸n P. Kinh doanh Ph©n x­ëng I Ph©n x­ëng II Kho Nguyªn liÖu §éi xe §éi s÷a ch÷a X­ëng bao gãi Kho thµnh phÈm III.Tình hình chung về công tác kế toán của công ty Cổ phần Diana 1.Nhiệm vụ của công tác kế toán: Với chức năng là thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh doanh thì phòng kế toán có nhiệm vụ là: Thực thi mọi chính sách chế độ kiểm tra, ghi chép và giám sát mọi tình hình biến động của công ty. Chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan chức năng về việc báo cáo các số liệu của mình. Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định của bộ tài chính. Có nhiệm vụ tính lương và trả lương cho cán bộ công nhân viên, thanh toán các khoản phải trả cho người bán theo chế độ hiện hành của ngành kế toán. Bảo đảm đầy đủ các nguyên tắc kế toán:logic, độ chính xác cao… Lưu giữ toàn bộ các chứng từ, sổ sách có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty. Tập hợp đầy đủ và chính xác các chi phí để tính giá thành sản xuất sản phẩm một cách tuyệt đối. 2.Tổ chức bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của công ty có chức năng đảm nhiệm về nhiệm vụ hạch toán kế toán của công ty. Do vậy m sự hình thành của bộ máy này phải dựa trên cơ sở định hình được khôi lượng công việc mà bộ phận kế toán phải đảm nhiệm và chất lượng cần phải có được từ hệ thống thông tin kế toán. Sơ đồ bộ máy kế toán: KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tËp hîp CPSX & tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n vËt t­ TSC§ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng & BHXH Thñ quü 3.Hình thức sổ kế toán 3.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán: Công ty Cổ phần Diana là một doanh nghiệp sản xuất ra nhiều mặt hàng khác nhau với nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau và trải qua rát nhiều công đoạn cũng khác nhau.Do vậy để phù hợp với cơ cấu của quy trình sản xuất, thuận lợi cho việc quản lý và điều hành công việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả mà công ty đã áp dụng hình thức kế toán theo “NHẬT KÝ CHUNG”. Đây là hình thức có nhiều ưu điểm như: đơn giản, gọn nhẹ nên dêz dàng theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách chặt chẽ có hệ thống và khoa học. 3.2 Trình tự ghi sổ “NHẬT KÝ CHUNG” Chøng tõ gèc Sæ NK ®Æc biÖt Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng TH chøng tõ gèc B¶ng TH chi tiÕt NhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi TK B¶ng C§KT & BCTC Chú thích: Ghi hàng ngày. Kiểm tra, đối chiếu. Ghi cuối kỳ. 3.3 Phương pháp ghi sổ Công ty sử dụng phương pháp hàng ngày căn cứ vào chứng từ có liên quan để ghi vào nhật ký chung, sổ cái.Các chứng từ hạch toán chi tiết được ghi vào sổ chi tiết để ghi vào sổ, thẻ chi tiết.Cuối kỳ kế toán căn cứ vào số liệu ở các sổ chi tiết để ghi vào bảng tổng hợp chi tiết.Từ đó kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. 4.Phương pháp kế toán -- Công ty thanh toán hàng tồn kho theo phương pháp “kê khai thường xuyên”-là phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, tăng giảm hàng tồn kho một cách thường xuyên và liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho.Phương pháp này có độ chính xác cao và cung cấp thông tin về hàng tồn kho một cách kịp thời tại bất kỳ một thời điểm nào.Từ đó có thể biết được lượng nhập, xuất, những mặt hàng tồn kho. -- Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. -- Giá thực tế xuất kho: công ty áp dụng phương pháp tính giá thực tế xuất kho theo phương pháp “bình quân gia quyền”. Gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt kho = Sè l­îng hµng xuÊt kho x §¬n gi¸ b×nh qu©n _ §èi víi hµng nhËp kho ®­îc tÝnh nh­ sau: Gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp kho = Gi¸ mua+ CP thu mua+ C¸c kho¶n thuÕ kh«ng hoµn l¹i. Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp I.Những vấn đề chung về công tác kế toán tại công ty Cổ phần Diana Nguyên vật liệu là thành phần đầu vào ko thể thiếu trong mỗi quá trình sản xuất của một doanh nghiệp.Công ty Cổ phần Diana là một doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau vì vậy cần rất nhiều nguyên vật liệu khác nhau.Nguyên liệu chủ yếu của việc sản xuất sản phẩm này là:bông.Ngoài ra công ty còn nhập một số nguyên liệu của các công ty khác.Quá trình sản xuất ra sản phẩm của công ty diễn ra liên tục nên để tiện việc giám sát được dễ dàng và thuận lợi hơn ,công ty đã lên kỳ hạch toán là “hạch toán theo tháng”. Do đặc điểm sản xuất kinh doanh mà công ty đã lựa chọn phương pháp xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: Gi¸ trÞ s¶n phÈm Gi¸ trÞ s¶n phÈm DD§K + CPSX trong S¶n phÈm DDCK Sè l­îng s¶n phÈm Sè l­îng s¶n phÈm DDCK Hoµn thµnh DDCK Công ty áp dụng tính giá thành theo phương pháp truqcj tiếp ( phương pháp giản đơn) theo công thức sau: Z = D ®k + C - D ck Trong đó giá thành đơn vị: F = Z S¶n phÈm hoµn thµnh II.Tập hợp chứng từ theo từng phần hành kế toán 1.Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ( NVL,CCDC ) * Nguyên liệu vật liệu: là đối tượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất, chịu sự tác động của tư liệu lao động và sức lao động chuyển hoá thành sản phẩm, hàng hoá phục vụ cho nhu cầu xã hội. * Công cụ dụng cụ: là các tư liệu lao động nhỏ không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ tham gia vào quá trình sản xuất để phục vụ cho quá trình này. 1.1 Danh điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong công ty * Nguyên vật liệu: trong công ty gồm có 2 loaij nguyên vật liệu đó là: nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ. -- Nguyên vật liệu chính: là những thứ mà sau quá trình gia công chế biến sẽ thành những thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm( kể cả bán thành phần mua vào ) như: + Nguyên vật liệu chính để sản xuất ra băng vệ sinh là bông. -- Nguyên vật liệu phụ: là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ trong sản xuất.Trong công ty , nguyên vật liệu phụ bao gồm: phụ gia, đóng gói… * Công cụ dụng cụ: bao gồm -- Các loại bao bì dùng để chứa vật liệu, hàng hoá trong quá trình thu mua, bảo quản và tiêu thụ hàng hoá. a. KÕ to¸n nhËp kho NVL. _ Nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt cña C«ng ty chñ yÕu do mua ngoµi, khi mua NVL C«ng ty tiÕn hµnh lµm thñ tôc nhËp kho, tÝnh thuÕ GTGT ®Çu vµo theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Gi¸ thùc tÕ nhËp kho ®­îc tÝnh nh­ sau: Gi¸ thùc tÕ Gi¸ trÞ ghi trªn C¸c kho¶n gi¶m trõ, Chi phÝ = - + nhËp kho hãa ®¬n hµng mua bÞ tr¶ l¹i thu mua Khi ph¸t sinh nghiÖp vô mua NVL, kÕ to¸n ph¶i ghi chÐp, theo dâi trªn c¸c chøng tõ nhËp kho cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô. C¸c chøng tõ cã liªn quan gåm: Hîp ®ång kinh tÕ, Hãa ®¬n GTGT, PhiÕu NK, Biªn b¶n kiÖm nghiÖm. Hîp ®ång kinh tÕ N¨m 2008 _ C¨n cø ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ n­íc, n­íc Céng hßa XHCN ViÖt nam c«ng bè ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 1989 _ C¨n cø vµo nghi ®Þnh sè 17 – H§KT ngµy 16 – 01 – 1990 c¶u Héi ®ång bé tr­ëng, ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2008, chóng t«i gåm: Bªn A: C«ng ty Cæ phÇn Diana Cã tµi kh¶on sè: 0120119855 T¹i Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng Do ¤ng: §Æng V¨n M¹nh Chøc vô: Gi¸m ®èc Lµm ®¹i diÖn Bªn B: C«ng ty TNHH Phóc Lîi Cã tµi kho¶n sè: 01017524169. T¹i Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn §Þa chØ: Trùc Ninh- Nam §Þnh. §iÖn tho¹i: 063513265 Do ¤ng Vò Quèc Lîi Chøc vô :Gi¸m ®èc Lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y: §iÒu I: Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶ STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ §¬n gi¸ 1 B«ng Kg 10.139 35.200 356.829.800 §iÒu II : Bªn B cung cÊp cho bªn A mÆt hµng STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ §¬n gi¸ 1 B«ng Kg 10.139 35.200 356.829.800 §iÒu III. Quy c¸ch – chÊt l­îng: Hµng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ sè l­îng vµ chÊt l­îng §iÒu IV. Giao nhËn- VËn chuyÓn: Giao hµng t¹i kho bªn mua §iÒu V. Thanh to¸n, gi¸ c¶: Gi¸ tháa thuËn ghi trªn hãa ®¬n GTGT, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt §iªï VI. Cam kÕt chung. Hai bªn cam kÕt th­ch hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ®· ghi trong H§ nµy. §¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn Diana MÉu sè: 01 – VT §Þa chØ: Hoµng Mai- Hµ Néi Q§sè:15/2006/Q§- BTC ngµy 20 th¸ng 2 n¨m2006 cña Bé tr­ëng BéTµi chÝnh PhiÕu NhËp Kho Ngµy8th¸ng2n¨m 2008 Sè: 01 Nî:152 Cã:111 Hä, tªn ng­êi giao hµng: D­¬ng V¨n Khoa Theo H§GTGT sè…. ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2008 cña……. NhËp t¹i kho: NL §Þa ®iÓm: Hoµng Mai- HN STT Tªn s¶n phÈm, hµng hãa M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 B«ng 01 Kg 10.139 10.139 35.200 356.892.800 … … … … Céng 356.892.800 Céng thµnh tiÒn ( b»ng ch÷ ): hai tr¨m ba m­¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy08 th¸ng 02 n¨m 2008 Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký,hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Hãa ®¬n MÉu sè: 01 GTGT- 3LL GÝa trÞ gia t¨ng KQ/2006B Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Sè: 392617 Ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2008 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Phóc Lîi. §Þa chØ: Trùc Ninh- Nam ®Þnh. Sè tµi kho¶n: 01017524169 §iÖn tho¹i: MS:…… Hä tªn ng­êi mua hµng: Hµ Gia Huy Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn Diana §Þa chØ: Hoµng Mai - HN Sè tµi kho¶n: 0120119855. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MS:…… STT Tªn hµng hãa, dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tÒn A B C 1 2 3= 2x1 1. B«ng Kg 10.139 35.200 356.892.800 … … … Céng 356.892.800 Céng tiÒn hµng: 356.892.800 ThuÕ suÊt GTGT. 10%. TiÒn thuÕ GTGT: 35.689.280 Tæng céng thanh to¸n: 392.582.080 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Ba tr¨m chÝn hai triÖu n¨m tr¨m t¸m hai ngh×n kh«ng tr¨m t¸m m­¬i ®ång Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký ,hä tªn) (Ký, ®èng dÊu,hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn Diana MÉu sè C25 – HD Bé phËn:………… Ban hµnh theo Q§ sè 19/2006/QD- BTC Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Ngµy 30 th¸ng 2 n¨m 2006 cña BTC (vËt t­, c«ng cô, s¶n phÈm, hµng hãa) Biªn B¶n kiÓm nghiÖm (vËt t­, c«ng cô, s¶n phÈm, hµng hãa) Ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2008.Sè……… - C¨n cø:………….ngµy……..th¸ng……….n¨m……. Cña… - Biªn b¶n kiÖm nghiÖm gåm: ¤ng: NguyÔn QuècAnh.Chøc vô:Tr­ëng phßng.§¹i diÖn cty TNHH Phóc Lîi.Tr­ëng ban ¤ng: §Æng TuÊn §¹t: Chøc vô:Tr­ëng phßng. §¹i diÖn CT Cæ phÇn Diana ñy viªn Bµ:Hå ThÞ Hoa : Chøc vô:KÕ to¸n viªn §¹i diÖn CT Cæ phÇn Diana ñy viªn §· kiÖm nghiÖm c¸c lo¹i: STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt M· sè Ph­¬ng thøc kiÓm nghiÖm §VT Sè lîng theo CT KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó SL ®óng quy c¸ch SL kh«ng ®ung quy c¸ch A B C D E 1 2 3 4 1 B«ng B X¸c suÊt kg 10.139 10.139 ®ñ … … … … … … … … … ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: sè l­îng vµ chÊt l­îng ®óng tiªu chuÈn §¹i diÖn bªn kü thuËt Thñ kho Tr­ëng ban (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 1.2 Trường hợp xuất kho nguyên vật liệu * Phiếu xuất kho dùng để phản ánh số lượng nguyên vật liệu mà doanh nghiệp đã xuất ra trong tháng. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu được xuất kho với mục đích khác nhau như: -- Xuất kho phục vụ cho sản xuất kinh doanh. -- Xuất thuê ngoài gia công chế biến. -- Xuất cho vay, bán….. §¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn Diana MÉu sè: 02 – VT §Þa chØ: Hoµng Mai - HN Q§sè:15/2006/Q§- BTC ngµy 20 th¸ng 2 n¨m2006 cña Bé tr­ëng BéTµi chÝnh PhiÕu XuÊt Kho Ngµy12th¸ng2n¨m 2008 Sè: 01 Nî:621 Cã:152 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: §ç Ngäc Th¾ng. §Þa chØ(bé phËn): s¶n xuÊt Lý do xuÊt kho:xuÊt cho SXSP XuÊt t¹i kho:NL §Þa®iÓm:Hoµng Mai - HN STT Tªn hµng M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4=3x2 1 B«ng B Kg 10.000 10.000 35.200 352.000.000 … … … … Céng 352.000.000 Ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 2008 Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, ®ãng dÊu) Hîp ®ång kinh tÕ N¨m:2008 _ C¨n cø ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ n­íc, n­íc Céng hßa XHCN ViÖt nam c«ng bè ngayg 29 th¸ng 9 n¨m 1989 _ C¨n cø vµo nghi ®Þnh sè 17 – H§KT ngµy 16 – 01 – 1990 cña Héi ®ång bé tr­ëng, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2008, chóng t«i gåm: Bªn A: C«ng ty Cæ phÇn Diana Cã tµi kho¶n sè : 0120119855 T¹i Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. Do ¤ng: §Æng V¨n M¹nh Chøc vô: Gi¸m ®èc Lµm ®¹i diÖn Bªn B: C«ng ty TNHH Long NhËt. Cã tµi kho¶n sè: 0100175294 T¹i Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn §Þa chØ: 232 §¹i Cå ViÖt §iÖn tho¹i: 04.5625.625 Do ¤ng: §µo §×nh Long Chøc vô :Gi¸m ®èc Lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y: §iÒu I: Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶. STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Thïng catton ChiÕc 120 82.000 9.840.000 §iÒu II : Bªn B cung cÊp cho bªn A mÆt hµn
Luận văn liên quan